Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cario - ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR POSTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENDA, ESPECTCULOS OU ATRACCINS SITUADAS EN TERREO DE USO PBLICO E INDUSTRIAS NA RA E AMBULANTES.

Publicación provisional : 30-12-1998 BOP N 298 -- Publicación definitiva : 30-12-1998 BOP N 298
Redacción Aplicable desde 01-01-2004

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. .-Feito imponible.
 - Artigo 3. .-Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. .-Responsables.
 - Artigo 5. .-Cota tributaria
 - Artigo 6. .-Exencins e bonificacins.
 - Artigo 7 .-Devengo e perodo impositivo.
 - Artigo 8. .-Normas de xestin.
 - Artigo 9. .-Declaracin de ingreso.
 - Artigo 10. .-Xestin, liquidacin, inspeccin e recadacin.
 - Artigo 11. .-Infraccins e sancins.
 - Disposicins finais
   
  Artigo 1. .-Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 27 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, modificada pola Lei 25/1998, de 13 de xullo, de modificacin do Rxime Legal das Taxas Estatais e Locais e de reordenacin das Prestacins Patrimoniais de carcter pblico, este Concello establece a "Taxa por Postos, barracas, casetas de venda, espectculos ou atraccins situadas en terreo de uso pblico e industrias na ra e ambulantes", que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, na que sas normas atenden previsto no artigo 58 da citada Lei 39/1988.

   
  Artigo 2. .-Feito imponible.  
 

Constite o feito imponible da taxa a instalacin de postos, barracas, casetas de venda, espectculos ou atraccins situadas en terreo de uso pblico e industrias na ra e ambulantes, de conformidade co disposto no artigo 20.3.n) da Lei 39/1988.

   
  Artigo 3. .-Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos da presente Taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que disfruten, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio pblico local, a favor das cales se outorguen as licencias, ou quen se beneficie do aproveitamento, se se procedeu sen a oportuna autorizacin.

   
  Artigo 4. .-Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os Administradores das Sociedades e os Sndicos, Interventores ou liquidadores de quebras, concursos, Sociedades e Entidades en xera, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. .-Cota tributaria  
 

1. A cota tributaria correspondente Taxa regulada na presente Ordenanza ser a seguinte:

A. Postos, barracas, casetas de venda, industrias na ra ou ambulantes: 100 pesetas m2/da.

B. Espectculos ou atraccins en terreo de uso pblico, de carcter non cultural: 500 pesetas m2/da.

2.-Normas de aplicacin das Tarifas:

A) As contas esixibles de acordo coa tarifa, liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou efectivamente realizado.

B) As persoas interesadas na concesin de aproveitamentos regulados nesta Ordenanza fiscal, debern solicitar previamente a correspondente Licencia e realiza-lo depsito previo a que se refire o artigo 26.1.a) da lei 39/1988, de 28 de decembro, na redaccin dada pola Lei 25/1998, de 13 de xullo.

C) As Licencias para os aproveitamentos regulados na presente Ordenanza, concederanse inicialmente polo prazo indicado na solicitude de licencia; unha vez autorizada a ocupacin entenderase prorrogada por das naturais, mentres non se presente a declaracin de baixa.

D) A presentacin da baixa ter efectos a partir do da seguinte da sa presentacin. Sexa cal sexa a causa que se alegue en contrario, a non presentacin da baixa determinar a obriga de continuar abonando a Taxa.

   
  Artigo 6. .-Exencins e bonificacins.  
 

Non se conceder exencin nin bonificacin algunha na exaccin da presente taxa.

   
  Artigo 7 .-Devengo e perodo impositivo.   redacciones
 

1.-O perodo impositivo coincide co ano natural

2.-O devengo da taxa prodcese de seguinte xeito:

A) Tratndose de novos aproveitamentos da va pblica, no momento de inicia-lo aproveitamento do dominio pblico local, previa solicitude e concesin da correspondente licencia.

B) Tratndose de concesins de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, as cotas devengaranse o primeiro da de cada trimestre natural, salvo que o devengo da taxa se producise con posterioridade a dita data, e sendo as, a primeira cota devengarase o primeiro da do trimestre seguinte.

   
  Artigo 8. .-Normas de xestin.  
 

1.-De conformidade co previsto no artigo 24.5 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, na sa redaccin dada pola Lei 25/1998, de 13 de xullo, cando a utilizacin privativa ou aproveitamento especial regulados na presente Ordenanza leven aparelladas a destruccin ou deterioro do dominio pblico local, o beneficiario, sen prexuzo do pago da taxa a que houbera lugar, estar obrigado reintegro do custo total dos respectivos gastos de reconstruccin ou reparacin e depsito previo do seu importe.

Se os danos fosen irreparables, o Concello ser indemnizado en conta igual valor dos bens destrudos ou o importe do deterioro dos danados.

O Concello non poder condonar total ou parcialmente as indemnizacins e reintegros a que se refire o presente apartado.

2.-As cantidades esixibles con arreglo s Tarifas se liquidarn por cada aproveitamento solicitado ou realizado.

3.-As persoas interesadas ma concesin de aproveitamentos regulados nesta Ordenanza, debern solicitar previamente a correspondente licencia.

4.-Non se consentir ningunha ocupacin de terreos de uso pblico ata que non se tea aboado e obtido polos interesados a licencia correspondente, de conformidade co previsto no artigo 26.1.b) da Lei 39/1988, de 28 de decembro.

   
  Artigo 9. .-Declaracin de ingreso.   redacciones
 

1.-As utilizacins privativas e aproveitamentos especiais derivados da ocupacin de terreos de uso pblico por instalacin de postos, barracas, casetas de venda, espectculos ou atraccins e industrias na ra e ambulantes suxeitos presente Taxa levaranse a cabo a instancia de parte.

2.-O pagamento da presente Taxa realizarase:

a) Tratndose de autorizacins de novos aproveitamentos ou de aproveitamentos con duracin limitada, as cotas sern obxecto de liquidacin por ingreso directo, unha vez concedidas as correspondentes Licencias, na Tesourera Municipal ou onde establecese o Concello, pero sempre antes de retira-la correspondente licencia, de conformidade co establecido no artigo 26.1.a) da Lei 39/1988, de 28 de decembro.

b) Tratndose de autorizacins xa concedidas e prorrogadas sen duracin limitada, unha vez includas nos correspondentes padrns ou matrculas deste Taxa, as cotas sern obxecto de liquidacin de ingreso por recibo nas Oficinas de Recadacin Municipal ou Entidades Colaboradoras sinaladas efecto e durante o prazo establecido polo Concello no seu calendario fiscal.

3.-Os titulares das licencia podern solicitar ou aprazamento ou fraccionamento do pago dentro do perodo voluntario establecido efecto, para cotas trimestrais superiores a .... euros, sempre que o pago total das mesmas se produza no mesmo exercicio do seu devengo.

4.-O Concello non esixir xuro de demora nos acordos de aprazamento ou fraccionamento de pago, solicitados polos titulares e concedidos de acordo co establecido no punto anterior.

   
  Artigo 10. .-Xestin, liquidacin, inspeccin e recadacin.  
 

1.-A xestin, liquidacin, inspeccin e recadacin, as como a revisin dos actos dictados na va de xestin tributaria corresponde a o Concello de Cario, de conformidade co disposto na Lei Xeral tributaria e demais leis do Estado reguladoras da materia, as como as disposicins dictadas para o seu desenrolo, consonte co disposto no artigo 12 da Lei 39/1988, de 28 de decembro.

2.-As cotas liquidadas e non satisfeitas no perodo voluntario, faranse efectivas pola va de constrinximento, consonte coas normas do Regulamento Xeral de Recadacin.

3.-Non se consentir ningunha ocupacin da va pblica ata que se tea aboado e obtido polos interesados a licencia correspondente. As autorizacins tern carcter persoal e non podern ser cedidas ou subarrendadas a terceiros. O incumprimento deste mandato dar lugar anulacin da licencia, sen prexuzo das contas que corresponda aboar s interesados.

   
  Artigo 11. .-Infraccins e sancins.  
 

No relativo a cualificacin de infraccins tributarias, as como as sancins que as mesmas correspondan no seu caso, estarase a o disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral tributaria, conforme ordena o artigo 11 da Lei 39/1988, de 28 de decembro.

   
  Disposicins finais  
 

1.-Dereito Supletorio: No non expresamente previsto na presente Ordenanza, rexern os preceptos contidos na Seccin 3, do Captulo III, Titulo I da citada Lei 39/1988, concordantes e complementarios da mesma, e nas demais Leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenvolvemento.

2.-Vixencia: A presente ordenanza, entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e comenzar a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 1999 permanecendo en vigor en tanto non se acorde a sa derrogacin ou modificacin expresa.

3.-Aprobacin: A presente ordenanza consta de 11 artigos, e unha disposicin final e foi aprobada polo Concello en Pleno en sesin extraordinaria celebrada o da 31 de outubro de 1998.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios