Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arteixo - ORDENANZA FISCAL N 15.-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR DEPSITO, CARGA E TRANSPORTE DE MADEIRA DE CORTA.

Publicación provisional : 03-11-2007 BOP N 254 -- Publicación definitiva : 26-12-2007 BOP N 296
Redacción Aplicable desde 01-01-2009

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. Fundamentos e Natureza
 - ARTIGO 2. Feito Impoible
 - ARTIGO 3. Suxeitos Pasivos
 - ARTIGO 4. Responsables.
 - ARTIGO 5.- Cota Tributaria.
 - ARTIGO 6. Exencions e Bonificacins
 - NORMAS DE XESTIN. ARTIGO 7. Devengo
 - ARTIGO 8. Liquidacin e Ingreso
 - ARTIGO 9. Documentacin
 - ARTIGO 10. Tramitacin
 - ARTIGO 11. Condicins da Licencia
 - ARTIGO 12.- Infraccins e Sancins.
 - DISPOSICIN ADICIONAL.
 - DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1. Fundamentos e Natureza  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do R.D.lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a Taxa reguladora do depsito, carga e transporte de madeira de corta

   
  ARTIGO 2. Feito Impoible  
 

Constite o feito impoible da Taxa a actividade administrativa tendente a verificar a correcta prestacin dos servicios de depsito, carga e transporte de madeira de tala realizada por vehculos de peso mximo autorizado superior a 5Tm, atopndose dita actividade sometida a licencia municipal de carcter anual, a cal debe ser renovada antes que remate o perodo de vixencia.

   
  ARTIGO 3. Suxeitos Pasivos  
 

1.- Sern suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 36 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, que sexan:

a) Titulares, empresarios ou organizadores da actividade de depsito, carga e transporte de madeira de corta.

   
  ARTIGO 4. Responsables.  
 

1.- Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

2.- Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  ARTIGO 5.- Cota Tributaria.   redacciones
 

1.A cota tributaria determinarase pola aplicacin das seguintes tarifas:
a) Por tramitacin de nova licencia: 37,70
b) Por renovacin da licencia: 18,87
c) Por cada rexistro de vehculo en nova licencia ou novos rexistros de vehculos:
c.1) De peso mximo autorizado (P.M.A) ata 16 Tm: 7,54
c.2) De P.M.A de mis de 16 Tm ata 26 Tm: 15,07
c.3) De P.M.A de mis de 26 Tm ata 36 Tm: 22,62
c.4) De P.M.A. de mis de 36 Tm: 30,18
2.Independientemente a taxa, e para responder do amao dos deterioros que se puideran producir nos viais ou da limpeza dos mesmos derivada da carga e depsito de madeira, os beneficiarios da licenca, debern presentar fianza por calquera dos procedementos establecidos na lexislacin vixente, de acordo coa seguinte tarifa:
a) Vehculos cun P.M.A. ata 16 Tm: 1.885,70
b) Vehculos cun P.M.A. maior a 16 Tm: 3.771,39
3.Rematada a actividade obxecto da taxa , e logo de verificar pola Administracin que non se produciron deterioros nos viais, nin depsito de rolla, etc. procederase, de oficio, devolucin dos avais presentados.

   
  ARTIGO 6. Exencions e Bonificacins  
 

Non se conceder exencin nin bonificacin ningunha exaccin da Taxa, salvo aqueles expresamente previstos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin de tratados internacionais.

   
  NORMAS DE XESTIN. ARTIGO 7. Devengo  
 

1.- Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible. A estes efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude de licenza.

   
  ARTIGO 8. Liquidacin e Ingreso  
 

Os contribuntes, ao tempo de solicitar a correspondente licenza, debern aboar o importe das tarifas estipuladas no artigo 5, tras a liquidacin practicada polos Servicios Econmicos.

   
  ARTIGO 9. Documentacin  
 

1.- As licenzas para depsito, carga e transporte de madeira de corta solicitaranse mediante instancia dirixida ao Alcalde, na que se far constar a identificacin do titular da explotacin, razn social, NIF, ltimo recibo do Imposto de Actividades Econmicas, os vehculos adscritos actividade, con fotocopia cotexada do permiso de circulacin, da ficha tcnica e da tarxeta de transportes. No suposto de falla de calquera dos documentos esixidos, actuarase conforme establecido na lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn.

   
  ARTIGO 10. Tramitacin  
 

Recibida a peticin polo centro xestor correspondente, emitiranse os preceptivos informes no prazo de dez das, formulando a correspondente proposta de resolucin.

A resolucin do expediente ser adoptado pola Alcalda, que ser notificada ao interesado.

   
  ARTIGO 11. Condicins da Licencia  
 

1.- Os titulares das licencias virn obrigados antes do comezo do inicio da actividade de depsito, carga e transporte de madeira procedente da tala, a notificar Polica Local o inicio da actividade, lugar da mesma as como a sa duracin previsibel.

2.- Sen prexuzo do cumprimento do establecido na lexislacin urbanstica, de Medio Ambiente Forestal, do Cdigo de circulacin, e demais lexislacin, normas e/ou ordenanzas que poidan ser de aplicacin, o posuidor dunha licencia para a actividade descrita, vir obrigado reparacin inmediata dos deterioros producidos nos viais, ou nas interestructuras anexas, as como a retirada total dos restos procedentes das operacins de carga e almacenamento.

3.- Os depsitos de rolla, ramas ou podalla non podern invadir a zona de circulacin, tanto de vehculos como de persoas, nin menoscabar a funcionalidade das gabias, canalizacins, pontes ou calquera outra canle ou paso de auga, como calquera outra infraestructura auxiliar ou anexa os viais, nin supoer riscos para os usuarios da va, prohibndose o verquido de residuos procedentes das operacins reguladas na presente ordenanza en lugares non autorizados expresamente para iso, aplicndose, no caso de incumprimento, o previsto na ordenanza xeral de limpeza do Concello de Arteixo.

4.- Transcorrido un prazo de sete das dende que se produciran os danos, a infraccin ou a acumlacin dos restos, o Concello, previo os trmites correspondentes, e tras agotar tdalas vas administrativos establecidas pola lexislacin vixente, poder realizar con cargo s fianzas, as operacins de amao, correccin e/ou retirada de restos, sen prexuzo da sancin que proceda, e de exercer as accins oportunas para resarcirse dos custos, se non foran totalmente cubertos pola fianza.

5.- Non se conceder nova licencia, renovacin, nin novas anotacins no rexistro de vehculos a persoas fsicas ou xurdicas incursas en causa de anulacin ou que mantean dbedas derivadas de expediente de tramitacin ou sancin, aberto en cumprimento dos preceptos da presente ordenanza ata a conclusin do expediente e/ou a liquidacin dos importes pendentes.

6.- A anulacin dunha licencia implicar a non concesin de nova licencia durante o perodo dun ano a contar dende a data na que exista resolucin firme en tal senso

7.- Unha segunda anulacin da licencia supor a non concesin de renovacin ou nova licencia de actividade a persoa fsica ou xurdica titular da mesma.

   
  ARTIGO 12.- Infraccins e Sancins.  
 

1.- En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que as mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL.   redacciones
 

As anteriores tarifas sern incrementadas anualmente no IPC

   
  DISPOSICIN FINAL   redacciones
 

Esta ordenanza Fiscal consta de 12 artigos e foi aprobada o vinteseis de xuo de 1997.
Foi modificada polo Concello Pleno en sesins celebradas o da seis de setembro de 2001, 18 de xullo de 2002, 4 de setembro de 2003, 29 de xullo de 2004, 30 de xuo de 2005, 28 de setembro de 2006 e 25 de outubro de 2007.
A presente modificacin foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 4 de setembro de 2008. Entrar en vigor, logo da sa publicacin no BOP, o da 1 de xaneiro de 2009, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios