Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Lousame - REGULAMENTO ORGNICO DO CONCELLO DE LOUSAME

Publicación provisional : 22-12-2007 BOP N 294 -- Publicación definitiva : 22-12-2007 BOP N 294
Redacción Aplicable desde 12-01-2008

Redacciones Redacciones
 - TTULO I - DISPOSICINS XERAIS
 - ARTIGO 1 - ALCANCE DO REGULAMENTO
 - ARTIGO 2 - FONTES NORMATIVAS
 - ARTIGO 3 - INTERPRETACIN DO REGULAMENTO ORGNICO.
 - TTULO II - DOS GRUPOS MUNICIPAIS
 - ARTIGO 4.- CONSTITUCIN
 - ARTIGO 5 REQUISITOS
 - ARTIGO 6 - PROCEDEMENTO DE CONSTITUCIN
 - ARTIGO 7 - COECEMENTO POR PARTE DO PLENO
 - ARTIGO 8 - SITUACIN DE NOVOS MEMBROS
 - ARTIGO 9 PORTAVOZ
 - ARTIGO 10 - DESIGNACIN DE MEMBROS EN RGANOS NECESARIOS OU COMPLEMENTARIOS
 - TTULO III - ORGANIZACIN DO CONCELLO
 - ARTIGO 11 - RGANOS BSICOS E COMPLEMENTARIOS
 - ARTIGO 12 - ATRIBUCINS DOS RGANOS.
 - CAPTULO I - O PLENO
 - Seccin 1 - Organizacin e funcionamento do Pleno.
 - ARTIGO 13 DEFINICIN.
 - ARTIGO 14 ATRIBUCINS.
 - ARTIGO 15 DELEGACINS
 - Seccin 2 - Requisitos para a celebracin das sesins
 - ARTIGO 16 -. RXIME LEGAL
 - ARTIGO 17 - TIPOS DE SESINS
 - ARTIGO 18 - SESINS ORDINARIAS.
 - ARTIGO 19 - SESINS EXTRAORDINARIAS
 - ARTIGO 20 - SESINS EXTRAORDINARIAS DE CARCTER URXENTE
 - ARTIGO 21 - FINALIZACIN - UNIDADE DE ACTO
 - ARTIGO 22 - ORDE DO DA
 - ARTIGO 23 CONVOCATORIAS
 - ARTIGO 24 - EXAME DE EXPEDIENTES.
 - ARTIGO 25 QURUM.
 - ARTIGO 26 - QUORUM ESPECIAL.
 - ARTIGO 27 - ASISTENCIA PBLICA.
 - ARTIGO 28 - ORDE DE COLOCACIN DOS GRUPOS.
 - Seccin 3 - Dos debates
 - ARTIGO 29 - ORDE DE ASUNTOS.
 - ARTIGO 30 - APROBACIN DA ACTA ANTERIOR
 - ARTIGO 31 - DEBATE E VOTACIN DOS DEMIS ASUNTOS.
 - ARTIGO 32 - TRATAMENTO DE CADA ASUNTO.
 - ARTIGO 33 - DEBATE: INTERVENCINS.
 - ARTIGO 34 DELIBERACINS
 - ARTIGO 35 - CHAMADAS ORDE
 - ARTIGO 36 ABSTENCIN.
 - ARTIGO 37 - INTERVENCINS: TERMINOLOXA
 - Seccin 4 - Das votacins.
 - ARTIGO 38 FORMALIDADES
 - ARTIGO 39 - ADOPCIN DE ACORDOS
 - ARTIGO 40 - CARCTER PERSOAL E INDELEGABLE DO VOTO
 - ARTIGO 41 - SENSO DO VOTO.
 - ARTIGO 42 - TIPOS DE VOTACINS
 - ARTIGO 43 - VOTACIN ORDINARIA.
 - ARTIGO 44 - VOTACIN NOMINAL
 - ARTIGO 45 - VOTACIN SECRETA
 - ARTIGO 46.- CMPUTO DE VOTOS E RESULTADO.
 - ARTIGO 47 - EXPLICACIN DO VOTO
 - Seccin 5 - Do control e fiscalizacin dos demais rganos de goberno polo Pleno.
 - ARTIGO 48 - PROHIBICIN DE REITERACIN DE CONTROLES SOBRE O MESMO OBXECTO
 - ARTIGO 49 MEDIOS.
 - ARTIGO 50 - DEBER DE COMPARECENCIA.
 - ARTIGO 51 - REQUIRIMENTO DE PRESENCIA E INFORMACION DE MEMBROS CORPORATIVOS OU DIRECTIVOS QUE OSTENTEN DELEGACINS.
 - ARTIGO 52 - CONTROL SOBRE A ACTUACIN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
 - ARTIGO 53 - MOCINS DE CENSURA E CUESTINS DE CONFIANZA
 - Seccin 6 - Das actas
 - ARTIGO 54 CONTIDO
 - ARTIGO 55 - LIBRO DE ACTAS.
 - CAPTULO II - AS COMISINS.
 - Seccin 1 - Disposicins comns.
 - ARTIGO 56 - DAS COMISINS INFORMATIVAS
 - ARTIGO 57 - COMISINS INFORMATIVAS PERMANENTES.
 - ARTIGO 58 - COMISINS INFORMATIVAS ESPECIAIS
 - ARTIGO 59 - RXIME DE FUNCIONAMENTO
 - ARTIGO 60 - RXIME DE SESINS
 - ARTIGO 61 QURUM
 - ARTIGO 62 DELIBERACIN.
 - ARTIGO 63 - DICTAMES DAS COMISINS INFORMATIVAS
 - ARTIGO 64 - ASISTENCIA DOUTROS MEMBROS
 - ARTIGO 65 ACTAS.
 - Seccin 2 - Outras Comisins
 - ARTIGO 66 - COMISIN ESPECIAL DE CONTAS
 - CAPTULO III - O ALCALDE.
 - ART IGO 67 - ATRIBUCINS DO ALCALDE
 - ARTIGO 68 - DELEGACINS DE ALCALDA.
 - ARTIGO 69 - DELEGACINS XENRICAS.
 - ARTIGO 70 - OUTRAS DELEGACINS
 - ARTIGO 71 PROCEDEMENTO.
 - CAPTULO IV - OS TENENTES DE ALCALDE.
 - ARTIGO 72 NOMEAMENTO.
 - ARTIGO 73 - PERDA DA CONDICIN.
 - ARTIGO 74 FUNCINS
 - ARTIGO 75 - LIMITACIN DE FUNCINS
 - CAPTULO V - A XUNTA DE GOBERNO LOCAL
 - ARTIGO 76 COMPOSICIN.
 - ARTIGO 77 - CONSTITUCIN E PERIODICIDADE DAS SESINS.
 - ARTIGO 78 - RXIME DE FUNCIONAMENTO.
 - CAPTULO VI - A XUNTA DE CONCELLEIROS DELEGADOS.
 - ARTIGO 79 COMPOSICIN E RXIME DE FUNCIONAMENTO
 - DISPOSICIN FINAL NICA - ENTRADA EN VIGOR
   
  TTULO I - DISPOSICINS XERAIS  
 

   
  ARTIGO 1 - ALCANCE DO REGULAMENTO  
 

O Concello de Lousame, no exercicio da sa potestade regulamentaria e de autoorganizacin establecida nos artigos 20 e 22 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, e artigo 59 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administracin local de Galicia, promove polo presente regulamento orgnico a regulacin da organizacin e rxime de funcionamento dos rganos necesarios e complementarios que no mesmo se establecen.

   
  ARTIGO 2 - FONTES NORMATIVAS  
 

A organizacin e funcionamento interno do Concello de Lousame axustarase o seguinte orde xerrquico de fontes normativas:
a) Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das bases de rxime local.
b) Lei 5/1997 de 22 de xullo de Administracin Local de Galicia e RDL 781/1986 de 18 de abril.
c) O regulamento Orgnico Municipal.
d) RD 2568/1986 de 28 de novembro polo que se aproba o regulamento de organizacin, funcionamento e rxime xurdico das Entidades Locais para aquelas materias que resulte insuficiente a normativa establecida no regulamento orgnico.

   
  ARTIGO 3 - INTERPRETACIN DO REGULAMENTO ORGNICO.  
 

Corresponde alcalde dictar instruccins interpretativas e aclaratorias da normativa reseada no artigo anterior para a sa aplicacin no municipio.

   
  TTULO II - DOS GRUPOS MUNICIPAIS  
 

   
  ARTIGO 4.- CONSTITUCIN  
 

1. s efectos da sa actuacin corporativa os concelleiros constituiranse en grupos municipais que se correspondern cos partidos polticos, federacins, coalicins ou agrupacins que obtivesen postos na Corporacin.
2. Cada partido poltico, federacin, coalicin ou agrupacin constituir un nico grupo.
3. Ningun pode pertencer simultaneamente a mis dun grupo.

   
  ARTIGO 5 REQUISITOS  
 

1. O mnimo de concelleiros para constitur grupo municipal de dous.
2. Integraranse, en todo caso, no grupo mixto os membros dos partidos polticos, federacins, coalicins ou agrupacins que non tivesen obtido un mnimo de dous escanos.
3. No suposto de que non existise grupo mixto, este quedar constitudo polo membro do partido poltico, federacin, coalicin ou agrupacin que obtivese un solo escano.

   
  ARTIGO 6 - PROCEDEMENTO DE CONSTITUCIN  
 

1. Os grupos polticos constituiranse mediante escrito dirixido Presidente e subscrito por tdolos seus integrantes, que presentar na Secretara Xeral do Concello dentro dos cinco das hbiles seguintes constitucin da Corporacin.
2. No mesmo escrito de constitucin farase constar a designacin de portavoz do grupo podendo designarse tamn suplentes.
3. Se algn concelleiro non asinase o escrito de constitucin do grupo, iso non impedira a sa constitucin e os non asinantes integraranse no grupo mixto.

   
  ARTIGO 7 - COECEMENTO POR PARTE DO PLENO  
 

Da constitucin dos grupos polticos, dos seus integrantes e portavoces, o presidente dar conta Pleno na primeira sesin que se celebre tras cumprirse o prazo previsto no apartado primeiro do artigo anterior.

   
  ARTIGO 8 - SITUACIN DE NOVOS MEMBROS  
 

Os membros da Corporacin que adquiran a sa condicin cos posterioridade sesin constitutiva da Corporacin, debern incorporarse s grupos municipais, conforme s regras acordadas pola Corporacin

   
  ARTIGO 9 PORTAVOZ  
 

1. Ser portavoz de cada grupo municipal o que designe cada un no momento da sa constitucin ou ben o que as sexa designado pola maiora dos compoentes da lista respectiva.
2. O grupo mixto poder establecer un turno rotativo para o desempeo da funcin de portavoz, ou ben distriburse entre os seus compoentes o tempo que lle corresponda grupo.
3. O portavoz de cada grupo ser o encargado de intervir, normalmente nas deliberacins dos asuntos.

   
  ARTIGO 10 - DESIGNACIN DE MEMBROS EN RGANOS NECESARIOS OU COMPLEMENTARIOS  
 

Corresponde s grupos polticos designar, mediante escrito do seu portavoz dirixido presidente e nos termos previstos en cada caso no presente regulamento, a aqueles dos seus compoentes que tean que representalos nos rganos colexiados integrados por membros da Corporacin pertencentes s diversos grupos.

   
  TTULO III - ORGANIZACIN DO CONCELLO  
 

   
  ARTIGO 11 - RGANOS BSICOS E COMPLEMENTARIOS  
 

1. Os rganos bsicos do Concello de Lousame son os seguintes:
a) O alcalde.
b) Os tenentes de alcalde.
c) O Pleno da Corporacin.
d) A Xunta de Goberno Local.
e) As comisins informativas permanentes.
f) A comisin especial de contas.
2. O rgano complementario do Concello o seguinte: Xunta de Concelleiros Delegados.
3. O Pleno da Corporacin poder crear os seguintes rganos, complementarios dos anteriores:
a) Comisins informativas especiais.
b) rganos de participacin cidad.
4. O alcalde poder nomear concelleiros/as delegados da Alcalda.
5. O alcalde tamn poder conferir delegacins especiais, para encargos especficos, a prol de calquera concelleiro.

   
  ARTIGO 12 - ATRIBUCINS DOS RGANOS.  
 

1. As atribucins do Alcalde, do Pleno, das Comisins Informativas, da Xunta de Goberno Local, dos Tenentes de Alcalde e dos demais rganos necesarios son as que veen determinadas na Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das Bases de Rxime Local.
2. Atribucins da Xunta de Concelleiros Delegados: Coordinar os traballos dos concelleiros responsables de reas e dos concelleiros delegados e informar Alcalda dos asuntos que foron obxecto de delegacin, co fin de acadar un traballo conxunto, articulado e sistemtico e a unidade de goberno e administracin do Concello, a eficacia a eficiencia e a ptima utilizacin dos recursos dispoibles.

   
  CAPTULO I - O PLENO  
 

   
  Seccin 1 - Organizacin e funcionamento do Pleno.  
 

   
  ARTIGO 13 DEFINICIN.  
 

De conformidade co disposto no artigo 22.1 da Lei 7/1985 o Pleno, integrado por tdolos concelleiro, presidido polo alcalde.

   
  ARTIGO 14 ATRIBUCINS.  
 

As atribucins do Pleno son as establecidas no art. 22.1 da Lei 7/1985 e disposicins de desenvolvemento

   
  ARTIGO 15 DELEGACINS  
 

O Pleno poder efectuar delegacins en favor da Xunta de Goberno Local segundo o disposto na Lei 7/1985

   
  Seccin 2 - Requisitos para a celebracin das sesins  
 

   
  ARTIGO 16 -. RXIME LEGAL  
 

Os tipos de sesins e a sa convocatoria rexeranse polo establecido na Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local e pola lei 5/1997 de 22 de xullo de Administracin Local de Galicia.

   
  ARTIGO 17 - TIPOS DE SESINS  
 

As sesins do Pleno poden ser de tres tipos:
a) ordinarias.
b) extraordinarias.
c) extraordinarias de carcter urxente.

   
  ARTIGO 18 - SESINS ORDINARIAS.  
 

1. Son sesins ordinarias aquelas cuxa periodicidade est preestablecida. Dita periodicidade ser fixada por acordo do propio Pleno adoptado en sesin extraordinaria que ter que convocar o alcalde dentro dos trinta das seguintes da sesin constitutiva da Corporacin.
2. O Pleno celebra sesin ordinaria cada dous meses, nos das e horas que se fixen polo mesmo, e que podern ser cambiados en calquera momento posterior por dito rgano.
Igualmente o presidente, por propia iniciativa ou a peticin dos portavoces, por causa xustificada, poder variar o da e a hora dalgunha sesin alonxndoo, s o imprescindible, dos fixados polo Pleno e comunicndoo s interesados e publicndoo no taboleiro de edictos coa maior anticipacin posible.
3. As sesins podern celebrarse en primeira ou en segunda convocatoria. A segunda convocatoria ser dous das despois da sinalada para a primeira, ou o da seguinte hbil se coincidise en festivo. Neste caso non ser necesario o envo da orde do da, pero si a notificacin da sa celebracin en segunda convocatoria

   
  ARTIGO 19 - SESINS EXTRAORDINARIAS  
 

1. Son sesins extraordinarias aquelas que convoque o presidente con tal carcter a iniciativa propia ou a solicitude da cuarta parte, a lo menos, do nmero legal de membros da Corporacin, sen que ningn concelleiro poda solicitar mis de tres anualmente. Dita solicitude ter que facerse por escrito no que se razoe o asunto o asuntos que a motiven asinado persoalmente por todos os que a subscriben. Neste ltimo caso, a celebracin do mesmo non poder demorarse por mis de quince das hbiles dende que fose solicitada, non podendo incorporase o asunto orde do da dun Pleno ordinario ou de outro extraordinario con mis asuntos se non o autorizan expresamente os solicitantes da convocatoria.
2. Se o presidente non convocase o Pleno extraordinario solicitado polo nmero de concelleiros indicado dentro do prazo sinalado, quedar automaticamente convocado para o dcimo da hbil seguinte da finalizacin de dito prazo, s doce horas, o que ser notificado polo secretario da Corporacin a tdolos membros do mesmo da seguinte da finalizacin do prazo citado anteriormente. En ausencia do presidente ou de quen legalmente o substita, o Pleno quedar validamente constitudo sempre que concorra o tercio do nmero legal de membros do mesmo e ser presidido polo membro da Corporacin de maior idade entre os presentes.

   
  ARTIGO 20 - SESINS EXTRAORDINARIAS DE CARCTER URXENTE  
 

1. Son sesins extraordinarias de carcter urxente as convocadas polo presidente cando a urxencia do asunto o asuntos a tratar non permite convocar a sesin extraordinaria coa antelacin mnima de dous das hbiles esixida legalmente.
2. Neste caso debe inclurse como primeiro punto da orde do da a ratificacin polo Pleno da urxencia da convocatoria. Si dita urxencia non resulta apreciada polo Pleno levantarase a sesin.

   
  ARTIGO 21 - FINALIZACIN - UNIDADE DE ACTO  
 

Calquera que sexa a clase de sesin ter que respetar o principio de unidade de acto e rematar no mesmo da do seu comezo. Se este rematase sen que fosen debatidos e resoltos tdolos asuntos includos na orde do da, o presidente poder levantar a sesin. Neste caso os asuntos non debatidos tern que inclurse na orde do da da seguinte sesin. En todo caso, ningunha sesin ter unha duracin superior a oito horas.

   
  ARTIGO 22 - ORDE DO DA  
 

1. A orde do da das sesins ser fixado polo presidente asistido da Secretara. As mesmo poder recabar a asistencia dos membros da Xunta de Goberno Local e consultar se o estima oportuno s portavoces dos grupos existentes na Corporacin.
2. Na orde do da so podern inclurse os asuntos que fosen previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta da Comisin Informativa que corresponda.
3. O presidente, por razns de urxencia debidamente motivada, poder inclur na orde do da, a iniciativa propia ou a proposta dalgn dos portavoces, asuntos que non fosen previamente informados pola respectiva Comisin Informativa, pero neste suposto non poder adoptarse acordo algn sobre estes asuntos sen que o Pleno ratifique a sa inclusin na orde do da.
4. Na orde do da das sesins ordinarias incluirase sempre un apartado de control e seguimento da xestin dos rganos municipais de goberno.

   
  ARTIGO 23 CONVOCATORIAS  
 

O Presidente convocar s concelleiros sesin ordinaria ou extraordinaria con dous das hbiles, como mnimo, de antelacin, como sinala a lei, ags no caso das sesins extraordinarias urxentes, remitndolles xunto coa comunicacin da convocatoria a orde do da a que ter que suxeitarse dita sesin, na que figurarn numerados e reseados suficientemente os asuntos a tratar. Os concelleiros acusarn recibo da convocatoria asinando en comunicacin cursada efecto.

   
  ARTIGO 24 - EXAME DE EXPEDIENTES.  
 

1. O horario de exame de expedientes ser correspondente normal de oficinas. Non obstante, aquel poder ser ampliado pola Presidencia cando o nmero ou a importancia dos asuntos as o requira. Dita ampliacin ser posta en coecemento dos seores concelleiros e da Secretara Xeral. Baixo ningn concepto os expedientes podern extraerse da Secretara Xeral ou dependencia na que se atopen.
2. Se varios concelleiros desexaran examinar os expedientes vez, distribuiranse entre eles mesmos. Se non se puxesen de acordo, requirirn Secretario para que emita un informe proposta verbal. Se dita proposta tampouco satisface s interesados, someterase decisin do Sr. presidente que resolver distribundo o tempo e os expedientes de xeito que estes poidan ser vistos por quen quixese facelo.
3. O presidente da Corporacin ou o presidente das Comisins, autorizarn o exame dos expedientes ou antecedentes que tean relacin cos asuntos includos na orde do da

   
  ARTIGO 25 QURUM.  
 

1. Para a vlida constitucin do Pleno da Corporacin requrese a asistencia dun tercio do nmero legal de membros da Corporacin. Este qurum deber manterse durante toda a sesin. En todo caso requrese a asistencia do presidente e do secretario ou de quen legalmente os substitan.
2. Se en primeira convocatoria non existise o qurum necesario segundo o disposto no apartado anterior, entenderase convocada a sesin automaticamente mesma hora dous das hbiles despois. Se tampouco entn se acadase o qurum necesario a Presidencia deixar sen efecto a convocatoria pospoendo o estudio dos asuntos includos na orde do da para a primeira sesin que se celebre con posterioridade, sexa ordinaria ou extraordinaria. De todo o cal estender dilixencia o secretario actuante.
3. O qurum mnimo de un tercio do nmero legal de membros da Corporacin ter que manterse durante o desenvolvemento da sesin. A tal efecto a ausencia dun ou varios concelleiros, unha vez iniciada a deliberacin do asunto, equivale a sa non presencia e a abstencin na votacin ags que se incorpora a tempo de emitir o seu voto. A estes efectos entenderase iniciada a deliberacin:
a) Se se produce debate con intervencin dun ou varios concelleiros.
b) Se ningun tivese pedido a palabra nin fixese uso dela o presidente, cando rematase a lectura da proposta de acordo do asunto correspondente da orde do da.

   
  ARTIGO 26 - QUORUM ESPECIAL.  
 

O disposto no artigo anterior entndese sen prexuzo de que os asuntos a resolver nunha sesin ou algn deles esixan un nmero especial de asistentes para adoptar acordos vlidos sobre eles. Neste caso o qurum preciso para celebrar validamente a sesin ou adoptar acordos vlidos sobre ditos asuntos, ser o que se estableza con ese nmero especial en cada caso.

   
  ARTIGO 27 - ASISTENCIA PBLICA.  
 

1. Sern pblicas as sesins do Pleno. Nembargantes, poder ser secreto o debate e a votacin de aqueles asuntos que podan afectar o dereito fundamental dos cidadns a que se refire o artigo 18.1 da Constitucin cando as sexa acordado por maiora absoluta do nmero legal de membros da Corporacin.
2. O pblico asistente s sesins non poder intervir nestas, nin tampouco se permitirn manifestacins de agrado ou desagrado, podendo a Presidencia proceder, en casos extremos expulsin do saln de todo aquel que por calquera motivo impida o normal desenvolvemento da sesin.
3. O rxime de intervencin no Pleno de entidades, asociacins, ou particulares ser o que se estableza nos regulamentos que regulen a participacin cidad e demais disposicins vixentes.

   
  ARTIGO 28 - ORDE DE COLOCACIN DOS GRUPOS.  
 

Os membros da Corporacin tomarn asento no saln de sesins unidos o seu grupo. A orde de colocacin dos grupos determinarase polo presidente, tendo preferencia o grupo formado polos membros da lista mis votada. En calquera caso, a colocacin dos membros corporativos tender a facilitar a emisin e reconto dos votos.

   
  Seccin 3 - Dos debates  
 

   
  ARTIGO 29 - ORDE DE ASUNTOS.  
 

Ags que a Presidencia dispoa outra cousa a orde en que sern tratados os asuntos diferenciarase en das partes:
a) Parte resolutiva.
b) Parte de control e seguimento da xestin dos rganos de goberno.
A modo indicativo da forma seguinte:
A) PARTE RESOLUTIVA:
a) Aprobacin do acta anterior.
b) Comunicacins da Presidencia.
c) Asuntos dictaminados polas Comisins.
d) Proposicins de carcter urxente.
B) PARTE DE CONTROL E SEGUIMENTO DOS RGANOS DE GOBERNO:
a) Coecemento de decretos e resolucins do goberno municipal.
b) Mocins.
c) Rogos e Preguntas.
d) Calquera outro medio de control legalmente establecido.

   
  ARTIGO 30 - APROBACIN DA ACTA ANTERIOR  
 

1. As sesins comezarn preguntando o presidente se algn membro da Corporacin ten que formular algunha observacin acta ou actas da sesin anterior ou anteriores que fosen distribudas antes ou coa convocatoria. Se non se producisen observacins considerarase aprobada. Si houbese observacins debateranse e decidiranse as rectificacins que procedan.
2. En ningn caso poder modificarse fondo dos acordos adoptados e so cabera subsanar os meros erros materiais ou de feito.
3. O resear en cada acta a lectura e aprobacin da anterior ou anteriores consignarase as observacins e rectificacins practicadas.

   
  ARTIGO 31 - DEBATE E VOTACIN DOS DEMIS ASUNTOS.  
 

1. Tdolos asuntos se debatern e votarn pola orde en que estivesen relacionados na orde do da. Non obstante o presidente pode alterar a orde dos asuntos, retirar algn asunto ou deixalo sobre a mesa, ben de oficio ou a peticin de calquera membro corporativo.
2. Nas sesins ordinarias concludo o exame dos asuntos da parte resolutiva da orde do da, iniciarase a parte de control e seguimento do goberno municipal e no apartado de mocins, o presidente preguntar se por razns de urxencia algn grupo municipal desexa someter consideracin do Pleno algn asunto non comprendido na orde do da e que non tea cabida no apartado de rogos e preguntas.
Se as fose o portavoz do grupo propoente ler a proposta de acordo ou acordos, e o Pleno votar acto seguido sobre a urxencia da mocin, que necesitar o voto favorable da maiora absoluta do nmero legal de membros da Corporacin para ser estimada dita urxencia e continuar co trmite ordinario dos asuntos includos na orde do da.
3. A Presidencia pode limitar ata un mximo de cinco as mocins que presente un grupo municipal nun mesmo Pleno ordinario.
4. O disposto neste artigo non ser de aplicacin mocin de censura que se rexer polo disposto na lexislacin electoral.

   
  ARTIGO 32 - TRATAMENTO DE CADA ASUNTO.  
 

1. A consideracin de cada punto includo na orde do da comezar coa lectura ntegra polo secretario do asunto includo na orde do da e do dictame formulado pola Comisin Informativa correspondente ou, se se trata dun asunto urxente, non dictaminado pola mesma, da proposicin que se somete Pleno. A solicitude de calquera grupo, a Presidencia poder autorizar a lectura ntegra de aquelas partes do expediente ou do dictame da Comisin que se considera conveniente para a sa mellor comprensin.
2. Se ningun solicitase a palabra tras a lectura polo secretario da orde do da, o asunto someterase directamente a votacin ou entenderase aprobado por unanimidade.

   
  ARTIGO 33 - DEBATE: INTERVENCINS.  
 

1. Se se promove debate as intervencins ser ordenadas polo presidente conforme as seguintes regras:
a) So poder facerse uso da palabra previa autorizacin do presidente.
b) O goberno municipal poder facer uso dun primeiro turno de explicacin cando as o estime oportuno.
c) No debate os diversos grupos consumirn un primeiro turno de explicacin cando as o estimen oportuno.
d) Quen se considere aludido por unha intervencin poder solicitar do Presidente que conceda un turno por alusins que ser breve e conciso.
e) Non se admitirn outras interrupcins ags s do presidente para chamar a orde ou cuestin debatida.
2. Os membros da Corporacin podern en calquera momento do debate pedir a palabra para plantexar unha cuestin de orde, invocando efecto a norma sobre a que reclama aplicacin. O presidente resolver o que proceda sen que por este motivo se entable debate algn.

   
  ARTIGO 34 DELIBERACINS  
 

1. O goberno municipal poder realizar un turno previo de explicacin dos dictames o proposicins, antes de iniciarse o debate formal dos asuntos.
2. Nas deliberacins podern intervir cada grupo municipal mediante o portavoz ou outros membros polo orde directo de representantes na Corporacin, consumindo turno en primeiro lugar o grupo maioritario, logo os minoritarios e en ltimo trmino o grupo mixto.
3. A intervencin normal de cada grupo non exceder de dez minutos. Non obstante, en aqueles temas que pola sa importancia ou complexidade as o requiran, ou a peticin de calquera portavoz, o presidente notificar Pleno a duracin das intervencins antes de comezar estas e velar para que todas tean idntica duracin. O segundo turno ter unha duracin mxima do 50% do turno anterior.
O tempo que corresponda grupo mixto poder repartirse por igual entre os representantes das listas que o integran.
4. O presidente poder acordar durante o transcurso da sesin que se interrompa a mesma para permitir as deliberacins dos grupos sobre a cuestin debatida ou para descanso dos debates. Estas interrupcins non tern unha duracin superior a dez minutos.

   
  ARTIGO 35 - CHAMADAS ORDE  
 

1. O Presidente poder chamar a orde a calquera membro da Corporacin que:
a) Profira verbas ou verta conceptos ofensivos decoro da Corporacin ou dos seus membros, das institucins pblicas ou de calquera outra persoa ou entidade.
b) Produza interrupcins ou de calquera outra forma altere a orde das sesins.
c) Pretenda facer uso da palabra sen que lle fose concedida ou unha vez que lle fose retirada.
2. Tras tres chamadas orde na mesma sesin (ou dos chamadas orde no debate dun mesmo asunto), coa advertencia na ltima das consecuencias dunha nova chamada, o presidente poder ordenar a un concelleiro que abandone o local en que estea celebrando a reunin, adoptando as medidas que considere oportunas para facer efectiva a expulsin.

   
  ARTIGO 36 ABSTENCIN.  
 

Nos supostos en que, de conformidade co establecido no artigo 76 da lei 7/1985, algn membro da Corporacin deba absterse de participar na deliberacin e votacin, ter que abandonar o saln mentres se discuta e vote o asunto, ags cando se trate de debater a sa actuacin como corporativo, no que ter dereito a permanecer e defenderse.

   
  ARTIGO 37 - INTERVENCINS: TERMINOLOXA  
 

s efectos de desenvolvemento das sesins e para definir o carcter das intervencins dos membros da Corporacin, utilizarase a seguinte terminoloxa:
Dictame: a proposta sometida Pleno tras o estudio do expediente pola Comisin Informativa. Contn unha parte expositiva e un acordo ou acordos adoptar.
Proposicin: a proposta que se somete Pleno relativa a un asunto includo na orde do da que acompaa convocatoria, sen estudio pola Comisin Informativa correspondente. Conter unha parte expositiva ou xustificacin e un acordo ou acordos a adoptar. Non proceder entrar a debater nin votar unha proposicin sen que previamente fose ratificado, de acordo co disposto na lei, a inclusin do asunto na orde do da.
Mocin: a proposta que se somete directamente a coecemento do Pleno abeiro do previsto no regulamento. Poder formularse por escrito ou oralmente e deber anunciarse presidencia antes do comezo da sesin.
Voto particular: a proposta de modificacin dun dictame formulada por un membro que forma parte da Comisin Informativa. Deber acompaar dictame dende o da seguinte a sa aprobacin pola Comisin.
Enmenda: a proposta de modificacin dun dictame ou proposicin presentada por calquera membro da Corporacin mediante escrito dirixido presidente antes de iniciarse a deliberacin do asunto.
Rogo: a formulacin dunha proposta de actuacin dirixida a algn dos rganos de goberno municipal. Os rogos formulados no seno do Pleno podern ser debatidos pero en ningn caso sometidos votacin. Poden plantexar rogos tdolos membros da Corporacin ou dos grupos polticos a travs dos seus portavoces. Os rogos podern ser formulados oralmente ou por escrito e sern debatidos xeralmente na sesin seguinte, sen prexuzo de que o podan ser na mesma sesin que se formulen se o presidente o estima conveniente. Non poder formular cada grupo poltico mis de cinco rogos nunha mesma sesin.
Pregunta: calquera cuestin plantexada s rganos de goberno no seno do Pleno. Poden plantexar preguntas tdolos membros da Corporacin ou dos grupos municipais a travs dos seus portavoces. O secretario ou os portavoces lern o encabezamento ou motivo da mesma e trasladaraa preguntado; non obstante poden considerarse por formuladas previo anuncio polo presidente do nmero das mesmas presentadas por cada grupo e ser contestadas por escrito antes da celebracin da prxima sesin ordinaria.

   
  Seccin 4 - Das votacins.  
 

   
  ARTIGO 38 FORMALIDADES  
 

1. Finalizado o debate dun asunto, procederase votacin. Antes de comezar a votacin o presidente plantexar clara e concisamente os termos da mesma e a forma de emitir o seu voto.
2. Unha vez iniciada a votacin non pode interromperse por ningn motivo. Durante o desenvolvemento da votacin o presidente non conceder o uso da palabra e ningn membro corporativo poder entrar no saln de sesins ou abandonalo.

   
  ARTIGO 39 - ADOPCIN DE ACORDOS  
 

1. O Pleno da Corporacin adopta os seus acordos como regra xeral por maiora simple dos membros presentes. Existe maiora simple cando os votos afirmativos son mis que os negativos.
2. Entenderase por maiora absoluta cando os votos afirmativos son mis da metade do nmero legal de membros da Corporacin.

   
  ARTIGO 40 - CARCTER PERSOAL E INDELEGABLE DO VOTO  
 

O voto dos concelleiros persoal e indelegable.

   
  ARTIGO 41 - SENSO DO VOTO.  
 

O voto pode emitirse en senso afirmativo ou negativo, podendo os membros da Corporacin absterse na votacin. A efectos da votacin entenderase que se absteen os membros da Corporacin que se ausentasen do saln de sesins unha vez iniciada a deliberacin do asunto e non estivesen presentes no momento da votacin. No suposto de que se reintegrasen saln de sesins antes da votacin podern dende logo tomar parte na mesma. No caso de votacins con resultado de empate efectuarase unha nova votacin e se persistise o empate decidir o voto de calidade do Presidente.

   
  ARTIGO 42 - TIPOS DE VOTACINS  
 

1. As votacins poden ser ordinarias, nominais e secretas.
2. Son ordinarias as que se manifestan por signos convencionais de asentimento, disentimento ou abstencin.
3. Son nominais aquelas votacins que se realizan mediante chamamento por orde alfabtico de apelidos e sempre en ltimo lugar o presidente e na que cada membro da Corporacin ser chamado responde en voz alta si , non ou abstome.
4. Son secretas as que se realizan por papeleta que cada membro da Corporacin deposite nunha urna ou bolsa.

   
  ARTIGO 43 - VOTACIN ORDINARIA.  
 

A votacin ordinaria ser o sistema norma de votacin

   
  ARTIGO 44 - VOTACIN NOMINAL  
 

A votacin nominal requirir a solicitude dun grupo municipal aprobada polo Pleno por unha maiora simple en votacin ordinaria de acordo co disposto no artigo 46 da lei 7/1985.

   
  ARTIGO 45 - VOTACIN SECRETA  
 

A votacin secreta so poder utilizarse para a eleccin ou destitucin de persoas, as como no tratamento de asuntos que podan afectar o dereito fundamental dos cidadns a que se refire o artigo 18.1 da Constitucin Espaola cando as sexa acordado por maiora absoluta do nmero legal de membros da Corporacin.

   
  ARTIGO 46.- CMPUTO DE VOTOS E RESULTADO.  
 

Cando existan enmendas ou votos particulares someteranse a votacin en primeiro lugar as enmendas e votos particulares e en ltimo as propostas. Se o resultado dunha votacin positivo non haber mis debate nin votacins sobre o mesmo obxecto concreto da votacin. Rematada a votacin ordinaria o presidente declarar o acordado. Inmediatamente de conclur a votacin nominal ou secreta, o secretario computar os votos emitidos e anunciar en voz alta o seu resultado, en vista do cal o presidente proclamar o acordo adoptado.

   
  ARTIGO 47 - EXPLICACIN DO VOTO  
 

Proclamado o acordo os grupos que non interviesen no debate ou que tras o mesmo cambiasen o senso do seu voto podern solicitar do presidente un turno de explicacin do voto, sendo facultativo de este o outorgalo ou non.

   
  Seccin 5 - Do control e fiscalizacin dos demais rganos de goberno polo Pleno.  
 

   
  ARTIGO 48 - PROHIBICIN DE REITERACIN DE CONTROLES SOBRE O MESMO OBXECTO  
 

O control e fiscalizacin que puidese exercer o Pleno sobre a actuacin dalgn rgano en relacin con materias concretas e determinadas non poder ser obxecto de novo control ags que se producisen novas circunstancias ou existan outras que non puidesen ser tomadas en consideracin no seu da

   
  ARTIGO 49 MEDIOS.  
 

Sen prexuzo das funcins asignadas s Comisins, o control e fiscalizacin da actuacin dos rganos de goberno exercerase polo Pleno a travs dos seguintes medios:
a) Requirimento de presencia e informacin de membros corporativos ou directivos que ostenten delegacin.
b) Control sobre a actuacin da Xunta de Goberno Local.
c) Mocin de censura alcalde.

   
  ARTIGO 50 - DEBER DE COMPARECENCIA.  
 

Todo membro da Corporacin u rgano directivo o asimilado que por delegacin ostente responsabilidade nun rea de xestin, estar obrigado a comparecer ante o Pleno cando este as o acorde, co obxecto de respostar s preguntas que se lle formulen sobre a sa actuacin.

   
  ARTIGO 51 - REQUIRIMENTO DE PRESENCIA E INFORMACION DE MEMBROS CORPORATIVOS OU DIRECTIVOS QUE OSTENTEN DELEGACINS.  
 

Acordada polo Pleno a comparecencia de membros corporativos ou directivos que ostenten delegacin, o presidente incluir o asunto na orde do da da prxima sesin ordinaria ou extraordinaria a celebrar polo Pleno da Corporacin notificando interesado o acordo adoptado e a data en que deber comparecer. Entre esta notificacin e a celebracin da sesin debern transcorrer a lo menos tres das. No desenvolvemento das comparecencias seguirase a orde das intervencins establecidas no regulamento intervindo o informante para dar resposta s preguntas que lle formulen os diversos grupos polticos da Corporacin. En ningn caso desta comparecencia poder derivar a adopcin de acordos sen cumprirse os requisitos regulamentariamente establecidos.

   
  ARTIGO 52 - CONTROL SOBRE A ACTUACIN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL  
 

1. O Pleno a proposta do presidente ou mediante solicitude da cuarta parte do nmero legal de membros poder acordar a celebracin de sesin extraordinaria para someter a debate a xestin da Xunta de Goberno Local. O desenvolvemento da sesin a que se fai referencia suxeitarase establecido con carcter xeral intervindo en primeiro lugar o autor da proposta para explicar o senso da mesma. Contestar un membro da Xunta de Goberno Local designado por esta e despois de sendos turnos de rplica podern intervir os demais grupos polticos da Corporacin.
2. Como consecuencia do debate poder presentarse unha mocin co obxecto de que o Pleno manifeste a sa posicin sobre a xestin da Xunta de Goberno Local. Se o Pleno admite debater a mocin, esta incluirase na orde do da da seguinte sesin plenaria, ordinaria ou extraordinaria.

   
  ARTIGO 53 - MOCINS DE CENSURA E CUESTINS DE CONFIANZA  
 

1. As mocins de censura alcalde que s podern plantexarse ante o Pleno, axustaranse disposto na lexislacin electoral xeral.
2. Do mesmo modo, o alcalde poder plantexar Pleno unha cuestin de confianza nos termos establecidos na lexislacin electoral xeral.
3. O debate de demais aspectos do procedemento se rexern polo presente regulamento orgnico.

   
  Seccin 6 - Das actas  
 

   
  ARTIGO 54 CONTIDO  
 

De cada sesin o Secretario estender acta na que haber de constar:
a) Lugar da reunin con expresin do nome de municipio e local no que se celebra.
b) Da , mes e ano.
c) Hora en qu comeza.
d) Nome e apelidos do presidente, dos membros da Corporacin presentes, dos ausentes que presentasen escusa e dos que falten sen escusa.
e) Carcter ordinario ou extraordinario da sesin e si se celebra en primeira ou segunda convocatoria.
f) Asistencia do secretario-interventor ou quen legalmente o substita.
g) Asuntos que se examinen, opinins sintetizadas dos grupos ou membros da Corporacin que tivesen intervido nas deliberacins e incidencias destas.
h) Votacins que se verifiquen e no caso das nominais o senso en que cada un emita o seu voto. Nas votacins ordinarias farase constar nmero de votos afirmativos, dos negativos e das abstencins. Farase constar nominalmente o senso do voto cando as o pidan os interesados.
i) Parte dispositiva dos acordos que se adopten.
j) Hora na que o presidente levanta a sesin.

   
  ARTIGO 55 - LIBRO DE ACTAS.  
 

Unha vez aprobada o acta polo Pleno se transcribir no Libro de Actas correspondente, autorizndoa coas firmas do Presidente e do Secretario.

   
  CAPTULO II - AS COMISINS.  
 

   
  Seccin 1 - Disposicins comns.  
 

   
  ARTIGO 56 - DAS COMISINS INFORMATIVAS  
 

As Comisins denominadas informativas son as reguladas no artigo 20.1.c) da Lei 7/1985 e son rganos sen atribucins resolutorias que teen por obxecto o estudio, informe o consulta dos asuntos que tean que ser sometidos decisin do Pleno da Corporacin, ags cando tean que adoptarse acordos declarados urxentes. Podern ser permanentes ou especiais.

   
  ARTIGO 57 - COMISINS INFORMATIVAS PERMANENTES.  
 

As Comisins Informativas Permanentes estn integradas exclusivamente por membros da Corporacin e nelas participarn tdolos grupos polticos que a integren xa sexa de modo proporcional sa representatividade ou de xeito igual para cada grupo aplicndose neste ltimo caso o sistema de voto ponderado.

   
  ARTIGO 58 - COMISINS INFORMATIVAS ESPECIAIS  
 

As Comisins Informativas Especiais sern creadas polo Pleno para o estudio dalgn asunto concreto en consideracin as sas caractersticas especiais de calquera tipo. Estas Comisins ags disposicin expresa en contrario extnguense automaticamente unha vez fose dictaminado ou informado o asunto que constite o seu obxecto.

   
  ARTIGO 59 - RXIME DE FUNCIONAMENTO  
 

No acordo polo que se creen as Comisins Informativas determinarase a composicin concreta das mesmas tendo en conta as seguintes regras:
a) O alcalde o presidente nato de todas elas. Nembargantes a Presidencia efectiva poder delegala en calquera concelleiro a proposta da propia Comisin, tras a correspondente eleccin efectuada no seu seno.
b) Cada Comisin estar integrada de xeito que a sa composicin poda acomodarse proporcionalidade existente entre os distintos grupos polticos representados na Corporacin
c) A adscricin concreta a cada Comisin dos membros da Corporacin que deban formar parte da mesma en representacin do grupo municipal realizarase mediante escrito do portavoz do mesmo dirixido alcalde e do que se dar conta Pleno. Poder designarse de igual xeito un suplente por cada titular.

   
  ARTIGO 60 - RXIME DE SESINS  
 

1. As Comisins Informativas celebrarn sesins ordinarias coa periodicidade que sexa acordada no momento da constitucins nos das e horas que estableza o alcalde ou o seu respectivo presidente, quen poder as mesmo, convocar sesins extraordinarias ou urxentes das mesmas.
2. As sesins podern celebrarse na sede da entidade respectiva ou en outras dependencias da mesma.
3. As convocatorias corresponden alcalde ou presidente da Comisin e debern ser notificadas s membros da Comisin ou no seu caso s grupos municipais cunha antelacin mnima de dous das hbiles, ags as urxentes. En todo caso acompaarase a orde do da.

   
  ARTIGO 61 QURUM  
 

1. A vlida celebracin das sesins require a presencia da maiora absoluta dos compoentes da Comisin xa sexan titulares ou suplentes, en primeira convocatoria e un mnimo de tres membros en segunda convocatoria, unha hora mis tarde.
2. O presidente dirixe e ordena seu prudente arbitrio os debates da Comisin, respectando os principios xerais que rexen os debates plenarios.
3. Os dictames aprobaranse sempre por maiora simple dos presentes decidindo os empates o presidente co voto de calidade.

   
  ARTIGO 62 DELIBERACIN.  
 

1. Ningunha Comisin poder deliberar sobre asuntos da competencia doutra a menos que se trate de problemas comns, caso no que poder convocarse polo presidente da Corporacin, a proposta dos das respectivas Comisins, unha sesin conxunta.
2. O dictame da Comisin poder limitarse a mostrar a sa conformidade coa proposta que lle sexa sometida polos servicios administrativos competentes ou ben formular unha alternativa.
3. Os membros da Comisin que disintan do dictame aprobado por esta podern pedir que conste o seu voto en contra ou formular voto particular para a sa defensa ante o Pleno.

   
  ARTIGO 63 - DICTAMES DAS COMISINS INFORMATIVAS  
 

1. Os dictames das Comisins Informativas teen carcter preceptivo e non vinculante.
2. En supostos de urxencia o Pleno poder adoptar acordos sobre asuntos non dictaminados pola correspondente Comisin Informativa dos que deber darse conta mesma na primeira sesin que celebre.

   
  ARTIGO 64 - ASISTENCIA DOUTROS MEMBROS  
 

O presidente de cada Comisin poder requirir a presencia nas sas sesins do persoal municipal ou membros da Corporacin, a efectos informativos

   
  ARTIGO 65 ACTAS.  
 

De cada sesin das Comisins Informativas levantarase acta na que se farn constar os extremos a que se refiren os apartados a), b), c), d), e) g) h) e j) do artigo 54 do presente regulamento e que se acompaarn os dictames que fosen aprobados e os votos particulares formulados a aqueles.

   
  Seccin 2 - Outras Comisins  
 

   
  ARTIGO 66 - COMISIN ESPECIAL DE CONTAS  
 

1. A Comisin Especial de Contas prevista no art. 116 da Lei 7/1985 de 2 de abril e 59.2 da lei 5/1997 de 22 de xullo de Administracin Local de Galicia, constituirase e funcionar na mesma forma que as demais Comisins Informativas permanentes.
2. Corresponde Comisin Especial de Contas o exame, estudio e informe de tdalas contas orzamentarias presupostarias e extrapresupostarias que debe aprobar o Pleno da Corporacin de acordo co establecido na lexislacin de rxime local.
3. A Comisin Especial de Contas ter que reunirse antes do da 1 de xuo de cada ano para emitir o informe preceptivo sobre as contas anuais da entidade local.
4. As contas e a documentacin complementaria estarn disposicin dos membros da Comisin para exame e consulta como mnimo quince das antes da reunin.

   
  CAPTULO III - O ALCALDE.  
 

   
  ART IGO 67 - ATRIBUCINS DO ALCALDE  
 

O alcalde ostenta a mxima representacin do municipio e o responsable da sa xestin poltica ante o Pleno. Corresponde o alcalde o exercicio das atribucins que as leis lle confiran. O alcalde dar conta sucinta Corporacin en cada sesin ordinaria do Pleno dos Decretos que dictase dende a ltima sesin ordinaria para que os concelleiros coezan o desenvolvemento da administracin municipal s efectos de control e fiscalizacin dos rganos de goberno previstos no art. 123.1 a) da Lei 7/1985 de 2 de abril.

   
  ARTIGO 68 - DELEGACINS DE ALCALDA.  
 

O alcalde cando o estime conveniente e existan circunstancias de ndole tcnica, econmica, social ou xurdica que o aconsellen, poder efectuar delegacins en favor da Xunta de Goberno Local, dos seus membros e dos demais concelleiros. O decreto sobre a delegacin de atribucins fixar o alcance e os cometidos especficos da mesma.

   
  ARTIGO 69 - DELEGACINS XENRICAS.  
 

1. O alcalde pode delegar o exercicio de determinadas atribucins nos membros da Xunta de Goberno Local, sen prexuzo das delegacins especiais que, para cometidos especficos, poida realizar en favor de calquera concelleiros, anda que non pertenzan dita Xunta.
2. As delegacins xenricas referiranse a unha ou varias reas ou materias determinadas e podern abarcar tanto a facultade de dirixir os servicios correspondentes como as de xestionalos, en xeral, includa a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros.
3. Ags mencin expresa, incluiranse en ditas delegacins a facultade de dirixir e xestionar os servizos correspondentes sen que incla a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros.

   
  ARTIGO 70 - OUTRAS DELEGACINS  
 

1. Poder tamn o alcalde efectuar delegacins en calquera concelleiro para a direccin e xestin de asuntos determinados includos no artigo anterior. Neste caso o concelleiro que ostente unha delegacin xenrica ter a facultade de supervisar a actuacin dos concelleiros con delegacins especiais para cometidos especficos na sa rea.
2. Estas delegacins especiais podern ser de tres tipos:
a) Relativas a un proxecto ou asunto determinado. Neste caso a eficacia da delegacin, que poder conter tdalas facultades delegables do alcalde includa a de emitir actos que afecten a terceiros, limitarase tempo de xestin ou execucin do proxecto.
b) Relativas a un determinado servicio. Neste caso a delegacin comprender a direccin interna dos servicios correspondentes pero non poder inclur a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros.
c) Relativas a un distrito ou barrio. Podern inclur tdalas facultades delegables do Alcalde en relacin con certas materias pero circunscritas mbito territorial da delegacin. En caso de coexistir este tipo de delegacins establecern os mecanismos de coordinacin entre unhas e outras de tal xeito que quede garantida a unidade de goberno e xestin do municipio.

   
  ARTIGO 71 PROCEDEMENTO.  
 

1. As delegacins a que se refiren os artigos anteriores sern realizadas mediante Decreto da Alcalda que conter o mbito dos asuntos a que se refire a delegacin, as facultades que se deleguen as como as condicins especficas do exercicio das mesmas na medida en que se concreten ou aparten do rxime xeral previsto neste regulamento.
2. A delegacin de atribucins do alcalde surtir efecto dende o da seguinte data do Decreto, ags que nela se dispoa outra cousa e sen prexuzo da sa publicacin polos medios de costume previa aceptacin.
3. De tdalas delegacins e das sas modificacins darase conta Pleno na primeira sesin que celebre.
4. Os Decretos dos delegados inscribiranse no libro de resolucins de Alcalda e porn fin va administrativa ags nos casos previstos no art. 71.2.b).

   
  CAPTULO IV - OS TENENTES DE ALCALDE.  
 

   
  ARTIGO 72 NOMEAMENTO.  
 

1. O nomeamento dos tenentes de alcalde ser libremente realizado polo alcalde de entre os concelleiros que formen parte da Xunta de Goberno Local.
2. O nomeamento as como o cese farase mediante Decreto do Alcalde do que se dar conta Pleno na primeira sesin que celebre, notificndose ademais persoalmente s designados e facndose pblico polos medios de costume, todo elo, sen prexuzo da sa efectividade dende o da seguinte firma do Decreto polo alcalde se nela non se dispuxese outra cousa

   
  ARTIGO 73 - PERDA DA CONDICIN.  
 

A condicin de tenente de alcalde prdese ademais de polo cese, por renuncia expresa manifestada por escrito e por perda da condicin de membro da Xunta de Goberno Local.

   
  ARTIGO 74 FUNCINS  
 

1. Corresponde s tenentes de alcalde, en canto tales, substitur alcalde na totalidade das sas funcins e polo orde do seu nomeamento nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade ou impedimento que imposibilite a este para o exercicio das sas atribucins.
2. En caso de ausencia, enfermidade ou impedimento, as funcins do alcalde non podern ser asumidas polo tenente de alcalde a quen corresponda sen expresa delegacin na forma sinalada neste regulamento. Non obstante cando o alcalde se ausente do termo municipal por mis de 24 horas, sen ter conferido a delegacin, ou cando por causa imprevista lle fose imposible outorgala, substituiralle o tenente de alcalde a quen corresponda dando conta Pleno da Corporacin.

   
  ARTIGO 75 - LIMITACIN DE FUNCINS  
 

Nos supostos de substitucin do alcalde por razns de ausencia ou enfermidade o tenente de alcalde que asume as sas funcins non poder revocar as delegacins que tivese outorgado o primeiro.

   
  CAPTULO V - A XUNTA DE GOBERNO LOCAL  
 

   
  ARTIGO 76 COMPOSICIN.  
 

1. De conformidade co disposto no artigo 23 da lei 7/1985 a Xunta de Goberno Local intgrase polo alcalde e un nmero de Concelleiros non superior tercio do nmero legal dos mesmos, nomeados e separados libremente por aquel, dando conta Pleno.
2. A Xunta de Goberno Local e exerce as funcins que se sinalan no artigo 23.2 da Lei 7/1985.

   
  ARTIGO 77 - CONSTITUCIN E PERIODICIDADE DAS SESINS.  
 

1. A Xunta de Goberno Local celebrar sesin constitutiva a convocatoria do alcalde, dentro dos dez das seguintes a aquel en que este tea designado os membros que a integran.
2. Corresponde o alcalde fixar mediante decreto a periodicidade e o da e a hora das sesins ordinarias. As sesins extraordinarias e as urxentes tern lugar cando con tal carcter sexan convocadas polo alcalde. O alcalde por en calquera momento, reunir a Xunta de Goberno Local, cando estime necesario coecer o seu parecer ou pedir a sa asistencia con anterioridade a dictar decretos en exercicio das atribucins que lle correspondan.

   
  ARTIGO 78 - RXIME DE FUNCIONAMENTO.  
 

As sesins da Xunta de Goberno Local axustaranse disposto na lexislacin vixente e neste Regulamento para as sesins plenarias coas modificacins seguintes:
a) Entre a convocatoria e a celebracin da sesin non poder transcorrer menos de 24 horas ags nos casos de sesins extraordinarias e urxentes nas que antes de entrar a coecer os asuntos includos na orde do da, ter que ser ratificada a urxencia mediante acordo favorable da maiora dos membros.
b) As sesins da Xunta de Goberno Local non sern publicas sen prexuzo da publicidade e comunicacin s administracin estatal e autonmica dos acordos adoptados. Ademais no prazo de dez das deber enviarse a tdolos membros da Corporacin copia da acta.
c) Para a vlida constitucin da Xunta de Goberno Local requrese a asistencia da maiora absoluta dos seus compoentes. Se non existira qurum, constituirase en segunda convocatoria, unha hora despois da sinalada para a primeira, sendo suficiente a asistencia da terceira parte dos seus membros, e, en todo caso, un nmero non inferior a tres.
d) O alcalde dirixe e ordena seu prudente arbitrio os debates no seno da Xunta de Goberno Local.
d) Nos casos en que a Xunta de Goberno Local exerza competencias delegadas polo Pleno, ser preceptivo o previo informe da Comisin Informativa correspondente.
e) As actas das sesins da Xunta de Goberno Local que tern o formato e contido das do Pleno, anda que adaptadas composicin deste rgano sern suscritas polo secretario e transcribiranse nun libro distinto das actas do Pleno.

   
  CAPTULO VI - A XUNTA DE CONCELLEIROS DELEGADOS.  
 

   
  ARTIGO 79 COMPOSICIN E RXIME DE FUNCIONAMENTO  
 

1. Composicin: A Xunta de Concelleiros Delegados, presidida polo alcalde, integrarase polos concelleiros con delegacins xenricas e especiais conferidas para a direccin e xestin das reas de goberno municipal e mentes estea vixente a delegacin.
2. O presidente da Xunta o alcalde e este designar entre os seus membros un concelleiro que desempee as funcins de secretario para os efectos estender a acta que expresar o lugar, data e participantes na sesin, e recoller sucintamente as cuestins obxecto de deliberacin e as propostas que se adopten.
3. O nomeamento e cesamento dos membros da comisin prodcese por resolucin da Alcalda.
4. As sesins da Xunta de Concelleiros Delegados non sern pblicas e tern lugar con carcter ordinario cunha periodicidade quincenal e, con carcter extraordinario, cando o decida o alcalde ou o soliciten a terceira parte dos seus membros. O da e hora das xuntanzas fixaranse por resolucin de Alcalda.
5. A convocatoria e o desenvolvemento das sesins rxense polas disposicins aplicables s reunins deliberantes da Xunta de Goberno Local.
6. A Xunta non adoptar ningn acordo ou resolucin e o resultado das deliberacins, se o caso, adoptar a forma de proposta dirixida rgano da Corporacin que tea atribuda a competencia na materia. As propostas aprobaranse por maiora simple.
7. A Xunta de Concelleiros Delegados depende xerrquica e funcionalmente da Alcalda.

   
  DISPOSICIN FINAL NICA - ENTRADA EN VIGOR  
 

O presente Regulamento entrar en vigor s quince das da sa completa publicacin no Boletn Oficial da Provincia

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios