Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Padrn - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA E CONSERVACIN DE CONTADORES

Publicación provisional : 20-11-2007 BOP N 268 -- Publicación definitiva : 23-01-2008 BOP N 19
Redacción Aplicable desde 23-01-2008

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1: FUNDAMENTO E NATUREZA
 - ARTIGO 2: FEITO IMPOIBLE
 - ARTIGO 3: SUXETO PASIVO
 - ARTIGO 4: RESPONSABLES
 - ARTIGO 5: BASE IMPOIBLE
 - ARTIGO 6: COTA TRIBUTARIA
 - ARTIGO 7: EXENCINS E BONIFICACINS
 - ARTIGO 8: OBRIGACIN DE CONTRIBUR
 - ARTIGO 9: NORMAS DE XESTIN
 - ARTIGO 10: INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICIN FINAL:
   
  ARTIGO 1: FUNDAMENTO E NATUREZA  
 

No uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin , o artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, e conforme que dispoen os artigos 15 e 20.4t) do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa polo subministro de auga e conservacin de contadores, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, o previsto no artigo 57 do citado Real Decreto Lexislativo, e polo Regulamento do servizo municipal de abastecemento de auga potable.

   
  ARTIGO 2: FEITO IMPOIBLE  
 

Constite o feito impoible desta taxa:
1. A utilizacin da rede de abastecemento de auga polos predios situados no trmino municipal. Para os efectos de aplicar a taxa distnguense tres tipos de consumo:
1.1. Usos domsticos: son os que atenden s necesidades vitais, tales como bebida, preparacin de alimentos, limpeza, aseo, etc.
1.2. Usos industriais: son aqueles nos que a auga se emprega como motor ou como axente mecnico ou qumico, e nos que se verifica a transformacin en vapor, xeo, bebidas carbnicas, etc.
1.3. Usos para obras: son os que atenden s necesidades da construccin, como elaboracin de argamasas, formigns, rego e outras.
2. O servizo de suministro, instalacin, conexin verificacin e conservacin de contadores.
3. Realizacin e conservacin de acometidas de abastecemento.

   
  ARTIGO 3: SUXETO PASIVO  
 

1) Son suxetos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, e as Entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de Decembro, Xeral Tributaria, que soliciten a prestacin do servizo ou sexan usuarias do mesmo en virtude de calquera ttulo.
2) Tern a consideracin de substitutos dos contribuntes os propietarios dos inmobles afectados, que podern repercutir as cotas, no seu caso, nos respectivos usuarios.

   
  ARTIGO 4: RESPONSABLES  
 

1) Respondern solidariamente das dbedas tributarias as persoas ou entidades s que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.
2) Sern responsables subsidiarios as persoas ou entidades s que se refire o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  ARTIGO 5: BASE IMPOIBLE  
 

A base impoible da taxa por subministro de auga potable est constituda polo consumo de auga medido en metros cbicos e dependendo do concepto de ingreso.

   
  ARTIGO 6: COTA TRIBUTARIA  
 

1) Cota por subministro de auga: a cota tributaria en concepto da taxa por subministro de auga potable resulta de aplicar base impoible o prezo por metro cbico de consumo de auga, segundo segue:
A.- USOS DOMSTICOS
1) Por mantemento do servizo
1.1) Mnimo de 10 metros cbicos/ab.mes.0,334993/ metro cbico
1.2) Por metro cbico que exceda do mnimo....0,396182 / metro cbico
B.- USOS INDUSTRIAIS E OBRAS
1) Por mantemento do servizo
1.1) Mnimo de 10 metros cbicos/mes.0,396182/metro cbico
1.2) Por metro cbico que exceda do mnimo.0,440120 /metro cbico
2) A cota que se esixir en todo caso pola prestacin do servizo ser a mnima establecida segundo o tipo de consumo.
3) A cota mensual por verificacin e conservacin de contadores a seguinte: 0,209/ ab.mes
O cobro desta tarifa farase conxuntamente coa da auga.
4) Pola conservacin das acometidas: 0,159/ab.mes
5) O solicitar a prestacin do servizo e para atender o pago de calquera descuberto ou dano nas instalacins do servicio imputable abonado, ste estar obrigado a depositar unha cantidade de 31,76. Este depsito devolverase no momento de causar baixa e previo pago de todos os recibos pendentes.
6) Pola xestin de cobro s abonados morosos dos gastos ocasionados pola comunicacin dos recibos pendientes de pago: 3,40 /unidade
7) Polo desprecintado de contadores para restablecer o suministro despois do corte do mesmo: 16,14 /unidade
8) Pola conexin rede de contadores instalados por persoal alleo servicio e precintado dos racores:16,14 /unidade
9) Pola comprobacin do contador do abonado, a peticin do mesmo, e so en caso de funcionamento correcto de contador:16,14 /unidade.
10) En canto s tarifas para a realizacin de acometidas de abastecemento sern as seguintes, feito o clculo en base acometida normal de 5 metros de lonxitude mxima ( 1 a 5 metros). As tarifas son diferentes dependendo do dimetro da acometida e do tipo de reposicin a realizar na gabia :
DIAMETRO DA ACOMETIDA
TERRA(A)
ASFALTO(B)
BALDOSA-ACERA(C)
186,44
202,42
244,33
1
201,37
217,03
258,46
1 -1
239,57
272,11
314,57
2
265,52
313,54
355,44
Ditas tarifas incrementaranse nas acometidas para lonxitudes superiores a 5 metros nas seguintes cantidades:
Acometidas de mis de 5 metros
1
1-1
2
(A) Incremento euros por metro
8,35
9,76
13,87
23,36
(B) Incremento euros por metro
18,11
19,77
23,88
32,96
(C) Incremento euros por metro
22
23,46
27,56
36,46
11) En canto s tarifas por instalacin do contador (dimetro de 13 milmetros) en batera ou similar, a tarifa polo contador instalado ser de 67,80 /unidade.
12) As tarifas dos contadores sin colacin sern as seguintes, atendendo o dimetro dos mesmos:
Dimetro de 13 milmetros :49,11 /unidade
Dimetro de 15 milmetros: 55,40 /unidade
Dimetro de 20 milmetros: 67,62 /unidade
Dimetro de 25 milmetros: 110,14 /unidade
Dimetro de 30 milmetros: 153,96 /unidade
Dimetro de 40 milmetros: 238,74 /unidade
Dimetro de 50 milmetros: 521,46 /unidade
Dimetro de 65 milmetros: 646,45 /unidade

   
  ARTIGO 7: EXENCINS E BONIFICACINS  
 

Non se concedern outros beneficios fiscais que os previstos en disposicins con rango de lei e os que resulten da aplicacin de tratados internacionais.

   
  ARTIGO 8: OBRIGACIN DE CONTRIBUR  
 

A taxa devengarase a partir do comenzo da prestacin do servicio.

   
  ARTIGO 9: NORMAS DE XESTIN  
 

1) A facturacin dos consumos farase trimestralmente
2) Os suxetos pasivos debern presentar a solicitude de alta ou baixa no servicio e, unha vez concedida a licencia de conexin rede, incorporarase censo de suxetos pasivos en concepto de taxa por subministro de auga potable.
3) Os suxetos pasivos que aparezan como titulares comezo de cada perodo facturado, estn obrigados pago das liquidacins correspondentes.

   
  ARTIGO 10: INFRACCINS E SANCINS  
 

Con respecto cualificacin das infraccins rexer o disposto nos artigos correspondentes do Regulamento do servicio municipal do subministro de auga potable, e para todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias e a imposicin das sancins correspondentes, rexer o disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  DISPOSICIN FINAL:  
 

A modificacin da presente Ordenanza Fiscal, que foi aprobada polo Pleno deste Concello en sesin celebrada o da 12 de Novembro de 2007, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin ata que se acorde a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios