Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Teo - Regulamento orgnico da corporacin municipal de Teo

Publicación provisional : 26-09-2007 BOP N 223 -- Publicación definitiva : 26-09-2007 BOP N 223
Redacción Aplicable desde 13-05-2008

Redacciones Redacciones
 - TITULO PRELIMINAR. Disposicins Xerais
 - TTULO I
 - CAPTULO I. A ORGANIZACIN MUNICIPAL
 - CAPTULO II. O ALCALDE
 - CAPITULO III. OS TENENTES DE ALCALDE
 - CAPITULO IV. A XUNTA DE GOBERNO LOCAL
 - CAPITULO V. O PLENO MUNICIPAL
 - CAPITULO VI. RGANOS COMPLEMENTARIOS.
 - TITULO II. FUNCIONAMENTO DOS RGANOS
 - CAPITULO I. Disposicins comns
 - CAPITULO II. Funcionamento do pleno.
 - CAPITULO III. Funcionamento das Comisins.
 - TITULO III. GRUPOS POLTICOS
 - CAPTULO NICO
 - TITULO IV. ESTATUTO DOS CONCELLEIROS
 - CAPITULO I. DISPOSICIONS XERAIS.
 - CAPITULO III. DEBERES
   
  TITULO PRELIMINAR. Disposicins Xerais  
 

ARTIGO 1. - Obxecto do regulamento.
Ao abeiro do establecido nos artigos 4.1 a, 20 i c, 24, 62 pargrafo 2 e 72 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, coas modificacins introducidas pala Lei 11/1999 de 21 de abril, obxecto do presente regulamento orgnico regular:
a) O rxime organizativo do Concello.
b) O funcionamento dos rganos municipais.
c) O estatuto dos membros da Corporacin.
ARTIGO 2.- Prelacin de fontes.
Na regulacin das materias obxecto deste Regulamento rexe a seguinte prelacin:
1. Preceptos da lexislacin bsica estatal do Rxime Local.
2. A Lei de Administracin local de Galicia.
3. Regulamento orgnico da Corporacin.
4. Regulamento de Organizacin, funcionamento e rxime xurdico aprobado por RD 2568/86 para aquelas materias nas que resulte insuficiente a regulacin de este regulamento orgnico municipal
5. Lexislacin xeral do Estado.
ARTIGO 3.- Desenvolvemento do Regulamento Orgnico.
1.- As presentes normas regulamentarias podern ser obxecto de desenvolvemento a travs de disposicins e instrucins aprobadas polo pleno e polo Alcalde, segundo o rxime de competencias establecido.
2. Nos casos que o Alcalde faga uso desta competencia, darase conta ao pleno das disposicins e instrucins aprobadas.

   
  TTULO I  
 

   
  CAPTULO I. A ORGANIZACIN MUNICIPAL 
 

ARTIGO 4.- rganos de goberno.
Constiten os rganos de goberno municipal:
a) O Alcalde.
b) Os tenentes de Alcalde.
c) A Xunta de Goberno Local.
d) O pleno.
e) As Comisins informativas permanentes.
f) A Comisin especial de contas.
Os devanditos rganos, nos marcos das sas respectivas competencias, dirixen o goberno e a administracin local.

   
  CAPTULO II. O ALCALDE 
 

ARTIGO 5.- Funcins e competencias.
1. O Alcalde o presidente da Corporacin e ostenta, en todo caso, as seguintes atribucins:
a) Dirixir o goberno e a administracin -municipal
b) Representar ao Concello
c) Convocar e presidir as sesins do Pleno, da Xunta de Goberno Local e de calquera outro rgano municipal, e decidir os empates co voto de calidade
d) Dirixir, inspeccionar e impulsar os servizos e obras municipais
e) Ditar bandos e velar polo seu cumprimento
f) O desenvolvemento da xestin econmica de acordo co orzamento aprobado, dispoer gastos dentro dos lmites da sa competencia, concertar operacins de creto (con exclusin das contempladas no artigo 158.5 da Ley Reguladora de las Haciendas Locales) sempre que estean previstas no Orzamento e o seu importe acumulado dentro de cada exercicio econmico non supere o 10 por cento dos recursos ordinarios, ags as de tesourera que lle corresponder cando o importe acumulado das operacins vivas en cada momento non superen o 15 por cento dos ingresos liquidados no exercicio anterior; ordenar pagos e render contas.
g) Aprobar a oferta de emprego pblico de acordo con Orzamento e a plantilla aprobados polo Pleno, aprobar as bases das probas para a seleccin do persoal e para os concursos de provisin de postos de traballo e distribur as retribucins complementarias que non sexan fixas e peridicas.
h) Desempear a xefatura superior de todo o persoal. e acordar o seu nomeamento e sancins, includa a separacin do servizo dos funcionarios da Corporacin e o despido do persoal laboral, dando conta ao Pleno, nestes dous ltimos casos, na primeira sesin que celebre.
i) Exercer a xefatura da Polica Municipal.
l) As aprobacins dos instrumentos de planeamento de desenvolvemento do planeamento xeral non expresamente atribudas ao Pleno, as como a dos instrumentos de xestin urbanstica e dos proxectos de urbanizacin.
m) O exercicio das accins xudiciais e administrativas e a defensa do Concello nas materias da sa competencia, incluso cando as tivera delegado noutro rgano, e, en caso de urxencia, en materias da competencia do Pleno, neste suposto dando conta ao mesmo na primeira sesin que celebre para a sa ratificacin.
n) A iniciativa para propoer ao Pleno a declaracin de lesividade en materias da competencia da Alcalda.
) Adoptar persoalmente, e baixo a sa responsabilidade, en caso de catstrofe ou de infortunios pblicos e grave risco dos mesmos,as medidas necesarias e adecuadas dando conta inmediata ao Pleno.
o) Sancionar as faltas de desobediencia sa autoridade ou por infraccin das ordenanzas municipais, ags nos casos nos que esta facultade estea atribuda a outros rganos.
p) As contratacins e concesins de toda clase cando o seu importe non supere o 10% dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, os 6.000.000 de euros; includas as de carcter plurianual cando a sa duracin non sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado de todas as sas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referido s recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin a conta sinalada.
q) A aprobacin dos proxectos de obras e de servizos cando sexa competente para a sa contratacin ou concesin e estean previstos no Orzamento.
r) A adquisicin de bens e dereitos cando o seu valor non supere o 10% dos recursos ordinarios do Orzamento nin os 3.000.000 de euros, as como o alleamento do patrimonio que non supere a porcentaxe fin a conta indicados nos seguintes supostos:
- A de bens inmobles, sempre que estea prevista no orzamento.
- A de bens mobles, ags os declarados de valor histrico ou artstico, cando o seu alleamento non se atope previsto no orzamento.
s) O outorgamento das licencias, salvo que as leis sectoriais llelo atriban expresamente ao pleno ou Xunta de Goberno Local
t) Ordenar a publicacin, executar e facer cumprir os acordos municipais
u) As demais que expresamente lle atriban as leis e aquel as que a lexislacin do Estado ou da Comunidade Autnoma de Galicia lle asignen ao Concello e non atriban a outros rganos municipais.
2. Corresponde as mesmo ao Alcalde o nomeamento dos concelleiros/as que integran a Xunta de Goberno Local e, entre eles, dos Tenentes de Alcalde, dando conta en ambos os dous casos ao Pleno.
3. O Alcalde pode delegar o exercicio das sas atribucins, ags as de convocar e presidir as sesins do pleno e da Xunta de Goberno Local, decidir os empates co voto de calidade, a concertacin de operacins de creto, a xefatura superior de todo o persoal, a separacin do servizo dos funcionarios e o despido do persoal laboral, e as enunciadas nos apartado a), e), l), m), n) e ) do nmero 1 deste artigo. Non obstante, poder delegar na Xunta de Goberno Local o exercicio das atribucins contempladas no apartado l)
ARTIGO 6.- Exercicio das atribucins.
l. O Alcalde pode exercer as sas atribucins directamente ou mediante delegacin. Teen carcter de delegables todas as funcins da Alcalda, ags as enumeradas no ltimo apartado do artigo anterior.
2. O Alcalde poder efectuar delegacins:
a) Na Xunta de Goberno Local.
b) Nos membros da Xunta de Goberno Local, sexan ou non tenentes de Alcalde.
c) En calquera concelleiro, anda que non pertenza a Xunta de Goberno Local, para cometidos especficos.
ARTIGO 7.- Rxime xeral das delegacins
O outorgamento de delegacins polo Alcalde someterase ao seguinte rxime:
a) Efectuaranse mediante decreto do Alcalde, que conter o mbito, facultades e condicins especficas do exercicio das facultades que se deleguen.
b) Requirir para a sa eficacia a aceptacin do rgano ou membro en que se delegue. Entenderase aceptada tacitamente se no termo de tres das hbiles contados desde a notificacin da resolucin, o rgano ou membro delegado non fai manifestacin expresa ante o Alcalde da sa non aceptacin.
c) As delegacins, ags as relativas a un proxecto ou asunto especfico, publicaranse no Boletn Oficial da Provincia e darase conta ao pleno do concello na primeira sesin que celebre.
d) Os actos ditados polo rgano ou membro delegado no exercicio das atribucins delegadas entndense ditados polo Alcalde, correspondndolle a este a resolucin dos recursos de reposicin.
e) Ningn rgano ou membro poder delegar nun terceiro as atribucins delegadas polo Alcalde.
f) O Alcalde poder revogar ou modificar as delegacins efectuadas coas mesmas formalidades que as esixidas para o seu outorgamento.

   
  CAPITULO III. OS TENENTES DE ALCALDE 
 

ARTIGO 8.- Os tenentes de Alcalde.
1. Son libremente nomeados e cesados polo Alcalde entre os membros da Xunta de Goberno Local, mediante un decreto, do que se dar conta ao pleno na primeira sesin que celebre, e publicarase no Boletn Oficial da Provincia.
2. O nmero de tenentes de Alcalde non poder exceder do nmero de membros da Xunta de Goberno Local.
3. Correspndelle aos tenentes de Alcalde, pola orde do seu nomeamento, substitur accidentalmente ao Alcalde na totalidade das sas funcins, nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento.

   
  CAPITULO IV. A XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
 

ARTIGO 9 - Composicin.
1. A Xunta de Goberno Local, rgano colexiado, est integrada polo Alcalde, que a preside, e un nmero de concelleiros non superior a un terzo do nmero legal de membros da Corporacin.
2. O nomeamento e separacin dos membros da Xunta de Goberno Local corresponde libremente ao Alcalde. Efectuarase por decreto do que se dar conta ao pleno do concello e publicarase no Boletn Oficial da Provincia.
3. O Alcalde efectuar o nomeamento dos membros da Xunta de Goberno Local dentro dos 30 das seguintes constitucin da Corporacin, quedando formalizada a mesma a todos os efectos.
ARTIGO 10- Atribucins:
a) A asistencia permanente ao Alcalde en exercicio das sas atribucins.
b) Exercer as atribucins que o Alcalde expresamente lle delegue
c) Exercer as atribucins que o Pleno do concello expresamente lle delegue.
d) Exercer as atribucins que expresamente poidan conferirlle as normas legais.
ARTIGO 11.- Rxime de sesins.
1. A Xunta de Goberno Local celebrar sesins ordinarias o primeiro e terceiro Luns de cada mes s 14 horas, e extraordinarias e urxentes cando sexan convocadas polo Alcalde ou a instancia de polo menos unha cuarta parte do nmero legal dos seus compoentes.
2. A convocatoria efectuarase polo Alcalde, cando menos con vintecatro horas antes da fixada para a sa celebracin, ags as extraordinarias urxentes, nas que antes de entrar no coecemento dos asuntos includos na orde do da se declarar a urxencia por acordo favorable da maiora dos seus membros.
3. As sesins da Xunta de Goberno Local non sern publicas, sen prexuzo da publicidade e comunicacin establecidas nas normas.
4. A copia da acta enviarselle aos membros da Corporacin no prazo de dez das contados desde a sa celebracin. Se por circunstancia excepcional a acta non puidera remitirse neste prazo, enviarase a todos os concelleiros/as da Corporacin copia da Orde do da da Xunta de Goberno Local e os expedientes correspondentes a eses puntos podern ser consultados libremente polos concelleiros nas dependencias municipais sen necesidade de peticin previa.
5. Para a sa vlida constitucin requrese a asistencia da maiora absoluta legal dos seus compoentes, celebrndose en segunda convocatoria, de non existir qurum, unha hora despois da fixada para a primeira, sendo neste caso suficiente a asistencia de tres dos seus membros.
6. Ser presidida polo Alcalde, que dirixir e ordenar os debates.
7. Cando exerza competencias delegadas polo pleno, ser preceptivo o informe da Comisin informativa correspondente.
8. O Alcalde pode requirir que asistan s sesins outros membros da Corporacin ou persoal de servizo do concello, co obxecto de informar no relativo ao mbito das sas actividades.

   
  CAPITULO V. O PLENO MUNICIPAL 
 

ARTIGO 12.- Composicin e competencias
1. O pleno, integrado por todos os concelleiros/as, presidido polo Alcalde.
2. Correspndenlle, en todo caso, ao pleno as seguintes atribucins:
a) O control e a fiscalizacin dos rganos de goberno.
b) Os acordos relativos participacin en organizacins supramunicipais; alteracin do termo municipal; creacin ou supresin de municipios e das entidades s que se refire o artigo 45 da Lei de bases de Rxime local; creacin de rganos desconcentrados; alteracin da capitalidade do municipio e o cambio de nome deste ou daquelas entidades e a adopcin ou modificacin da sa bandeira, ensina ou escudo.
c) A aprobacin inicial do planeamento xeral e a aprobacin que poa fin tramitacin municipal dos plans e demais instrumentos de ordenacin previstos na lexislacin urbanstica.
d) A aprobacin do regulamento orgnico e das ordenanzas.
e) A determinacin dos recursos propios de carcter tributario; a aprobacin e modificacin dos orzamentos; a disposicin de gastos en materia da sa competencia e a aprobacin das contas; todo isto de acordo co disposto na Lei de Facendas locais.
f) A aprobacin das formas de xestin dos servizos e dos expedientes de municipalizacin.
g) A aceptacin da delegacin de competencias feita por outras Administracins pblicas.
h) O acordo de conflitos de competencias a outras entidades locais e demais administracins pblicas.
i) A aprobacin do cadro de persoal e da relacin de postos de traballo, a fixacin da conta das retribucins complementarias fixas e peridicas dos funcionarios e o nmero e rxime do persoal eventual.
l) O exercicio de accins xudiciais e administrativas e a defensa da Corporacin en materias de competencia plenaria.
m) A declaracin de lesividade dos actos do concello.
n) A alteracin da cualificacin xurdica dos bens de dominio pblico.
) A concertacin das operacins de crdito que tean unha conta acumulada, dentro de cada exercicio econmico, superior ao 10 % dos recursos ordinarios do orzamento -ags as de tesourera, que lle correspondern cando o importe acumulado das operacins vivas en cada momento supere o 15% dos ingresos correntes liquidados no exercicio anterior- todo isto de conformidade co disposto na Lei reguladora das Facendas locais.
o) As contratacins e concesins de toda clase cando o seu importe supere o 10% dos recursos ordinarios do orzamento e, en calquera caso, os 6.000.000 de euros, as como os contratos e concesins plurianuais cando a sa duracin sexa superior aos catro anos e os plurianuais de menor duracin cando o importe acumulado de todas as sas anualidades supere a porcentaxe indicada, referida aos recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio e, en todo caso, cando sexa superior conta sinalada nesta letra.
p) A aprobacin dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para sa contratacin ou concesin, e cando anda non estean previstos nos orzamentos.
q) A adquisicin de bens e dereitos cando o seu valor supere o 10% dos recursos ordinarios do orzamento e, en todo caso, cando sexa superior a 3.000.000 de euros, as como os alleamentos patrimoniais nos seguintes supostos:
- Cando se trate de bens inmobles ou de bens mobles que estean declarados de valor histrico ou artstico, e non estean previstas no orzamento.
- Cando, estando previstas no orzamento, superen as mesmas porcentaxes e contas indicadas para as adquisicins de bens.
r) Aqueloutras que deban corresponder ao pleno por esixir a sa aprobacin unha maiora especial
s) As demais que expresamente lle confiran as leis.
3. Pertence igualmente ao pleno, a votacin sobre a mocin de censura ao Alcalde e sobre a cuestin de confianza interposta por el mesmo, que rexen polo disposto na lexislacin electoral xeral.
4. O pleno pode delegar o exercicio das sas atribucins no Alcalde e na Comisin de goberno, ags as enunciadas no nmero 2, letras a), b), c), d), e), f), g), h), i), n), e r), e no nmero 3 deste artigo.
ARTIGO 13.- Rxime das delegacins.
1. As atribucins do pleno poden exercerse directamente ou mediante delegacin, consonte o establecido no apartado 4 do artigo anterior.
2. O acordo plenario de delegacin ser adoptado por maiora absoluta do nmero legal de membros da Corporacin e ter efecto desde o da seguinte ao da sa aprobacin, sen prexuzo da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia.

   
  CAPITULO VI. RGANOS COMPLEMENTARIOS.  redacciones
 

ARTIGO 14.- As Comisins informativas.
1. As Comisins informativas son rganos colexiados complementarios dos rganos de goberno, sen atribucins resolutorias, que teen por funcin o estudio, consulta e informe preceptivo e non vinculante, con carcter exclusivo dos asuntos que tean que ser sometidos decisin do pleno.
2. Poden ser permanentes ou especiais. As primeiras constitense con carcter xeral, e o seu nmero e denominacin decidiranse por acordo plenario a proposta do Alcalde. As especiais son aquelas que o Pleno pode constitur para un asunto concreto, extingundose automaticamente unha vez que ditaminasen ou informasen sobre o asunto que constituu o seu obxecto.
3. Estarn integradas exclusivamente por membros da Corporacin e presididas polo Alcalde, podendo este delegar a presidencia efectiva en calquera membro da mesma.
4. Cada Comisin estar integrada de forma que a sa composicin se acomode proporcionalidade existente entre os distintos grupos polticos representados na Corporacin.
5. A adscricin da representacin de cada grupo realizarase mediante proposta do seu portavoz, en escrito dirixido ao Alcalde, do que se dar conta ao pleno. Poder designarse un suplente para cada un dos membros titulares.
6. As sas convocatorias e sesins axustaranse ao rxime previsto para o Pleno da Corporacin.
ARTIGO 15.- Da Comisin especial de contas.
1. a Comisin informativa de existencia preceptiva que corresponde o exame, estudo e informe dos estados e contas anuais que comprendern todas as operacins orzamentarias, independentes e auxiliares patrimoniais e de tesourera levadas a cabo durante cada exercicio, nos termos do disposto na Lei Reguladora das Facendas locais, Texto Refundido aprobado por Real decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
2. Para o exercicio axeitado das sas funcins, a Comisin poder requirir, por medio do Alcalde, a documentacin complementaria que considere precisa e a presenza dos membros e funcionarios da Corporacin especialmente relacionados coas contas que se analicen.
ARTIGO 16.- Xunta de Portavoces
1. A Xunta de Portavoces un rgano complementario colexiado, sen atribucins resolutorias, que ten por funcin o estudio, consulta e proposta, de calquera asunto de incidencia municipal de competencia plenaria de conformidade co disposto no artigo 22 da LBRL.
2. Estarn integradas exclusivamente polos portavoces dos diferentes grupos municipais ou os seus suplentes e presididas polo Alcalde podendo este delegar a presidencia efectiva en calquera membro da mesma.
3. Entenderase vlidamente constituda cando asistan a mitade mais un dos grupos polticos regulamentariamente constitudos ou representan maiora absoluta do Pleno da Corporacin, sendo en todo caso imprescindible a presenza do Presidente ou que o sustita e do Secretario do rgano.
4. As sesins da Xunta de Portavoces sern convocadas coa antelacin mnima de dous das hbiles polo Alcalde Presidente da Corporacin, a instancia do seu Presidente (no caso de que a Presidencia estivera delegada) ou dous grupos da oposicin
5. As retribucins deste rgano sern fixadas en acordo plenario.

   
  TITULO II. FUNCIONAMENTO DOS RGANOS  
 

   
  CAPITULO I. Disposicins comns 
 

ARTIGO 17.- Sesins.
Os rganos municipais, dentro das sas atribucins, funcionan mediante a celebracin de sesins ou reunins, de conformidade co disposto nos artigos seguintes.
ARTIGO 18.- Disposicins xerais.
1. A presidencia das sesins do pleno da Corporacin e da Xunta de Goberno Local correspndelle ao Alcalde. En caso de ausencia ou imposibilidade, a presidencia ser asumida polos tenente de Alcalde, segundo a orde de substitucin.
2. Actuar como secretaria/o en todas as sesins do pleno da Corporacin e da Xunta de Goberno Local a/o secretaria/o do concello.
3. As sesins do Pleno e da Xunta de Goberno Local celebraranse na casa consistorial, ags os supostos de forza maior, nos que se poder habilitar outro edificio ou local para tal efecto. En todo caso farase constar esta circunstancia.
4. Dado o carcter pblico dos Plenos establecido pola lexislacin vixente, o Concello garantir que as sesins se celebren en dependencias municipais con capacidade e condicins que garantan o acceso dos vecios e vecias interesados en asistir a eles.

   
  CAPITULO II. Funcionamento do pleno. 
 

ARTIGO 19.- Clases de sesins.
1. As sesins do pleno do concello poden ser:
a) Ordinarias.
b) Extraordinarias.
c) Extraordinarias de carcter urxente.
2. O Pleno celebrar sesin ordinaria como mnimo cada mes, nos das e horas que se fixen por acordo plenario e que podern ser cambiados en calquera momento posterior por dito rgano.
Igualmente o Presidente, por propia iniciativa ou a peticin dos portavoces por causa xustificada, poder variar o da e a hora dalgunha sesin, distancindoa s o imprescindible do da fixado polo Pleno, comunicndollelo aos interesados e publicndoo no Taboleiro de anuncios coa maior anticipacin posible.
3. O pleno celebrar sesin extraordinaria cando as o decida o presidente ou o solicite a cuarta parte, polo menos, do nmero legal de membros da Corporacin, sen que ningn concelleiro poida solicitar mis de tres anualmente. Neste ltimo caso, a celebracin da sesin non poder demorarse por mais de quince das hbiles dende que fose solicitada, non podendo incorporarse o asunto orde do da dun pleno ordinario ou doutro extraordinario con mis asuntos se non o autorizan expresamente os solicitantes da convocatoria.
Se o presidente non convocase o pleno extraordinario solicitado polo nmero de concelleiros indicado dentro do prazo sinalado, quedar automaticamente convocado para o dcimo da hbil seguinte ao de finalizacin do devandito prazo, s doce horas, o que ser notificado pola/o secretaria/o da Corporacin a todos os membros da mesma ao da seguinte da finalizacin do prazo citado anteriormente. En ausencia do Presidente ou de quen legalmente tea que substitulo, o pleno quedara validamente constitudo sempre que concorra o qurum legalmente requirido para a sa celebracin. Neste caso ser presidido polo membro da Corporacin de maior idade entre os presentes.
En todo caso, debe realizarse alomenos unha sesin plenaria extraordinaria no ano para valorar a situacin xeral do Concello a principios de cada ano natural
4. Son sesins extraordinarias urxentes as convocadas polo Alcalde pola sa propia iniciativa, cando a urxencia do asunto ou asuntos a tratar non permitan convocar sesin extraordinaria coas formalidades dos prazos de convocatoria. Neste caso debe inclurse como primeiro punto da orde do da o pronunciamento sobre a urxencia, e se esta non fose aprobada levantarase a sesin.
ARTIGO 20.- Convocatoria.
1. Correspndelle ao Alcalde convocar todas as sesins do pleno, ags no suposto contemplado no 2 pargrafo do apartado 3 do artigo 19.
2. convocatoria das sesins acompaarselle a orde do da compresiva dos asuntos a tratar. Entre a convocatoria e a celebracin das sesins non podern transcorrer menos de dous das hbiles, ags no caso das sesins extraordinarias urxentes.
3. As convocatorias sern notificadas aos concelleiros nos seus domicilios polo menos con dous das hbiles de antelacin, ags as extraordinarias urxentes.
ARTIGO 21.- Expediente da sesin.
A convocatoria para unha sesin ordinaria ou extraordinaria dar lugar apertura do correspondente expediente, no que deber constar:
a) A relacin de expedientes que a secretara prepare e poa a disposicin da Alcalda ou presidencia.
b) A fixacin da orde do da polo Alcalde.
c) As copias das notificacins cursadas aos membros da Corporacin.
d) Copia do anuncio do taboleiro de edictos do concello.
e) Minuta da acta.
f) Copia dos oficios de revisin dos acordos adoptados nas administracins do Estado e Comunidade Autnoma.
g) Publicacin dos acordos no taboleiro de edictos.
ART GO 22.- Orde do da.
1. A orde do da componse da relacin dos asuntos que se tean que tratar na sesin.
2. A elaboracin da orde do da correspndelle ao Alcalde e comprender exclusivamente:
a) A aprobacin da acta da sesin ou sesins anteriores.
b) Todos os ditames ou mocins con expedientes informados pola Comisin informativa correspondente. Dado que na Orde do da s poden ser includos os asuntos previamente determinados, informados ou sometidos a consulta da Comisin Informativa que corresponda (ags cuestins de urxencia e ratificando o Pleno a sa inclusin), a Alcalda garantir que todas as mocins presentadas polos distintos grupos polticos con 10 das naturais de antelacin celebracin do Pleno, sern tratados polas Comisins informativas que correspondan e incorporados na orde do da do seguinte pleno.
c) Punto de rogos e preguntas nas sesins ordinarias. Poden presentar rogos e preguntas os grupos municipais, por un tempo mximo de 30 minutos cada grupo.
Nos plenos ordinarios a parte dedicada ao control dos demais rganos da Corporacin deber presentar sustantividade propia e diferenciadora da parte resolutiva, debndose garantir de forma efectiva no seu funcionamento e, no seu caso, na sa regulamentacin, a participacin de todos os grupos municipais na formulacin de rogos, preguntas e mocins.
Rogo a formulacin dunha proposta de actuacin dirixida a algn dos rganos do goberno municipal. Os rogos formulados no seo do Pleno podern ser debatidos, pero en ningn caso sometidos a votacin. Poden presentar rogos todos os membros da Corporacin, ou os grupos municipais mediante os seus portavoces. Os rogos podern ser efectuados verbalmente ou por escrito e sern debatidos xeralmente na sesin seguinte, sen prexuzo de que poidan selo na mesma sesin na que se formulen se o Alcalde ou presidente o estima conveniente.
Pregunta calquera cuestin formulada aos rganos de goberno no seo do Pleno. Poden presentar preguntas todos os membros da corporacin, ou os grupos municipais a travs dos seus portavoces. As preguntas feitas oralmente no transcurso dunha sesin sern xeralmente respondidas polo seu destinatario na sesin seguinte, sen prexuzo de que o preguntado queira darlle resposta inmediata. As preguntas formuladas por escrito sern contestadas polo destinatario na sesin seguinte, sen prexuzo de que o preguntado queira darlle resposta inmediata. As preguntas formuladas por escrito con vintecatro horas de antelacin sern contestadas ordinariamente na sesin ou, por causas debidamente motivadas, na seguinte.
As preguntas que soliciten contestacin por escrito, debern ser respostadas no prazo mximo de vinte das.
3. Na orde do da farase constar que, se na primeira convocatoria non se alcanzasen os requirimentos para a valida constitucin do pleno, entenderase convocada a sesin automaticamente mesma hora, dous das despois.
4. Sern nulos os acordos adoptados nas sesins extraordinarias sobre asuntos non comprendidos na sa convocatoria, as como os que se adopten en sesins ordinarias sobre materias non includas na orde do da, salvo especial e previa declaracin de urxencia adoptada polo Pleno con voto favorable da maiora absoluta do nmero legal de membros da Corporacin.
ARTIGO 23.- Expedientes e documentacin.
1. A documentacin ntegra dos asuntos includos na orde do da que debe servir de base ao debate e, no seu caso, votacin, estar a disposicin dos concelleiros na secretara desde a data de convocatoria. Os expedientes non podern sar do lugar no que se atopen postos de manifesto.
2. Os concelleiros tern dereito a examinar e incluso a obter copias dos documentos que conformen os expedientes e cantos antecedentes se relacionen cos asuntos da orde do da.
ARTIGO 24.- Constitucin das sesins.
1. Para a vlida constitucin dunha sesin, sexa cal sexa o seu carcter, ser necesaria a asistencia mnima dun terzo do numero legal dos seus membros.
2. Este qurum hase manter durante todo o transcurso da sesin coa finalidade de garantir que todos os acordos que se adopten conten coa presenza deste mnimo de membros corporativos, de forma que, se por calquera causa este qurum non se puidese manter, o presidente declarar a suspensin da sesin.
3. Non se poder celebrar ningunha sesin sen a asistencia do presidente e da/o secretaria/o da Corporacin ou das persoas que legalmente os substitan.
4. Os membros da Corporacin que non poidan asistir a unha sesin por causa que llelo impida, tern que comunicrllelo a Alcalda e, se non fose posible, secretara xeral.
5. Os membros da Corporacin tomarn asento no saln de sesins unidos ao seu grupo. A orde de colocacin ser determinada polo presidente, unha vez odos os portavoces, tendo preferencia o grupo formado polos membros da lista mis votada. En calquera caso, a colocacin dos membros da Corporacin deber facilitar a emisin e reconto de votos.
ARTIGO 25.- Publicidade e duracin das sesins.
1.-As sesins do Pleno son pblicas, ags nos casos previstos no artigo 70.1 da Lei Reguladora das bases de Rxime Local e o 253 da Lei de Administracin local de Galicia. Facilitarase a asistencia ou informacin simultnea de todo o pblico interesado en coecer o desenvolvemento das sesins.
2.-Igualmente, os representantes dos medios de comunicacin social tern acceso preferente e recibirn as mximas facilidades para cumprir o seu traballo.
3.-Co obxecto de facilitar o acceso informacin dos vecios e veciais, especialmente naqueles temas que lle son mis prximos, a Televisin local de Teo e a Radio municipal, no caso de existir, retransmitirn integramente os plenos municipais.
4. O pblico asistente s sesins non poder intervir no desenvolvemento das mesmas, podendo o presidente conceder en casos extremos a exclusin dos que por calquera causa impidan o normal desenvolvemento da sesin. Sen prexuzo do anterior, cando algunha das asociacins ou entidades para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais dos vecios, debidamente inscrita segundo os mecanismos establecidos no Regulamento de Participacin Vecial do Concello de Teo, desexe efectuar unha exposicin perante o Pleno en relacin con algn punto da orde do da no que intervea como interesado ou por delegacin na tramitacin administrativa, poder expoe-lo seu parecer, a travs dun nico representante, con anterioridade lectura, debate e votacin da proposta includa na orde do da.
Para os efectos anteriores, a solicitude dirixida ao Alcalde deber presentarse no Rexistro municipal cando menos cun da hbil de antelacin celebracin do Pleno, debendo constar nela unha sucinta motivacin do pedimento as como os datos da persoa que, de ser autorizada, realizara a exposicin.
A Alcalda, transmitindo o acordo da xunta dos voceiros municipais, autorizar ou denegar o solicitado. De ser concedida, a exposicin realizarase nunha nica intervencin, ao inicio da sesin plenaria, nun tempo que non exceder dos cinco minutos. En cada Pleno haber un mximo de das intervencins.
5. Unha vez levantada a sesin, a Corporacin pode establecer unha quenda de consultas polo pblico asistente sobre temas concretos de interese municipal, se as o acorda por maiora a peticin de calquera grupo municipal ou do propio pblico.
6. Toda sesin ordinaria ou extraordinaria deber de respectar o principio de unidade do acto, procurando que finalice o mesmo da do seu comezo. Durante o transcurso da sesin, o presidente poder acordar interrupcins ao seu arbitrio para permitir as deliberacins dos grupos por separado sobre cuestins debatidas, para consultas dos portavoces ou para descanso dos debates.
ARTIGO 26.- Direccin das sesins.
1. Correspndelle ao presidente asegurar a boa marcha das sesins, dirixir os debates e manter a orde.
2. As dbidas que poidan xurdir na aplicacin deste regulamento sern resoltas polo presidente, unha vez escoitada/o a/o secretaria/o.
3. Para mellor exercicio das sas competencias, o presidente poder requirir a opinin dos portavoces dos grupos municipais en relacin coa convocatoria, celebracin, incidencias e desenvolvemento dos debates.
4. Co obxecto de posibilitar o dilogo entre os distintos grupos municipais, acadar acordos que favorezan o desenvolvemento das sesins plenarias e clarificar posicins, os portavoces dos distintos grupos municipais podern ser convocados a unha Xunta de portavoces o da anterior a celebracin do Pleno. A Xunta de portavoces ser convocada polo Alcalde, ben a peticin propia ou por solicitude de, cando menos, dous grupos municipais.
5. O Alcalde poder chamar orde a calquera membro da Corporacin que:
a) Profira palabras ou verta conceptos ofensivos para o decoro da Corporacin, dos seus membros, de institucins pblicas ou de calquera outra persoa ou entidade.
b) Produza interrupcins ou por calquera medio altere a orde das sesins.
c) Pretenda facer uso da palabra sen que lle fose concedida ou unha vez que lle fose retirada.
Tras tres chamadas orde na mesma sesin, con advertencia na segunda das consecuencias da terceira chamada, o presidente poder ordenar que abandone o local onde se celebra a sesin, adoptando as medidas que considere oportunas para facer efectiva a expulsin.
6. O Alcalde garantir que ningn membro da Corporacin interrompa con comentarios ou descualificacins as intervencins dos concelleiros que estean no uso regulamentario da palabra.
ARTIGO 27.- Apertura da sesin.
1. O presidente abrir a sesin e a/o secretaria/o comprobar a existencia do qurum necesario para comezala, tomando nota das ausencias xustificadas ou non.
2. Pasada media hora a partir da sinalada para a celebracin da sesin sen a existencia do qurum previsto no artigo 24.1 deste regulamento, o presidente ordenaralle /ao secretaria/o que levante dilixencia na que se faga constar a asistencia dos membros da Corporacin presentes, a ausencia dos que se tean escusado e da existencia ou non do qurum para a validez da mesma.
3.Constituda validamente a sesin, o presidente propoer a aprobacin da acta da sesin ou sesins anteriormente includas na orde do da. Se non houbese observacins, quedar aprobada.
Se as houbese sern resoltas pola Corporacin, debendo incorporarse previa dilixencia da/o secretaria/o acta definitiva que se transcriba no correspondente libro. En ningn caso poder modificarse o fondo dos acordos aprobados, e s caber corrixir erros materiais ou de feito, unha vez debatidas as observacins.
ARTIGO 28.- Desenvolvemento das sesins.
1. O presidente dirixir o desenvolvemento da sesin. Os asuntos debateranse e votaranse seguindo a numeracin correlativa que figura na orde do da, se ben por causa xustificada poderase alterar a orde dos mesmos ou retiralos da orde da.
2. Non obstante ao disposto no numero anterior, o presidente poder retirar un asunto dos includos na orde do da nos seguintes casos:
a) Cando a sa aprobacin esixa unha maiora especial e esta non poida obterse durante o transcurso da sesin.
b) Cando o solicite durante o debate un concelleiro, con obxecto de que se incorporen ao expediente documentos, informes ou se completen trmites, ou que quede sobre a mesa para a sa discusin na seguinte sesin. Nestes casos a peticin ser votada tras terminar o debate e antes de proceder votacin sobre o fondo do asunto. Se a maiora simple votase a favor da peticin, non haber lugar a votar a proposta.
c) A peticin do poente dunha mocin.
ARTIGO 29.- Desenvolvemento dos debates.
1. Para o mellor desenvolvemento dos debates, a presidencia dispoer que a/o secretaria/o dea lectura ntegra ou en extracto do ditame formulado poIa Comisin informativa correspondente, ou se se tratase dun asunto urxente non ditaminado por esta, da proposicin que se someta ao pleno. Darase lectura ntegra daquelas partes do expediente e do informe ou ditame da Comisin, cando sexa solicitada polos grupos municipais.
2. Se ningn portavoz solicitase despois da lectura o uso da palabra, someterase o asunto a votacin.
3. No caso de que se promovese debate, as intervencins sern ordenadas polo Alcalde, conforme as seguintes regras:
a) S se poder facer uso da palabra previa autorizacin do presidente.
b) O debate comzase coa exposicin e xustificacin da proposta, a cargo dalgn membro da Comisin informativa que a ditaminou, ou dalgn dos membros da corporacin que subscriban a proposicin ou mocin, en nome propio ou do colectivo propoente.
c) De seguido, os distintos grupos consumirn unha primeira quenda. Intervirn por orde de menor a maior representacin municipal, empezando polo grupo mixto que repartir o tempo de intervencin entre os seus compoentes. O tempo poder ser ampliado polo presidente en razn importancia ou transcendencia do asunto
d) Acabado esta primeira quenda, o poente poder responder se o cre conveniente.
e) Se o solicitara algn grupo, procederase a unha segunda quenda de palabra por cada grupo municipal, intervindo cada un deles na orde anteriormente sinalada. Finalizado este, o poente pechar o debate ratificando ou modificando a sa proposta.
f) Quen se considere aludido por unha intervencin poder solicitarlle ao presidente unha quenda especial por alusins, durante o tempo dun minuto.
g) Os membros da Corporacin podern, en calquera momento do debate, pedir a palabra para expoer unha cuestin de orde, invocando a norma de aplicacin. O presidente resolver o que proceda, sen que por este motivo se poida estabelecer ningn debate.
h) A intervencin da/o secretaria/o ou da/o interventor/a durante o debate dos asuntos includos na orde de da quedar limitada a informar dos aspectos legais do asunto que se discuta, cando medie requirimento expreso da presidencia, ou lle dea esta o uso da palabra previa solicitude cando entenda tanto a/o secretaria/o ou a/o interventor/a que no debate se suscita algunha cuestin na que poida dubidarse acerca da sa legalidade ou puidese ter implicacins orzamentarias.
i) Os portavoces dos grupos, durante o debate, podern pedir a modificacin do ditame, a sa retirada para efectos de que se incorporen ao mesmo documentos ou informes, ou que quede sobre a mesa para o seu debate e votacin na seguinte sesin.
l) O poente poder acceder peticin de modificacin do ditame; neste caso formar parte ntegra do mesmo para os efectos da sa votacin. A peticin de retirada do ditame ou de que quede sobre a mesa para a prxima sesin ser decidida por maiora simple antes de proceder votacin sobre o fondo do asunto.
m) No caso de formulrense votos particulares ou emendas, debern debaterse en primeiro lugar antes do ditame ou proposicin correspondente, inicindose a intervencin polo formulante, que seguir pola mesma orde, tempo e forma establecidos para os ditames, e pechando o debate o poente.
ARTIGO 30.- Abstencin
Sen prexuzo das causas de incompatibilidade establecidas pola Lei, os membros da Corporacin debern absterse de participar no debate e votacin de todo asunto cando concorra algunha das causas s que se refire a lexislacin do procedemento administrativo e contratos das administracins pblicas.
Neste caso o interesado deber abandonar a sala mentres se discute e vota o asunto, ags cando se trate de debater a sa actuacin como membro da Corporacin, en que ter dereito a permanecer e defenderse.
ARTIGO 31.- Carcter das intervencins.
1. Ditame a proposta sometida ao pleno tralo estudio do expediente pola Comisin informativa. Contn unha parte expositiva e un acordo a adoptar.
2. Proposicin a proposta que se somete ao pleno relativa a un asunto includo na orde do da, que acompaa convocatoria. Conter unha parte expositiva ou xustificacin e un acordo, as mesmo, a adoptar. Non proceder entrar a debater nin votar unha proposicin sen que previamente se ratificase a sa inclusin na orde do da.
3. Mocin a proposta que se somete directamente a coecemento do pleno. Poder formularse por escrito ou oralmente.
4. Voto particular a proposta de modificacin dun ditame formulada por un membro que forma parte da Comisin informativa. Deber acompaar ao ditame desde o da seguinte sa aprobacin pola Comisin.
5. Emenda a proposta de modificacin dun ditame ou proposicin presentada por calquera membro, mediante escrito presentado ao presidente antes de comezarse a deliberacin do asunto. Non obstante de formulrense emendas in voce durante a sesin, unicamente poder aceptarse o seu debate por acordo da maiora dos asistentes.
ARTIGO 32. - Das votacins
1. Pechado o debate dun asunto procederase sa votacin. O ditame ou proposicin, salvo excepcin, votarase integramente.
2. Antes de comezar a votacin o presidente expoer clara e concisamente os termos da mesma e a clase de votacin. No caso de que se mantivesen os votos particulares ou emendas, decidiranse antes do ditame ou mocin de que se trate.
3. Unha vez comezada a votacin non se pode interromper por ningn motivo. Durante o desenvolvemento da votacin o presidente non conceder o uso da palabra por ningn motivo, e ningn corporativo poder entrar no saln ou abandonalo.
4. Cada membro da Corporacin pode votar en sentido afirmativo, negativo ou absterse de votar. A ausencia dun concelleiro unha vez iniciada a deliberacin dun asunto equivale abstencin.
5. A orde de votacin ser de menor a maior representacin, comezando polo grupo mixto.
6. Terminada a votacin ordinaria, o presidente declarar o acordado.
7. Inmediatamente despois de conclur a votacin nominal ou secreta, a/o secretaria/o computar os sufraxios emitidos e anunciar en voz alta o resultado, en vista do cal o presidente proclamar o acordo adoptado.
8. No caso de votacins con resultados de empate, efectuarase unha nova votacin, e se o empate persistise, decidir o voto de calidade do Presidente.
9. Unha vez proclamado un acordo, os grupos que non intervieran no debate ou que tras este cambiasen o sentido do seu voto, podern solicitar do presidente unha quenda de explicacin do voto.
ARTIGO 33.- Asuntos de urxencia.
1. Concludo o debate e votacin dos asuntos includos na orde do da das sesins ordinarias, e antes de pasar aos rogos e preguntas, o presidente preguntar aos poentes e portavoces dos grupos municipais, se existe algn asunto que deba someterse consideracin do pleno por razns de urxencia.
2. O poente ou portavoz do grupo propoente, de se-lo caso, xustificar a urxencia e acto seguido o pleno, por maiora absoluta do nmero legal de membros da Corporacin, decidir sobre a procedencia do seu debate e posterior votacin.
ARTIGO 34. - Clases de votacins
1. As votacins poden ser: ordinarias, nominais e secretas.
a) Ordinarias son as que se manifestan verbalmente ou por signos convencionais de asentimento, disentimento ou abstencin dos membros da Corporacin.
b) Nominais son aquelas que se realizan mediante chamamento por orde alfabtica de apelidos e sempre no ltimo lugar o presidente, e na que cada membro da Corporacin responde si, non, ou abstome.
c) Secretas son aquelas que se realizan na forma e nos casos previstos pola lei, previo acordo do pleno, por maiora absoluta. A votacin realizarase mediante urnas.
2. O sistema normal de votacin o de votacin ordinaria.
3. A votacin nominal requirir como mnimo a solicitude dun grupo municipal, e deber aprobarse polo pleno por maiora simple en votacin ordinaria.
4. A votacin secreta s poder utilizarse para a seleccin ou destitucin de persoas.
ARTIGO 35.- Das actas.
1. De cada sesin, a/o secretaria/o estender unha acta que conter como mnimo:
a) Lugar da reunin, con expresin do nome do concello e local en que se celebra.
b) Da, mes e ano.
c) Hora de comezo.
d) Nome e apelidos do presidente, dos membros da Corporacin presentes, dos ausentes que se escusaran e dos que falten sen escusa.
e) Carcter ordinario ou extraordinario da sesin, e se esta se celebra en primeira o en segunda convocatoria.
f) Asistencia da/o secretaria/o o de quen legalmente o substita, e presenza do funcionario responsable da intervencin cando concorra.
g) Asuntos que se examinen, opinins sintetizadas dos grupos ou membros da Corporacin que intervieron nas deliberacins e incidencias destas.
h) Votacins que se verifiquen e, no caso das nominais, o sentido en que cada membro emita o seu voto. Nas votacins ordinarias farase constar o nmero de votos afirmativos, dos negativos e das abstencins. Farase constar nominalmente o sentido do voto cando as o pidan os interesados.
i) Parte dispositiva dos acordos que se adopten.
l) Hora en que o presidente levante a sesin.
2. De non celebrarse sesin por falta de asistentes ou doutro motivo, a/o secretaria/o suplir a acta cunha dilixencia autorizada coa sa firma, na que consigne a causa e o nome dos asistentes e dos que escusaron a sa asistencia.

   
  CAPITULO III. Funcionamento das Comisins. 
 

ARTIGO 36.- Da Xunta de Goberno Local.
1. As sesins da Comisin de goberno poden ser:
a) Ordinarias deliberantes de asistencia ao Alcalde.
b) Ordinarias decisorias
c) Extraordinarias.
d) Extraordinarias de carcter urxente.
2. O seu rxime de funcionamento o establecido no artigo 11 deste regulamento.
ARTIGO 37.- Das demais Comisins.
1. O funcionamento das comisins informativas axustarase, de ser o caso, ao establecido nas sesins do pleno, coas seguintes modificacins:
a) Celebrarn as sas sesins coa periodicidade que acorde o Pleno no momento de constitulas, e nos das e horas que estableza o Alcalde ou presidente da Comisin, os cales podern as mesmo convocar sesins extraordinarias ou urxentes.
b) A convocatoria corresponde o Alcalde ou ao presidente da Comisin e na orde do da s podern inclurse os ditames dos que os expedientes ntegros, debidamente informados ou fiscalizados, estean na secretara xeral no momento da convocatoria da Comisin.
c) Entre a convocatoria e a celebracin da sesin non podern transcorrer menos de 48 horas.
d) A partir da convocatoria da sesin os expedientes estarn na secretara xeral a disposicin dos concelleiro s.
e) As sesins non sern pblicas.

   
  TITULO III. GRUPOS POLTICOS  
 

   
  CAPTULO NICO 
 

ARTIGO 38.- Os grupos polticos municipais.
1. Os membros da Corporacin, para os efectos da sa actuacin corporativa, constitense en grupos polticos, que se correspondern coas listas electorais dos partidos, federacins, coalicins ou agrupacins que obtiveron postos na Corporacin.
2. Cada grupo debe ter cando menos dous concelleiros.
3. Ningun poder pertencer simultaneamente a mais dun grupo, nin podern constitur grupo separado os concelleiros que pertenzan a unha mesma lista electoral.
ARTIGO 39. - O grupo mixto.
1. Os concelleiros que non estean integrados en ningn outro grupo poltico, ou non poidan formar grupo propio, quedarn incorporados ao grupo mixto.
2. Durante o mandato da Corporacin, ningn membro dela poder integrarse nun grupo distinto daquel en que o faga inicialmente.
ARTIGO 40.- Membros non adscritos
Os membros das corporacins locais que non se integren no grupo poltico que constita a formacin electoral pola que foron elixidos ou que abandonen o seu grupo de procedencia tern a consideracin de membros non adscritos.
Cando a maiora dos concelleiros dun grupo poltico abandonen a formacin poltica que presentou a candidatura pola que concorreron s eleccins ou sexan expulsados da mesma, sern os concelleiros que pertenzan citada formacin poltica os lextimos integrantes de dito grupo poltico a todos os efectos.
En calquera caso, a/o Secretaria/o da corporacin poder dirixirse ao representante legal da formacin poltica que presentou a correspondente candidatura aos efectos de que notifique a acreditacin das circunstancias sinaladas.
A conta dos dereitos econmicos do membros non adscritos ser a que estableza o Pleno que deber respectar as contas establecidas por asistencia a sesins.
O alcance dos dereitos polticos dos membros non adscritos ser o que fixe o Pleno debendo respectar os seus dereitos de participacin e intervencin nos rganos colexiados
ARTIGO 41.- Constitucin dos grupos.
1. Os grupos polticos constitense mediante escrito dirixido ao presidente e subscrito por todos os seus integrantes, que se presentar na secretara xeral da Corporacin dentro dos cinco das hbiles seguintes constitucin da Corporacin.
2. No mesmo escrito farase constar a designacin de portavoz do grupo, podendo designarse tamn suplentes.
3. Da constitucin dos grupos, dos seus integrantes e portavoces, o Alcalde dar conta Pleno na primeira sesin que se celebre.
4. Os membros da Corporacin que adquiran a sa condicin con posterioridade sesin constitutiva da Corporacin, debern incorporarse ao grupo correspondente lista na que foran electos ou, de se-lo caso, ao grupo mixto. No primeiro suposto disporn dun prazo de cinco das hbiles, que comezar a contar desde que tomen posesin do seu cargo, para acreditar a sa incorporacin ao grupo que corresponda, mediante escrito dirixido ao Alcalde e asinado polo portavoz.
Se non se produce a sa integracin na forma prevista no apartado anterior, e salvo causa de forza maior, integraranse automaticamente na lista na que saran electos.
ARTIGO 42.- Funcins.
1. Son funcins propias de cada grupo municipal as seguintes:
a) Propoer de entre os seus membros aos concelleiros que o representarn nos diferentes rganos colexiados da Corporacin.
b) Elixir ao portavoz e ao concelleiro do seu grupo que o substituir nos casos de ausencia ou enfermidade. O portavoz do grupo mixto ser designado pola maiora dos membros que o integren.
c) Fixar os criterios polticos comns respecto aos diferentes asuntos que afecten vida municipal.
ARTIGO 43.- Natureza.
Os grupos municipais expresan na Corporacin municipal o pluralismo poltico, concorren formacin e manifestacin da vontade popular e son instrumento fundamental para a participacin poltica. As mesmo, contriben accin municipal, canalizando as diferentes aspiracins dos grupos sociais do concello.
ARTIGO 44.- Dereitos.
1. Todos os grupos gozan de idnticos dereitos.
2. Os diversos grupos polticos dispoern, na sede da entidade local, dun despacho ou local para xuntarse de maneira independente e recibir visitas dos cidads. O Presidente ou o membro da Corporacin responsable da rea de rxime interno poer sa disposicin unha infraestrutura mnima de medios materiais e persoais.
3. Os grupos polticos podern facer uso de locais municipais de reunin da Corporacin para realizar xuntanzas e sesins de traballo con asociacins para a defensa dos intereses colectivos, xerais ou sectoriais da poboacin. Estas xuntanzas non se permitirn se coinciden con sesins do Pleno ou porque a dispoibilidade de espazos para outros actos poltico-administrativos da Corporacin o impida.
4. O Pleno da Corporacin con cargo aos seus presupostos anuais asignar aos grupos polticos unha dotacin econmica que deber contar cun compoente fixo, idntico para todos os grupos e outro variable, en funcin do nmero de membros de cada un de eles, dentro dos lmites que con carcter xeral fixen as leis de presupostos do Estado e sen que poda destinarse ao pago de remuneracins de persoal de calquera tipo ao servizo da corporacin ou adquisicin de bens que podan constitur activos fixos de carcter patrimonial.
Os dereitos econmicos e polticos dos membros non adscritos non podern ser superiores aos que lles corresponderan de permanecer no grupo de procedencia. Esta previsin non ser de aplicacin no caso de ser unha coalicin electoral, cando algn dos partidos polticos que a integren decidan abandonala.
Os grupos polticos debern levar unha contabilidade especfica da dotacin que se lles asigne e da que debern dar conta ao Pleno da Corporacin sempre que este llo pida.

   
  TITULO IV. ESTATUTO DOS CONCELLEIROS  
 

   
  CAPITULO I. DISPOSICIONS XERAIS. 
 

ARTIGO 45.- Adquisicin, suspensin e perda.
1. O Alcalde e concelleiros da Corporacin gozarn, unha vez que tomaron posesin dos seus cargos, dos honores, prerrogativas e distincins propias dos mesmos, de acordo co establecido nas leis.
2. En canto suspensin e perda da condicin de concelleiros da Corporacin, rxese polo disposto nos artigos 222 e 223 da Lei 5/1997 do 22 de xullo.
ARTIGO 46.- Incompatibilidades
O Alcalde e concelleiros da Corporacin debern observar en todo momento as normas sobre incompatibilidades, e debern poer en coecemento da Corporacin calquera feito que puidese constitur causa da mesma.
ARTIGO 47.- De asistencia e voto.
1. Os concelleiros teen dereito a asistir e votar nas sesins do Pleno da Corporacin e nas sesins das comisins das que formen parte.
2. Todos os Concelleiros teen dereito a formar parte de cando menos unha comisin informativa.
3. Os membros das Corporacins locais percibirn retribucins polo exercicio dos seus cargos cando os desenvolvan con dedicacin parcial ou exclusiva; neste caso sern dados de alta no rxime xeral da Seguridade Social, asumindo as Corporacins o pago das cotas empresariais que correspondan. No suposto de tales retribucins, a sa percepcin ser incompatible coa de calquera outra retribucin con cargo aos orzamentos das administracins pblicas e dos entes, organismos e empresas dependentes delas.
ARTIGO 48.- Da peticin de informacin.
1. Todos os concelleiros teen dereito a solicitar da Alcalda os datos, informes e documentos que lles sexan precisos para o cumprimento das sas funcins.
2. O acceso dos concelleiros informacin solicitarase por escrito dirixido ao Alcalde no que se especificarn os documentos ou expedientes obxecto da peticin.
3. A Alcalda resolver motivadamente sobre a solicitude no prazo dos cinco das naturais seguintes a aquel no que se presentase aquela. Se transcorrido dito prazo non houbese resolucin, a peticin entenderase concedida por silencio administrativo.
ARTIGO 49.- Do acceso directo informacin.
A secretara da Corporacin est obrigada a facilitarlle aos concelleiros a documentacin, sen necesidade de solicitude previa, nos seguintes casos:
a) Cando desenvolvan delegacins ou responsabilidades de xestin, e a informacin solicitada estea relacionada co mbito dos cargos desenvolvidos.
b) Cando a documentacin se refira aos asuntos includos na orde do da dos rganos colexiados.
c) Cando soliciten informacin que teen libre acceso os cidadns.
ARTIGO 50.- Consulta e exame de documentos.
1. A consulta e exame concreto de expedientes poderase realizarse dende a convocatoria do rgano colexiado na secretara municipal.
2. A entrega de copias s membros da Corporacin limitarase s casos de libre acceso dos Concelleiros informacin, isto , a aquela que se refira aos asuntos que vaian a ser tratados polos rganos colexiados dos que formen parte e aqueloutra referida aos acordos adoptados por calquera rgano municipal, sendo precisa noutro caso a autorizacin expresa do Alcalde.
3. A consulta dos libros de actas e resolucins realizarase na secretara xeral ou arquivo.
4. O horario de consulta ser o xeral de funcionamento da administracin municipal, a non ser que a Alcalda o ample ou sinale un horario especfico.
5. En ningn caso os expedientes, libros ou documentacin podern sar da Casa Consistorial.

   
  CAPITULO III. DEBERES 
 

ARTIGO 51.- Xerais.
1. Os concelleiros veen obrigados a asistir s sesins dos rganos colexiados dos que formen parte.
2. Non podern facer uso do seu cargo, nin da informacin contida na documentacin que teen acceso, para finalidades distintas das propias da sa funcin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios