Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Camarias - REGULAMENTO DE USO DAS INSTALACINS DEPORTIVAS MUNICIPAIS

Publicación provisional : 04-08-2008 BOP N 178 -- Publicación definitiva : 16-09-2008 BOP N 214
Redacción Aplicable desde 03-10-2008

Redacciones Redacciones
 - DISPOSICINS XERAIS
 - Artigo 1.-
 - Artigo 2.-
 - Artigo 3.-
 - Artigo 4.-
 - Artigo 5.-
 - Artigo 6.-
 - Artigo 7.-
 - Artigo 8.-
 - Artigo 9.-
 - Artigo 10.-
 - Artigo 11.-
 - Artigo 12.-
 - Artigo 13.-
 - Artigo 14.-
 - Artigo 15.-
 - Artigo 16.-
 - Artigo 17.-
 - Artigo 18.-
 - Artigo 19.-
 - Artigo 20.-
 - Artigo 21.-
 - Artigo 22.-
 - Artigo 23.- NORMAS ESPECFICAS PARA ESCOLAS DEPORTIVAS E DEMAIS ACTIVIDADES.
 - Artigo 24.- NORMAS PARA O USO DA SALA DE MUSCULACIN.
 - Artigo 25.- NORMAS PARA ENTIDADES E CLUBES
 - DISPOSICIN ADICIONAL
 - DISPOSICIN FINAL
   
  DISPOSICINS XERAIS  
 

   
  Artigo 1.-  
 

O presente Regulamento ten por obxecto regular o rxime xurdico, uso e utilizacin das Instalacins Deportivas de titularidade do Concello de Camarias, e se dicta ao amparo das competencias que nesta materia atribe aos municipios os artigos 4.a), 22, 25.1 e 2 m), e 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril reguladora das Bases de Rxime Local; artigo 55 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril polo que se aproba o Texto Refundido das Disposicins Vixentes en materia de Rxime Local; e o artigo 50.3 do R.D. 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades Locais.

O presente Regulamento ser de aplicacin a totalidade das Instalacins Deportivas Municipais nos termos establecidos no artigo terceiro.

   
  Artigo 2.-  
 

Entndese por instalacin deportiva, aos efectos deste Regulamento, toda instalacin, campo, dependencia ou espacio, de calquera caracterstica, tanto ao aire libre como cuberta, adicada prctica do deporte e actividade fsica, en todas a sa gama de modalidades, posibilidades e finalidades, inclundo as zonas de equipamento, complementarias ou funcionalmente necesarias para o desenrolo da actividade deportiva.

   
  Artigo 3.-  
 

As instalacin deportivas definidas no artigo anterior, cuxo titular sexa o Concello de Camarias, tern a consideracind e Instalacins Deportivas Municipais.

Podern ter a consideracin de Instalacins Deportivas Municipais aquelas cedidas, por calquera ttulo, ao Concello para a sa xestin ou explotacin. Estas Instalacins rexiranse polo establecido no presente Regulamento salvo que o instrumento de cesin estableza un rxime propio de xestin ou explotacin.

   
  Artigo 4.-  
 

Os usuarios/as das instalacins deportivas municipais estn obrigados/as a respetar e coidar as mesmas, o seu mobiliario e o equipamento deportivo, utilizando os mesmos conforme ao seu destino propio e ordendoo unha vez utilizado.

   
  Artigo 5.-  
 

Para o aceso ao uso libre s instalacins deportivas municipais requisito indispensable e ter cumpridos os 14 anos. Os menores desa idade s podern acceder e permenecer nas instalacins acompaados dun maior de idade, que ser responsable do uso das instlacins feito polo menor.

   
  Artigo 6.-  
 

Para aceder s instalacins requisito imprescindible a presentacin do taln de pagamento, ou documento ou tarxeta que habilite o Concello ao efecto e o DNI (ou documetno que o sustita)

   
  Artigo 7.-  
 

O acceso e permanencia na instalacin respetar os horarios concedidos, a instalacin e categora asignadas, atendendo en todo momento as indicacins do persoal do Departamento Municipal de Deportes. Non se poder permanecer nas mesmas fra dos horarios concedidos.

   
  Artigo 8.-  
 

Os usuarios/as das instalacins debern utilizar o atuendo deportivo e calzado especfico en atencin s caractersticas especiais de cada pavimento.

   
  Artigo 9.-  
 

O usuario deber satisfacer as taxas correspondentes que se axustarn Ordenanza reguladora en cada momento, salvo que exista convenio ou patrocinio

   
  Artigo 10.-  
 

O pagamento de taxas para a utilizacin de instalacins deportivas municipais poderase facer nos lugares que se habliten para tal efecto

   
  Artigo 11.-  
 

Os pagamentos de taxas para usos de instalacins deportivas por parte de menores de 16 anos sern emitidos a nome do pai/nai ou titor-a.

   
  Artigo 12.-  
 

O pagamento das taxas correspondentes implica o uso de instalacins, exclusivamente, pola persoa ou entidade para a que foron emitidas, e para a instalacin, actividades e horarios recollidos no documento de pagamento. Esta persoa ou entidade sern responsables do uso da instalacin.

   
  Artigo 13.-  
 

O Departamento de Deportes resrvase o dereito a realizar modificacins dos horarios, instalacins, cursos e outras actividades concedidas por causas de programacin e organizativas, comunicndoo aos interesados coa maior brevidade posible.

   
  Artigo 14.-  
 

En casos de anulacins de usos previamente concedidos por causas imputables administracin, os interesados podern optar por:

a) Solicitar devolucin da taxa, acreditando a realizacin do pagamento e con indicacin do n de conta bancaria.
b) Solicitar o cambio de data, e/ou hora, e/ou instalacin presentando o recibo nas oficinas do Departamento de Deportes.

   
  Artigo 15.-  
 

As comunicacins, avisos e calquera outra informacin aos usuarios realizarase a travs do Taboleiro de anuncios das Instalacins Deportivas e va telefnica ou e-mail.

   
  Artigo 16.-  
 

O Concello de Camarias non se far responsable da desaparicin de obxectos persoais dos usarios dentro das instalacins deportivas municipais. As pezas de vestir esquecidas ou extraviadas que non sexan reclamadas en 7 das, sern entregadas a alguna casa de beneficiencia ou a Igrexa para que a reparta como consideran mis oportuno. Os obxectos de valor sern entregados na Polica Local

   
  Artigo 17.-  
 

O incumprimento das normas xerais e especficas de instalacins, escolas e entidades e instuccins que dite o Departamento de Deportes por si ou a travs do persoal da instalacin, poder ocasionar o cesamento no uso da instalacin.

   
  Artigo 18.-  
 

Para realizar cursos, clases, e outras actividades organizadas deber solicitarse a travs das oficinas do rexistro municipal, facilitando cando sexa requerida a relacin de participantes, identificando ao responsable, o seguro de acidentes con inclusin de atencin sanitaria e hospitalaria e de RC para cada un dos participantes, descricin do evento, e/ou a ficha federativa correspondente ademais doutros documentos que se soliciten.

   
  Artigo 19.-  
 

Nos vestiarios respetarase a orde e instrucin do peroal. Non se poder utilizar tinguiduras, nin se afeitar nin similares. Non se debe mostrar actitudes indecorosas ou molestas para o resto dos usuarios. En beneficio de todos recomndase utilizar os vestiarios e duchas coa maior celeridade.

   
  Artigo 20.-  
 

Prohbese tirar ao chan calquera tipo de desperdicios no transcurso das actividades deportivas, tanto para os deportistas como para o pblico en xeral.

   
  Artigo 21.-  
 

Para efectos de aplicacin da presente normativa e da aplicacin da ordenanza fiscal, ser o Concello quen califique o tipo de actividade: adestramento federado, competicin federada, uso libre, actividades fsico-deportivas, festivais e actos non deportivos.

a) Adestramento federado: prctica de modalidade deportiva co fin de participacin en competicin federada organizado por entidades deportivas.
b) Competicin federada: toda competicin das modalidades deportivas recoecidas polo CSD do Ministerio de Educacin, Poltca Social e Deporte ou Direcin Xeral de Deportes da Xunta de Galicia, organizada por entidades deportivas. Ser necesario acreditar certificacin de participacin en competicin federada.
c) Actividade fsico deportiva: campus, curso, competicin non federada, prctica de calquera modalidade deportiva e outras actividades de tipo docente, organizada por entidades.
d) Uso libre: partidos, xogos deportivos e prtica deportiva en xeral por persoas fsicas e non profesionais.
e) Festivais e actos non deportivos: todos os non recollidos nos supostos anteriores.

   
  Artigo 22.-  
 

hora de reparto dos horarios das instalacins deportivas tern prioridade as de carcter municipal (Escolas deportivas e os eus encontros tanto amigables como oficiais), seguido por aquelas de maior representatividade (internacional, nacional, autonmicas, provinciais, intercomarcais, comarcais e locais)

   
  Artigo 23.- NORMAS ESPECFICAS PARA ESCOLAS DEPORTIVAS E DEMAIS ACTIVIDADES.  
 

Ademais das xerais e das especficas da instalacin, aplicaranse as seguintes:
1. Os pais, nais, titores ou acompaantes, non tern aceso aos locais onde se desenvolven as clases, ao obxecto de non entorpecer a organizacin e ensino destas.
2. As clases e actividades darn comezo e finalizarn segundo o horario establecido, salvo modificacins por causas de forza maior. ESXESE PUNTUALIDADE.
3. As faltas de asistencia:
3.1 As faltas de aistencia non xustificadas de un mes podern ser causa de perda dos dereitos adquiridos coa inscricin na actividade correspondente.
3.2 Un 33% de faltas de asistencia en relacin totalidade do curso (1 de cada 3) sen xustificacin, podern ser causa de perda dos dereitos adquiridos coa inscricin na actividade correspondente.
4. O material deportivo de uso persoal (raquetas, esterillas, balns,) necesario para a prctica deportiva deber ser aportado polo usuario. O devandito material ser indicado polo profesor ao inicio do curso.
5. DEREITOS:
5.1) A ser admitido ao uso do Servizo sempre e cando se cumpran os requisitos esixidos pola sa regulamentacin e haxa prazas abondas para todos os solicitantes. No caso de que haxa mis solicitudes de novas inscricin que prazas ofertadas a admisin realizarase por sorteo.
5.2) A renovar a praza ocupada na Escolas Deportivas Municipais, sempre que se asistira ao curso e exista disoiblidade de prazas e as razn organizativas, pedagxicas o permitan.
6. DEBERES:
6 .1) Cumprir a normativa xeral e especfica de uso de instalacin
6.2) Asistir s actividades, cumprindo o horario do curso ou actividade para a que foi admitido.
6.3) Os-as persoas maiores ou igual a 60 anos deben presentar un informe do seu mdico no que se especifique que son aptos para desenvolver a actividade depotiva que desexa realizar.
6.4) Presentar un xustificante de pagamento cando sexa requerido.
6.5) Seguir as indicacins dos profesores e persoal da isntlacin
6.6) Cubrir toda documentacin vinculada prctica deportiva que lle sexa requerida polo Departamento de Deportes directamente ou por calquera dos profesores das Actividades ou Escolas deportivas.
6.7) Os cambios de horarios ou de grupo solicitarase a travs do Departamento de Deportes. Concederase sempre e cando sexa posible por razns pedagxicas, ratios, niveis, dispoibilidade de prazas
6.8) Non se poder permanecer nas instalacins fra do forario concedido.
6.9) Os prazos para a solicitude de admisin de alumnos das Escolas Deportivas Municipais ou Actividades Deportivas formalizaranse nos perodos que determine o Departamento de Deportes.

   
  Artigo 24.- NORMAS PARA O USO DA SALA DE MUSCULACIN.  
 

1. obrigatorio o uso de atuendo e calzado deportivo. Non est permitido a entrada en chanclas.
2. obrigatorio o uso de lubas e toalla nas mquinas.
3. Deixar no seu lugar calquera elemento utilizado tras o seu uso.
4. Para aceder sala de musculacin hai que presentar o seu DNI e recollelo sada da instalacin.

   
  Artigo 25.- NORMAS PARA ENTIDADES E CLUBES  
 

Ademais das citadas:
1. Todos os clubes e entidades que soliciten uso de instalacin deben estar inscritos no libro de rexistro de entidades do Concello de Camarias. A inscricin deber solicitarse nos rexistros municipais.
1.1) As entidades debern presentar para a sa inscricin: estatutos, actas de cargos, CIF, domicilio social, designacin de representante.
2. A entidade que non vaia utilizar unha instalacin previamente concedida, deber comunicalo ao Departamento de Deportes cun mnimo de 48 horas de antelacin.
3. As instalacins no horario concedido non podern cederse a tereceiros salvo que exista excepcionalmente autorizacin do Departemento de Deportes.
4. O uso da instalacin durante unha ou varias tempadas, non establece dereito ningn para a concesin da instalacin na seguinte tempada.
5. A entidade deber de dispoer dun seguro de RC e un seguro de acidentes con asistencia sanitaria includa ou licenza federativa de cada un dos participantes. O Clube ou entidade usuaria farase responsable dos posibles deterioros da instalacin que podan producirse polos seus xogadores, adestradores, persoal auxiliar e asociados, as como de acidentes deportivos.
6. En horarios de adestramentos non podern estar nas pistas deportivas nada mis que aqueles xogadores, tcnicos, directivos e outro persoal auxiliar oficialmente autorizado.
7. obrigatorio a asistencia de adestrador, delegado, directivo, ou do mestre-profesor durante o desenvolvemento do adestramneto e outras actividades fsico deportivas.
8. Os clubes e entidades debern entregar relacin detallada de xogadores, adestrador e persoal auxiliar ao comezo da tempada, comunicando calquera modificacin que se produza durante o seu desenvolvemento. Nesta relacin debe figurar: nome, apelidos, n de licenza federativa e DNI ou Libro de Familia.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL  
 

nica: En todo o non previsto neste Regulamento se estar normativa bsica estatal en materia de deportes e de prevencin da violencia nos espectculos pblicos, normativa da Comunidade Autnoma, e Ordenanza municipal existente ou que se dicte en materia de convivencia de inters local.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

nica: O presente regulamento entrar en vigor aos quince das seguintes da sa ntegra publicacin no Boletn Oficial da Provincia, previa comunicacin Comunidade Autnoma e Delegacin de Goberno, conforme ao disposto no artigo 70.2 en relacin co 65.2 da LBRL.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios