Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestacin do servizo da escola de msica

Publicación provisional : 24-11-2008 BOP N 271 -- Publicación definitiva : 12-02-2009 BOP N 35
Redacción Aplicable desde 12-02-2009

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4. Responsables.
 - Artigo 5. Cota tributaria.
 - Artigo 6. Exencins, reducins e demais beneficios legalmente aplicables.
 - Artigo 7. Devengo.
 - Artigo 8. Ingreso.
 - Artigo 9. Infraccins e sancins.
 - Disposicin derradeira.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e os artigos 20 a 27 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (TRLRFL), e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto legislativo 2/2004, este Concello acorda a imposicin e ordenacin da taxa pola prestacin do servizo da escola de msica, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, atendendo as sas normas ao disposto no artigo 57 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da presente taxa a utilizacin dos servizos propios desta actividade, especificados nas tarifas seguintes, e que se rexern pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 3. Suxeitos pasivos.  
 

Sern suxeitos pasivos desta taxa, a ttulo de contribunte, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e o artigo 23 TRLRFL, que soliciten ou resulten beneficiadas ou afectadas pola prestacin do servizo da escola de msica.

   
  Artigo 4. Responsables.  
 

Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fisicas e xurdicas s que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  Artigo 5. Cota tributaria.  
 

A cota tributaria ser a que resulte de aplicar as seguintes tarifas:
Por cada actividade: 10 euros/mes.
Por cada actividade adicional: 5 euros/mes.

   
  Artigo 6. Exencins, reducins e demais beneficios legalmente aplicables.  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 TRLRFL, non se recoece beneficio tributario algn, salvo os que sexan consecuencia do establecido nos tratados ou acordos intemacionais ou vean previstos en normas con rango de lei.

   
  Artigo 7. Devengo.  
 

Devngase a taxa e nace a obriga de contribur dende que se solicita a prestacin dos servizos regulados na presente ordenanza.

   
  Artigo 8. Ingreso.  
 

O pagamento da taxa efectuarase mensualmente por transferencia bancaria a favor da tesourera municipal.

   
  Artigo 9. Infraccins e sancins.  
 

No relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como determinacin das sancins que correspondan, estarase ao disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  Disposicin derradeira.  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin o mesmo da da publicacin do texto ntegro da ordenanza no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios