Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Padrn - ORDENANZA XERAL DE LIMPEZA E ORNATO PBLICO

Publicación provisional : 27-02-2004 BOP N 47 -- Publicación definitiva : 28-06-2004 BOP N 146
Aplicable desde 28-06-2004

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - TTULO I.-DISPOSICINS XERAIS
 - TTULO II.-DA LIMPEZA DA VA PBLICA
 - Captulo I.-Da limpeza da va pblica como consecuencia do uso xeral dos cidadns.
 - Captulo II.-Da suciedade da va pblica a consecuencia de obras e actividades diversas.
 - Captulo III.-Da limpeza e mantemento dos elementos e partes exteriores dos inmobles.
 - Captulo IV.-Da limpeza e mantemento dos solares.
 - Captulo V.-Repercusins na limpeza respecto tenencia de animais na va pblica.
 - Captulo VI.-Horarios.
 - TTULO III.-DA LIMPEZA DO CONCELLO RESPECTO USO COMN E PRIVATIVO E MANIFESTACINS PBLICAS NA RA
 - Captulo I.-Condicins xerais e mbito de aplicacin.
 - Captulo II.-Colocacin de carteis e pancartas na va pblica.
 - Captulo III.-Das pintadas.
 - Captulo IV.-Da distribucin de publicidade.
 - Captulo V. Da publicidade en establecementos do casco histrico.
 - TTULO IV.-DA RECOLLIDA DE RESIDUOS SLIDOS URBANOS
 - Captulo I.-Condicins xerais e mbito de prestacin dos servicios.
 - Captulo II.-Do servicio de recollida do lixo.
 - Captulo III.-Do uso de instalacins fixas para o lixo.
 - Captulo IV.-Dos servicios especiais de recollida de residuos.
 - Captulo V.-Do aproveitamento e da recollida selectiva dos materiais residuais contidos no lixo.
 - TTULO V.-DA RECOLLIDA, TRANSPORTE E VERTIDO DE TERRAS E CASCALLOS
 - Captulo I.-mbito de aplicacin.
 - Captulo II.-Da utilizacin de recolledores do lixo para obras.
 - Captulo III.-Do transporte de terras e cascallos.
 - Captulo IV.-Das licencias de obras, no que concerne limpeza.
 - Captulo V.-Horario.
 - TTULO VI.-DA RECOLLIDA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS INDUSTRIAIS E ESPECIAIS
 - Captulo I.-Condicins xerais e mbito de aplicacin.
 - Captulo II.-Da prestacin municipal do servicio de recollida e transporte de residuos industriais e especiais.
 - Captulo III.-Da recollida e transporte de residuos industriais e especiais.
 - Captulo IV.-Dos residuos perigosos.
 - TTULO VII.-INFRACCINS, SANCINS, PROCEDEMENTO SANCIONADOR
 - Captulo II.-Procedemento sancionador. Competencias.
 - Captulo III.-Das infraccins e sancins.
 - Captulo IV.-Rexistro de carcter ambiental.
 - Captulo V.-Actuacins de reparacin.
 - DISPOSICIN TRANSITORIA
 - DISPOSICINS FINAIS
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A presente ordenanza atopa amparo no artigo 25 da Lei de Bases de Reximen Local que cando establece as competencias dos Concellos sinala entre outras a de limpeza e medio ambiente, pretendendo deste xeito dar satisfaccin que sen dbida unha necesidade para regular a convivencia cidad, os servicios pblicos as como os dereitos e deberes que en relacin con estes aspectos corresponden s vecios deste Municipio.

Igualmente, qurese destacar como elemento suliable a regulacin dos elementos de publicidade esttica dentro do casco histrico municipal, para conseguir unha uniformidade nos mesmos que redunde nun mayor embelecemento da cidade e nunha mayor adecuacin de tales elementos co seu entorno.

   
  TTULO I.-DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1.

A presente ordenanza ten por obxecto a regulacin, no mbito das competencias do Concello de Padrn e dentro do seu trmino municipal de, entre outras, as seguintes situacins e actividades:

1.-A limpeza da va pblica no que se refire uso comn xeral dos cidadns e limpeza de solares de propiedade municipal. As mesmo, a inspeccin e realizacin subsidiaria de limpeza dos solares de propiedade pblica ou privada.

2.-A prevencin do estado de suciedade do Concello producido como consecuencia de manifestacins pblicas na ra, e limpeza dos bens de dominio municipal no que respecta seu uso comn especial e privativo.

3.-A recollida de lixo e residuos slidos producidos a consecuencia do consumo domstico as como a de tdolos materiais residuais que pola sa natureza poden asimilarse s anteriores.

4.-A recollida de residuos industriais e especiais, o seu transporte dentro do trmino municipal, e o control sobre o seu vertido e eliminacin.

5.-A acumulacin, carga, transporte e vertido de terras, cascallos e outros materiais similares ou asimilables, producidos a consecuencia de obras e derrubas, en todo o non includo nos nmeros 1 e 3 anteriores.

6.-A recollida e transporte dos materiais residuais e dos productos destinados polos seus productores ou posuidores abandono que, non estando includos especificamente nos apartados precedentes, son de competencia municipal de acordo coa lexislacin vixente.

7.-En canto sexa da sa competencia: a xestin, control e inspeccin dos sistemas e equipamentos destinados tratamento, aproveitamento, depsito e eliminacin da totalidade dos materiais residuais obxecto dos apartados 3, 4, 5 e 6 anteriores.

Artigo 2.

A presente ordenanza de limpeza artllase, conforme artigo 1, mediante os seguintes ttulos:

Ttulo I.-Disposicins xerais.

Ttulo II.-Da limpeza da va pblica.

Ttulo III.-Da limpeza do Concello en canto uso comn especial e privativo e manifestacins pblicas na ra.

Ttulo IV.-Da recollida de residuos urbanos.

Ttulo V.-Da recollida, transporte e vertido de terras e cascallos.

Ttulo VI.-Da recollida e transporte dos residuos industriais e especiais.

Ttulo VII.-Das infraccins e das sancins. Procedemento sancionador.

Artigo 3.

1.-As normas da presente ordenanza aplicaranse por analoxa s supostos que non estean expresamente regulados e que pola sa natureza estean comprendidos no seu mbito de aplicacin.

2.-Os servicios municipais, despois de escoitar s interesados, establecern a interpretacin que estimen adecuada nas dbidas que puidesen presentarse na aplicacin da presente ordenanza.

Artigo 4.

1.-Tdolos habitantes de Padrn estn obrigados, no que concerne limpeza do Concello, a observar unha conducta encamiada a evitar e previ-la suciedade.

2.-As mesmo, estn obrigados a denunciar autoridade municipal as infraccins que en materia de limpeza pblica presencien ou das que tean un coecemento certo.

3.-O Concello obrgase a atende-las reclamacins, denuncias e suxestins dos cidadns, exercendo as accins que en cada caso correspondan.

4.-Para os efectos desta ordenanza entndese como vecios ou habitantes de Padrn todas aquelas persoas, empresas ou colectivos que nalgn momento realicen as sas actividades ou se atopen no trmino municipal de Padrn.

Artigo 5.

1.-Tdolos cidadns estn obrigados cumprimento puntual da presente ordenanza e das disposicins complementarias que en materia de limpeza en xeral, mantemento do ornato pblico ou da esttica do Concello, dicte en calquera momento a Alcalda no exercicio das sas facultades.

2.-A autoridade municipal poder esixir en todo momento o cumprimento inmediato da presente ordenanza, obrigando causante dun deterioro reparacin da afeccin causada, sen prexuzo da sancin que corresponda.

3.-A Alcalda, a proposta dos servicios municipais correspondentes, sancionar, de acordo co establecido no ttulo VII desta ordenanza, s que contravieren o disposto nela.

Artigo 6.

1.-O Concello poder realizar subsidiariamente os traballos de limpeza que segundo as presentes ordenanzas corresponda efectuar directamente s cidadns, imputndolles o custo dos servicios prestados de acordo coa valorizacin realizada polos servicios do Concello, e sen prexuzo das sancins que en cada caso sexan pertinentes e do que civilmente fose esixible.

2.-Os servicios municipais podern, sempre que sexa preciso, proceder limpeza da va pblica afectada ou dos seus elementos estructurais, mantemento, reparacin e limpeza dos elementos e partes exteriores dos inmobles, e carga, retirada, transporte e eliminacin dos materiais residuais abandonados.

3.-O Concello realizar a prestacin dos servicios, en tdolos supostos previstos na presente ordenanza, mediante os procedementos tcnicos e formas de xestin que en cada momento estime convenientes para os intereses do propio Concello.

   
  TTULO II.-DA LIMPEZA DA VA PBLICA  
 

   
  Captulo I.-Da limpeza da va pblica como consecuencia do uso xeral dos cidadns.  
 

Artigo 7.

1.-Para os efectos da limpeza considrase va pblica: as avenidas, paseos, ras, prazas, beirarras, travesas, camios, xardns, zonas verdes, zonas terrosas e demais bens de uso pblico municipal destinados directamente uso comn xeral dos cidadns.

2.-Para os efectos de limpeza, os ros tern tamn a consideracin de va pblica.

Artigo 8.

1.-Queda prohibido tirar e abandonar na va pblica toda clase de productos de estado slido, lquido ou gasoso. Os residuos slidos de pequeno tamao como papeis, envoltorios e similares, debern depositarse nas papeleiras instaladas para tal efecto ou depsitos de lixo do servicio pblico de limpeza.

2.-Os materiais residuais voluminosos, e os de pequeno tamao pero en gran cantidade, debern ser obxecto de libramento ordenado s servicios de recollida de lixo. Se pola sa cantidade, formato ou natureza fose imposible a prestacin deste servicio, debern ser evacuados de acordo co que establece o ttulo VI sobre recollida e transporte de residuos industriais e especiais.

3.-Prohbese botar cigarros puros, colillas de cigarros ou outras materias encendidas nas papeleiras. En todo caso debern depositarse unha vez apagadas.

4.-Prohbese, igualmente, botar no chan calquera clase de desperdicio dende os vehculos, xa estean parados ou en marcha.

5.-Non se permite sacudir roupas e alfombras sobre a va pblica, nin tampouco dende balcns e terrazas fra do horario establecido nesta ordenanza. En todo caso, esta operacin farase de xeito que non cause danos nin molestias a persoas ou cousas.

6.-Non se permite rega-las plantas colocadas no exterior dos edificios se a consecuencia desta operacin prodcense vertidos e salpicaduras sobre a va pblica ou sobre os seus elementos. O rego farase conforme horario establecido na presente ordenanza, e sempre coa debida precaucin e coidado, co fin de non producir molestias a vecios e pens.

7.-Prohbese cuspir na ra, e satisface-las necesidades fisiolxicas na va pblica. Os infractores sern sancionados.

Artigo 9.

1.-Corresponde s particulares a limpeza das pasaxes particulares, dos patios interiores de bloque, dos solares de propiedade privada, das galeras comerciais e similares. No caso de copropiedade dos devanditos elementos, a responsabilidade da limpeza corresponder comunidade de propietarios.

2.-O Concello exercer o control e inspeccin do estado de limpeza dos elementos obxecto do apartado anterior, e poder obrigar coactivamente a limpalos persoa responsable, de acordo coas instruccins que para tal efecto dicten os servicios municipais.

3.-Os restos da limpeza correspondentes s particulares, non podern, en ningn caso, abandonarse na ra, senn que debern recollerse en recipientes homologados e entregarse no servicio de recollida do lixo. Se polo seu peso e volume non fose posible depositalos nos colectores habilitados para a recollida de residuos slidos urbanos, avisarase Concello para que se indiquen as instruccins pertinentes.

Artigo 10.

Corresponder Administracin municipal, ben por xestin directa ou por concesin do servicio, a limpeza da calzada, beirarras, bordos, paseos, gabias das rbores, zonas terrosas, papeleiras, rtulos de identificacin das vas pblicas e restantes elementos do mobiliario urbano de responsabilidade municipal, sen prexuzo das modificacins do servicio que en circunstancias especiais determine a Alcalda. Non obstante, no caso de urbanizacin que tean constitudas entidades de conservacin ou de carcter privado, corresponderalles a estas o mantemento destas zonas.

Artigo 11.

En caso de estacionamentos prolongados, e co fin de posibilita-los labores de limpeza, os vehculos debern estacionarse de tal modo que, entre eles e a beirarra quede unha distancia suficiente para a limpeza da calzada.

Artigo 12.

A limpeza dos elementos destinados servicio do cidadn, situados na va pblica, pero que non estean baixo a responsabilidade municipal, corresponder efectuala s titulares administrativos dos respectivos servicios.

   
  Captulo II.-Da suciedade da va pblica a consecuencia de obras e actividades diversas.  
 

Artigo 13.

1.-Tdalas actividades que poidan ocasionar suciedade na va pblica, calquera que sexa o lugar no que se desenvolva, e sen prexuzo das licencias ou autorizacins que en cada caso sexan procedentes, esixen dos seus titulares a obriga de adopta-las medidas necesarias para evitar dita suciedade na va pblica, as como a de limpa-la parte dela e dos seus elementos estructurais que se visen afectados, e a de retira-los materiais resultantes.

2.-A autoridade municipal poder esixir en todo momento a adopcin de medidas preventivas adecuadas, e das accins de limpeza correspondentes, tendo en conta o disposto no apartado anterior.

Artigo 14.-

1.-Para previ-la suciedade, as persoas que realicen obras ou derrubas na va pblica ou zonas anexas, debern proceder proteccin desta mediante a instalacin de valados ou elementos adecuados de xeito que se impida a diseminacin de terras, cascallos ou calquera outro resto de material de obra fra da estricta zona afectada polos traballos.

2.-En especial, as superficies inmediatas de foxos, canalizacins e conexins realizadas na va pblica, debern manterse limpas e exentas de toda clase de materiais residuais. As terras extradas debern protexerse, en todo caso, segundo determina o apartado anterior.

3.-A carga e descarga de materiais de obra e productos de derruba, deber realizarse mediante tubos ou canalizacins de caractersticas axeitadas para impedir que se emporque a va pblica, e que se causen danos s persoas e s cousas.

Artigo 15.

Cando se trate de edificios en construccin, a obriga de limpa-la va pblica en todo o mbito material establecido no artigo 14 corresponder contratista.

Artigo 16.

1.-Prohbese o abandono e deposicin directamente na va pblica de calquera material residual ou o seu vertido, no caso de residuos lquidos, en gabias, pozos de rexistro e sumidoiros. Os residuos depositaranse, en todo caso, na va pblica mediante elementos de contencin homologados pola Administracin competente.

2.-A utilizacin de depsitos de lixo para obras ser sempre preceptiva cando os materiais de extraccin ou recollida excedan do volume de 1 m3, excepto as obras de urbanizacin na va pblica ou de realizacin de zanxas e canalizacins.

3.-Os depsitos de lixo para obras debern retirarse da va pblica nos supostos que se expresan no artigo 97 da presente ordenanza, e en todo caso dentro das vinte e catro horas seguintes terminacin dos traballos.

4.-Excedido o trmino sinalado no apartado anterior, os materiais abandonados na va pblica adquirirn o carcter de propiedade municipal, sen que o afectado poida reclamar Concello polas perdas ocasionadas pola eliminacin destes materiais, sen prexuzo das sancins que puidesen corresponder.

Artigo 17.

1.-Rematadas as operacins de carga, descarga, sada ou entrada a obras ou almacns, etc., de calquera vehculo susceptible de producir suciedade na va pblica, o persoal responsable de ditas operacins e, subsidiariamente, os titulares dos establecementos e obras onde se efectuasen e, en ltimo trmino, o propietario ou o conductor do vehculo, procedern limpeza da va pblica e dos elementos desta que se ensuciasen, as como retirada dos materiais vertidos.

2.-As persoas mentadas no apartado anterior, e pola mesma orde, sern responsables das infraccins s disposicins desta ordenanza e dos danos que se producisen.

Artigo 18.

1.-Queda prohibido o transporte de formign con vehculos formigoneira sen levar cerrada a boca de descarga cun dispositivo que impida o vertido de formign va pblica.

2.-Prohbese limpa-las formigoneiras na va pblica.

3.-Queda, as mesmo, prohibida a circulacin de vehculos de transporte se as sas condicins xerais non garanten que non se produza a perda de parte da carga no seu trnsito polo trmino municipal.

4.-En canto disposto nos nmeros 1 e 2 precedentes, sern responsables o propietario do vehculo e o conductor del, estando mbolos dous obrigados retirada do formign vertido, limpeza da va pblica afectada e reparacin dos danos causados, sen prexuzo das sancins que correspondan.

Artigo 19.

Prohbese manipular ou selecciona-los residuos depositados na va pblica espera de ser recollidos polo servicio correspondente, romper ou abri-las bolsas de lixo, e calquera outro acto que poida motiva-la cada e diseminacin de residuos pola va pblica.

Artigo 20.

A limpeza de escaparates, tendas, postos de venda, establecementos comerciais, etc., efectuada por particulares, farase con coidado de non emporca-la va pblica. O titular da actividade ser responsable diso.

Artigo 21.

Estn obrigados a limpa-los espacios de dominio pblico ocupados habitualmente polos vehculos de traccin mecnica, os responsables dos establecementos e industrias que os utilicen para o seu servicio, en especial en canto se refire s vertidos de aceites, graxas ou productos similares.

Artigo 22.

1.-Igualmente, prohbese realizar na va pblica os actos que se especifican a continuacin:

a) Baleirar, verter e depositar calquera clase de materiais residuais na calzada, beirarras, gabias, solares sen edificar e rede de sumidoiros.

b) Verter calquera clase de auga sucia sobre as calzadas, beirarras, bordos, gabias e solares sen edificar.

c) O vertido de calquera clase de producto industrial lquido, slido ou solidificable que pola sa natureza sexa susceptible de producir danos s pavimentos ou afectar integridade e seguridade das persoas e das instalacins municipais de saneamento.

d) Lavar e reparar vehculos na va pblica.

e) Realizar calquera acto que produza suciedade ou sexa contrario limpeza e decoro da va pblica.

Artigo 23.

1.-Prohbese o abandono ou depsito de mobles e enseres particulares na va e terreno pblico, incluindo calquera tipo de material pertencente a empresas e industrias.

2.-Ser potestade dos servicios municipais a retirada, sen previo aviso, de todo obxecto ou material abandonado cando dificulte o paso, a libre circulacin, ou poida afectar limpeza ou decoro da va pblica. Inclense neste apartado os elementos de publicidade instalados sen a preceptiva licencia municipal, e calquera mercadora depositada polos establecementos comerciais nas beirarras (a modo de exposicin ou similar).

3.-Os materiais sinalados nos apartados 1 e 2 precedentes, sern trasladados, para o seu depsito ou eliminacin, s lugares previstos para tal fin pola autoridade municipal. No depsito podern mesturarse os materiais de natureza funxible retirados da va pblica.

4.-O depsito destes materiais rexerase, en todo momento, pola lexislacin vixente e, no non previsto, polo que dispoa a Alcalda.

5.-Os gastos producidos polo traslado, depsito e custodia destes materiais, sern a cargo dos seus propietarios ou productores.

Artigo 24.

Os infractores dos preceptos establecidos neste captulo sern sancionados de conformidade co establecido no ttulo VII desta ordenanza.

   
  Captulo III.-Da limpeza e mantemento dos elementos e partes exteriores dos inmobles.  
 

Artigo 25.

1.-Os propietarios de inmobles ou, subsidiariamente, os titulares, tern a obriga de mantelos nas debidas condicins de seguridade, limpeza e ornato pblico.

2.-Prohbese ter vista do pblico, nas frontes dos edificios, roupa tendida sucia ou lavada e calquera outra clase de obxecto que sexa contrario decoro da va pblica ou mantemento da esttica urbana.

3.-Os infractores deste precepto sern sancionados de conformidade co establecido no ttulo VII desta ordenanza.

Artigo 26.

1.-Os propietarios de edificios, terreos, vivendas e establecementos, tern a obriga de manter limpas as fachadas, os rtulos de numeracin das ras, as medianeiras descubertas, as entradas, escaleiras de acceso e, en xeral, tdalas partes dos inmobles que sexan visibles dende a va pblica.

2.-En todo o que se refire apartado anterior, os propietarios debern proceder s traballos de mantemento e limpeza, cando por motivos de ornato pblico sexa necesario e o ordene a autoridade municipal, previo informe dos servicios municipais competentes.

3.-Os propietarios tamn tern a obriga de manter limpas, e nun axeitado estado, as chemineas, depsitos, patios, patios de luces, conduccins de auga e gas, desaugadoiros, pararraios, antenas de televisin e calquera outra instalacin complementaria dos inmobles.

4.-O Concello, nos supostos recollidos nos apartados precedentes, e previo trmite de audiencia s interesados, requiriralles para que, no prazo que se lles sinale, realicen as obras ou operacins necesarias.

5.-O incumprimento do ordenado determinar que, pola falta de limpeza e decoro nos elementos ou partes exteriores do inmoble, se incoe expediente sancionador con imposicin de multa, de conformidade co previsto na lexislacin urbanstica vixente.

   
  Captulo IV.-Da limpeza e mantemento dos solares.  
 

Artigo 27.

1.-Os propietarios de solares e terreos debern mantelos limpos, libres de desfeitos e residuos, e nas debidas condicins de hixiene, salubridade, seguridade e ornato pblico.

2.-A prescricin anterior incle a esixencia da desratizacin e desinfeccin dos solares.

3.- potestade do Concello a inspeccin e realizacin subsidiaria dos traballos de limpeza s que se refiren os apartados 1 e 2 anteriores, sexan de propiedade pblica ou privada. No caso de execucin subsidiaria destes traballos polos servicios municipais, esta farase con cargo obrigado, e de acordo co disposto nas ordenanzas fiscais, sen prexuzo das sancins correspondentes.

Artigo 28.

1.-Os propietarios de solares que linden coa va pblica debern valalos con cercados permanentes situados na aliacin oficial, mantelos libres de residuos e en condicins de hixiene, seguridade e ornato.

2.-A prescricin anterior incle a esixencia da desratizacin e desinfeccin dos solares.

3.-A altura dos valados ser de dous ou tres metros, e construiranse con materiais que garantan a sa estabilidade e conservacin, respectando a normativa da planificacin urbanstica vixente.

4.-Nas fincas afectadas polo planeamento urbanstico, cando os seus propietarios as cedesen para uso pblico, o Concello poder facerse cargo, total ou parcialmente, das obrigas descritas, mentres non se leve a cabo a expropiacin ou cesin.

5.-Se por motivo de interese pblico fose necesario asumir subsidiariamente as obrigas do propietario, o Concello poder acceder s solares de propiedade privada, derrubando os valados cando se faga preciso. Iso sen prexuzo de solicita-la correspondente autorizacin xudicial. O Concello imputar s propietarios os custos da derruba e reconstruccin do valado afectado.

   
  Captulo V.-Repercusins na limpeza respecto tenencia de animais na va pblica.  
 

Artigo 29.

1.-Os propietarios son directamente responsables dos danos ou afeccins a persoas e cousas, e de calquera accin que ocasione suciedade na va pblica, producida por animais da sa pertenza.

2.-En ausencia do propietario, ser responsable subsidiario a persoa que levase o animal no momento de producirse a accin que causou a suciedade.

3.-Ante unha accin que causara suciedade na va pblica producida por un animal, os axentes municipais estn facultados en todo momento para:

a) Esixir do propietario ou posuidor do animal a reparacin inmediata da afeccin causada.

b) Denuncia-la infraccin de conformidade co procedemento establecido.

Artigo 30.

1.-Por motivos de seguridade e hixiene, non se permitir o acceso de animais s zonas de ocio infantil.

2.-Como medida hixinica ineludible, as persoas que paseen cans ou outra clase de animais pola va pblica, estn obrigadas a impedir que aqueles fagan as sas deposicins nas partes da va pblica destinadas trnsito de pens.

3.-Por motivo de salubridade pblica, queda categoricamente prohibido que os animais fagan as sas dexeccins ou deposicins sobre as beirarras, xardns, zonas verdes, zonas terrosas e restantes elementos da va pblica destinados paso, estancia ou xogos dos cidadns; as como en solares privados que se atopasen sen valar.

4.-O paseante do animal obrgase a recoller e retira-los excrementos, incluso debendo limpa-la parte da va pblica que resultase afectada.

5.-O paseante do animal poder, de acordo co disposto no apartado 4 anterior:

a) Libra-las deposicins de maneira hixienicamente aceptable, mediante a bolsa de recollida do lixo domiciliario.

b) Depositar excrementos dentro de bolsas impermeables perfectamente cerradas, nas papeleiras ou noutros elementos de contencin indicados polos servicios municipais.

c) Deposita-los excrementos sen envoltorio ningn, nos lugares habilitados para os cans.

Artigo 31.

O Concello poder establecer na va pblica os equipamentos especiais para facilita-lo libramento de excrementos a que fai referencia o apartado 5 b) do artigo 31, e proceder a coloca-los sinais preventivos e informativos necesarios para o cumprimento do presente precepto.

Artigo 32.

En tdolos casos contemplados nos artigos anteriores, os infractores sern sancionados segundo o especificado na Lei 1/1993, do 13 de abril.

   
  Captulo VI.-Horarios.  
 

Artigo 33.

1.-O horario autorizado para sacudi-la roupa e rega-las plantas, segundo o disposto nos apartados 5 e 6 do artigo 8 da presente ordenanza, ser dende as vintedas horas da noite ata as oito trinta da ma seguinte; e do 1 de xuo 15 de setembro, entre as 24 horas e as 8,30 horas.

2.-O Alcalde poder autorizar, en casos excepcionais, modificacins nos horarios establecidos no apartado anterior.

   
  TTULO III.-DA LIMPEZA DO CONCELLO RESPECTO USO COMN E PRIVATIVO E MANIFESTACINS PBLICAS NA RA  
 

   
  Captulo I.-Condicins xerais e mbito de aplicacin.  
 

Artigo 34.

1.-A suciedade da va pblica producida a consecuencia do uso comn e privativo ser responsabilidade dos seus titulares.

2.-Os titulares de establecementos, sexan fixos ou non, tales como bares, cafs, quioscos, postos de venda e similares, tern a obriga de manter nas debidas condicins de limpeza o espacio urbano sometido sa influencia.

3.-O Concello poder esixir s titulares expresados no apartado anterior a colocacin de elementos homologados para a contencin dos residuos producidos polo consumo nos seus establecementos, correspondndolles, as mesmo, o mantemento e limpeza dos ditos elementos.

Artigo 35.

1.-Os organizadores dun acto pblico na ra sern responsables da suciedade derivada da celebracin de tal acto nela.

2.-Para os efectos da limpeza do Concello, os organizadores tern a obriga de informar Concello do lugar, percorrido e horario do acto pblico a celebrar. O Concello poderalles esixi-la constitucin dunha fianza en metlico polo importe dos servicios subsidiarios de limpeza que, previsiblemente, lles puidese corresponder efectuar a consecuencia da suciedade que se derivase da celebracin do devandito acto.

Artigo 36.

Para os efectos da presente ordenanza, entenderase:

1.-Por rtulos, os anuncios fixos ou mbiles realizados mediante pintura, baldosas e outros materiais destinados a conferirlles unha longa duracin.

2.-Por carteis, os anuncios (impresos ou pintados) sobre papel ou outro material de escasa consistencia. Se son de formato reducido e distribucin manual, os carteis tern a consideracin de octavillas.

3.-Por pancartas, os anuncios publicitarios de gran tamao situados ocasionalmente na va pblica por un perodo non superior a quince das, coincidindo coa celebracin dun acto pblico.

4.-Por pintadas, as inscricins manuais realizadas na va pblica sobre os muros ou paredes, sobre as beirarras e calzadas ou sobre calquera dos seus elementos estructurais.

5.-Por folletos, os diversos fragmentos de papel ou material anlogo entregado s cidadns relativos a calquera actividade pblica ou privada (informativa, publicitaria, etc.).

6.-Tern a condicin de rtulos os carteis que, debido s sas condicins de colocacin ou proteccin, estean destinados a ter unha duracin superior a quince das.

Artigo 37.

A colocacin e pegado de carteis e pancartas, e calquera outra actividade publicitaria das reguladas no presente ttulo, est suxeita autorizacin municipal, salvo as asociacins, entidades e organizacins do municipio de Padrn que desenvolvan a sa actividade sen nimo de lucro.

Artigo 38.

1.-A concesin da autorizacin para a colocacin ou distribucin de rtulos e demais elementos publicitarios definidos no artigo 37 anterior, levar implcita a obriga para o responsable de limpa-los espacios da va pblica que se ensuciasen, e de retirar dentro do prazo autorizado tdolos elementos publicitarios que fosen empregados, e os seus correspondentes accesorios.

2.-Os rtulos situados en fachadas de edificios includos nos catlogos do Patrimonio Histrico Artstico, ademais de requirir autorizacin municipal, debern ser de material e construccin acorde coa fachada e o contorno.

3.-Para a colocacin ou distribucin na va pblica dos elementos publicitarios sinalados no artigo 37 precedente, o Concello poder esixi-la constitucin da fianza en metlico pola conta correspondente s custos previsibles de retirar da va pblica os elementos que puidesen causar suciedade.

4.-En todo caso, o beneficiario da autorizacin estar obrigado mantemento dos elementos publicitarios en condicins hixinicas, estticas e de seguridade. Rtulos, carteis, pancartas e pintadas respectarn a esttica dos soportes nos que se empracen.

   
  Captulo II.-Colocacin de carteis e pancartas na va pblica.  
 

Artigo 39.

1.-Prohbese a colocacin e pegado de carteis e adhesivos, coa excepcin dos casos expresamente autorizados pola autoridade municipal.

2.-Prohbese toda clase de actividade publicitaria das reguladas na presente ordenanza nos edificios cualificados como "histrico-artstico", e nos includos no Catlogo do Patrimonio Histrico e Artstico do Concello. Exceptuaranse as pancartas e rtulos que fagan referencia s actividades que tern lugar no edificio, colocados pola iniciativa das persoas responsables de ditas actividades.

3.-Prohbese a colocacin de carteis e pancartas en bens afectos a un servicio pblico municipal, tales como marquesias, bculos, iluminacin pblica e colectores do lixo. Os promotores e beneficiarios desta publicidade respondern desta prohibicin. O incumprimento dela dar lugar imposicin da sancin pertinente, as como obriga do publicitario de proceder retirada destes carteis e pancartas, e limpeza da parte ensuciada.

Artigo 40.

1.-A colocacin de carteis e adhesivos publicitarios nos paneis, columnas ou soportes municipais precisar da correspondente autorizacin municipal.

2.-Queda prohibido esgazar, arrincar e/ou tirar va pblica carteis, anuncios, pancartas, octavillas e folletos.

Artigo 41.

1.-A colocacin de pancartas na va pblica soamente se autorizar nos seguintes supostos:

a) En perodo de eleccins polticas.

b) En perodo de festas populares e tradicionais.

c) En situacins extraordinarias para as que se precisar autorizacin municipal.

2.-A solicitude de autorizacin para a colocacin de pancartas deber contemplar:

a) O contido e medidas da pancarta.

b) Os lugares onde se pretende instalar.

c) O compromiso do responsable de repara-los desperfectos causados na va pblica ou nos seus elementos estructurais, e de indemniza-los danos e perdas que se ocasionasen como consecuencia da colocacin da pancarta.

Artigo 42.

1.-As pancartas debern ser retiradas tan pronto como caducase o prazo para o que foron autorizadas. De non facelo as, sern retiradas polos servicios municipais, imputndose s responsables os custos correspondentes servicio prestado, sen prexuzo da imposicin da sancin correspondente.

2.-A colocacin de pancartas na va pblica sen autorizacin dar lugar inmediata retirada delas polos servicios municipais, imputndoselles s responsables os custos do servicio e impondose a sancin pertinente pola autoridade municipal.

   
  Captulo III.-Das pintadas.  
 

Artigo 43.

1.-Prohbese toda clase de pintadas na va pblica, tanto sobre os seus elementos estructurais, calzadas, beirarras e mobiliario urbano, como sobre os muros e paredes exteriores dos edificios do Concello.

2.-Sern excepcins en relacin co disposto no apartado anterior as pinturas murais de carcter artstico sobre os valados dos solares, para as que ser preciso a previa autorizacin do seu propietario.

   
  Captulo IV.-Da distribucin de publicidade.  
 

Artigo 44.

1.-Prohbese espallar e tirar toda clase de folletos publicitarios e materiais similares. Exceptuaranse as situacins que en sentido contrario autorice a Alcalda.

2.-Os servicios municipais procedern a limpa-la parte ou espacio que se vise afectada pola distribucin ou dispersin de publicidade, imputando s responsables o custo correspondente dos servicios prestados, sen prexuzo da imposicin das sancins que correspondese.

Artigo 45.

O mobiliario urbano existente nos parques, xardns, zonas verdes e vas pblicas, no que se encontran comprendidos os bancos, xogos infants, papeleiras, fontes, sinalizacin e elementos decorativos tales como farois e estatuas, debern manterse no mis axeitado e esttico estado de conservacin e limpeza.

En caso de producirse danos neles, imputarselles s responsables o custo da reparacin ou substitucin dos bens afectados, sen prexuzo da imposicin das sancins que correspondan.

Artigo 46.

a) Bancos:

Non se permite o uso inadecuado dos bancos, ou todo acto que prexudique ou deteriore a sa conservacin e, en particular, arrancar aqueles que estean fixos trasladar a unha distancia superior a dous metros os que non estean fixados chan, agrupalos de forma desordenada, realizar inscricins ou pinturas. As persoas encargadas do coidado dos nenos debern evitar que estes, nos seus xogos, depositen sobre os bancos area, auga, lama ou calquera elemento que poida ensucialo e manchar s usuarios destes.

b) Xogos infants:

A sa utilizacin realizarase por nenos con idades comprendidas nos carteis anunciadores que para tal efecto se establezan, prohibndose a sa utilizacin polos adultos ou por menores que non estean comprendidos na idade que se indique expresamente en cada sector ou xogo.

c) Papeleiras:

Os desperdicios ou papeis debern depositarse nas papeleiras destinadas para tal fin. Queda prohibida toda manipulacin de papeleiras (movelas, incendialas, voltealas, arrincalas...), facer inscricins ou adherir adhesivos nelas, as como outros actos que deterioren a sa esttica ou entorpezan o seu uso normal.

d) Fontes e ros dos lavadoiros pblicos:

Queda prohibido realizar calquera manipulacin nos canos ou elementos das fontes que non sexan as propias da sa utilizacin normal. Queda expresamente prohibido o lavado e reparacin de vehculos. Trala utilizacin do ro de lavar dbense retirar todos aqueles desperdicios producidos pola actividade e depositalos nos colectores do servicio municipal de recollida do lixo.

   
  Captulo V. Da publicidade en establecementos do casco histrico.  
 

Artigo 47.

1. Queda taxativamente prohibida a instalacin de soportes publicitarios con elementos de aceiro, aluminio, etc.,que non tean un tratamento ou pintado adicional acorde cos materiais tradicionais, as como tamn se prohben os materiais plsticos e os rtulos luminosos.

2. Poden emplearse rtulos en forma de bandeira, en materiais metlicos nas condicins sinaladas no apartado anterior ou de madeira, sempre que non sobresaian da lia da fachada mis al de 75 centmetros e cunha altura mnima sobre a rasante de 2,60 metros.

3. Asemade, permtense os rtulos murais en fachadas, cunha altura mxima de 50 centmetros e cun relieve non superior s 15 centmetros, dos mesmos materiais sinalados anteriormente.

4. No que se refire s rtulos situados en plantas superiores, ademais do establecido, debern desearse de forma integrada dentro do lmite material da fachada do establecemento que corresponden, non debendo sobrepoerse s elementos decorativos, arquitectnicos e ornamentales da fachada.

5 . S poder establecerse por cada local ou establecemento un rtulo mural ou, no seu caso, un de bandeira.

   
  TTULO IV.-DA RECOLLIDA DE RESIDUOS SLIDOS URBANOS  
 

   
  Captulo I.-Condicins xerais e mbito de prestacin dos servicios.  
 

Artigo 48.

1.-O presente ttulo regular as condicins nas que o Concello prestar, e o usuario utilizar, os servicios destinados recollida de desfeitos e residuos urbanos producidos polos cidadns.

2.-Teen a categora de usuarios, para os efectos de prestacin destes servicios, tdolos habitantes de Padrn, quen os utilizarn de acordo coas disposicins vixentes.

Artigo 49.

Para os efectos da presente ordenanza, tern a categora de residuos urbanos os materiais residuais seguintes:

a) Os desfeitos da alimentacin e do consumo domstico producido polos cidadns nas sas vivendas, inclundo envases, vidros, plsticos, papel, madeiras, aparellos e obxectos intiles procedentes da normal actividade domstica.

b) As cinzas da calefaccin individual.

c) Os residuos procedentes de pequenas obras domiciliarias, cando non exceda os vinte quilos.

d) Os residuos procedentes do varrido das reas definidas no apartado 1 do artigo 9.

e) A broza de poda de rbores e do mantemento de plantas, en volume diario non superior s vinte litros.

f) Os envoltorios, envases, embalaxes e outros residuos slidos producidos nos locais comerciais.

g) Os materiais residuais producidos por actividades de servicios comerciais e industriais, sempre que poidan asimilarse a desfeitos domiciliarios.

h) Os residuos producidos polo consumo en bares, restaurantes e demais establecementos que expendan productos alimentarios cociados, ou nos que se realicen consumicins de calquera clase, sempre que se cumpran as condicins referidas no artigo 62 da presente ordenanza. As mesmo, os producidos en supermercados, autoservicios e establecementos similares.

i) Os residuos producidos en residencias, hoteis, hospitais, clnicas, colexios e outros establecementos pblicos ou abertos pblico, sempre que sexan asimilables s residuos slidos urbanos.

l) Os mobles, enseres domsticos e trastos vellos, as como roupa, calzado e calquera producto semellante.

ll) Os animais domsticos mortos, para os cales o Concello poder establecer o correspondente servicio de recollida.

m) As deposicins dos animais domsticos que sexan libradas en forma hixienicamente aceptable de acordo co establecido respecto no artigo 31.5 desta ordenanza.

Artigo 50.

Quedan excludos dos servicios municipais de recollida de residuos urbanos, os seguintes materiais residuais:

1.-Os materiais de rexeite, subproductos, cinzas, escouras e calquera outro residuo producido en fbricas, talleres, almacns e instalacins de tratamento do lixo.

2.-As cinzas producidas nas instalacins de calefaccin central dos edificios, con independencia do seu destino.

3.-Os residuos derivados das actividades de hospitais, clnicas e centros asistenciais.

4.-Os desperdicios e esterco producidos polos matadoiros, laboratorios, cuarteis, parques urbanos, e demais establecementos similares pblicos ou privados.

5.-Os residuos procedentes de sumidoiros, colectores, emisarios ou depuradoras de augas residuais.

6.-Calquera outro material residual que, en funcin do seu contido ou forma de presentacin, poida cualificarse como txico ou perigoso, ou requira condicins especiais de manipulacin.

7.-Calquera outra clase de material residual asimilable s sinalados nos apartados precedentes, e, en todo caso, os que en circunstancias especiais determine a Alcalda.

Artigo 51.

A recollida de desfeitos e residuos regulada pola presente ordenanza efectuarase polo Concello, mediante a prestacin de das clases de servicios: un deles obrigatorio (recollida do lixo), e os restantes servicios sern optativos para o cidadn.

Artigo 52.

O Concello establecer anualmente a taxa ou prezo pblico correspondente prestacin dos diferentes servicios de recollida de desfeitos e residuos urbanos. Os usuarios procedern pagamento das cantidades que correspondan polo servicio prestado, de acordo co que sinale para tal efecto a respectiva ordenanza fiscal.

Artigo 53.

Sern sancionados os que entreguen s servicios de recollida, residuos distintos s sinalados para cada clase de servicio. Tamn sern sancionados os que depositen desfeitos fra dos colectores do lixo, ou nun elemento de contencin non axeitado ou distinto expresamente sinalado en cada caso polos servicios municipais e fra do horario establecido.

Artigo 54.

En canto establecido nos artigos anteriores desta ordenanza, os servicios de limpeza interpretarn os casos de dbida, e determinarn en consecuencia a aceptabilidade ou non dos residuos, as como o tipo de servicio de recollida que corresponda.

   
  Captulo II.-Do servicio de recollida do lixo.   redacciones
 

Artigo 55.

De acordo co establecido no artigo 51, o servicio de recollida do lixo farase cargo de retira-las seguintes materias residuais:

1.-As sinaladas nas letras a), b), d) do artigo 49.

2.-As sinaladas nas letras f), g), h), i) do mesmo artigo 49, sempre que non se supere o volume de 100 litros de entrega diaria.

Artigo 56.

En ningn caso se permitir o libramento s servicios de recollida do lixo das seguintes categoras de residuos para as que o Concello poder establecer os correspondentes servicios especiais:

1.-Os detritos de hospitais, clnicas e centros asistenciais.

2.-Os animais mortos.

3.-Os mobles, enseres domsticos, trastos vellos e materiais residuais procedentes de pequenas reparacins nos domicilios.

4.-En xeral, calquera clase de residuo dos sinalados no artigo 50, que se rexern polo que dispn respecto o ttulo VI desta ordenanza.

Artigo 57.

1.-Prohbese o abandono do lixo. Os usuarios obrganse a libralo nos servicios de recollida de acordo co horario que mis adiante se expresar.

2.-Os infractores do disposto no apartado anterior, obrganse a retira-lo lixo abandonado, as como a deixar limpo o espacio urbano que se ensuciase, todo iso con independencia das sancins que corresponda.

Artigo 58.

Non se permite o transvase ou manipulacin do lixo fra dos parques de recollida, concentracin ou tratamento que os servicios municipais destinan para tales fins.

Artigo 59.

Os usuarios do servicio realizarn o libramento do lixo segundo dispn a presente ordenanza, respectando os horarios que se establezan segundo o disposto no artigo 81 desta, e estando obrigados a seguir, puntualmente, cantas disposicins dicte a Alcalda.

Artigo 60.

En canto prestacin do servicio de recollida do lixo, os usuarios estn obrigados a utiliza-los elementos de contencin para lixo que en cada caso determinen os servicios municipais.

Artigo 61.

1.-Os usuarios obrganse a libra-lo lixo servicio de recollida en condicins tales que non se produzan vertidos de residuos durante esta operacin. Se como consecuencia dunha deficiente presentacin do lixo se producisen tales vertidos, o usuario causante ser responsable da suciedade ocasionada na va pblica.

2.-O lixo deberase librar mediante os correspondentes elementos de contencin debidamente cerrados. En ningn caso se autoriza o libramento do lixo e residuos en paquetes, caixas, bolsas e similares mal acondicionados.

3.-Prohbese o libramento do lixo que contea residuos en forma lquida ou susceptible de licuarse.

4.-Para a sa entrega s servicios de recollida, tdolos elementos que contean lixo debern estar perfectamente atados ou tapados de modo que non se produzan vertidos de materiais residuais.

5.-Os servicios municipais podern rexeita-la retirada do lixo que non estea convenientemente presentado de acordo coas especificacins dos nmeros 2, 3, e 4 anteriores, ou que non fose librado mediante os elementos de contencin homologados a que fai referencia o artigo 61 precedente.

Artigo 62.

1.-Os colectores do lixo podern ser de propiedade pblica ou de propiedade privada. En calquera caso, debern ser tratados e manipulados tanto polos usuarios como polo persoal da recollida de xeito adecuado, evitando causarlles danos innecesarios.

2.-Ser responsabilidade do municipio o mantemento e limpeza dos colectores do lixo de propiedade pblica. Os servicios municipais procedern sa renovacin cando queden inutilizados para o servicio.

3.-Se a utilizacin viese derivada do mal uso ou actos vandlicos, o Concello poder resarcirse dos custos imputando o cargo correspondente responsable destes.

4.-O Concello, ou no seu caso o concesionario do servicio, distribuir os colectores do lixo de propiedade pblica segundo criterios da mellor xestin do servicio.

5.-En todo caso, e sempre que non existan problemas de acceso que o xustifiquen, debern dispoerse de xeito que non se tean que recorrer mis de 50 m. para acceder a un deles nas zonas urbanas densas.

6.-En zonas de asentamento disperso e rurais colocaranse en zonas de paso habitual. En todo caso os percorridos de recollida desearanse de xeito que os percorridos necesarios para a sa utilizacin sexan o mis curtos posible.

Artigo 63.

1.-O Concello poder obrigar a urbanizacins, instalacins comerciais ou industriais, colexios, restaurantes, bares, hoteis, hospitais, clnicas, e calquera outro establecemento con produccin importante ou especfica de residuos, a adquirir pola sa conta o nmero e tipo de colectores de lixo que se estime adecuado polos servicios municipais.

2.-Os elementos colectores do lixo de propiedade privada debern levar, para os efectos de identificacin, claramente indicado no seu exterior, nome e nmero da ra no caso de bloques de vivendas ou urbanizacins, ou razn social do establecemento en calquera outro caso.

3.-Os propietarios de colectores do lixo quedan obrigados seu mantemento en perfectas condicins de limpeza e uso. Debern ser substitudos cando, a xuzo dos servicios municipais, o seu estado implique clasificacin de fra de uso. O Concello, en caso de incumprimento do propietario, poder proceder sa limpeza, e retirar e substitu-los colectores do lixo con cargo s responsables do seu coidado, sen prexuzo das sancins que puidesen corresponder.

Artigo 64.

1.-Co fin de que o lixo sexa retirado polos vehculos do servicio de recollida, os usuarios depositarano mediante os elementos de contencin correspondentes, sitos xunto beirarra, o mis preto posible do bordo da ra.

2.-O Concello poder establecer, con carcter permanente ou transitorio, puntos de libramento e acumulacin de residuos distintos dos sinalados no apartado anterior; estes espacios de acumulacin de residuos sern debidamente sinalados polos servicios municipais. O usuario estar obrigado a cumprir tdalas instruccins que se dicten respecto por parte da autoridade municipal.

3.-De conformidade co que sinala o apartado anterior, o Concello poder establecer tamn vaos e reservas especiais de espacio urbano para carga, descarga e demais operacins necesarias para a colocacin de colectores do lixo.

Artigo 65.

1.-Nas zonas onde o Concello establecese a recollida do lixo mediante o uso de colectores fixos na ra, os cidadns coidarn de non impedi-las operacins correspondentes sa carga, descarga e traslado. A Alcalda, a proposta dos servicios municipais, sancionar a quen, coa sa conducta, causen impedimento prestacin do servicio de retirada ou reposicin dos colectores do lixo.

2.-No caso de recollida mediante o uso dos colectores referidos no apartado anterior, os usuarios obrganse a deposita-lo lixo dentro deles, segundo as normas e horarios establecidos, prohibndose o abandono dos residuos nos arredores das zonas habilitadas para a colocacin destes elementos de contencin.

Artigo 66.

De conformidade co establecido no apartado c) do artigo 57 da presente ordenanza, o persoal do servicio da recollida devolver s puntos de orixe de libramento os colectores, cubos, baldes e restantes elementos de contencin do lixo, unha vez que se baleirasen.

   
  Captulo III.-Do uso de instalacins fixas para o lixo.  
 

Artigo 67.

Prohbese a evacuacin de residuos slidos e lquidos (aceites, graxas, pinturas, disolventes, medicamentos, etc.) pola rede de sumidoiros.

Artigo 68.

1.-A instalacin de incineradores domsticos, clnicos ou industriais de residuos, esixir autorizacin previa outorgada polos servicios municipais correspondentes.

2.-Non se autoriza o libramento s servicios de recollida domiciliaria, do lixo previamente tratado mediante instalacins destinadas a aumenta-la sa densidade se os interesados non obtivesen antes autorizacin outorgada polos servicios municipais.

Artigo 69.

1.-Tdolos edificios de vivendas, locais industriais e demais establecementos s que fai referencia o artigo 49 podern dispoer dun espacio pechado de dimensins regulamentarias para a acumulacin e almacenamento do lixo producido diariamente.

2.-O Concello poder establecer, nas ordenanzas fiscais correspondentes, beneficios econmicos por prestacin do servicio de recollida para aqueles edificios ou locais que dispoan de sistemas de almacenamento do lixo.

3.-A acumulacin do lixo farase mediante o uso de elementos de contencin estancos e perfectamente pechados.

4.-As caractersticas de construccin e condicins tcnicas que debern cumprir estes espacios sern, a falta de norma tcnica municipal especfica, as que se fixan na normativa tecnolxica oficial correspondente.

5.-Tanto o espacio coma os colectores do lixo destinados acumulacin de residuos debern manterse en perfectas condicins de hixiene e limpeza.

Artigo 70.

1.-Os conductos de uso colectivo para evacuacin do lixo, instalados ou a instalar nos edificios de vivendas, debern cumprir, en ausencia de norma tcnica municipal especfica, a normativa tecnolxica oficial correspondente.

2.-Prohbese botar por conductos colectivos de evacuacin do lixo, materiais residuais sen protexer, as como verter residuos en forma lquida. O libramento do lixo farase en todo caso coidando do mantemento fsico e hixinico destas conduccins.

Artigo 71.

1.-O Concello poder obrigar a centraliza-lo depsito dos residuos slidos urbanos ou asimilables producidos en urbanizacins, centros comerciais, industriais, e centros de gran produccin en reas especficas para tal fin.

2.-Emprazaranse en zonas de acceso, o mis lonxe posible das zonas habitadas.

3.-En caso de que as se prevexa polo Concello, e independentemente do que posteriormente se estableza para os efectos de recollida selectiva de residuos, debern diferenciarse os colectores do lixo segundo os tipos dos depsitos: orgnicos, vidro, papel, envases, pilas e calquera outro tipo que se determine.

4.-Deber contar con espacio reservado para tiles de limpeza, toma de auga da instalacin comunitaria e espacio para enseres e outros residuos voluminosos.

5.-O recinto pecharase por tres lados con malla metlica e sebe vexetal, e ser facilmente accesible servicio municipal de recollida do lixo. Dotarase de pavimento que permita realizar adecuadamente a limpeza deste.

6.-Os propietarios da urbanizacin ou centro sern responsables do mantemento do recinto e do seu equipamento en adecuadas condicins de esttica, hixiene e limpeza.

7.-Cando as sexan requiridos, os responsables das urbanizacins e dos centros de produccin de RSU, debern presentar plano detallado e acoutado do recinto de recepcin dos residuos aprobacin do Concello. Para os efectos de deseo e elaboracin podern solicita-la asesora tcnica dos servicios externos do Concello.

   
  Captulo IV.-Dos servicios especiais de recollida de residuos.  
 

Artigo 72.

O Concello poder establece-los servicios de recollida sectorial de residuos urbanos que tea por conveniente, tales como:

a) A recollida de mobles, enseres domsticos, trastos vellos e elementos residuais rexeitados polos cidadns en actividades de reparacin ou substitucin do seu equipo domstico.

b) A recollida de vehculos fra de uso.

Artigo 73.

1.-Os colectores do lixo especficos para recollida sectorial na ra quedan exclusivamente reservados para a prestacin do correspondente servicio. Prohbese depositar nos ditos colectores materiais residuais distintos dos expresamente consignados en cada caso. Os infractores sern sancionados.

2.-Prohbese manipula-los obxectos e residuos depositados nos colectores do lixo para trastos. Os infractores podern ser sancionados.

3.-O Concello poder organizar programas especiais de recollida de residuos. Os servicios municipais informarn s cidadns das condicins e modalidades de prestacin dos devanditos servicios.

Artigo 74.

1.-De acordo co establecido pola lexislacin vixente, os vehculos abandonados teen a categora de residuos slidos urbanos, sendo competencia do Concello a recollida e eliminacin dos xerados dentro do trmino municipal de Padrn.

2.-O Concello asume a propiedade sobre os vehculos abandonados nos casos seguintes:

- Cando a xuzo dos servicios municipais, as condicins do vehculo fagan presumir o abandono e se cumprisen os prazos e disposicins legais establecidas. - Cando o propietario o declare residual, renunciando sa propiedade a prol do Concello.

- Exclense da consideracin de abandonados os vehculos sobre os que recaia orde xudicial, coecida polo Concello, para que permanezan na mesma situacin. A autoridade municipal poder solicita-la adopcin de medidas co fin do mantemento das condicins de seguridade, hixiene e ornato pblico.

Artigo 75.

1.-Efectuada a retirada e depsito do vehculo, o Concello notificarao titular ou que resultase o seu lextimo propietario, de acordo co previsto na Lei de procedemento administrativo vixente.

2.-Na notificacin solicitarase titular que manifeste se deixa o vehculo a disposicin do Concello, que adquirir a sa propiedade, ou ben opta por facerse cargo del para a sa eliminacin, apercibndolle que, no caso de silencio, entenderase que opta pola primeira das posibilidades. Se se descoece o propietario, a notificacin efectuarase conforme s normas xerais.

3.-Os propietarios de vehculos debern soporta-los gastos de recollida, transporte, depsito e, de se-lo caso, eliminacin.

Artigo 76.

1.-Queda prohibido o abandono de vehculos fra de uso na va pblica. Os seus propietarios sern responsables da recollida e eliminacin dos seus restos.

   
  Captulo V.-Do aproveitamento e da recollida selectiva dos materiais residuais contidos no lixo.  
 

Artigo 77.

1.-Unha vez depositados os desfeitos e residuos na ra, dentro dos elementos de contencin autorizados, en espera de ser recollidos polos servicios municipais, adquirirn o carcter de propiedade municipal.

2.-Para os efectos de recollida selectiva, a propiedade municipal sobre os desfeitos e residuos slidos urbanos a que fai referencia o apartado anterior, ser adquirida no momento en que os materiais residuais sexan librados na va pblica.

3.-Ningun se pode dedicar recollida ou aproveitamento de desfeitos de calquera tipo e residuos slidos urbanos sen previa autorizacin. Prohbese seleccionar, clasificar e separar calquera clase de material residual depositado na va pblica en espera de ser recollido polos servicios municipais, excepto no caso de dispor de licencia expresa outorgada polo Concello.

Artigo 78.

1.-O Concello, mediante os servicios municipais podern levar a cabo as experiencias e actividades en materia de recollida selectiva que tea por conveniente, introducindo para tal efecto as modificacins necesarias na organizacin do servicio de recollida do lixo.

2.-Os criterios de depsito e recollida que sexa necesario establecer sern de obrigado cumprimento tanto para as persoas fsicas como para as xurdicas residentes no Concello.

3.-O Concello poder favorecer e fomenta-las iniciativas privadas ou pblicas para revaloriza-los residuos que a xuzo dos servicios municipais tean posibilidades de acada-los resultados positivos para o Concello. En ningn caso tern a consideracin de recollida selectiva as iniciativas que tean por obxectivo o lucro privado.

4.-O Concello, no exercicio das sas potestades e despois de escoitar s interesados, poder establecer, nas ordenanzas correspondentes, beneficios nas taxas e prezos pblicos do servicio, destinados a posibilita-las campaas de recollida selectiva de residuos.

Artigo 79.

1.-O Concello establecer a recollida do lixo domiciliaria, en tdalas modalidades, coa frecuencia e horarios que considere mis idnea para os intereses do Concello.

2.-O Concello poder introducir en todo momento as modificacins programa de servicios de recollida que, por motivos de interese pblico, tea por convenientes.

3.-A Alcalda, mediante decreto, far pblica coa suficiente antelacin calquera cambio no horario, na forma ou na frecuencia do servicio, con excepcin das disposicins que se dicten en situacin de emerxencia.

Artigo 80.

1.-Os horarios de recollida e depsito sern establecidos por decreto da Alcalda.

2.-Prohbese o depsito fra do horario establecido.

3.-A noite do domingo non se presta o servicio de recollida de lixo, polo que se prohibe o depsito de lixo dende a hora de recollida do sbado ata a que se sinale do luns seguinte

4.-Nos das indicados no apartado anterior e aqueloutros nos que por calquera motivo non se realice a recollida, prohbese o depsito do lixo dende o remate do horario de depsito do da anterior ata o inicio do horario de depsito do da seguinte.

5.-Os infractores establecido nos nmeros anteriores deste artigo, sern sancionados.

   
  TTULO V.-DA RECOLLIDA, TRANSPORTE E VERTIDO DE TERRAS E CASCALLOS  
 

   
  Captulo I.-mbito de aplicacin.  
 

Artigo 81.

1.-O presente ttulo regular en todo o non previsto nos ttulos II e IV da presente ordenanza, as seguintes operacins:

a) O libramento, carga, transporte, acumulacin e vertido dos materiais residuais slidos cualificados como terras e cascallos.

b) A instalacin na va pblica de colectores para obras destinados recollida e transporte de terras e cascallos.

2.-As disposicins deste ttulo V non rexern para as terras e outros materiais asimilables cando sexan destinados venda ou subministro para traballos de obra nova. Si sern aplicables tdalas prescricins que establece a presente ordenanza en canto a prevencins e correccin da suciedade na va pblica, producida a consecuencia da carga, descarga e transporte dos citados materiais.

Artigo 82.

Para os efectos da presente ordenanza, tern a consideracin de terras e cascallos os seguintes materiais residuais:

1.-As terras, pedras e materiais similares que provean de escavacins.

2.-Os residuos resultantes de traballos de construccin, derruba e, en xeral, tdolos sobrantes de obras maiores e menores.

3.-Calquera material residual asimilable s anteriores e os que en circunstancias especiais determine a Alcalda.

Artigo 83.

A intervencin municipal, en materia de terras e cascallos, ter por obxecto evitar que, a consecuencia das actividades expresadas, se produzan:

1.-O vertido incontrolado dos ditos materiais, ou que se efecte en forma inadecuada.

2.-O vertido en lugares non autorizados.

3.-A ocupacin indebida de terreos ou bens de dominio pblico.

4.-O deterioro dos pavimentos e restantes elementos estructurais do Concello.

5.-A suciedade da va pblica e demais superficies do trmino municipal de Padrn.

Artigo 84.

O Concello fomentar o vertido de terras para a recuperacin da fertilidade de espacios degradados, e o vertido de cascallos como elemento de recheo ou illante baixo obras fixas, substitundo as capas frtiles de terra. Terras e cascallos por separado son susceptibles de reutilizacin e reciclaxe.

   
  Captulo II.-Da utilizacin de recolledores do lixo para obras.  
 

Artigo 85.

O Concello poder esixi-la utilizacin de colectores do lixo cando as circunstancias e o interese xeral as o demanden.

Artigo 86.

1.-A colocacin de colectores do lixo para obras est suxeita a licencia municipal, que ser outorgada polos servicios municipais correspondentes.

2.-Os colectores do lixo para obras situados no interior acoutado de zonas de obras non precisarn licencia; nembargantes, nos restantes requisitos debern axustarse s disposicins da presente ordenanza.

3.-As ordenanzas fiscais regularn o pagamento da taxa correspondente colocacin dos colectores do lixo na va pblica.

Artigo 87.

Os colectores do lixo para obras soamente podern ser utilizados polos titulares da licencia a que fai referencia o artigo anterior. Ningunha persoa pode efectuar vertidos de clase ningunha no colector, de non mediar autorizacin do titular da licencia. Os infractores sern sancionados.

Artigo 88.

Para os efectos do establecido nos artigos seguintes, os colectores do lixo para obras debern ser normalizados (en ausencia de norma tcnica municipal especfica).

Artigo 89.

1.-Os colectores do lixo para obras estn obrigados, en todo momento, a presentar no seu exterior, de maneira perfectamente visible:

a) O nome ou razn social e telfono do propietario ou da empresa responsable.

b) O nmero e data da licencia de ocupacin de va pblica que se fai referencia no nmero 1 do artigo 88.

2.-Os colectores do lixo para obras debern estar pintados de cores que destaquen pola sa visibilidade.

Artigo 90.

1.-Unha vez cheos, os colectores do lixo para obras debern ser tapados inmediatamente de xeito adecuado, de forma que non se produzan vertidos exterior de materiais residuais.

2.-Igualmente obrigatorio tapa-los colectores do lixo remata-lo horario de traballo.

Artigo 91.

1.-As operacins de instalacin e retirada dos colectores do lixo para obras debern realizarse de modo que non causen molestias para os cidadns.

2.-Os colectores do lixo de obras debern utilizarse ou manipularse de modo que o seu contido non se verta va pblica, ou non poida ser levantado ou espallado polo vento. En ningn caso o contido de materiais residuais exceder o seu lmite superior.

3.- retira-lo colector, o titular da licencia de obras deber deixar en perfectas condicins de limpeza a superficie de va pblica ocupada.

4.-O titular da licencia de obras ser responsable dos danos causados pavimento da va pblica, debendo comunicalo inmediatamente s servicios municipais correspondentes no caso de se ter producido, e corrern seu cargo as reparacins dos danos causados.

Artigo 92.

Nas ras normais, con calzada e beirarras pavimentadas, unicamente se permitir a colocacin e utilizacin de colectores do lixo normalizados. Podern autorizarse colectores do lixo especiais en casos excepcionais, debidamente xustificados con licencias especiais, sempre que se depositen en amplas zonas libres e sobre chans sen pavimentar. Tamn poder utilizarse colectores do lixo especiais en traballos viais que se siten dentro da zona pechada de obras, e sempre que a sa colocacin non supoa incremento da superficie da zona ocupada.

Artigo 93.

1.-Os colectores do lixo se situarn, se fose posible, no interior da zona pechada de obras, e noutro caso, de existir, na zona ou carril de aparcamento, ou nas beirarras das vas pblicas cando estas tean dous ou mis metros de anchura. De non ser as, deber solicitarse a aprobacin da situacin proposta.

2.-En todo caso debern observarse na sa colocacin as prescricins seguintes:

a) Situaranse, preferentemente, diante da obra que serven, ou tan preto como sexa posible.

b) Debern situarse de modo que non impidan a visibilidade dos vehculos, especialmente nas encrucilladas, respectando as distancias fixadas para estacionamentos polo xeral da circulacin.

c) Non podern situarse nos pasos de pens nin diante deles, as como nos vaos nin nas reservas de estacionamento e parada, excepto cando estas reservas fosen solicitadas para a mesma obra. Tampouco podern situarse nas zonas de prohibicin de estacionamento.

d) En ningn caso podern ser colocados, total ou parcialmente, sobre as tapas de acceso dos servicios pblicos, sobre as bocas de incendios, gabias das rbores nin, en xeral, sobre ningn elemento urbanstico, cunha utilizacin que puidese verse afectada en circunstancias normais ou en caso de emerxencia.

e) Tampouco podern situarse sobre as beirarras cunha anchura tal que, unha vez colocado o colector, non quede unha zona de libre paseo dun metro como mnimo.

3.-Sern colocados, en todo caso, de modo que o seu lado mis longo estea situado en paralelo lia do bordo.

4.-Cando os colectores do lixo estean situados na calzada, debern colocarse a 0,20 metros da beirarra, de modo que non impidan que as augas superficiais discorran xunto o bordo ata o sumidoiro mis prximo, debendo protexerse cada colector, como mnimo, por tres conos de trfico colocados na va pblica en lia oblicua polo lado do colector mis prximo do sentido da circulacin.

5.-Na beirarra debern ser colocados prximos bordo desta, sen que ningunha das sas partes sobresaia da lia do encintado.

Artigo 94.

Cando os colectores do lixo deban permanecer na ra durante a noite, debern levar incorporados sinais reflectantes ou luminosos para facelos visibles.

Artigo 95.

Os colectores do lixo para obras sern retirados da va pblica:

1.- remata-la concesin da licencia de obra.

2.-En calquera momento, a requirimento dos axentes da autoridade municipal.

3.-En canto estean cheos, para proceder seu baleirado, e sempre dentro do mesmo da en que se enchesen.

   
  Captulo III.-Do transporte de terras e cascallos.  
 

Artigo 96.

1.-O Concello, para casos especiais de volume ou caractersticas particulares, pode establecer horarios e itinerarios para o transporte de terras e cascallos polas vas urbanas.

2.-O disposto nas presentes ordenanzas entndese sen prexuzo do deber dos transportistas de dar cumprimento disposto polo Cdigo xeral da circulacin e Lei do solo.

Artigo 97.

1.-Os vehculos en que se efecte o transporte de terras e cascallos reunirn as debidas condicins para evita-lo vertido do seu contido sobre a va pblica.

2.-Na carga dos vehculos adoptaranse as precaucins necesarias para impedir que se ensucie a va pblica.

3.-Non se permite que os materiais transportados sobrepasen os extremos superiores. Non se permite tampouco a utilizacin de complementos adicionais non autorizados para aumenta-las dimensins ou a capacidade de carga dos vehculos e colectores do lixo.

4.-Os materiais transportados debern ser cubertos e protexidos de modo que non se desprenda po nin se produzan vertidos de materiais residuais.

Artigo 98.

1.-Os transportistas de terras e cascallos obrganse a proceder limpeza inmediata do tramo de va afectada, no suposto de que a va pblica se ensuciase a consecuencia das operacins de carga e transporte.

2.-Tamn quedan obrigados a retirar en calquera momento, e sempre que sexan requiridos pola autoridade municipal, as terras e cascallos vertidos en lugares non autorizados.

3.-Os servicios municipais podern proceder limpeza da va pblica afectada e retirada dos materiais vertidos que fan referencia os nmeros 1 e 2 anteriores, sendo imputados s responsables os custos correspondentes, sen prexuzo da sancin oportuna.

4.-En canto disposto no nmero 3 anterior sern responsables solidarios os empresarios e promotores das obras e traballos que orixinasen o transporte de terras e cascallos.

   
  Captulo IV.-Das licencias de obras, no que concerne limpeza.  
 

Artigo 99.

A concesin da licencia de obras levar aparellada en canto se refire produccin de terras e cascallos, a autorizacin correspondente para:

a) Producir cascallos.

b) Transportar terras e cascallos polo Concello nas condicins establecidas nos artigos 102, 103 e 104 da presente ordenanza.

c) Descarga-los ditos materiais no lugar de acumulacin ou vertido final de residuos que para tal efecto se indicar polos servicios municipais.

   
  Captulo V.-Horario.  
 

Artigo 100.

A deposicin de terras e cascallos nos colectores do lixo para obras farase durante as horas en que non cause molestias vecianza.

   
  TTULO VI.-DA RECOLLIDA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS INDUSTRIAIS E ESPECIAIS  
 

   
  Captulo I.-Condicins xerais e mbito de aplicacin.  
 

Artigo 101.

1.-De acordo co disposto no nmero 4 do artigo 1 desta ordenanza, o presente ttulo regular as condicins nas que se levar a cabo, no Concello de Padrn a recollida e transporte dos residuos industriais e especiais, sexan estas operacins efectuadas polos servicios municipais ou realizadas polos particulares.

2.-Para os efectos de aplicacin da ordenanza, entenderase por recollida e transporte o conxunto das operacins seguintes:

a) O libramento de residuos na va pblica.

b) A carga dos residuos sobre o vehculo de transporte, efectuada no interior do establecemento librador ou na va pblica. A carga entenderase, igualmente, tanto se mediante o baleirado do elemento colector dos residuos no camin como se se procede sa carga directa.

c) O transporte de residuos propiamente ditos ata o punto de destino autorizado.

d) No seu caso, as operacins correspondentes transvase dos residuos.

3.-Tern a categora de residuos industriais os que se sinalan nos nmeros 1, 2 e 7 do artigo 50 desta ordenanza.

4.-Tamn tern a categora de residuos industriais os residuos urbanos cando, polas condicins da sa presentacin, volume, peso, cantidade de libramento diario, contido de humidade e outras, resulte que a xuzo dos servicios municipais non poden ser obxecto da recollida de residuos urbanos.

5.-Toda empresa, industria, hospital, clnica ou calquera establecemento productor de residuos non asimilables a urbanos, deber presentar conxuntamente coa solicitude da licencia de apertura ou actividade unha relacin cuantificada dos residuos, e un plan de reutilizacin, reciclado e tratamento ou eliminacin non contaminante destes.

Artigo 102.

1.-Tern a categora de residuos especiais ou perigosos tdolos que presenten caractersticas de toxicidade, velenosos, inflamables, explosivos, corrosivos, cancerxenos ou calquera outra que comporte perigo para o home ou o medio natural.

2.-Os residuos radioactivos non son obxecto da presente ordenanza.

Artigo 103.

1.-O libramento e transporte de residuos industriais e especiais na va pblica farase sempre mediante elementos de contencin ou de transporte perfectamente pechados de maneira que non se produzan vertidos nin dispersins de po exterior. No caso de producirse tales vertidos, os responsables obrganse a limpa-lo espacio cidadn que se vise afectado, sen prexuzo da imposicin da sancin que corresponda nin da responsabilidade civil ou penal que procedese.

2.-No caso de presunta responsabilidade criminal, o Concello interpor a correspondente accin penal ante a xurisdiccin competente.

Artigo 104.

1.-Para o transporte, a carga dos residuos industriais e especiais sobre o vehculo farase no interior do establecemento librador. Soamente nos casos de manifesta imposibilidade, poder efectuase na va pblica.

2.-Tratndose de residuos perigosos, a carga na va pblica esixir previa autorizacin municipal.

3.-Non se permitir a permanencia de residuos industriais e especiais na va pblica por tempo superior a unha hora. Os libradores estn obrigados sa custodia ata que se producise a recollida.

4.-Unha vez baleirados os elementos de contencin de residuos industriais e especiais, debern retirarse inmediatamente da va pblica.

Artigo 105.

1.-Os productores, posuidores e terceiros autorizados que produzan, manipulen ou transporten residuos industriais e especiais, obrganse a facilitar Concello canta informacin lles sexa requirida sobre a orixe, natureza, composicin, caractersticas, cantidade, forma de evacuacin, sistemas de pretratamento ou tratamento definitivo e destino final dos residuos dos que se trate.

2.-As persoas s que obriga o apartado anterior, estn as mesmo obrigadas en todo momento a facilitar Concello as actuacins de inspeccin, vixilancia e control que este tea por conveniente realizar.

Artigo 106.

1.-Asumirn o carcter de propiedade municipal os residuos industriais e especiais que fosen librados e recollidos polos servicios municipais correspondentes.

2.-Para os efectos de responsabilidade civil ou penal, os residuos industriais ou especiais recollidos e transportados por terceiros non tern, en ningn caso, carcter de propiedade municipal.

   
  Captulo II.-Da prestacin municipal do servicio de recollida e transporte de residuos industriais e especiais.  
 

Artigo 107.

1.-A recollida e transporte dos residuos industriais e especiais pode ser levada adiante directamente polos servicios municipais, por terceiros debidamente autorizados ou por empresas ou organismos de carcter supramunicipal constitudos para tal fin e debidamente legalizados.

2.-A xestin dos residuos industriais e especiais poder facerse polo Concello de forma directa ou indirecta.

Artigo 108.

1.-De conformidade coa lexislacin vixente, o Concello poder esixir s productores ou posuidores de residuos industriais ou especiais que efecten o adecuado tratamento co fin de posibilita-la prestacin do servicio de recollida e transporte en condicins de total seguridade.

2.-Os servicios municipais non aceptarn os residuos industriais e especiais que pola sa natureza ou forma de presentacin non poidan ser recollidos polos servicios establecidos para tal fin polo Concello.

3.-No caso de que o productor ou posuidor de residuos a que fai referencia o apartado anterior tea a necesidade de desprenderse deles, comunicarao previamente s servicios municipais, co fin de que estes poidan determina-la forma de recollida, transporte e tratamento que consideren mis apropiada.

Artigo 109

O servicio de recollida e transporte de residuos industriais e especiais poder prestarse polo Concello ou xestores autorizados con carcter continuo ou ocasional. Para a prestacin ocasional do servicio, o usuario formular a correspondente peticin s servicios municipais, quen as atender por rigorosa orde de recepcin, dando preferencia s casos que poidan supoer risco para a sade pblica ou o medio natural.

Artigo 110.

Para a prestacin do servicio de recollida e transporte de residuos industriais e especiais, os usuarios aboarn a taxa que respecto fixe a ordenanza fiscal correspondente.

   
  Captulo III.-Da recollida e transporte de residuos industriais e especiais.  
 

Artigo 111.

1.-A recollida e transporte de residuos industriais e especiais levarase a cabo por xestores de residuos autorizados, nunca por particulares.

2.-Asemade, as empresas que recollan ou transporten residuos industriais e especiais quedan obrigados a facilitar Concello a relacin e as caractersticas dos vehculos afectos a ditas operacins, as como a natureza dos residuos a transportar.

3.-Os elementos de carga, recollida e transporte para residuos industriais e especiais debern cumprir tdalas condicins esixidas pola lexislacin vixente para o transporte e circulacin, en particular o Regulamento do transporte de mercadoras perigosas por estrada.

Artigo 112.

Os productores e posuidores de residuos industriais e especiais que os librasen a terceiros que non tivesen a consideracin de xestores autorizados que fai referencia o artigo 119, respondern solidariamente con aquel de calquera dano que puidera producirse a causa dos residuos. Tamn sern solidarios da sancin que se derivase do incumprimento do prescrito.

   
  Captulo IV.-Dos residuos perigosos.  
 

Artigo 113.

De acordo co que establece a lexislacin vixente, cando o Concello considere que perigoso un determinado tipo de residuo conforme que sinalan os nmeros 1 e 2 do artigo 109 da presente ordenanza, poder esixir do seu productor ou posuidor que, con anterioridade recollida (xa sexa efectuada polos servicios municipais ou por terceiros autorizados) realice o tratamento necesario para elimina-la caracterstica que lle confira a natureza de perigoso, ou para transformalo nun material que poida ser recollido, transportado, tratado ou eliminado sen perigo para as persoas e o medio natural.

Artigo 114.

1.-Os vehculos e medios de recollida e transporte para residuos perigosos cumprirn as caractersticas de homologacin que lle sexan de aplicacin, segundo a lexislacin vixente.

2.-En calquera caso, o Concello, utilizando medios propios ou de terceiros debidamente autorizados, poder inspecciona-los vehculos e cargas que, non reunindo as debidas condicins de seguridade, puidesen representar grave perigo para a sade pblica ou do medio natural.

   
  TTULO VII.-INFRACCINS, SANCINS, PROCEDEMENTO SANCIONADOR  
 

Artigo 115.

A vulneracin do disposto na presente ordenanza pode dar lugar a:

1.-A adopcin por parte da Administracin municipal das medidas precisas para que se proceda restauracin da realidade fsica alterada ou transformada como consecuencia das citadas actuacins, utilizndose no seu caso a execucin subsidiaria de conformidade co disposto na Lei de procedemento administrativo.

2.-As sancins unicamente podern impoerse previa tramitacin do correspondente expediente sancionador.

3.-A obriga de indemniza-los danos e perdas ser a cargo dos responsables.

Artigo 116.

Constituir infraccin toda vulneracin das prescricins contidas na presente ordenanza. A sancin administrativa imporase, no seu caso, con independencia da valoracin penal do feito polos Tribunais de Xustiza, as como as medidas que adopten en orde reparacin dos danos e perdas causados pola infraccin cometida.

Artigo 117.

1.-As infraccins cualifcanse en moi graves, graves e leves, para a sa graduacin estimaranse as circunstancias seguintes:

- Grao de intencionalidade e efectos contaminantes producidos.

- A natureza da infraccin.

- A capacidade econmica do titular da actividade.

- A gravidade do dano producido.

- O grao de malicia, participacin e beneficio obtido.

- A irreversibilidade do dano producido.

- A categora do recurso afectado.

- Os factores atenuantes ou agravantes.

- A reincidencia.

2.-Tern o carcter de moi graves aqueles actos que afecten negativamente medio natural, e a reincidencia na comisin de faltas graves.

3.-Tern carcter grave as accins e omisins que, quebrantando o preceptuado nesta ordenanza, supoa non s o que se poder cualificar como comportamento incvico, senn que afecta s bens do servicio e uso pblico municipal, causndolles un dano directo e de importancia ou cando exista un risco certo e igualmente importante. As mesmo, ter carcter grave a reincidencia e reiteracin nas faltas leves.

4.-Tern o carcter de leves as infraccins nas que a sa comisin supoa comportamentos contrarios s usos e costumes e boa educacin, sen que causen un dano directo e de importancia s bens de dominio pblico.

Artigo 118

Considerarase reincidente o titular da actividade que fose sancionado anteriormente, unha ou mis veces, polo mesmo concepto nos doce meses anteriores.

   
  Captulo II.-Procedemento sancionador. Competencias.  
 

Artigo 119.

O procedemento sancionador poder iniciarse:

1.-De oficio por parte dos servicios municipais competentes como consecuencia, de se-lo caso, do exercicio dos seus deberes de inspeccin e vixilancia.

2.-A instancia da parte afectada polo feito, ou a instancia de calquera cidadn ou entidade. Para tales efectos, os particulares que inicien accins neste senso, sern recoecidos como "interesados" no procedemento para os efectos previstos na Lei de procedemento administrativo.

Artigo 120.

A Polica Local, no exercicio das sas funcins, deber denuncia-las infraccins que desta ordenanza observen. Na denuncia deber consta-la identidade do denunciado, a suposta infraccin cometida, con expresin do lugar, data e hora e demais datos que conduzan a unha maior clarificacin da infraccin. Como norma xeral, as denuncias formuladas pola Polica Local notificaranse no acto denunciado, facendo constar nelas os datos que se esixen no pargrafo anterior. Por razns xustificadas, que debern figurar na propia denuncia, poder notificarse con posterioridade.

Artigo 121.

As infraccins establecido no presente regulamento sern sancionadas segundo o disposto nos artigos seguintes, coa apertura do preceptivo expediente en aplicacin do R.D. 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.

   
  Captulo III.-Das infraccins e sancins.  
 

Artigo 122.

1.-As sancins por infraccin da presente ordenanza podern aplicarse de forma independente ou conxunta.

2.-Para a exaccin de sancins por infraccin s prescricins desta ordenanza en defecto de pagamento voluntario ou acatamento de sancin imposta, seguirase o procedemento administrativo de prema.

3.-Cando para a proteccin dos distintos aspectos contemplados nesta ordenanza concorran outras normas de rango superior, as infraccins sancionaranse conforme s maiores contas e severas medidas establecidas.

Artigo 123.

O incumprimento do preceptuado no ttulo II da presente ordenanza, sancionarase con multa dunha conta que vai de 30 a 90 euros, conforme tipificacin contemplada no artigo 125 desta ordenanza e con base seguinte escala:

- Infraccins leves: 30 euros.

- Infraccins graves: dobre da multa leve.

- Infraccins moi graves: triples da multa leve.

Desta regulacin exceptase o captulo III, que se sancionar de conformidade co disposto no artigo 88 do Regulamento de disciplina urbanstica.

Artigo 124.

O incumprimento do determinado no ttulo III sancionarase con multa dunha conta que vai de 60 a 180 euros, segundo a seguinte escala:

- Infraccins leves: 60 euros.

- Infraccins graves: dobre da multa leve.

- Infraccins moi graves: triple da multa leve.

Ter o carcter grave o suposto de reincidencia.

Tern o carcter de infraccins moi graves, cando como consecuencia delas se infrinxan danos nos bens de dominio pblico municipal, tendo sempre este carcter as conductas que supoan unha infraccin establecido, a ttulo enunciativo, nos seguintes artigos:

- Artigo 40, nmeros 1 e 2 (colocacin de carteis e pancartas).

- Artigo 37, nmero 4 (das pintadas e inscricins manuais).

- Artigos 46 e 47 (danos a mobiliario urbano).

Artigo 125.

O incumprimento do determinado no ttulo IV sancionarase cunha multa dunha conta que vai desde 30 ata as 90 euros, polas seguintes infraccins:

- Infraccin leves: 30 euros.

Tern este carcter as infraccins establecido no artigo 53, artigo 58, artigo 66 nmero 2, e artigo 82.

- Infraccins graves: dobre da multa leve.

Tern este carcter as infraccins antes citadas nos supostos de reincidencia e o incumprimento do establecido no artigo 66 nmero 1 (obstaculizacin das operacins correspondentes a carga, descarga e traslado da recollida do lixo).

- Infraccins moi graves: triple da multa leve.

Artigo 126.

O incumprimento do determinado no ttulo V, sancionarase cunha multa dunha conta que vai desde 60 euros ata 300 euros, conforme seguinte graduacin:

- Infraccins leves: 60 euros.

Tern este carcter:

* As conductas que vulneren o establecido no ttulo V desta ordenanza, non xeren situacins de perigo para os cidadns, nin danos medio natural.

* O incumprimento do establecido no artigo 89, por colocacin de colectores do lixo, sen a previa autorizacin municipal e por vertido nos colectores do lixo de obras, sen a correspondente autorizacin.

- Infraccins graves: 120 euros.

Tern este carcter:

* As conductas que vulneren o establecido no ttulo V desta ordenanza, cando xeren situacins de perigo para o cidadn, ou ben supoan desobediencia requirimento dos axentes municipais, ou cando ocasionen suciedade na va pblica, non procedendo de inmediato limpeza dela.

* O incumprimento do establecido nos artigos 89, 96, 97 nmero 2, e 98 nmero 2, e 105.

- Infraccins moi graves: estas infraccins sancionaranse con multas de 150 ata 300 euros, segundo intensidade do vertido, as consecuencias ambientais producidas ou o perigo xerado para os cidadns.

Tern este carcter:

* As conductas que vulneren o disposto respecto depsito de materiais inflamables, explosivos, nocivos e perigosos.

* A creacin de vertedoiros nos terreos de propiedade particular ou pblica, cando os vertidos poidan producir danos a terceiros ou medio natural, ou ben afecten hixiene pblica ou de ornato do Concello.

* O incumprimento do establecido no artigo 101.

Artigo 127.

O incumprimento do establecido no ttulo VI da ordenanza dar lugar imposicin de multas dunha conta que vai dende 60 ata 300 euros, segundo o carcter de leve, grave o moi grave da infraccin.

Tern carcter graves as conductas reincidentes.

   
  Captulo IV.-Rexistro de carcter ambiental.  
 

Artigo 128.

1.-Dependente dos servicios municipais competentes, crearase un rexistro de carcter ambiental, que comprender o seguinte:

- Nome e apelidos e/ou razn social do infractor, ou presunto infractor.

- Tipo de infraccin ou suposta infraccin.

- Datos do denunciante de se-lo caso.

- Detalles do proceso sancionador incoado.

- Medio ou medios afectados polos feitos.

- Datas de cada un dos detalles anteriores.

2.-Os datos rexistrais enunciados precedentemente, debern ser considerados para os seguintes efectos:

- Para dictar no proceso sancionador a resolucin definitiva, se ben, previamente, haber de terse en conta os resultados da consulta rexistral.

- hora de informar, outorgar e prorrogar licencias ou concesins a prol de persoas presentes no rexistro, relacionadas coa materia obxecto do expediente, e se da actividade que pretenden exercer ou emprender puidesen derivarse efectos sobre o medio natural.

   
  Captulo V.-Actuacins de reparacin.  
 

Artigo 129.

Rematado o prazo establecido pola Administracin municipal, para que o interesado leve a cabo as actuacins de reposicin dos bens estado anterior da comisin da infraccin, se ditas actuacins non fosen efectivas na prctica, a Administracin poder optar entre a execucin subsidiaria ou outorgar un novo prazo para a realizacin das medidas precisas polo infractor. O incumprimento deste novo prazo sancionarase coa multa que comprenda a infraccin orixinaria, imposta no seu grao mximo -co carcter de grave- podendo a Administracin optar entre conceder un novo prazo de execucin polo interesado ou pola execucin subsidiaria, con gastos seu cargo.

No suposto da execucin subsidiaria, a Administracin municipal poder optar entre contrata-lo servicio ou ben facelo a travs dos propios recursos municipais. Neste ltimo caso, os traballos liquidaranse a travs das tarifas aprobadas polo Concello pleno nas ordenanzas fiscais correspondentes.

   
  DISPOSICIN TRANSITORIA  
 

Establcese un perodo transitorio dun ano dende a entrada en vigor da presente ordenanza para que os titulares dos rtulos s que se refire o Captulo V do Ttulo III legalicen os mesmos, a travs da obtencin da pertinenete licencia municipal.

   
  DISPOSICINS FINAIS  
 

Primeira.-En todo o non establecido nesta ordenanza, sern de aplicacin as normativas e disposicins promulgadas respecto pola Xunta de Galicia e lexislacin do Estado.

Segunda.-Facltase Alcalda para dicta-las normas tcnicas ou regulamentarias necesarias para o desenvolvemento e aplicacin desta ordenanza.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios