Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carral - ORDENANZA FISCAL N 4 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS

Publicación provisional : 11-04-2008 BOP N 83 -- Publicación definitiva : 12-06-2008 BOP N 134
Redacción Aplicable desde 12-06-2008

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Normativa aplicable
 - Artigo 2. Feito impoible
 - Artigo 3. Construccins, instalacins e obras suxeitas.
 - Artigo 4. Exencins
 - Artigo 5. Suxeitos pasivos
 - Artigo 6. Base impoible
 - Artigo 7. Tipo de gravame e cota.
 - Artigo 8. Bonificacins
 - Artigo 9. Nacemento da Obriga tributaria.
 - Artigo 10. Xestin e Recadacin
 - Artigo 11. Revisin
 - Disposicin final nica. Aprobacin, entrada en vigor e modificacin da ordenanza fiscal.
   
  Artigo 1. Normativa aplicable  
 

Este Concello, conforme autorizado polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local e de acordo co previsto no artigo 60.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TLRHL), establece o Imposto sobre Construccins, Instalacins e Obras (ICIO), que se regular pola presente Ordenanza, redactada conforme disposto nos artigos 101 a 103 do TRLRHL citado.

   
  Artigo 2. Feito impoible  
 

1. Constite o feito impoible deste imposto a realizacin de calquera construccin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licencia de obras ou urbanstica, obtivrase ou non dita licencia, sempre que a sa expedicin corresponda a este Concello.
2. O feito impoible prodcese pola mera realizacin das construccins, instalacins e obras mencionadas; e afecta a todas aquelas que se realicen neste termo municipal, anda que se esixa a autorizacin doutra Administracin.

   
  Artigo 3. Construccins, instalacins e obras suxeitas.  
 

Son construccins, instalacins e obras suxeitas imposto todas aquelas que a sa execucin implique a realizacin do feito impoible definido no artigo anterior e, en particular, as seguintes:
a) As obras de nova planta e de ampliacin de edificios, ou necesarias para a implantacin, ampliacin, modificacin ou reforma de instalacins de calquera tipo.
b) As obras de modificacin ou de reforma que afecten estructura, aspecto exterior ou disposicin interior dos edificios, ou que incidan en calquera clase de instalacins existentes.
c) As obras provisionais.
d) A construccin de vaos para a entrada e sada de vehculos das fincas na va pblica.
e) As construccins, instalacins e obras realizadas na va pblica por particulares ou polas empresas subministradoras de servicios pblicos, que correspondern tanto s obras necesarias para a apertura de calas e pozos, colocacin de postes de soporte, canalizacins, conexins e, en xeral, calquera remocin do pavimento ou beirarras, como as necesarias para a reposicin, reconstruccin ou arranxo do que puidera estragarse coas calas mencionadas.
f) Os movementos de terra, tales como desmontes, explanacins, escavacins, entullados, salvo que estes actos estean detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanizacin ou edificacin aprobado ou autorizado.
g) As obras de peche dos solares ou dos terreos e dos valos e as estadas (andamios e andamiaxes) de precaucin.
h) A nova implantacin, a ampliacin, a modificacin, a substitucin ou o cambio de emprazamento de todo tipo de instalacins tcnicas dos servicios pblicos, calquera que sexa o seu emprazamento.
i) Os usos e instalacins de carcter provisional.
j) A instalacin, reforma ou calquera outra modificacin dos soportes ou valos que tean publicidade ou propaganda.
k) As instalacins subterrneas dedicadas s aparcamentos, s actividades industriais, mercants ou profesionais, s servicios pblicos ou a calquera outro uso que se destine o subsolo.
l) A realizacin de calquera outras actuacins establecidas polos plans de ordenacin ou polas ordenanzas que lles sexan aplicables como suxeitas a licencia municipal, sempre que se trate de construccins, instalacins ou obras.

   
  Artigo 4. Exencins  
 

Est exenta do pago do imposto a realizacin de calquera construccin, instalacin ou obra da que sexa dono o Estado, as comunidades autnomas ou as entidades locais, que estando suxeitas mesmo, vaian a ser directamente destinadas a estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamento de poboacins e das sas augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos, tanto se se trata de obras de inversin nova como de conservacin.

   
  Artigo 5. Suxeitos pasivos  
 

1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, que sexan donos da construccin, instalacin ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela.
s efectos previstos no pargrafo anterior, ter a consideracin de dono da construccin, instalacin ou obra quen soporte os gastos ou o custe que comporte a sa realizacin.
2. No suposto de que a construccin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte, tern a condicin de suxeitos pasivos substitutos do mesmo os que soliciten as correspondentes licencias ou realicen as construccins, instalacins ou obras.
substituto poder esixir do contribunte o importe da cota tributaria satisfei

   
  Artigo 6. Base impoible  
 

A base impoible do imposto est constituda polo custe real e efectivo da construccin, instalacin ou obra entendndose por tal, a estes efectos, o custe de execucin material daquela.
Non forman parte da base impoible, o imposto sobre o valor engadido, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso coa construccin, instalacin ou obra, nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estrictamente, o custe de execucin material.

   
  Artigo 7. Tipo de gravame e cota.  
 

1. O tipo de gravame ser o 2,8 por cen.
2. A cota deste imposto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravame.

   
  Artigo 8. Bonificacins  
 

1. Establcese unha bonificacin de ata o 50 por cento a favor das construccins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histrico-artsticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaracin. Corresponder dita declaracin, as como o establecemento da porcentaxe aplicable, Pleno da Corporacin e acordarase previa solicitude do suxeito pasivo e previa proposta da Alcalda- Presidencia -que tamn propoer a bonificacin a aplicar en cada caso-, por voto favorable da maiora simple dos seus membros.
Esta bonificacin deber ser solicitada no mesmo momento no que se solicite a licencia de construccin, acreditando fidedignamente o carcter non lucrativo da construccin e o seu destino social, cultural, histrico-artstico ou de fomento do emprego.
2. Establcese unha bonificacin do 90 por cento a favor das construccins, instalacins u obras coxo obxecto exclusivo sexa favorecer as condicins de acceso e habitabilidade dos discapacitados, que deber solicitarse no momento de solicitar a correspondente licencia de obra. Se ben esta bonificacin pode aplicarse liquidacin provisional do imposto, antes de que dita liquidacin tea carcter definitiva, ser necesario incorporar expediente Acta do Tcnico municipal de que a obra cumpre as condicins nas que se concedeu a bonificacin.
A bonificacin prevista neste apartado aplicarase cota resultante de aplicar, no seu caso, as bonificacins s que se refiren os apartados anteriores.

   
  Artigo 9. Nacemento da Obriga tributaria.  
 

A obriga tributaria nace no momento de iniciarse a construccin, instalacin ou obra, anda cando non se obtivese a correspondente licencia

   
  Artigo 10. Xestin e Recadacin  
 

1. Cando se conceda a preceptiva licencia practicarase unha liquidacin provisional, determinndose a base impoible en funcin do orzamento presentado polos interesados, sempre que o mesmo fose visado polo Colexio correspondente, noutro caso, a base impoible ser determinada polos tcnicos municipais, de acordo co custe estimado do proxecto.
2. vista das construccins, instalacins ou obras efectivamente realizadas e do custe efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, modificar no seu caso, a base impoible que se refire o apartado anterior practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

   
  Artigo 11. Revisin  
 

Os actos de xestin, liquidacin, recadacin e inspeccin do imposto sern revisables conforme procedemento aplicable entidade que os dicte. En particular, cando ditos actos sexan dictados por unha entidade local, os mesmos revisaranse conforme preceptuado no artigo 14 do TRLRFL

   
  Disposicin final nica. Aprobacin, entrada en vigor e modificacin da ordenanza fiscal.  
 

A presente ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno do Concello en sesin celebrada o 31 de marzo de 2008, comezar a rexer con efectos dende a data da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia de A Corua, e continuar vixente en tanto non se acorde a sa modificacin ou derrogacin. En caso de modificacin parcial desta ordenanza fiscal, os artigos non modificados continuarn vixentes.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios