Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Padrn - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIN DAS INSTALACINS DEPORTIVAS MUNICIPAIS

Publicación provisional : 08-10-2008 BOP N 232 -- Publicación definitiva : 29-11-2008 BOP N 276
Redacción Aplicable desde 29-11-2008

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1: FUNDAMENTO E NATUREZA
 - ARTIGO 2: FEITO IMPOIBLE
 - ARTIGO 3. SUXETOS PASIVOS
 - ARTIGO 4: RESPONSABLES TRIBUTARIOS
 - ARTIGO 5: CUOTA TRIBUTARIA
 - ARTIGO 6: EXENCINS E BONIFICACINS
 - ARTIGO 7: SUPOSTOS DE NON SUXECCIN
 - ARTIGO 8: DEVENGO
 - ARTIGO 9: OUTORGAMENTO DE AUTORIZACIN
 - ARTIGO 10: NORMAS DE XESTIN
 - ARTIGO 11: INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICIN FINAL NICA:
 - DISPOSICIN DEROGATORIA:
   
  ARTIGO 1: FUNDAMENTO E NATUREZA  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa pola utilizacin das instalacins deportivas municipais, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, cuxas normas atenden disposto nos artigos 20 e 57 do citado Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

   
  ARTIGO 2: FEITO IMPOIBLE  
 

Constite o feito impoible da taxa a utilizacin das instalacins deportivas municipais. Queda excluda a prestacin dos servicios realizados a travs da modalidade de xestin indirecta.

   
  ARTIGO 3. SUXETOS PASIVOS  
 

Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, as como as Entidades s que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003 de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que soliciten a utilizacin das instalacins deportivas municipais.

   
  ARTIGO 4: RESPONSABLES TRIBUTARIOS  
 

Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas s que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.
Sern responsables subsidiarios as persoas ou entidades s que se refire o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  ARTIGO 5: CUOTA TRIBUTARIA  
 

A cota tributaria vir determinada pola aplicacin do seguinte cadro de tarifas:
Utilizacin Pista Polideportiva para deportes en equipo
10 / hora
Utilizacin Pista Polideportiva para deportes non en equipo
5 / hora
Utilizacin dos Campos de Ftbol de Herba artificial
50 / hora
A utilizacin das instalacins deportivas farase por un tempo mnimo de 1 hora. No caso de que se solicite a utilizacin das instalacins en fraccins de hora sobre o tempo mnimo, o importe da tarifa prorratearase.

   
  ARTIGO 6: EXENCINS E BONIFICACINS  
 

Estarn exentos do pago da taxa as Entidades Deportivas que estn dadas de alta no Rexistro de Asociacins Deportivas Municipais.

   
  ARTIGO 7: SUPOSTOS DE NON SUXECCIN  
 

Non estn suxeitos pago da taxa:
- A utilizacin das instalacins deportivas para a celebracin de Campionatos Escolares
- A utilizacin das instalacins deportivas para actividades organizadas, promovidas ou patrocinadas polo Concello de Padrn.

   
  ARTIGO 8: DEVENGO  
 

Devngase a taxa e nace a obrigacin de contribur desde o momento en que se solicite o aproveitamento das instalacins deportivas.

   
  ARTIGO 9: OUTORGAMENTO DE AUTORIZACIN  
 

As solicitudes para a utilizacin das instalacins deportivas municipais debern presentarse na oficina de Deportes cunha antelacin mnima de 24 horas con respecto seu uso.
As autorizacins de uso sern concedidas polo responsable da Oficina de Deportes Municipal previa autorizacin polo Concelleiro Delegado de Deportes.
O outorgamento das devanditas autorizacins poder condicionarse previa constitucin dunha garanta en metlico, cando a natureza ou as circunstancias da utilizacin solicitada poidan representar danos por deterioro para as instalacins municipais, sendo o importe de dita garanta o da valoracin estimada dos posibles danos ou deterioros feita polos servicios municipais.

   
  ARTIGO 10: NORMAS DE XESTIN  
 

O pago do importe da taxa farase efectivo nas contas indicadas pola Tesourera Municipal no momento da solicitude do aproveitamento das instalacins deportivas.
Nos casos nos que se concedan autorizacins de uso das instalacin deportivas municipais cuxo aproveitamento posteriormente non se faga efectivo, en ningn caso se reintegrar o importe da taxa satisfeita.

   
  ARTIGO 11: INFRACCINS E SANCINS  
 

En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei 58/2003 de 17 de Novembro, Xeral Tributaria, conforme que se establece no artigo 11 do TRLRFL (aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo)

   
  DISPOSICIN FINAL NICA:  
 

A presente Ordenanza Fiscal, que foi aprobada polo Pleno deste Concello en sesin extraordinaria celebrada o da 00 de Setembro de 2008, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata que se acorde a sa modificacin ou derogacin expresa.

   
  DISPOSICIN DEROGATORIA:  
 

A presente Ordenanza Fiscal deroga a Ordenanza Fiscal reguladora da taxa pola utilizacin de instalacin deportivas municipais de 24 de Decembro de 2001.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios