Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ponteceso - AXUDAS PARA A INSERCIN SOCIAL-EMERXENCIAS SOCIAIS

Publicación provisional : 24-03-2006 BOP N 69 -- Publicación definitiva : 24-03-2006 BOP N 69
Redacción Aplicable desde 05-08-2008

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1 O concepto das axudas para a insercin social-emerxencias sociais
 - Artigo 2 O mbito subxectivo de aplicacin (beneficiarios)
 - Artigo 3 A finalidade das axudas (mbito obxectivo)
 - Artigo 4 As clases e as contas mximas das axudas
 - Artculo 5 Os coeficientes de ponderacin da conta total
 - Artigo 6 O cmputo dos ingresos
 - Artigo 7 As obrigas dos beneficiarios
 - Artigo 8 A tramitacin
 - Disposicin transitoria
 - Disposicin final
   
  Artigo 1 O concepto das axudas para a insercin social-emerxencias sociais   redacciones
 

As axudas para a insercin social-emerxencias sociais son as disposicins non pecuniarias que cumpran os requisitos que sinala o artigo 2.1 da Lei xeral de subvencins e que realice o Concello de Ponteceso a favor de persoas fsicas para paliar situacins carenciais transitorias e imprevistas ou excepcionais, as como para previr o seu agravamento.

   
  Artigo 2 O mbito subxectivo de aplicacin (beneficiarios)   redacciones
 

1 A presente normativa regula a xestin das axudas para a insercin social-emerxencia social que lle conceda o Concello de Ponteceso s persoas fsicas que cumpran os seguintes requisitos:
- ter a residencia acreditada no Concello de Ponteceso cunha antigidade mnima de 6 meses
- ser maior de idade ou menor emancipado con cargas familiares
- percibir uns ingresos anuais inferiores ao salario mnimo interprofesional vixente no momento de solicitar a subvencin
Excepcionalmente, tamn lle poder conceder axudas aos transentes, para sufragar os gastos de aloxamento e manutencin durante un da, como mximo.
2 Posibles beneficiarios das axudas de insercin social-emerxencia social:
a) Podern beneficiarse destas axudas as persoas fsicas que se indicaron mis arriba, consideradas individualmente ou como membros dunha unidade familiar. Para os efectos desta ordenanza, entndese como unidade familiar o ncleo de convivencia que estea composto por das ou mis persoas vinculadas por matrimonio ou por outra forma de relacin estable anloga conxugal, por parentesco de consanguinidade ata o segundo grao e por afinidade ata o terceiro grao.
b) No caso de que o Concello lle conceda a a axuda unidade familiar, os seus membros integrantes non podern beneficiarse de axudas de insercin social-emerxencia social consideradas individualmente. No caso de que queiran optar individualmente a estas axudas, debern formular por escrito a declaracin de exclusin da unidade familiar.

   
  Artigo 3 A finalidade das axudas (mbito obxectivo)   redacciones
 

As axudas de insercin social-emerxencia social teen como finalidade paliar situacins carenciais transitorias e imprevistas ou excepcionais, as como prever seu agravamento. En particular, estas axudas tendern a cubir o financiamento total ou parcial dos gastos derivados das seguintes situacins:
a) Situacins de ingresos insuficientes, que provocan unha situacin temporal de insuficiencia de recursos econmicos para cubir as necesidades primarias.
b) Situacins de necesidade provocadas por catstrofes, epidemias, intoxicacins e outras anlogas de carcter excepcional que provoquen dificultades para satisfacer as necesidades primarias.

   
  Artigo 4 As clases e as contas mximas das axudas   redacciones
 

A) Dentro dos termos do artigo anterior establcense as seguintes clases de axudas:
1 Manutencin: Durante tres meses consecutivos ou ben unha vez cada dous meses ao longo do ano, ata o tope mximo anual de 400,00 por unidade familiar.
Entndes incluido dentro do concepto de manutencin o leite maternizado.
2 Vestiario bsico: Conta mxima por unidade familiar: 150,00 ao ano.
3 Medicacin: Durante tres meses consecutivos ou ben unha vez cada dous meses ao longo do ano ata un tope mximo anual de 800,00
Entndese includo dentro deste concepto o material oftalmolxico, buco-dental e aparatos para a sordera.
4 Gastos de vivenda: Conta mxima anual por unidade familiar: 800,00
5 Impago de subministracins: Conta mxima anual por unidade familiar: 500,00
6 Condicins de habitabilidade: Conta mxima anual por unidade familiar: 3.500,00
7 Barreiras arquitectnicas: Conta mxima anual por unidade familiar: 3.000,00
8 Gastos de transporte para asistir a tratamentos rehabilitadores de toxicomanas: Conta mxima anual por unidade familiar: 150,00
9 Pago de actividades socio-culturais que sexan precisas para a integracin social: ata un tope de 50,00 ao ano.
10 Becas para libros e material escolar: Conta mxima anual por unidade familiar:180,00
11 Aloxamento e manutencin de transentes:
a Manutencin por unha comida diaria, que non poder superar o custo de 9,00 .
b Aloxamento nicamente por un da e sempre que concorran motivos de enfermidade ou forza maior, que non poder superar os 50,00 .
B)No caso de que a axuda de insercin social-emerxencia social se conceda a unha persoa fsica, para os nicos efectos de determinar as contas mximas do apartado anterior deste artigo as como para a determinar as contas concretas segundo o artigo seguinte, o Concello entender que a persoa fsica beneficiaria constite unha unidade familiar integrada por un nico membro.
C) O Concello poder condecer a axuda se hai unha situacin de emerxencia social que faga preciso un tipo de axuda distinta das includas no apartado A) deste artigo, sempre que concorran as circunstancias do artigo 3 desta ordenanza e sempre que a persoa que solicita a axuda xustifique a necesidade mediante un informe do Departamento de Servizos Sociais. A conta mxima da axuda ser aquela que corresponda axuda sinalada no apartado anterior coa que tea unha maior similitude

   
  Artculo 5 Os coeficientes de ponderacin da conta total   redacciones
 

O Concello modular en cada caso as cantidades mximas determinadas no artigo anterior aplicando a tales cuantas uns coeficientes de ingresos (CI) calculados do seguinte xeito:
A) En primeiro lugar se calcular a renta per cpita do solicitante.
B) A renta per cpita do solicitante se dividir entre o salario mnimo interprofesional vixente en cada momento (segn publicacin no BOE)
C) O resultado dese cociente se multiplicar por cen, acadndose as unha porcentaxe que, en funcin do tramo no que se encontre dos sinalados a continuacin, determinar o coeficiente de ingresos (CI) a aplicar s cuantas mximas sinaladas no artigo 4A) da presente ordenanza
% de ingresos anuais per cpita do solicitante sobre o SMI
CI
Entre 90 e 100
0,5
Entre 80 e 90
0,6
Entre 70 e 80
0,7
Entre 60 e 70
0,8
Entre 50 e 60
0,9
Entre 0 e 50
1

   
  Artigo 6 O cmputo dos ingresos   redacciones
 

Para os efectos do previsto no artigo 5, o cmputo dos ingresos das posibles persoas beneficiarias da axuda de insercin social-emerxencia social, o Concello ter en conta a base impoible da derradeira declaracin do IRPF, minorado no mnimo persoal e familiar do imposto. No caso de que a persoa que solicita a axuda non estea obrigada a presentar a declaracin do IRPF, acreditar os ingresos anuais a travs das nminas, das pensins, dos certificados do INEM, dos certificados da Seguridade Social sobre a vida laboral ou das percepcins de subvencins, das certificacins de xuros bancarios ou dos derradeiros movementos bancarios e/ou de calquera outra forma que o Concello considere necesaria para acreditar os ingresos.

   
  Artigo 7 As obrigas dos beneficiarios   redacciones
 

As persoas beneficiarias das axudas de insercin social-emerxencia social que outorgue o Concello de Ponteceso quedarn sometidas s obrigas xerais reguladas no artigo 14 da Lei 38/2003, xeral de subvencins, s que poida recoller a Ordenanza xeral de subvencins que aprobe o Concello de Ponteceso, as como s seguintes obrigas especficas:
a Ao cumprimento das condicins que o Concello poida establecer no acordo da concesin da axuda, e que vaian destinadas a que poidan superar a situacin de emerxencia social que motivou a concesin da subvencin
b escolarizacin dos menores que se atopen en idade de ensino obrigatorio

   
  Artigo 8 A tramitacin   redacciones
 

A tramitacin das axudas de insercin social-emerxencia social axustarase ao seguinte procedemento:
1 Inicio: O procedemento iniciarase mediante unha solicitude do interesado en obter a axuda de insercin social-emerxencia social. O interesado dirixir a solicitude ao alcalde do Concello de Ponteceso. Coa solicitude achegar a documentacin que acredite a situacin carencial.
2 Instruccin: O alcalde trasladar a solicitude ao Departamento de Servios Sociais. O tcnico ou a tcnica dese departamento emitir o correspondente informe-proposta, no que valorar debidamente a situacin que o interesado acreditou documentalmente e cuantifica. Ademais no informe o tcnico ou a tcnica do Departamento de Servizos Sociais cuantificar o importe da axuda.
Unha vez que estea completo o expediente, o Departamento de Servizos Sociais remitirallo intervencin municipal para a sa fiscalizacin previa.
3 Resolucin: Logo de que a intervencin municipal realice a fiscalizacin previa, remitiralle o expediente ao alcalde (ou ao rgano que nese momento tea delegada a competencia), para que dite a correspondente resolucin administrativa.
Sen prexuzo do que dispoen os pargrafos anteriores, o tcnico ou a tcnica de servizos sociais, logo de emitir o correspondente informe-proposta, poder pagarlle a axuda inmediatamente ao interesado utilizando as cantidades percibidas en concepto de anticipo da caixa fixa. Para que poida realizar esta posibilidade, antes haber que constitur para o efecto o correspondente anticipo de caixa fixa seguindo as normas reguladoras contidas na Base das de Execucin do orzamento municipal na que se regulen os anticipos de caixa fixa.
Asimesmo, poderanse aboar directamente o importe das axudas comtempladas nesta ordenanza empresa subministradora dos bens ou servizos para a adquisicin dos cales se tea outorgado a subvencin. Neste caso ser preceptivo o informe favorable da Traballadora Social do Concello de Ponteceso no cal debe quedar suficentemente acreditado que as circunstancias personais e familiares do beneficiario non permiten un pago directo ao mesmo.

   
  Disposicin transitoria  
 

Se establece, previa solicitude por parte do/a interesado/a, a posibilidade de revisin da cuanta daquelas axudas concedidas no perodo comprendido entre o 1 de xaneiro de 2008 e a entrada en vigor da presente ordenanza, aos efectos de que tales solicitudes se puidesen beneficiar das novas cuantas descritas na presente ordenanza. Se establecen as seguintes precisins:
- Se debe tratar de casos de extrema necesidade e precariedade, situacin que se acreditar mediante informe do Departamento de Servizos Sociais e unha declaracin xurada do/a solicitante. A intervencin municipal poder solicitar que ao citado informe se adxunte documentacin de carcter econmico que xustifique que a situacin de precariedade alegada no intre da solicitude inicial, se mantivo no tempo.
- A cuanta resultante da revisin non poder ser tal que, adicionada sta cuanta concedida dacordo coa solicitude inicial, supere o importe xustificado mediante a/s correspondente/s factura/s.
- Con carcter previo ao pago da cuanta resultante da revisin por parte do Concello de Ponteceso, se debe acreditar documentalmente que o gasto para o que se solicitou a axuda xa foi abonado. A xustificacin se far do seguinte xeito:
1.- No caso de que o pago se realizase por transferencia ou mediante tarxeta: extracto bancario onde conste a transferencia ou recibo da tarxeta de dbito/crdito.
2.- No caso de que o pago se fixese en efectivo: declaracin asinada por parte da empresa subministradora ou prestadora do servizo, onde se faga constar que o pago foi realizado.

   
  Disposicin final   redacciones
 

De conformidade co que dispn o artigo 70.2 da Lei 7/85, reguladora das bases do rxime local, esta ordenanza entrar en vigor unha vez que o Concello publique o seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia e logo de que transcorra o prazo de quince das hbiles ao que se refire o artigo 65.2 desa lei.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios