Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Muxa - Ordenanza fiscal reguladora da taxa de sumidoiros

Publicación provisional : 30-12-1998 BOP N 298 -- Publicación definitiva : 30-12-1998 BOP N 298
Redacción Aplicable desde 01-01-2009

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.-Feito imponible.
 - Artigo 3.-Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.-Responsables.
 - Artigo 5.-Cota tributaria.
 - Artigo 6.-Exencins e bonificacins.
 - Artigo 7.-Retribucin.
 - Artigo 8.-Normas de xestin.
 - Artigo 9.-Declaracin, liquidacin e ingreso.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.-Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a "taxa de sumidoiro", que se rexer pola presente ordenanza fiscal, a cal contn unhas normas que atenden previsto no artigo 58 da citada Lei 39/1988, en relacin co artigo 20 do mesmo texto legal na redaccin que lle d a Lei 25/98.

   
  Artigo 2.-Feito imponible.  
 

1. Constite o feito imponible da taxa:

a) A actividade municipal, tcnica e administrativa, tendente a verificar se se dan as condicins necesarias para a autoriza-la acometida rede de sumidoiros municipal.

b) A prestacin dos servicios de evacuacin de excretas, augas pluviais, negras e residuais, a travs da rede de sumidoiros municipal, e o seu tratamento para depuralas.

2.-Non estarn suxeitas taxa os terreos derrudos, declarados ruinosos ou que tean a condicin de solar ou terreo.

   
  Artigo 3.-Suxeito pasivo.  
 

1.-Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria que sexan:

a) Cando se trate da concesin de licencia de acometida rede, o propietario, usufructuario ou titular do dominio til do terreo.

b) No caso de prestacin de servicios do nmero 1.b) do artigo anterior, os ocupantes ou usuarios dos terreos do trmino municipal beneficiarias de ditos servicios, calquera que sexa o seu ttulo: propietarios, usufructuarios, habitacionistas ou arrendatario, incluso en precario.

2.-En todo caso, ter a consideracin de suxeito pasivo substituto do ocupante ou usuario das vivendas ou locais o propietarios destes inmobles, quen poder repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os respectivos beneficiarios do servicio.

   
  Artigo 4.-Responsables.  
 

1.-Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.-Cota tributaria.   redacciones
 

1.-A cota tributaria correspondente concesin da licencia ou autorizacin de acometida rede de sumidoiros esixirase por unha soa vez e consistir na cantidade fixa de dez mil pesetas.

2.- Cota tributaria correspondente ao servizo de sumidoiros. Ser de 12 anuais, o que signifca unha cota trimestral de 3

   
  Artigo 6.-Exencins e bonificacins.  
 

Non se conceder ningunha exencin nin bonificacin na exaccin da presente taxa.

   
  Artigo 7.-Retribucin.  
 

1.-Retribuirase a taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito imponible, entendndose a mesma:

a) Na data de presentacin da oportuna solicitude da licencia de acometida, se o suxeito pasivo a formulase expresamente.

b) Desde que tea lugar a efectiva acometida rede de sumidoiros municipal. O retribucin por esta modalidade da taxa producirase con independencia do que se obtivera ou non a licencia de acometida e sen prexuzo da iniciacin do expediente administrativo que poida instrurse para a sa autorizacin. O retribucin coincidir co 1 de xaneiro de cada ano natural, tratarse de taxa de cobramento peridico.

2.-Os servicios de evacuacin de excretas, augas pluviais, negras e residuais, e da sa depuracin teen carcter obrigatorio para tdolos terreos do Concello que tean fachada a ras, prazas ou vas pblicas en que exista sumidoiro, sempre que a distancia entre a rede e o terreo non exceda de cen metros, e retribuirase a taxa anda cando os interesados non procedan a efectua-la acometida rede.

   
  Artigo 8.-Normas de xestin.  
 

1.-O da 1 de xaneiro de cada exercicio, confeccionarase o padrn anual de contribuntes.

A finais de cada trimestre natural, elaboraranse os padrns cobratorios trimestrais, formados polo padrn do trimestre anterior e as variacins de altas e baixas producidas no perodo.

2.-Cando se coeza, xa de oficio ou por comunicacin dos interesados, calquera variacin dos datos figurados na matrcula, levarnse a cabo nestas as modificacins correspondentes, que producirn efectos a partir do perodo de cobranza seguinte da data na que se efectuara a declaracin.

3.-No suposto de licencia de acometida, o contribunte formular a oportuna solicitude e os servicios tributarios deste Concello, unha vez concedida aquela, practicarn a liquidacin que proceda, que ser notificada para ingresos directo na forma e prazos que sinala o Regulamento Xeral de Recadacin.

   
  Artigo 9.-Declaracin, liquidacin e ingreso.  
 

1.-Os suxeitos pasivos substitutos do contribunte formularn as declaracins de alta e baixa no censo de suxeitos pasivos da taxa, no prazo que media entre a data en que se produza a variacin na titularidade do terreo e o ltimo da do mes natural seguinte. Estas ltimas declaracins producirn efectos a partir da primeira liquidacin que se practique unha vez rematado o prazo de presentacin de ditas declaracins de alta e baixa.

A inclusin inicial no censo farase de oficio unha vez concedida a licencia de acometida rede.

2.-As cotas esixibles por esta taxa liquidaranse e recadaranse polos mesmos perodos e nos mesmos prazos que os recibos de subministracin e consumo de auga.

   
  Disposicin final.  
 

Esta ordenanza entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no BOP e ser de aplicacin a partir do 1 de xaneiro de 1999, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios