Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Irixoa - Ordenanza fiscal n 10 reguladora da taxa por reservas de va pblico para aparcamento exclusivo, parada de vehculos, carga e descarga de mercadoras e entrada de vehculos cruzando beirarras

Publicación provisional : 25-05-2005 BOP N 117 -- Publicación definitiva : 25-05-2005 BOP N 117
Redacción Aplicable desde 01-01-2005

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1 .- FUNDAMENTO LEGAL
 - ARTIGO 2 .- FEITO IMPOIBLE
 - ARTIGO 3 .- SUXEITO PASIVO
 - ARTIGO 4 .- RESPONSABLES
 - ARTIGO 5 .- COTA TRIBUTARIA
 - ARTIGO 6 .-NORMAS DE XESTIN, ADMINISTRACIN E COBRANZA.
 - ARTIGO 7 .- DEVENGO.
 - ARTIGO 8 .- EXENCINS E BONIFICACINS
 - ARTIGO 9 .- NOTIFICACINS DAS TAXAS
 - ARTIGO 10 .- INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICION FINAL . APROBACIN E VIXENCIA
   
  ARTIGO 1 .- FUNDAMENTO LEGAL  
 

De conformidade co previsto nos artigos 20.3.h e 57 do RD Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e en uso das facultades concedidas polos artigos 4 e 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local e artigos 15 a 19 do xa citado R D Lexislativo 2/2004, este Concello establece a taxa pola utilizacin privativa ou o aproveitamento especial do dominio pblico local polas entradas de vehculos a travs das beirarras e reservas de va pblica para aparcamento exclusivo, parada de vehculos, carga e descarga de mercancas de calquera clase.

   
  ARTIGO 2 .- FEITO IMPOIBLE  
 

Constitue o feito impoible da taxa o aproveitamento especial que ten lugar pola entrada de vehculos a traves das beirarras e a reserva de va pblica para aparcamentos exclusivos, carga e descarga de mercancias de calquera clase, especificado nas tarifas contidas no artigo 5 desta Ordenanza

   
  ARTIGO 3 .- SUXEITO PASIVO  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas as como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da nova Lei Xeral Tributaria 58/03 de 17 de decembro , que disfruten, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio pblico local en beneficio particular, conforme a algn dos supostos expresados no anterior artigo.

Tern a condicin de substitutos do contribuinte, nas taxas establecidas pola utilizacin privativa ou o aproveitamento especial por entradas de vehculos a travs das beirarruas e pola sa construccin, mantemento, modificacin ou supresin, os propietarios das fincas e locais a que den acceso ditas entradas de vehculos, os cales podern repercutir, no seu caso, as cotas sobre os respectivos beneficiarios

   
  ARTIGO 4 .- RESPONSABLES  
 

1.- Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo tdalas persoas que sexan causantes ou colaboren na realizacin dunha infraccin tributaria.

2.- Os copartcipes ou cotitulares das Entidades xurdicas ou econmicas a que se refire o artigo 35.4 da nova Lei Xeral Tributaria 58/03 respondern solidariamente en proporcin as sas respectivas participacins das obrigas tributarias de ditas Entidades.

3.- Os administradores de persoas xurdicas que non realizaren os actos da sua incumbencia para o cumprimento das obrigas tributarias de aquelas respondern subsidiariamente das dbedas seguintes:

a) cando se cometera unha infraccin tributaria simple, do importe da sancin.

b) cando se cometera unha infraccin tributaria grave, da totalidade da dbeda esixible.

c) Nos supostos de cese das actividades da sociedade, do importe das obrigas tributarias pendentes na data de cese.

4.- A responsabilidade esixirase en todo caso nos trmos e de acordo procedemento previsto na nova Lei Xeral Tributaria 58/03.

   
  ARTIGO 5 .- COTA TRIBUTARIA  
 

1.- A cota tributaria consistir na cantidade resultante de fixar unha tarifa e calcularase dacordo cos conceptos e importes establecidos nos correspondentes nmeros da mesma, segn o seguinte cadro:

Tarifa Primeira:

Por cada entrada ano: euros

Almacens por maior e fbricas: 95

Empresas de transportes de viaxeiros e mercancas: 120

Establecementos de exposicin e venda de vehculos automviles: 80

Garaxes industriais e particulares o ano: Por cada vehculo que, de conformidade coa licencia obtida, poida aparcar, 10 euros cun mnimo de: 30

Talleres: Mecnicos e de servicios de reparacin, pintura e lavados e outros similares: 50

Outras actividades de tipo comercial: 60

Para a aplicacin da Tarifa precedente, ternse en conta que os obrigados pago declararn os elementos tributarios que utilicen, especificando as caractersticas dos mesmos, e comunicando calquera variacin que deba repercutir na conta da Tarifa, as como en caso de construccin de badn autorizado, dar conta Administracin da data na que remate a construccin.

Tarifa Segunda:

Por cada metro lineal ou fraccin de calzada a que alcance a reserva de espacio destiada a estacionamento, ano:

Concepto: Euros/ml

a) Reservas permanentes para carga e descarga: 24

b) Reservas de duracin limitada: de 8 a 11 e de 14 a 16 horas: 10

b) Reservas de duracin limitada: de 11 a 14 e de 16 a 19 horas: 15

Tarifa Terceira:

Reserva parada para transporte lixeiro, ano por cada un: 60 euros

Tarifa Cuarta:

Reserva de espacio con carcter temporal, por m.l. ou fraccin de calzada: Euros

a) Servicio de mudanzas, por da cun mnimo de 21 euros: 3

b) Vehculos de exposicin, da: 5

c) Outros usos, da (cun mnimo de 8): 1

Tarifa Quinta:

Por cada peche de ra ou pista, por unidade e mximo 200 ms.: 100 euros

As reservas estarn sinalizadas coas placas que subministrar o Concello precio de custe das mesmas. Estas cotas estn referidas s vas municipais principais, que estn recollidas como de 1 categora na normativa urbanstica municipal; para o resto das vas municipais ser aplicable unha bonificacin de oficio do 25 %, polo que as cotas sern o 75 % das establecidas nos cadros precedentes.

2.- Cando a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial leve aparellada a destruccin ou deterioro do dominio pblico local, o beneficiario, sen perxuicio do pago da taxa a que houbera lugar, estar obrigado reintegro do custe total dos respectivos gastos de reconstruccin ou reparacin e depsito previo do seu importe, segn conta que formule a oficina tcnica municipal.

Se os danos foran irreparables, a entidade municipal ser indemnizada en conta igual valor dos bens destruidos ou a o importe do deterioro dos danados.

O Concello non poder condonar total ou parcialmente as indemnizacins e reintegros a que se refire o presente apartado.

   
  ARTIGO 6 .-NORMAS DE XESTIN, ADMINISTRACIN E COBRANZA.  
 

1.- As persoas ou entidades interesadas na concesin da utilizacin privativa ou do aproveitamento especial do dominio pblico local regulado nesta Ordenanza , tern que solicitar previamente a correspondente licencia e formular declaracin na que consten as caractersticas do aproveitamento, acompaando un plano da superficie que se pretende utilizar e da sa situacin dentro do municipio.

2.- No momento de presentacin da solicitude efectuarase unha liquidacin provisional que ter carcter de depsito previo e se elevar a definitivo unha vez concedida a correspondente licencia ou autorizacin, previas as comprobacins que procederan por parte dos servicios municipais.

3.- Os servicios tcnicos do Concello comprobarn e investigarn as declaracins formuladas polos interesados, concedndose as autorizacins de non atopar diferencias coas peticins de licencias; si se diran diferencias, notificaranse as mesmas s interesados, concedendose as autorizacins unha vez subsanadas.

4.- As cantidades esixibles de acordo coas tarifas, liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado e sern prorrateables por trimestres naturais respecto dos perodos sinalados nos respectivos epgrafes no caso de que o aproveitamento sexa peridico.

5.- Consideraranse caducadas as licencias se, despois de concedidas, transcorreran trinta dias sen ter comenzado o aproveitamento, que deber realizarse sen interrupcin unha vez iniciado, agas que se especifique outro prazo na resolucin de concesin da respectiva licencia.

6.- Autorizada a licencia, para a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial do dominio pblico local para entradas de vehculos a travs de beirarras, entenderase sta prorrogada automticamente mentras non se solicita a baixa polo interesado, ou se declare a sa caducidade.

A presentacin da baixa surtir efectos a partires do da primeiro do perodo natural de tempo seguinte a aquel no que se causa dita baixa.

A non presentacin da baixa, determinar a obriga de seguir aboando a taxa.

   
  ARTIGO 7 .- DEVENGO.  
 

1.- A obriga de pago nace :

a) Tratndose de concesins de novos aproveitamentos da va pblica: cando se inicie o uso, se ben no momento en que se presente a solicitude que inicie a actuacin ou o expediente deber realizarse o depsito previo total da liquidacin.

b) Tratndose de concesins de aproveitamentos xa autorizados: cando a natureza material da taxa esixa o devengo peridico desta, o mesmo ter lugar o 01 de xaneiro de cada ano e o perodo impositivo comprender o ano natural, salvo nos supostos de inicio ou cese na utilizacin privativa ou no aproveitamento especial; en tal caso o perodo impositivo se axustar a esa circunstancia co conseguinte prorrateo da cota, que se realizar por trimestres naturais.

Cando por causas non imputables suxeito pasivo, o dereito utilizacin ou aproveitamento do dominio pblico non se preste ou desenrole, proceder a devolucin do importe correspondente.

2.- O pago da taxa efectuarase:

a) Tratndose de concesins de novos aproveitamentos: por ingreso directo na Caixa da Tesourera Municipal, na entidade bancaria correspondente ou donde establecera o Concello, con anterioridade entrega da correspondente licencia ou autorizacin.

b) Tratndose de concesins de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados: unha vez includos nos padrns ou matrculas da taxa por perodos anuais, nas oficinas de Recadacin, ou por domiciliacin bancaria no perodo de cobranza que se estableza efecto.

   
  ARTIGO 8 .- EXENCINS E BONIFICACINS  
 

1.- O Estado, as Comunidades Autnomas e as Entidades locais non estarn obrigadas pago da taxa cando solicitaren licencia para disfrute dos aproveitamentos especiais referidos no artigo 1 desta Ordenanza, sempre que sexan necesarios para os servicios pblicos de comunicacins que exploten directamente e para outros usos que inmediatamente interesen a seguridade cidadn ou a defensa nacional.

2.- Non se aplicarn bonificacins nin reduccins para a determinacin da dbeda, respecto da taxa regulada pola presente ordenanza.

   
  ARTIGO 9 .- NOTIFICACINS DAS TAXAS  
 

Nos supostos de aproveitamentos especiais continuados a taxa que ten carcter peridico, notificarase persoalmente solicitante alta no rexistro de contribuntes. A taxa de exercicios sucesivos notificarase colectivamente, mediante a exposicin pblica do padrn no taboleiro de anuncios do Concello, polo perodo que se publicar no Boletn Oficial da Provincial.

   
  ARTIGO 10 .- INFRACCINS E SANCINS  
 

As infraccins e sancins en materia tributaria rexeranse polo disposto nos artigos 181 e seguintes da nova Lei Xeral Tributaria 58/03 de 17 de decembro e a sua normativa de desenrolo, e o que dispoa a Ordenanza Xeral de Inspeccin, Xestin e Recadacin

   
  DISPOSICION FINAL . APROBACIN E VIXENCIA  
 

1.- A presente Ordenanza entrar en vigor o da da sa publicacin no "Boletin Oficial da Provincia", e ser de aplicacin no exercicio de 2005, permanecendo vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derogacin. A presente ordenanza foi aprobada por acordo plenario do 3-3-2005.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios