Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Muros - REGULAMENTO DA BOLSA MUNICIPAL DE EMPREGO DO CONCELLO DE MUROS.‑ BASES PARA A CONTRATACIN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

Publicación provisional : 01-02-2008 BOP N 27 -- Publicación definitiva : 02-04-2008 BOP N 75
Redacción Aplicable desde 02-04-2008

Redacciones Redacciones
 - 1.‑ OBXECTO
 - 2.‑FINALIDADE DA BOLSA MUNICIPAL DE EMPREGO
 - 3.‑ REQUISITOS DOS ASPIRANTES
 - 4.‑ PRESENTACIN DE INSTANCIAS
 - 5. FUNCIONAMENTO DA BOLSA MUNICIPAL DE EMPREGO
 - 6.‑ EXCLUSINS E RENUNCIA
 - 7.‑ INCIDENCIAS
 - ANEXO 1.‑ BASES XERAIS PARA A CONTRATACIN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL
 - DISPOSICINS DERROGATORIAS
   
  1.‑ OBXECTO  
 

A bolsa municipal de emprego ten como obxectivo principal o de facilita‑lo acceso ao mercado de traballo das persoas desempregadas da localidade, e mesmo tempo facilita‑la seleccin de persoal por parte do Concello e empresas privadas. Por tanto e tendo presente que o Concello como tal unha empresa pblica, debemos asegurarnos que a xestin da contratacin sexa transparente e cumpra cos requisitos de igualdade, mrito, capacidade e publicidade.

   
  2.‑FINALIDADE DA BOLSA MUNICIPAL DE EMPREGO  
 

Tendo en conta estas premisas elabrase este regulamento de funcionamento da Bolsa Municipal de Emprego que facilita:
1 ‑ A xestin da contratacin de persoal laboral temporal do Concello de Muros para cubrir as necesidades dos servizos municipais na realizacin de obras ou servizos determinados, tales como:
‑ Substitucin de traballadores municipais (vacacins, baixas por maternidade, enfermidade, excedencia... etc)
‑ Contratacin de traballadores para cubrir diversas necesidades do Concello
‑ Contratacin de persoal en base a Programas e subvencins doutras administracins Pblicas, sempre que non requiran outros canles para a seleccin do persoal, tal como oferta pblica de emprego do Servizo pblico de emprego.
2‑ O contacto e colaboracin do Concello co sector empresarial e as sas demandas de traballo con perfiles profesionais adecuados.

   
  3.‑ REQUISITOS DOS ASPIRANTES  
 

1.1.‑ Para ser admitidos as persoas solicitantes debern reunir os seguintes requisitos no momento de realiza‑la solicitude:
a) Ser espaol ou cidadn membro dun Estado da Unin Europea nos termos da Lei 17/1993, de 23 de decembro e lexislacin de desenvolvemento.
b) Ser maior de 16 anos e menor de 65 anos.
c) Non padecer enfermidade ou defecto fsico que impida o desempeo das funcins.
d) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo a calquera das AAPP, nin atoparse inhabilitado para o exercicio das funcins
e) Estar inscrito como demandante ou mellora de emprego no Servizo Pblico de Emprego

   
  4.‑ PRESENTACIN DE INSTANCIAS  
 

1.‑ As instancias irn dirixidas Alcalde, mediante modelo normalizado a disposicin dos usuarios, solicitando ser incluido na bolsa municipal de emprego e que se presentar no rexistro do Concello.
Xunto a solicitude deberase presentar a seguinte documentacin:
‑ Fotocopia do DNI
‑ Curriculum vitae debidamente acreditado
‑ Tarxeta de demandante ou mellora de emprego
‑ Declaracin xurada de cumprir tdolos los requisitos expostos no punto terceiro.

   
  5. FUNCIONAMENTO DA BOLSA MUNICIPAL DE EMPREGO  
 

5.1.‑ Seleccin persoal laboral temporal do Concello
A seleccin de persoal laboral temporal do Concello realizarase segundo o procedemento establecido no Anexo 1 deste regulamento
5.‑2.‑ Seleccin persoal para empresas privadas
A presente bolsa poder ser utilizada polo sector empresarial que demande traballadores/as para a sa empresa. Recibida a oferta de traballo dunha empresa privada no Concello por calquera canle co perfil dos candidatos claramente definido (segundo modelo de demanda) seguirase o seguinte procedemento:
1.‑ Os tcnicos encargados de xestionar a bolsa de traballo realizarn unha preseleccin dos curriculums que cumpran os requisitos establecidos pola empresa, puntuando os curriculums segundo o establecido no punto 5 do anexo 1, ags a experiencia que se valorara de forma xeral 0.1 puntos por mes, cun mximo de 6 ptos.
2.‑ De tdolos currculums farase unha preseleccin de catro por posto de traballo ofertado,sempre e cando exista nmero suficiente de candidatos. No caso de que a empresa rexeite estes candidatos poderase enviar outros tantos curriculums por unha soa vez.
3.‑ No caso que na bolsa municipal de emprego non existan candidatos adecuados a oferta de traballo poeranse anuncios no taboleiro do Concello.
4.‑ No caso de que a empresa non solicite ningn perfil determinado e poidan participar tdalas persoas inscritas na bolsa de emprego, farase a preseleccin de catro persoas por posto atendendo antigidade na bolsa municipal de emprego. Para esta preseleccin, poderanse ter en conta situacins econmicas e familiares difciles, sempre e cando estas estean suficientemente demostradas e acreditadas.
5.‑ Esta baremacin poder ser revisada polos membros da corporacin municipal, delegados sindicais ou polos propios interesados cando as o soliciten.
6.‑ Comunicarase aos candidatos preseleccionados a oferta de traballo, e se aceptan participar no proceso de seleccin da empresa solicitarase a sa autorizacin para a utilizacin dos seus datos persoais non confidencias, a efectos de intermediacin coa empresa solicitante.
7.‑ Enviarase a empresa solicitante os curriculums dos candidatos. O Concello non se fai responsable das posibles diferencias que poidan xurdir entre empresa e traballadores, actuando este como mero intermediario entre a empresa e o demandante.

   
  6.‑ EXCLUSINS E RENUNCIA  
 

Producirase a exclusin dos inscritos na bolsa municipal de emprego cando concorran algunha das seguintes circunstancias:
a) Renuncia inxustificada a dous postos de traballo adecuado perfil do solicitante nun perodo dun ano
b) Achega de documentacin falsa
c) Por contratacin laboral, ags que solicite inscribirse como mellora de emprego.
d) Renuncia Voluntaria

   
  7.‑ INCIDENCIAS  
 

Os tcnicos encargados da xestin da bolsa municipal de emprego quedan facultados para resolver cantas dbidas e incidencias poidan xurdir no funcionamento desta bolsa municipal de emprego, debendo nestes casos elaborar un informe escrito.

   
  ANEXO 1.‑ BASES XERAIS PARA A CONTRATACIN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL  
 

1.‑ OBXECTO
O obxecto das presentes bases a regulacin do procedemento de seleccin de persoal laboral temporal de contratos de duracin igual ou inferior a un ano para o Concello de Muros.
Estas son unhas bases xerais, as bases especficas para cada proceso de seleccin estableceranse no decreto onde se estableza o inicio do procedemento de seleccin
2.‑SISTEMA DE SELECCIN
O sistema de seleccin constar de concurso de mritos e/ou entrevista
2.1.‑Concurso de mritos dos aspirantes que se valorar de acordo co correspondente baremo en funcin do currculum debidamente acreditado do persoal inscrito na bolsa municipal de emprego. Os mritos a valorar son os establecidos no punto 5 deste anexo I
2.2.‑Entrevista: En ningn caso a puntuacin da entrevista poder superar o 50% da puntuacin total mxima dos mritos. Na valoracin da entrevista, cada compoente do tribunal ou comisin de seleccin dar a sa puntuacin, e logo anularanse das puntuacins , a mis alta e a mis baixa, facendo a media das puntuacins restantes, obtendo as a puntuacin desa entrevista.
3.‑ PROCEDEMENTO DE SELECCIN
3.1.‑ As ofertas de traballo virn determinadas sempre por decreto da Alcalda, onde se establecern as vacantes que se precisen cubrir definindo claramente a duracin do contrato, tipo de xornada, requisitos mnimos para acceder convocatoria e calquera outro que se considere adecuado e necesario. Ao mesmo tempo nomearase ao tribunal de forma rotativa segundo o establecido no apartado 6 deste regulamento.
3.2.‑ Recibido este decreto os tcnicos encargados de xestionar a bolsa municipal de emprego, realizarn unha seleccin dos curriculums que cumpran os requisitos mnimos establecidos no decreto, puntuando os curriculums segundo os mritos establecidos no punto 5 deste Anexo I. Se o caso, cando nun proceso de seleccin non haxa un mnimo de 3 candidatos por posto os tcnicos que xestionan a bolsa municipal de emprego podern facer oferta de emprego Servizo Galego de Colocacin e/ou publicar anuncios nos taboleiros do Concello, na prensa e na pxina web do Concello de Muros.
3.3 No caso que unha disposicin as o estableza a seleccin dos candidatos poder modificarse segundo esta, neste caso poeranse anuncios da oferta nos paneis informativos do Concello, no taboleiro de anuncios do Concello e na pxina web do Concello por un perodo mnimo de 5 das naturais.
3.4.‑ Esta baremacin ser revisada por un tribunal creado efecto que ter competencia para resolver calquera dbida e incidencias que poidan xurdir.
3.5.‑ Revisada a baremacin polo tribunal publicarase no taboleiro de anuncios do Concello e na sa pxina web unha lista provisional coas puntuacins obtidas. Abrndose un prazo de reclamacins de dous das hbiles.
Transcorrido este prazo, procederase a estudiar as reclamacins realizadas por escrito, resolvndose nun prazo mximo de dous das hbiles. No caso no que non existan reclamacins as listas provisionais consideraranse definitivas..
4.‑ CONTRATACIN
4.1.‑As contratacins realizaranse por orden decrecente atendendo a puntuacin obtida no proceso de seleccin, en caso de empate, dirimirase pola antigidade de inscricin na bolsa municipal de emprego.
4.2.‑ Nas listas establecerase un titular ou titulares se o caso e suplentes, tendo validez esta lista por un perodo de un ano.
4.3.‑ Estas listas empregaranse para cubrir as necesidades do Concello de cubrir postos de traballo das mesmas caractersticas, ben sexan substitucins ou necesidades novas, sen necesidade de que tea que volver a reunirse o tribunal.
4.4.‑ As persoas contratadas por un perodo igual ou inferior a 6 meses, no momento de finalizar a sa relacin laboral co Concello, podern solicitar a incursin nas listas de seleccin ocupando o mesmo posto que tia con anterioridade contratacin.
4.5.‑ A comunicacin da seleccin do candidato poder realizarse telefonicamente, e no caso de que rexeite a contratacin deber comunicalo por escrito nun prazo mximo de dous das naturais. Se o candidato rexeita a contratacin e non o comunica debidamente, o funcionario que realiza o chamamento poder realizar unha dilixencia en tal sentido de renuncia do candidato.
5.‑ MRITOS
5.‑1 Mrito xerais
1.Valoracin dos servizos prestados. Puntuacin mxima de 4,00 puntos.
1.a) Por servicios prestados no Concello de Muros, en postos de traballo de contido semellante ao da praza a que se opta: 0,1
puntos/mes completo ou proporcionalmente a fraccin do mes.
1.b) Por servicios prestados noutras AAPP .,en postos de traballo de contido anlogo ou categora semellante ao da praza a que se opta: 0,05 puntos/mes completo ou proporcionalmente a fraccin do mes.
1.c) Por servicios prestados noutras empresas en postos de traballo de contido semellante ao desta praza 0,03 puntos/mes completo ou proporcionalmente a fraccin do mes.
2. Formacin: Cursos relacionados coa actividade a desenvolver no posta de traballo, impartidos pola Administracin Pblica ou entidades delas dependentes ou homologados, ata un mximo de 3 puntos.
2.a Cursos de mis de 200 horas: 1 punto
2.b Cursos de mis de 100 horas: 0,75 puntos.
2.c Cursos de 70 a 100 horas: 0,50 puntos.
2.d Cursos de 40 a 70 horas: 0,35 puntos.
2.e Cursos que 15 a 40 horas: 0,20 puntos.
2.f Cursos de menos de 15 horas: 0,10 puntos.
2.g Cursos, xornadas, etc. nos que non figure o nmero de horas: 0,05 puntos.
3. Titulacin: Valorarase neste apartado as titulacins acadmicas de nivel superior da requirida na convocatoria para o acceso, e relacionadas co posto de traballo, computndose unicamente o ttulo de maior nivel dos alegados.
3.a Ttulo de Doutor: 2,00 puntos.
3.b Ttulo de Licenciado, Arquitecto, Enxeeiro, ou equivalente: 1,50 puntos.
3.c Ttulo de Tcnico Medio, Diplomado Universitario, Arquitecto tcnico ou equivalente: 1 punto.
3.d Ttulo de Ciclo Superior de F.P. ou equivalente: 0,50 puntos.
3.e Ttulo de Ciclo Medio de F.P ou equivalente: 0,25 puntos
4. Coecemento do idioma galego: Computndose unicamente o grao superior alegado e concdese validez tan so pos cursos ou titulacins oficiais ou que foran oficialmente obxecto de homologacin:
4.1 Celga 1: 0,50 puntos
4.2 Celga 2: 0,75 puntos
4.3 Celga 3 ou Grao de iniciacin: 1,00 puntos
4.4 Celga 4 ou Grao de perfeccionamento: 1,25 puntos
4.5 Celga 5: 1,50 puntos
5. Minusvala igual ou superior o 33% que non le impida o normal desenrolo das funcin do posto de traballo a desempear 0,50 puntos (acreditarase mediante certificado de mi-nusvala)
6.‑Outros mritos: Mximo 1 punto
De xeito xustificado, podern valorarse outros mritos nas bases especficas de cada convocatoria (por exemplo, estar empadroado no Concello de Muros)
5.‑2 Mritos para contratos en base a programas de cooperacin
‑Menor de 30 anos (mximo 1 punto)
Demandante de 1 emprego (contratos que en conxunto non tean unha duracin superior a 6 meses): 1 punto
Demandante de emprego sen cualificacin profesional: 1 punto
‑Maior de 45 anos: 1 punto
‑Minusvala igual ou superior o 33% e que non le impida a realizacin do traballo a desempear: 1 punto
‑Colectivos desfavorecidos ou en risco de exclusin social, segundo informe da traballadora social que valorar de 0,5 a 2 puntos
‑Mulleres que tean acreditada a condicin de vctimas da violencia domestica incorporacin inmediata
‑Responsabilidades familiares: 0,5 por membro, no caso de familia monoparental ser 1 punto por membro cun mximo de 3 puntos (Entenderase responsabilidades familiares o cnxuxe, fillos e fillas menores de 26 anos, persoas maiores incapacitadas ou menores acollidos que non tean ingresos superiores o 75% do salario mnimo do ltimo exercicio fiscal)
‑ Coecemento do terreo: 1 punto
(estar empadroado no Concello de Muros que se acreditara de oficio polo Concello)
6.- COMPOSICIN DO TRIBUNAL
De acordo co establecido no artigo 60 da lei 7/2007 de 12 de abril do estatuto bsico do empregado publico. O tribunal estar composto por funcionarios, traballadores laborais fixos, e traballadores laborais temporais con mis de 3 anos de antigidade do Concello de Muros, non podendo formar parte dos mesmos o persoal electo ou de designacin poltica.
En cada proceso selectivo, o tribunal debe estar composto por 5 membros con titulacin igual ou superior esixida na convocatoria, debendo absterse os membros nomeados no caso que concorran nas causas previstas no artigo 29 da lei 30/1992, podendo os aspirantes recusar os membros do mesmo cando se dea algn caso previsto da citada lei.
Para garantir todo isto, crearase unha comisin formada por:
‑ Alcalde ou Concelleirola en quen delegue como presidente
‑ Un membro de cada grupo da corporacin municipal
‑ Un representante dos funcionarios
‑ Un representante dos laborais
Esta comisin encargarase de elaborar a composicin de catro tribunais, numerados do 1 4 de xeito:
‑ O tribunal n 1 poida seleccionar licenciados, equivalentes ou categoras inferiores.
‑ O tribunal n 2 poida seleccionar diplomados, equivalentes ou categoras inferiores
‑ O tribunal n 3 poida seleccionar persoal con Ciclo superior de FP, equivalente ou categoras inferiores
‑ Os tribunais n 4 poidan seleccionar persoal con Ciclo medio de FP, equivalente ou categoras inferiores
O tribunal ser presidido polo membro de mis idade e actuar como secretario o do Concello ou persoa en quen delegue, con voz e sen voto.
O tribunal deber solicitar a presencia dun tcnico con voz e sen voto para aclarar as posibles dbidas que poidan xurdir, si entre os seus membros non houbese ningun con coecementos suficientes relacionados co posto de traballo.
7.‑ INCIDENCIAS
7.1.‑O tribunal queda facultado para resolver cantas dbidas e incidencias poidan xurdir no desenvolvemento dos procesos selectivos, as como en todo o non previsto nas bases e para a interpretacin das mesmas.
7.2.‑O Concello de Muros resrvase a posibilidade en determinados casos e de forma excepcional da modificacin do sistema de admisin e seleccin dos candidatos as como do establecemento dunhas bases especficas para determinados postos de traballo.

   
  DISPOSICINS DERROGATORIAS  
 

Queda derrogado o acordo do pleno do Concello do da 27/10/2006 referente a creacin dunha comisin de seleccin de persoal, as como calquera outra disposicin municipal que sexa contraria a este regulamento.
Muros, 11 de Marzo de 2008

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios