Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Muxa - Ordenaza fiscal reguladora da taxa por prestacin de servizo de auga a domicilio

Publicación provisional : 30-12-1998 BOP N 298 -- Publicación definitiva : 30-12-1998 BOP N 298
Redacción Aplicable desde 11-10-2004

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Fundamento.
 - Artigo 2.-Feito imponible.
 - Artigo 3.-Retribucin.
 - Artigo 4.-Suxeito pasivo.
 - Artigo 5.-Base imponible.
 - Artigo 6.-Exencin, reduccin e demais beneficios.
 - Artigo 7.-Solicitude.
 - Artigo 8.-Normas de xestin.
 - Artigo 9.-Cotas tributarias.
 - Artigo 10.-Suspensin.
 - Artigo 11.
 - Artigo 12.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.-Fundamento.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa por distribucin de auga, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, a cal contn unhas normas que atenden previsto no artigo 58 da cita Lei 39/1988, e o 20 do mesmo texto legal na redaccin que d a lei 25/98.

   
  Artigo 2.-Feito imponible.  
 

Est constitudo pola actividade municipal desenvolvida con motivo da distribucin da auga a domicilio.

   
  Artigo 3.-Retribucin.  
 

tratarse dunha taxa de retribucin peridica, a retribucin ten lugar o 1 de xaneiro de cada ano, salvo nos supostos de inicio ou remate da actividade, nos que se presentar por trimestres naturais.

Para o cobramento peridico procederase conforme artigo 7.

   
  Artigo 4.-Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos da taxa en concepto de contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas, as como as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que soliciten ou resulten beneficiadas polos servicios a que se refire a presente ordenanza.

Tern a consideracin de substitutos do contribunte os propietarios das vivendas ou locais que se dote do servicio.

Os propietarios con vivendas alugadas debern de facilitar a este Concello os datos do inquilino se desexa que os recibos se xeren a nome deste, as como comunicar no seu momento o fin da relacin de arrendamento con motivo de xerar de novo os recibos seu nome (propietario).

   
  Artigo 5.-Base imponible.  
 

Est constituda polo custo da auga a subministrar, as como pola utilizacin do servicio.

   
  Artigo 6.-Exencin, reduccin e demais beneficios.  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 39/88, non se recoece ningn beneficio tributario, salvo os que sexan consecuencia do establecido nos tratados ou acordos internacionais, ou os expresamente previstos en normas con rango de lei.

   
  Artigo 7.-Solicitude.  
 

Realizarase por escrito Concello, que se outorgar polo rgano competente tralo informe tcnico. Unha vez concedida, e tralo pagamento das taxas ou gravames, se os houber, incluirase no padrn correspondente.

   
  Artigo 8.-Normas de xestin.   redacciones
 

A da 1 de xaneiro de cada ano establecerase o padrn xeral, que incluir a tdolos contribuntes.

A finais de cada trimestre, tras efectuarse a lectura correspondente, formaranse os padrns cobratorios que incluirn os datos do trimestre anterior e as altas e baixas que se produzan durante o perodo.

Este padrn ser aprobado polo rgano competente, e remitirase un edicto BOP para que proceda sa publicacin.

Despois da aprobacin definitiva, procederase seu cobramento conforme s normas da Lei Xeral Tributaria.

O prazo de ingreso en perodo voluntario da presente taxa ser de 3 meses contados desde a aprobacin definitiva.

   
  Artigo 9.-Cotas tributarias.   redacciones
 

A) Suministro de auga con estacin de bombeo:

-consumo mnimo: de menos de 21 m3 trimestre: 4,42 euros.

-consumo normal: entre 21 m3 e 54 m3 trimestre: 0,27 euros/m3

-consumo de exceso: superior a 54 m3 trimestre: 0,36 euros/m3

B) Suministro de auga sen estacin de bombeo.

-consumo mnimo: de menos de 21 m3 trimestre: 4,42 euros.

-consumo normal: entre 21 m3 e 54 m3 trimestre: 0,21 euros/m3

-consumo de exceso: superior a 54 m3 trimestre: 0,28 euros/m3

   
  Artigo 10.-Suspensin.  
 

O Concello, tralo cumprimento dos requisitos legais, poder suspende-lo subministro nos casos seguintes:

- Cando se ceda por calquera ttulo a un terceiro a auga, quedando por tanto prohibida esta prctica.

- Cando se entorpeza ou negue a lectura ou manipulacin do contador por parte do empregado municipal.

- Cando se tean indicios de manipulacin dos precintos ou selos postos polo Concello.

Se posteriormente se procede a reanuda-lo servicio, dar lugar retribucin da taxa por conexin da rede de distribucin da auga, se existise.

   
  Artigo 11.  
 

Ningn usuario poder facer uso da auga para fins distintos a aqueles para a que se lle concedeu, salvo casos moi excepcionais que apreciar en cada caso o Concello.

   
  Artigo 12.  
 

Cando por causas non imputables suxeito pasivo o servicio de prestacin domiciliaria de auga non se preste durante un mnimo de 7 das ininterrompidamente, procederase devolucin do recibo semestral correspondente.

   
  Disposicin final.  
 

Esta ordenanza entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no BOP e ser de aplicacin a partir do 1 de xaneiro de 1999, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios