Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Abegondo - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilizacin da piscina municipal

Publicación provisional : 31-12-2001 BOP N 298 -- Publicación definitiva : 31-12-2001 BOP N 298
Redacción Aplicable desde 31-12-2001

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4. Responsables.
 - Artigo 5. Cota tributaria.
 - Artigo 6. Exencins e bonificacins.
 - Artigo 7. Esixibilidade da taxa.
 - Artigo 8. Normas de xestin recadatoria.
 - Artigo 9. Outras normas de xestin.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Eepaola e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade con disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa pola utilizacin da piscina municipal as como pola prestacin de servicios nela, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, atendendo en todo caso prevido no artigo 58 da citada Lei 39/88.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible desta taxa a utilizacin da piscina municipal as como a prestacin de servicios nela.

   
  Artigo 3. Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria que soliciten a utilizacin da piscina municipal ou se beneficien dos servicios prestados polo Concello, a que se refire o artigo anterior.

   
  Artigo 4. Responsables.  
 

1 . Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas ou xurdicas s que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5. Cota tributaria.  
 

A cota tributaria determinarase pola aplicacin das seguintes tarifas:

a) Cotas ou tarifas de uso da piscina:

1.-0,90 euros por da, en caso de persoas menores de 14 anos.

2.-12,02 euros por da, en caso de persoas desde 14 anos en adiante.

3.-Bono familiar (pais e fillos): 9,02 euros por toda a tempada (15 de xuo a 15 de setembro).

4.-Gratuto para alumnos participantes nas escolas municipais de vern e as sas familias (pais e irmns).

b) Cursios de natacin:

1.-15,03 euros por curso (xullo e agosto) para nenos ata 14 anos.

2.-21,03 euros por curso (xullo e agosto) para adultos desde 14 anos inclusive, en adiante.

   
  Artigo 6. Exencins e bonificacins.  
 

Non se concedern mis exencins nin bonificacins en relacin exaccin da taxa que as previstas na propia ordenanza fiscal reguladora desta.

   
  Artigo 7. Esixibilidade da taxa.  
 

1. Xrase a obriga de pagamento da taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a prestacin dos servicios ou ben cando se solicite a utilizacin da piscina municipal ou a prestacin de servicios nela, podendo esixirse o depsito previo do seu importe total ou parcial.

2. Non estn suxeitos pagamento da taxa:

a) Os actos organizados, promovidos ou patrocinados polo Concello, os que sexan consecuencia de intercambios ou convenios con outras institucins, que se rexern polo respectivo convenio, nin os que sexan declarados de interese deportivo ou cultural por acordo da Comisin de Goberno.

b) As actividades ordinarias escolares de carcter deportivo ou cultural que se realicen dentro da xornada escolar.

3. A Alcalda poder acordar a recadacin de tarifas previstas para esta taxa tendo en conta criterios xenricos de capacidade econmica dos suxeitos obrigados a satisfacelas. O acordo que se adopte deber ser motivado e contar cos informes dos servicios municipais correspondentes.

   
  Artigo 8. Normas de xestin recadatoria.  
 

O pagamento da taxa realizarase:

a) Con carcter xeral, mediante ingreso directo na Tesourera municipal.

b) Nos supostos establecidos no artigo 5 a), puntos 1 e 2, nas instalacins da propia piscina municipal pola persoa designada efecto pola Alcalda, que ademais deber acordar, previo informe da Intervencin e da Tesourera, o sistema de ingreso das cantidades correspondentes na Tesourera municipal, as como a rendicin das contas e esixencia, no seu caso de eventuais responsabilidades.

As liquidacins efectuadas por tdolos conceptos, e previa conformidade do concelleiro delegado correspondente, debern ser aprobadas polo rgano competente da Corporacin.

   
  Artigo 9. Outras normas de xestin.  
 

As solicitudes de autorizacin para a utilizacin da piscina municipal nos supostos contemplados nos artigos 7.2. a) e 7.2. b) desta ordenanza fiscal, presentaranse no Rexistro Xeral do Concello, cunha antelacin mnima de cinco das hbiles.

As autorizacins sern concedidas pola Alcalda, que poder condicionalas previa constitucin dunha garanta en metlico, cando a natureza ou circunstancias da utilizacin solicitada poidan presentar danos por deterioros para as instalacins municipais, sendo o importe da dita garanta ou da estimacin dos posibles danos ou deterioros feita polos servicios municipais.

O documento acreditativo da autorizacin haber de ser presentado no momento de entrar no recinto da piscina municipal.

As inscricins en cursos e actividades realizarase en termos das correspondentes convocatorias.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza, aprobada polo Pleno do Concello en sesin de da 30 de outubro de 2001, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios