Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Muros - TAXA POR TRAMITACIN DE EXPEDIENTES E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Publicación provisional : 16-05-2006 BOP N 111 -- Publicación definitiva : 07-07-2006 BOP N 155
Redacción Aplicable desde 22-02-2008

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. - Fundamento legal.
 - Artigo 2. - Feito impoible.
 - Artigo 3. - Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. - Responsables.
 - Artigo 5. - Cota tributaria.
 - Artigo 6. - Vindicacin.
 - Artigo 7. - Declaracin e ingreso.
 - Artigo 8.- Infraccins e sancins.
 - DISPOSICIN ADICIONAL NICA
 - MODIFICACINS DO IMPOSTO
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Artigo 1. - Fundamento legal.  
 

De conformidade co QUE DISPN o artigo 57 e 104 e seguintes do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que aproba o texto refundido da Lei das Facendas Locais (en diante, LFL), e consonte os artigos 15 e seguintes da mesma Lei, o Concello de Muros establece a taxa por tramitacin de expedientes e documentos administrativos.

   
  Artigo 2. - Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos e expedientes que sexan competencia da Corporacin.

2. Para estes efectos, entndese como tramitado por peticin de parte calquera documento ou expediente administrativo que fose promovido polo interesado ou que lle beneficie, anda que el non o soliciara expresamente.

3. Non estar suxeita a esta Taxa a tramitacin de documentos e expedientes necesarios para o cumprimento das obrigas fiscais, as coma as consultas tributarias, os expedientes de devolucin de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra resolucins municipais de calquera ndole e os relativos prestacin de servicios ou realizacin de actividades de competencia municipal e utilizacin privativa ou aproveitamento especial de bens do dominio pblico municipal, que estn gravados por outra taxa municipal ou polos que se esixa prezo pblico por este Concello.

   
  Artigo 3. - Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria (LXT), que soliciten, promovan ou as que beneficie o documento ou expediente administrativo.

   
  Artigo 4. - Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xuridicas os que se refire o artigo 42 da LXT

2. Sern responsables subsidiarios as persoas fsicas e xurdicas nos casos e coa extensin que sinala o artigo 43 da LXT.

   
  Artigo 5. - Cota tributaria.  
 

A cota tributaria ser unha cantidade fixa que se determina en funcin da natureza e contido dos documentos ou expedientes administrativos, de conformidade co seguinte cadro de tarifas:

Epgrafe 1.- Padrn de habitantes.

- Certificacin de datos do padrn, 2 euros

- Certificacin de convivencia e de residencia, 2 euros

- Fe de vida, 2 euros

Epgrafe 2.- Certificacins e compulsas.

- Certificacin de acordos e documentos, 2 euros

- Compulsa de documentos, 2 euros

Epgrafe 3.- Documentos e expedientes urbansticos.

- Expediente de declaracin de ruina de edificios, 80 euros

- Certificacin de servicios urbansticos, 7 euros

- Informe ou calificacin urbanstica, 35 euros

- Certificacins de situacin urbanstica para os efectos de notara ou rexistro de propiedade, 18 euros

- Informes dos servicios tcnicos municipais, 7 euros

- Copia certificada de planos, 2 euros

Epgrafe 4.- Certificacins do punto de informacin catastral.

- Certificacin oficial negativa, 3 euros

- Certificacin descritiva ou certificacin grfica, 6euros

- Certificacin oficial, grfica e descritiva, 10 euros

- Certificacin oficial, grfica e descritiva con lindeiros, 12 euros

Epgrafe 5.- Outros documentos.

- Actas de declaracins ,informacins e autorizacins, 3 euros

- Informes e valoracins tcnicas, 7 euros

- Visado ou autenticacin de documentos, 2 euros

- Fotocopia de documentos 0,20 euros

- Certificacin d exposicin, 7 euros

- Calquera outro documento non expresamente tarifado, 2 euros

   
  Artigo 6. - Vindicacin.  
 

1. A taxa vindicarase cando se presente a solicitude que-inicie a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos ao tributo.

2. Nos casos a que se refire o artigo 2.2, a vindicacin producirase cando tean lugar as circunstancias que proben a actuacin municipal de oficio ou cundo sta se inicie sen previa solicitude do interesado pero redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 7. - Declaracin e ingreso.  
 

Esixirase o pagamento da taxa no momento de entrega ou notificacin do documento ou cundo se realice a tramitacin do expediente que a orixine.

   
  Artigo 8.- Infraccins e sancins.  
 

No tocante calificacin de infraccins e imposicin de sancins tributarias, estarase ao disposto nos artigos 181 e seguintes da LXT.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL NICA  
 

   
  MODIFICACINS DO IMPOSTO  
 

As modificacins que se introduzan no regulacin deste tributo polos leis de orzamentos xerais do Estado ou por calquera outra le ou disposicin e que sexan de aplicacin directa producirn, se o caso, a correspondente modificacin tcita desta ordenanza fiscal.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

Esta ordenanza fiscal entrar en vigor logo de que se publique enteiramente o seu texto no Boletn oficial da provincia e transcorra o prazo de quince dios que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local."

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios