Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Muros - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TASA POLO OUTORGAMENTO DAS LICENZAS URBANISTICAS ESIXIDAS POLA LEXISLACIN DO SOLO E O ORDENAMENTO URBAN

Publicación provisional : 23-08-2008 BOP N 194 -- Publicación definitiva : 17-10-2008 BOP N 240
Redacción Aplicable desde 18-10-2008

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento legal
 - Artigo 2. Feito impoible
 - Artigo 3. Suxeito pasivo
 - Artigo 4. Responsables
 - Artigo 5. Vindicacin
 - Artigo 6. Base impoible e liquidable
 - Artigo 7. Tipo de gravame
 - Artigo 8. Cota tributaria
 - Artigo 9. Exencins
 - Artigo 10. Normas de xestin.
 - Artigo 11. Liquidacin e ingreso.
 - Artigo 12. Infraccions e sancions tributarias
 - Disposicin final
   
  Artigo 1. Fundamento legal  
 

No uso das facultades concedidas pola Constitucin, o artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime local, e de conformidade co previsto no artigo 57 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, o Concello de Muros establece a taxa polo outorgamento das licenzas urbansticas esixidas pola lexislacin do solo e o ordenamento urbn, a cal rexerase pola presente Ordenanza Fiscal e polo disposto nos artigo 20 a 27 do TRLFL

   
  Artigo 2. Feito impoible  
 

1. Constitue o feito impoible a actividade municipal, tcnica e administrativa, realizada para verificar se as instalacins, construccins ou obras se efectan con suxeccin s normas urbansticas de edificacin e polica vixentes, son conformes ao destino e uso previstos, non atentan contra a harmona da paisaxe e condicins de esttica, cumpren coas condicins tcnicas de seguridade, salubridade, hixiene e saneamento, e finalmente, que non existe ningunha prohibicin de interese artstico, histrico ou monumental.
2. A estes efectos, constiten feitos imponibles deste tributo a concesin de licenzas para a realizacin das seguintes actividades:
a) Obras de construccin de edificacins e instalacins de toda clase de nova planta.
b) Obras de ampliacin de edificios e instalacins de tdalas clases existentes.
c) Obras de modificacin, rehabilitacin, restauracin, consolidacin, conservacin ou reforma que afecten estructura dos edificios e instalacins de tdalas clases existentes.
d) Obras de modificacin do aspecto exterior dos edificios e instalacins de tdalas clases existentes.
e) Obras que modifiquen a disposicin interior dos edificios.
f) Obras e usos que se tean que realizar con carcter provisional no caso en que estean xustificadas, que debern derrubarse cando o acorde o Concello, sen dereito a indemnizacin.
g) Movementos de terra, tales coma desmontes, explanacins, escavacins e terraplns, obras de instalacins de servizos pblicos e, en xeral, as relacionadas coa urbanizacin, excepto que estes actos fosen detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanizacin definitivamente aprobado ou de edificacin que dispoa de licenza outorgada.
h) A demolicin das construccins, ags nos casos declarados de runa inminente.
i) As instalacins subterrneas adicadas a estaciona mentos, actividades industriais, mercants ou profesionais, servizos pblicos ou calquera outro uso a que se destine o subsolo.
j) As obras de construccin de infraestructura civil, ags que estes actos fosen detallados e programados coma obras a executar nun plan especial ou nun instrumento de ordenacin territorial, sen prexuzo do disposto na lexislacin sectorial aplicable.
k) As construccins nas zonas de dominio pblico, sen prexuzo do disposto na lexislacin sectorial aplicable.
l) A instalacin ou radicacin de casas prefabricadas e instalacins similares, provisionais ou permanentes, ags que se efecten dentro de campamentos legalmente autorizados e nas zonas expresamente previstas para a dita finalidade.
m) A instalacin de invernadoiros.
n) A colocacin de carteis e paneis de propaganda visibles dende a va pblica, sempre que non estean en locais pechados.
o) Os cerramentos e valados de predios.
p) As obras de apertura de camios e accesos a parcelas en solo rstico, ags as autorizadas polo organismo competente en materia agraria elou forestal.
q) Aliacins e rasantes.
r) Obras de fontanera e sumidoiros.
s) Instalacin de elementos permanentes, tales coma postes, torretas, etc, de telefona mbil, transmisins e similares, sobre inmobles.
t) Obras nos cemiterios.
u) A primeira utilizacin ou ocupacin de edificios e instalacins en xeral.
v) As parcelacins urbansticas
w) Calquera outra construccin, instalacin ou obra que requira licenza urbanstica segundo o previsto na lexislacin vixente sobre o solo.

   
  Artigo 3. Suxeito pasivo  
 

1. Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas as como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria que soliciten, provoquen, ou en cuio inters redunden as prestacions s que se refire a presente Ordenanza.
2. En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribuinte, os contructores e contratistas de obras.

   
  Artigo 4. Responsables  
 

1. Respondern solidariamente da obriga tributaria do suxeito pasivo as persoas ou entidades s que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.
2. Respondern subsidiariamente da obriga tributaria do suxeito pasivo as persoas ou entidades s que se refiere o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. Vindicacin  
 

1. A taxa vindicarase cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible. A estos efectos, entenderase iniciada dita actividade na data da presentacin da oportuna solicitude da licenza urbanstica, se o suxeito pasivo formulase expresamente sta.
2. Cando as obras se inicien ou executen sen ter obtido a oportuna licenza, a taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestin ou non autorizable, con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poida instruirse para a autorizacin desas obras ou a sa demolicin se non fosen autorizables.
3. A obriga de contribuir, unha vez nacida, non se ver afectada en modo algn pola concesin da licenza solicitada condicionada modificacin do proxecto presentado, nen pola renuncia ou desestimento do solicitante.

   
  Artigo 6. Base impoible e liquidable  
 

Tomarnse como base impoible da presente taxa, en xeral, o custo real e efectivo da obra, construccin ou instalacin, entendendose por tal, a estos efectos, o custo de execucin material daquela, do que non forman parte, en ningun caso, o Imposto sobre o Valor Engadido e demais impostos anlogos propios de rexmenes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de caracter pblico local relacionados con ditas construccins, instalacins ou obras nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre estrictamente o custo do execucin material.

   
  Artigo 7. Tipo de gravame  
 

Se establece un tipo de gravame do 0,50 por 100.

   
  Artigo 8. Cota tributaria  
 

1. A cota tributaria determinarase polo resultado de aplicar o tipo de gravame sobre a base impoible.
2. Nos casos particulares contemplados nos artigos 2.2.q) (alineacins e rasantes) e 2.2.v) (parcelacins urbansticas) da presente ordenanza fiscal, a cota tributaria estar constituida pola seguinte cuanta fixa:
‑ Alineacins e rasantes: 20,00 euros. Este importe nicamente se devengar cando o custo de tal actuacin non fora incluido no clculo do custo real e total da construccin, instalacin ou obra a realizar, as como naquelas obras de nova pranta nas que, cando as o considere a oficina tcnica municipal, a solicitude da licenza para demarcacin de alineacins e rasantes deba producirse con carcter previo licenza de obras para iniciar as referidas obras.
‑ Parcelacins urbansticas: 20,00 euros
3. En todo caso, os dereitos por outorgamento das preceptivas licenzas para calquera clase de obras ou instalacins, non podern ser inferiores a 10,00 euros.
4. A cota da tarifa corresponde tramitacin completa do expediente de que se trate, dende a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin do acordo municipal e a sua notificacin ao interesado.

   
  Artigo 9. Exencins  
 

Non se conceder exencin nen bonificacin algunha na referida taxa.

   
  Artigo 10. Normas de xestin.  
 

1. Os dereitos desta Ordenanza son compatibles con calquera outro por aproveitamentos especiais ou por prestacin de servizos distintos.
2. Ser previa licenza de obras de nova planta, a solicitude da licenza para demarcacin de alineacins e rasantes, sempre e cando as o esixa a oficina tcnica.
3. Para as obras que leven consigo a obriga de colocar valados ou andamios, esixirse o pago dos dereitos correpondentes a este concepto, liquidndose simultneamente concesin da licenza de obras, segundo as tarifas recollidas na ordenanza fiscal n 9 reguladora da taxa pola utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico municipal.
4. As licenzas para instalacins, obras e construccins, solicitaranse por medio de instancia dirixida ao Sr. Alcalde, na cal figuraran os documentos que deber de aportar o interesado. Nos supostos de falla de calquera dos documentos esixidos, actuarase conforme ao previsto no artigo 54 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Procedemento Administrativo.
5. A solicitude poder ser formulada polo interesado, ou polo contratista de obras, pero farse constar o nome e enderezo do propietario do inmoble, do arrendatario do mesmo cando as obras se realicen por conta e interese deste, as como a expresa conformidade ou autorizacin do propietario.
6. Se despois de formulada a solicitude de licenza se modificase ou ampliase o proxecto deber poerse en coecemento da Administracin Municipal acompaando o novo presuposto reformado e, no seu caso, planos e memorias da modificacin ou ampliacin. Se a reforma se pretende incluir nas obras xa autorizadas, deber tramitarse de igual xeito que si de nova construccin se tratase, e con abono dos novos dereitos.

   
  Artigo 11. Liquidacin e ingreso.  
 

1. En virtude da potestade recoecida no artigo 27.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, establecese o rxime de autoliquidacin da taxa. O solicitante da licenza proceder a autoliquidar o importe a travs do modelo subministrado polo Concello e a ingresar a cota tributaria resultante na Tesourara Municipal ou nas contas correntes indicadas no modelo. Esta autoliquidacin un acto do obrigado tributario cuxo importe ser reintegrado se por causas non imputables ao suxeito pasivo non se chegase a prestar o servizo.
2. Unha vez finalizada a construccin, instalacin ou obra e tendo en conta o custo real da mesma, o Concello, mediante comprobacin polos servizos tcnicos municipais e requerindo dos interesados as correspondentes certificacins de obras e demais datos que se consideren oportunos, modificar no seu caso a base impoible, practicando unha liquidacin definitiva e esixindo ou reintegrando ao suxeito pasivo o importe resultante que corresponda.
3. Non se tramitar a licenza urbanstica mentres non se tea constancia do ingreso da autoliquidacin. A tal efecto o solicitante presentar a autoliquidacin da taxa coa xustificacin de ingreso ao mesmo tempo que insta ao outorgamento da correspondente licenza urbanstica.
4. Cando os servizos comproben que se realizou ou se est realizando calquera actividade suxeita sen ter obtido a oportuna licenza practicarase unha liquidacin que ser notificada ao suxeito pasivo ou substituto do contribunte para o seu ingreso nas arcas municipais
5. As liquidacins que se practiquen, sern notificadas ao suxeito pasivo para o seu ingreso utilizando os medios de pago e prazos que sinala o Regulamento Xeral de Recadacin.

   
  Artigo 12. Infraccions e sancions tributarias  
 

Para todo o relativo calificacin de infraccins tributarias e imposicin de sancins que s mesmas corresponda en cada caso, rexer o disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final  
 

De conformidade co establecido no artigo 17.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a presente Ordenanza Fiscal entrar en vigor ao da seguinte da publicacin do seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia e surtir efectos en tanto non se acorde a sa modificacin ou derogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios