Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pino O - Ordenanza fiscal n 2, reguladora da Taxa por licencias urbansticas

Publicación provisional : 26-12-1998 BOP N 295 -- Publicación definitiva : 19-12-2001 BOP N 289
Redacción Aplicable desde 17-09-2008

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Fundamento e natureza
 - Artigo 2. .-Feito imponible
 - Artigo 3. .-Suxeito pasivo
 - Artigo 4. .-Responsables
 - Artigo 5. -Base imponible
 - Artigo 6. .-Cota tributaria
 - Artigo 7. Exencins e Bonificacins
 - Artigo 8. .-Retribucin
 - Artigo 9. .-Xestin
 - Artigo 10. .-Infraccins e sancins
 - Disposicin Final
   
  Artigo 1. .-Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da CE e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, este Concello establece a taxa por licencias urbansticas a que se refire o artigo 20.4.h) da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, modificada pola Lei 25/98, do 13 de xullo, de modificacin do rxime legal das taxas estatais e locais e de reordenacin das prestacins patrimoniais de carcter pblico que se rexer pola presente ordenanza fiscal, normas que atenden previsto no art. 58 da devandita Lei 39/88.

   
  Artigo 2. .-Feito imponible  
 

Constite o feito imponible a actividade municipal, tcnica e administrativa realizada para verificar se os actos de edificacin e uso do solo e subsolo suxeitos a licencia municipal a que se refire o artigo 168 da Lei 1/97, do 24 de marzo, do Solo de Galicia, estn de acordo coas normas urbansticas e de edificacin previstas na citada Lei do Solo e nas normas urbansticas do Concello do Pino.

En particular estarn suxeitos a previa licencia municipal os seguintes actos de edificacin e uso do solo:

a) Parcelacins urbansticas.

b) Demolicin de construccins.

c) Movementos de terra.

d) Obras de nova planta.

e) Modificacin da estructura ou aspecto exterior das edificacins existentes.

f) A primeira utilizacin dos edificios e a modificacin do uso dos mesmos.

g) Colocacin de carteis de propaganda visibles dende a va pblica.

h) Calesquera outros esixidos pola normativa urbanstica.

   
  Artigo 3. .-Suxeito pasivo  
 

1.-Son suxeitos pasivos da taxa en concepto de contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o art. 33 da Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen ou que no seu interese redunden as prestacins s que se refire a presente ordenanza.

2.-Tern a consideracin de substitutos do contribunte nas taxas establecidas polo outorgamento das licencias urbansticas os constructores e contratistas das obras.

   
  Artigo 4. .-Responsables  
 

1.-Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidade en xeral nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. -Base imponible   redacciones
 

1.-Constitea:

A) o custo que fixe o tcnico municipal segundo a clase de terreo por m2 en materia de parcelacins urbansticas e o valor asignado construccin no caso de derrubamento de construccins.

B) Custo real e efectivo da obra civil, de tratarse de movementos de terra, obras de nova planta e modificacin de estructuras ou aspectos exterior das edificacins existentes.

C) Custo real e efectivo da vivenda, local ou instalacin, de tratarse da primerira utilizacin dos edificios ou da modificacin do uso dos mesmos.

D) Da superficie dos carteis de propaganda na va pblica.

   
  Artigo 6. .-Cota tributaria   redacciones
 

Resultar de aplicar base impoible os seguintes tipos de gravame:

A) O 2,5% do custo real e efectivo da obra civil, de tratarse de movementos de terra, obras de nova planta e modificacin de estructuras ou aspecto exterior das edificacins existentes.

B) O 1% do custo real e efectivo da vivenda, local ou instalacin de tratarse de primeira utilizacin dos edificios ou a modificacin do uso destes.

C) O 2% do valor asignado s terreos e construccins no IBI nos casos de parcelacins urbanas ou derrubamentos de construccins.

D) 30,05 euros por metro ou fraccin de cartel para o suposto do 1.d) do artigo anterior.

   
  Artigo 7. Exencins e Bonificacins  
 

Non se concedern mis exencins ou bonificacin que as expresamente previstas nas leis ou as derivadas da aplicacin de Tratados Internacionais.

   
  Artigo 8. .-Retribucin  
 

A presente taxa retribese cando se inicie a prestacin do servicio urbanstico coa incoacin do oportuno expediente, a solicitude do interesado ou de oficio pola Administracin local.

   
  Artigo 9. .-Xestin   redacciones
 

1.As taxas por prestacin de servizos urbansticos esixiranse por liquidacin practicada polo Concello no momento da presentacin da solicitude.
2.Se as obras se executan sen previa licencia a taxa orixinarase ao iniciar a actividade municipal para determinar se aquelas son ou non autorizables, con independencia da instruccin do expediente administrativo para a autorizacin ou derruba das obras.
3.A obriga de contribur non se ver afectada pola denegacin da licencia solicitada, polo seu outorgamento condicionado modificacin do proxecto inicial, nin pola renuncia ou desestimento do solicitante despois de concedida esta.
4.O demandante da licencia de obras deber xuntar sa solicitude no Rexistro Xeral o orzamento estimado das obras. O pago da liquidacin ter carcter provisorio e ser a conta da liquidacin definitiva que proceda realizadas as oportunas comprobacins

   
  Artigo 10. .-Infraccins e sancins  
 

Para o tocante s infraccins e sancins, rexer o disposto no art. 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin Final   redacciones
 

Esta ordenanza entrar en vigor o da da sua publicacin no BOP e ser de aplicacin a partir do 1 de xaneiro de 2001 rexendo ata a sa modificacin ou derogacin. O texto da mesma foi aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin de data 7 de novembro de 2000

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios