Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Val do Dubra - Ordenanza fiscal nm. 1, reguladora da taxa por expedicin de documentos administrativos

Publicación provisional : 04-02-2006 BOP N 29 -- Publicación definitiva : 04-02-2006 BOP N 29
Redacción Aplicable desde 12-04-2009

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e natureza
 - Artigo 2.- Feito impoible
 - Artigo 3.- Suxeito pasivo
 - Artigo 4.- Responsables
 - Artigo 5.- Exencins subxectivas
 - Artigo 6.- Cota Tributaria
 - Artigo 7.- Tarifa
 - Artigo 8.- Bonificacins da cota
 - Artigo 9.- Devengo
 - Artigo 10.- Declaracin e ingreso
 - Artigo 11.- Infraccins e sancins
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Artigo 1.- Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, este Concello establece a Taxa por expedicin de documentos administrativos que se rexer pola presente ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao prevido no artigo 58 da citada Lei 39/1988.

   
  Artigo 2.- Feito impoible  
 

1. Constite o feito impoible da Taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e de expedientes de que entenda a Administracin ou as autoridades municipais.

2. Para estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que fora provocada polo particular ou redunde no seu beneficio anda que non mediara solicitude expresa do interesado.

3. Non estar suxeita a esta taxa a tramitacin de documentos e expedientes necesarios para o cumprimento de obrigas fiscais, as como as consultas tributarias, os expedientes de devolucin de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra resolucins municipais de calquera ndole e os relativos prestacin de servizos ou realizacin de actividades de competencia municipal e utilizacin privativa ou o aproveitamento especial de bens do dominio pblico municipal, que estean gravados por outra taxa municipal ou polos que se esixa un prezo pblico por este Concello.

   
  Artigo 3.- Suxeito pasivo  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria que soliciten, provoquen ou en cuxo interese redunde a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Artigo 4.- Responsables  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administrativos das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5.- Exencins subxectivas  
 

Gozarn de exencin as fotocopias compulsadas das follas de saneamento gandeiro.

   
  Artigo 6.- Cota Tributaria  
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

2. A cota de tarifa corresponde tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou expediente do que se trate, dende a sa iniciacin ata a sa resolucin final, incluida a certificacin e notificacin ao interesado do acordo recado.

3. As cotas resultantes por aplicacin das anteriores tarifas incrementaranse nun 50 por 100 cando os interesados solicitasen con carcter de urxencia a tramitacin dos expedientes que motivasen o devengo.

   
  Artigo 7.- Tarifa   redacciones
 

A Tarifa a que se refire o artigo anterior estrutrase nos seguintes epgrafes:
Epgrafe Primeiro: Empadroamento de habitantes:
Expedicin de documentos relativos ao censo de poboacin: 1,11 euros.
Informacins testificais de calquera clase: 3,34 euros.
Epgrafe Segundo: Certificacins, expedicins doutros documentos e Compulsas:
Certificacins e expedicin doutros documentos: 5,25 euros.
Compulsas: 3,34 euros.
Bastanteo de poderes: 33,35 euros.
Epgrafe Terceiro: Documentos expedidos ou estendidos polas Oficinas Municipais:
Cambios de titularidade e nome en licenzas de apertura: 44,47 euros.
Pola busca de documentos nos arquivos ou oficinas municipais, dentro do ltimo quinquenio: 3,34 euros.
Por cada cinco anos anteriores a este, incrementarase na cantidade de 2,22 euros/quinquenio, sen exceder de: 6,67 euros.
Por tramitacin de documentos de casamentos: 33,35 euros.
Por cada documento que se expida en fotocopia, por folio
-Tamao DIN A4: 0,10 euros
-Tamao DIN A3: 0,22 euros
Epgrafe Cuarto: Documentos relativos a Servizos de Urbanismo:
Por cada certificacin ou informe que se expida polos servizos urbansticos solicitada a instancia de parte:
.- Con visita de comprobacin: 83,39 euros.
.- Sin visita de comprobacin: 33,35 euros.
Por cada expediente de segregacin, divisin ou agrupacin: 100,05 euros.
Por cada expediente acreditativo da antigidade das edificacins sobre incoacin ou non de expediente de reposicin da legalidade ou sancionador: 111,17 euros.
Tramitacin de instrumentos de xestin:
-Estudos de detalle: 277,93 euros.
-Equidistribucin: 333,52 euros.
-Proxectos de compensacin: 333,52 euros.
-Proxectos de parcelacin e reparcelacin: 333,52 euros.
Epgrafe Quinto: Contratacin Obras e Servizos:
Por cada contrato administrativo que se suscriba de obras, bens ou servizos: 0,5% do importe da adxudicacin.
Epgrafe Sexto: Dereitos de exame:
Participacin en procesos selectivos de persoal:
1. Posto de traballo grupo A: 22,24 euros.
2. Posto de traballo grupo B: 18,90 euros.
3. Posto de traballo grupo C: 15,57 euros.
4. Posto de traballo grupo D: 12,23 euros.
5. Posto de traballo grupo E: 8,90 euros.

   
  Artigo 8.- Bonificacins da cota  
 

Non se conceder ningunha bonificacin dos importes das cotas tributarias sinaladas na tarifa desta taxa.

   
  Artigo 9.- Devengo  
 

1. Devngase a taxa e nace a obriga de contribuir cando se presente a solicitude que inicia a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos ao tributo.

2. Nos casos ao que se refire o nmero 2 do artigo 2., o devengo prodcese cando tean lugar as circunstancias que provean a actuacin municipal de oficio ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado pero redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 10.- Declaracin e ingreso  
 

1. A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin, polo procedemento do selo municipal adherido ao escrito do solicitude da tramitacin do documento ou expediente, ou nestes mesmos se aquel escrito non existira, ou a solicitude non fora expresa.

2. Os escritos recibidos polos condutos a que fai referencia o artigo 66 da Lei de procedemento administrativo, que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisionalmente, pero non podern drselle curso, sen que se emende a deficiencia, a cuxo fin se requirir ao interesado para, no prazo de dez das aboe as cotas correspondentes co apercibimento de que, transcorrido o dito prazo sen efectualo, teranse os escritos por non presentados e arquivarase a solicitude.

3. As certificacins ou documentos que expida a Administracin municipal en virtude de oficio de xulgados ou tribunais para toda clase de pleitos, non se entregarn nin remitirn sen que previamente fora satisfeita a correspondente cota tributaria.

   
  Artigo 11.- Infraccins e sancins  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que a estas correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei xeral tributaria.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza fiscal, cuxa redaccin definitiva se aprobou polo Pleno da Corporacin na sesin do da 20 de decembro de 2007, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn da Provincia e ser de aplicacin a partir do da seguinte de publicarse, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios