Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontedeume - Regulamento de Funcionamento e Rxime Interior da Escola Infantil Municipal de Pontedeume

Publicación provisional : 14-05-2009 BOP N 108 -- Publicación definitiva : 14-07-2009 BOP N 157
Redacción Aplicable desde 15-07-2009

Redacciones Redacciones
 - 1. DATOS DO CENTRO.
 - 2. FUNCIONAMENTO.
 - 3. ESTRUTURA ORGANIZATIVA.
 - 4. NORMATIVA.
 - 5. PREZOS E PAGOS.
 - 6. TARIFAS.
 - ANEXO I
 - ANEXO II
 - ANEXO III
 - ANEXO IV
   
  1. DATOS DO CENTRO.  
 

1.1. Definicin do centro.

O presente regulamento ten por obxecto establecer o funcionamento interior da Escola Infantil Municipal Chal Rosa do Concello de Pontedeume, segundo as determinacins da Lei 4/1993 de 14 de abril de Servizos Sociais, Decreto 329/2005 de 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atencin infancia, Decreto 143/2007, do 12 de xullo, polo que se regula o rxime de autorizacin e acreditacin dos programas e dos centros de servizos sociais e o Regulamento de organizacin e funcionamento da Escola Infantil Municipal Chal Rosa, do Concello de Pontedeume (BOP n. 110. 15/05/2004), e demais normativa autonmica de aplicacin.

A EIM Chal Rosa do Concello de Pontedeume configrase como un equipamento diurno, de servizos comunidade de carcter socio-educativo dirixido poboacin infantil de 0 a 3 anos. Cumpre unha funcin eminentemente social e educativa, proporcionando s persoas usuarias unha atencin integral sen distincin de raza, sexo ou condicin social ou econmica, a travs dun programa global que garanta o pleno desenvolvemento fsico, intelectual, afectivo, social e moral dos nenos/as.

1.2. Datos identificativos.

Entidade titular: Concello de Pontedeume (ra Real, n. 13. Pontedeume).

N. inscricin no REPSS: F-00665-C-001.

Representante legal: D. Gabriel Torrente Pieiro, Alcalde-Presidente do Concello de Pontedeume.

Enderezo e telfono: Avda. Ricardo Snchez, s/n. Telf. 981430481.

Autorizacins concedidas: resolucin da Direccin Xeral de Familia da Consellera de Familia e Promocin do Emprego, Muller e Xuventude do 3 de novembro do 2003, de concesin do permiso de inicio de actividades.

Tipo de xestin: indirecta (empresa Ana Naya Garca, S.L.)

   
  2. FUNCIONAMENTO.  
 

2.1. Obxectivos.

Son obxectivos especficos da EIM:

Promover e fomentar o desenvolvemento integral dos nenos e nenas e a aprendizaxe das habilidades cognitivas e creativas da nena/o.

Facilitar a conciliacin da vida laboral e familiar.

Facilitar o desenvolvemento de valores individuais e sociais bsicos: cooperacin, solidariedade, igualdade, respecto, etc.

Lograr un equilibrio afectivo satisfactorio.

Respectar a singularidade e diversidade de cada nena/o.

Posibilitar a integracin progresiva dos nenos/as na cultura do seu medio.

Crear un ambiente que favoreza o desenvolvemento individual e en grupo nas actitudes e nas actividades diarias.

Facilitar a adquisicin progresiva de hbitos de orde, limpeza e conservacin dos materiais, facendo uso axeitado destes.

Facilitar a integracin das nenas/os con necesidades educativas especiais.

Empregar o galego como idioma oficial, en cumprimento da Ordenanza Municipal de Normalizacin Lingstica do uso do galego no concello de Pontedeume, publicada no B.O.P. n. 238. do 15 de outubro do 2004.

Potenciar a coeducacin para eliminar as manifestacins mais evidentes de sexismo na escola como: as relacins interpersonais entre nenas e nenos, a disitribucin de tarefas entre o alumnado e entre o profesorado, a utilizacin de tempos, espazos e recursos, e o uso non sexista da linguaxe.

Estes obxectivos debern ser desenvolvidos no proxecto educativo que elaborar a EIM.

2.2. Capacidade.

A distribucin das diferentes aulas estar en todo caso conforme normativa vixente, neste caso o Decreto 329/2005 do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atencin infancia.

Nm. de unidades: 3.

Primeiro ciclo de Educacin Infantil: 0 a 3 anos.

Unidades

Nm. mximo de nenas/os por unidade e adulta/o

Menores de 1 ano

1

8

De 1 a 2 anos

1

13

De 2 a 3 anos

1

20

TOTAL

3

No caso de non existir demanda suficiente para formar un ou varios grupos do mesmo nivel de idade, os/as nenos/as podern ser agrupados conforme seguinte proporcin adulta/o neno, previa autorizacin de inspeccin de centros da Vicepresidencia:

Grupos formados por nenos/as de ata 2 anos: 1/10

Grupos formados por nenos/as de idades comprendidas no tramo 2-3: 1/15

2.3. Descricin dos servizos que oferta.

1. A EIM poder permanecer aberta 12 meses ao ano (ags os das declarados festivos), de luns a venres, ambos os dous inclusive, e podern prestar servizo entre as oito e as vinte horas, de acordo coas dispoibilidades de recursos humanos e orzamentarios, ininterrumpidamente sempre que durante todo o perodo horario se mantea un mnimo de asistencia do 15% da/os nena/os.

2. Haber servizo de comedor (almorzo, xantar e merenda) para todo o alumnado, anda que se necesario administrar biberns ou comida aos/as menores de 18 meses estes debern ser trados polos pais, as como alimentos especiais (deber presentarse o correspondente informe ou receita mdica).

3. Actividades complementarias e extraescolares: imprtense dentro do currculo educativo da EIM e axeitado a cada unidade obradoiros (manualidades, danza, ingls, msica, xardinera, cocina, teatro ...); ademais celbranse as festas estacionais e as tradicionais (magosto, saman, nadal, entroido, etc.) as como da das letras galegas, da da paz e da do pai e da da nai, e os cumpreanos dos nenos e nenas.

Ademais, pero sempre en horario da EIM, organzanse sadas ao exterior axeitadas a cada idade: visitas ao colexio de primaria, panadera cercana; concretamente para a unidade 2 a 3: granxa-escola, Casa dos peces e a actividade de iniciacin auga (piscina) con unha periodicidade semanal durante todo o curso. Estas actividades supoen gastos para as familias en funcin das necesidades e da existencia ou non de subvencins para as actividades concretas (transporte, entrada museo, comida).

2.4. Sistemas de admisin e baixas.

2.4.1. Destinatarias/os.

Podern solicitar praza na EIM todos os/as nenos/as con idades comprendidas entre os tres meses e os 3 anos, cando a unidade familiar estea empadroada no concello. No caso de existiran prazas vacantes podern solicitar familias doutros concellos xustificando a necesidade. No momento do seu ingreso abrirselles un expediente persoal no que constarn, con carcter confidencial, os datos de filiacin, sanitarios, enderezo e telfonos para avisos en casos de urxencia, as como cantas circunstancias aconsellen unha atencin diferenciada.

Poderanse integrar escolares con eivas fsicas, psquicas ou sensoriais, en funcin das dispoibilidades dos recursos humanos e materiais adecuados, e excepcionalmente nenos/as maiores de tres anos respectando o seu desenvolvemento evolutivo por encima da idade biolxica, previo informe do Equipo de valoracin de discapacidades correspondente.

2.4.2. Procedemento.

O procedemento concordar coa normativa aplicbel en materia de escolas infants da Vicepresidencia da Igualdade e Benestar da Xunta de Galicia, as como doutra norma concorde.

As prazas adxudicaranse por esta orde:

1.Reserva de praza ordinaria.Co obxecto de darlle continuidade s prazas adxudicadas no curso anterior, as familias con nenos/as xa matriculados na escola infantil que desexen renovar praza no mesmo centro, gozan de preferencia para a adxudicacin das mesmas, para o cal tern que cubri-la folla de reserva de praza (Anexo ll) e xustificarn documentalmente os ingresos econmicos actualizados referidos exercicio anterior, as como outros datos, susceptibles de baremacin, que varen sustancialmente a situacin social e/ou laboral das familias. Tern tamn preferencia hora de elixir xornada se sta non a mesma da que disfrutaban no ano anterior.

Non podern reservar praza aqueles que mantean mensualidades impagadas de calquera curso no momento de formaliza-la solicitude.

2.Novo ingreso.Unha vez adxudicadas as prazas correspondentes s reservas de praza, as prazas vacantes adxudicarnselles aos solicitantes de novo ingreso empadroados no Concello de Pontedeume segundo a puntuacin obtida por aplicacin do baremo establecido pola Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia e respectando sempre a quenda solicitada, ou, en todo caso,a orde de prioridade das quendas sinaladas na solicitude orixinal.

Cando un/unha irmn/ d@ solicitante tea praza renovada no centro, ste ser admitido automticamente senpre que exista vacante.

As mesmo, se quedan prazas vacantes, a orde de preferencia das solicitudes d@s non empadroad@s ser:::

1..@s fill@s de persoas que estando empadroada@s noutro concello tean os seus postos de traballo ou estean estudando neste termo municipal, acreditndoo mediante certificado de empresa ou matrcula no curso escolar segundo sexa o caso.

2..De continuar a te-la escola municipal infantil prazas vacantes, podern atenderse solicitudes de usuari@s/demandantes doutros concellos.

3.Ingresos urxentes.Reservaranse 3 prazas (unha por nivel) para os supostos de mxima urxencia, entendendo por tales aqueles nos que concorran circunstancias socioeconmicas e familiares que requiran unha intervencin inmediata. O ingreso, nestes supostos, estimarao a comisin de baremacin.

4.Reservas de praza de non natos.Realizaranse cunha antelacin mxima de cinco meses, contando desde a data oficial na que comenza o prazo para facer as solicitudes para o curso seguinte ata a data de ingreso efectivo d@ nen@ na escola (tres meses), debendo abonar a matrcula e cuota mensual correspondente durante os citados meses.

2.4.2.1. Baremo de admisin.

A seleccin das solicitudes efectuarase en funcin da puntuacin acadada segundo o baremo establecido pola Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia, mediante o que se avaliarn os factores socioeconmicos, familiares e laborais da unidade familiar. En caso de obter igual puntuacin, darselle prioridade renda per cpita mis baixa.

No suposto de que o Concello de Pontedeume decida acollerse s axudas ao mantemento das escolas infantis que convoca anualmente o organismo autonmico competente, e isto implique aplicar un baremo de admisin distinto, procederase aplicacin do baremo de admisin contido na orde de convocatoria das devanditas axudas publicado no Diario Oficial de Galicia correspondente.

Situacin

Indicador

Puntos

1. Sociofamiliar

1.1. Por cada membro da unidade familiar includo o/a neno/a solicitante

2

1.2. Por cada persoa que, non formando parte da unidade familiar, estea a cargo dela.

1

1.3. No caso de que o/a neno/a para o que se solicita a praza nacese dun parto mltiple:

1

1.4. Por cada membro da unidade familiar afectado por minusvalidez fsica, psquica ou sensorial, enfermidade que requira internamento peridico, alcoholismo ou drogodependencia

2

1.5. Pola condicin de familia monoparental

3

1.6. Por ausencia do fogar familiar de ambos os dous membros parentais

6

1.6. Pola condicin de familia numerosa

3

1.7. Calquera grave circunstancia familiar debidamente acreditada

Ata 3 puntos

2. Situacin laboral familiar

2.1. Situacin laboral de ocupacin

Nai

3

Pai

3

2.2. Situacin laboral de desemprego (1)

Nai

2

Pai

2

(1) Valorarase tal condicin coa certificacin de demanda de emprego con efectos do da anterior ao de apertura do prazo de presentacin de solicitudes

* No caso das familias monoparentais adxudicarselles a puntuacin do epgrafe correspondente computado por dous.

3. Situacin econmica

RPC mensual da unidade familiar referida ao indicador pblico de renda de efectos mltiples (IPREM) vixente:

3.1. Inferior ao 25% do IPREM

+4

3.2. Entre o 25% e o 50% do IPREM

+3

3.3. Superior ao 50% e inferior ao 75% do IPREM

+2

3.4. Entre o 75% e o 100% do IPREM

+1

3.5. Superior ao 100% e inferior ao 125% do IPREM

-1

3.6. Entre o 125 % e o 150% do IPREM

2

3.7. Superior ao 150% e inferior ao 200% do IPREM

3

3.8. Igual ou superior ao 200% do IPREM

4

* Entndese por unidade familiar a formada polo pai e/ou nai ou titor/a e fillos e fillas menores de dezaoito anos ou fillos/as maiores de dezaoito anos con munisvalidez superior ao 33%.

* Estn a cargo da unidade familiar as persoas que, convivindo no mesmo domicilio, teen ingresos inferiores ao indicador pblico de renda de efectos mltiples (IPREM) vixente.

* Cando un irmn ou irm d@ solicitante tea praza renovada no centro, o neno/a ser admitido/a automticamente sempre que exista vacante.

* No caso de ausencia do fogar de ambos os dous membros parentais, adxudicarase a puntuacin mxima nos epgrafes 2 e 3 do baremo.

* A Comisin de baremacin poder valorar circunstancias que considere susceptbeis de valoracin ata un mximo de 3 puntos.

2.4.3. Prazo de presentacin de solicitudes e reparacin de defectos.

Os pais, nais ou titores/as legais do neno ou nena presentarn a solicitude para o novo ingreso no modelo oficial recollido no anexo I, dentro do prazo comprendido entre o 1 e 31 de maio de cada ano; e para a reserva de praza no modelo oficial recollido no anexo II dentro do prazo do 15 ao 30 de abril de cada ano. A solicitude ser rexistrada no Concello ou en calquera dos modos establecidos ao abeiro da Lei 30/92 do Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e Procedemento Administrativo Comn.

Se a solicitude achegada non reunise todos os requisitos establecidos requirirase ao interesado/a para que emende a falta ou acompae os documentos preceptivos, con indicacin de que se as non o fixese, terselle por desistido a sa peticin, previa resolucin, concedndolle un prazo para isto de 10 das hbiles a partir do da seguinte da reopcin do requerimento da documentacin.

2.4.4. Baixas.

Causarase baixa na EIM por calquera das circunstancias seguintes:

Por cumprimento da idade mxima de permanencia na EIM, con excepcin de nenos/as con necesidades educativas especiais sempre que exista informe do servizo especializado, podendo permanecer un ano mais na EIM.

Por solicitude dos pais/nais ou titores/as legais.

Por non pago da cota estabelecida durante dous meses consecutivos ou tres alternos, calquera que sexa o curso escolar que se refire a dbeda.

Por comprobacin de falsidade na documentacin ou datos achegados.

Por incompatibilidade ou inadaptacin absoluta para permanecer no centro.

Por falta de asistencia continuada durante un mes sen causa xustificada.

Por incumprimento reiterado das normas da escola.

Por outras razns que poidan darse a proposta da Direccin da EIM e resolucin da comisin de seguimento.

As baixas, incompatibilidades ou inadaptacins sern valoradas e resoltas pola comisin de coordinacin, seguemento e valoracin Unha vez odos os/as interesados/as, emitirase informe de conclusins.

As baixas producidas por calquera dos motivos expostos cubriranse coas solicitudes que quedasen en lista de espera en cada grupo de idade, por rigorosa orde de puntuacin.

2.4.5. Condicins.

A idade mnima de ingreso establcese nos tres meses na data de ingreso, salvo situacins especiais que se acompaarn de informes dos Servizos Sociais Municipais. A idade mxima ser de tres anos, podendo permanecer na EIM aqueles nenos e nenas que non tean cumpridos os 3 anos a 31 de decembro do ano no que se presenta a solicitude de ingreso. Poderanse integrar escolares con eivas fsicas, psquicas ou sensoriais, en funcin das dispoibilidades dos recursos humanos e materiais adecuados, e excepcionalmente nenos/as maiores de tres anos respectando o seu desenvolvemento evolutivo por encima da idade biolxica, previo informe do Equipo de valoracin de discapacidades correspondente. En ningn caso poder haber mis dun neno/a de integracin por aula. Para efectos de ratio estas prazas contabilizaranse como das.

2.4.6. Documentacin requerida.

As/os solicitantes de praza, achegarn xunto coa solicitude a seguinte documentacin:

2.a) Documentacin xustificativa da situacin familiar:

Fotocopia do libro de familia e/ou cartilla de familia numerosa.

Fotocopia do documento de identidade do pai/nai ou titores/as.

Certificado de empadroamento e convivencia expedido polo Concello.

2.b) Documentacin xustificativa da situacin econmica:

Xustificacin de haberes: declaracin do IRPF de tdolols membros da unidade familiar correspondente ltimo exercicio (en caso de declaracins individuais, copia da declaracin de cada persoa da unidade familiar obrigada a declarar) ou certificacin de exencin se o caso; certificacin positiva ou negativa de percepcin de prestacin econmica do INEM; certificacin de ingresos por pensins emitido polo organismo pagador; xustificante doutros ingresos, ou declaracin xurada destes.

Os/as profesionais autnomos/as acreditarn tamn os pagamentos fraccionados do ano correspondente.

Os/as solicitantes de devolucin rpida presentarn a copia de comunicacin que lles enviou a Axencia Estatal de Administracin Tributaria.

As persoas non obrigadas a declarar e que non solicitan devolucin rpida presentarn certificacins dos datos existentes na Administracin que expide a Axencia Estatal da Administracin Tributaria.

No caso de nulidade matrimonial, separacin ou divorcio considerarase a renda de quen exerza a garda e custodia.

- Cando se produzan causas sobrevivas que afecten s recursos da unidade familiar, preciso informe dos servicios sociais do Concello neste sentido. As mesmo, preciso o devandito informe naqueles casos nos que por distintas razns non se poidan acredita-las rendas dos pais con escasos medios.

2.c) Outros documentos acreditativos de todas aquelas situacins que, por baremo, sexan susceptbeis de puntuacin.

Xustificante de ocupacin ou desemprego de ambos proxenitores (ltima nmina, certificacin de empresa ou certificado de desemprego).

Certificado expedido polo organismo competente sobre o grao de discapacidade e certificado mdico de enfermidade ou deficiencia alegada polos membros da unidade familiar.

Ditame do equipo de orientacin especfico dependente da Inspeccin de Educacin da Delegacin Provincial da Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria ou do rgano correspondente na Admn. do Estado ou nas respectivas Comunidades Autnomas en que se motive a necesidade de integracin de nen@s con minusvalas fsicas, psquicas e/ou sensoriais, as como o grado de minusvala.

Informe dos Servizos Sociais, nos supostos nos que sexa necesario por razn da especial situacin socioeconmica ou sociofamiliar.

Documentacin acreditativa de incidencias tales como: separacin de feito de cnxuxe, abandono do fogar, certificacin de convivencia e xustificante de calquera outra circunstancia sociofamiliar alegada.

2.4.7. Relacin provisional de admitidos/as.

A comisin de baremacin ser competente para efectuar a proposta inicial de cualificacin e far pblica a relacin provisional, coa puntuacin obtida, de admitidos/as e excludos/as, correspondendo a resolucin ao/ Sr./Sra. Alcalde/Alcaldesa. Esta resolucin expoerase no taboleiro de anuncios do concello.

2.4.8. Reclamacins.

Os/as solicitantes que o desexen podern efectuar as reclamacins debidamente documentadas que estimen oportunas no prazo de 10 das hbiles contados dende a data de publicacin da relacin provisional, ao abeiro do establecido na sobredita Lei 30/92 de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e Procedemento Administrativo Comn.

Estas reclamacins entenderanse resoltas coa publicacin da lista definitiva.

2.4.9. Relacin definitiva de admitidos/as.

Unha vez estudadas pola comisin todas as reclamacins presentadas e formulada a proposta de resolucin pola comisin de baremacin procederase aprobacin por Decreto e publicacin da relacin definitiva de admitidos/as e da lista de espera no taboleiro do concello coa puntuacin obtida e a quenda asignada.

Os/as solicitantes disporn dun prazo de 10 das hbiles dende a data de publicacin da relacin definitiva de admitidos/as para confirmar a sa praza e formalizar a matrcula na EIM, aportando a documentacin complementaria.. Se finalizado este perodo non se formalizase esta, decaer o dereito praza obtida.

2.4.10. Lista de espera e adxudicacin de vacantes.

As vacantes que se vaian producindo ao longo do curso sern cubertas por rigurosa orde de puntuacin entre os/as solicitantes da lista de espera.

As prazas que, sen causa xustificada, non se atopen cubertas aos 15 das de iniciarse o curso escolar, consideraranse como vacantes.

2.4.11. Convocatoria extraordinaria.

No mes de novembro de cada curso escolar poder abrirse unha Convocatoria Extraordinaria sempre e cando existan vacantes que non foron cubertas coas persoas da lista de espera. O procedemento ser o mesmo que o da Convocatoria Oficial do mes de maio.

Nesta convocatoria extraordinaria se ofertarn s as prazas vacantes que haxa en cada ciclo, non admitndose calquera outra solicitude de praza que non coincida coas ofertadas.

2.4.12. Documentacin da Matrcula.

Os/as admitidos/as tern que achegar, dentro dos 10 das hbiles seguintes publicacin da relacin definitiva de admitidos/as e da lista de espera no taboleiro do concello e na EIM, a seguinte documentacin complementaria:

Copia da tarxeta sanitaria da/o menor.

Certificado mdico da/o menor.

Das fotografas tamao carn.

Autorizacin por escrito das persoas que poden recoller ao/ menor.

Xustificante de ingreso da cota de matrcula.

Autorizacins: para o tratamento informtico dos datos, para a toma de material fotogrfico, para a toma da medicacin.

A non presentacin desta documentacin entenderase como a renuncia praza.

Calquera indicio de cambio non declarado, distorsin ou falseamento da situacin sociofamiliar, da situacin laboral, da situacin da vivenda ou da situacin econmica reflectidas na solicitude, poder dar lugar a que se inicie de oficio un expediente.

Poderase requirir ao/a solicitante os documentos que se consideren precisos para a resolucin do mesmo.

S se tern en conta, a efectos de baremacin do expediente, os extremos alegados cos documentos arriba indicados.

2.4.13. Perodo mnimo de adaptacin.

Coa finalidade de que cada neno/a poida ir adaptndose e integrndose na escola infantil, establcese un perodo mnimo de adaptacin que oscila entre as das e tres semanas. A incorporacin dinmica da escola paulatina, comenzando con 30 minutos de permanencia no centro para ir aumentando pouco a pouco en funcin do progreso individual d@ men@r ata completar a xornada que ten concedida.

2.5. Calendario e horarios.

O horario ofertado de 8.00 a 20.00, de luns a venres. A comisin de seguemento (integrada polos mesmos membros da comisin de baremacin) poder modificar o horario segn as necesidades existentes.

O curso escolar comprender do 1 de setembro 31 de agosto de cada ano natural.

Os das 24 e 31 de decembro non tern a consideracin de das hbiles a efectos laborais, polo que a escola infantil permanecer pechada mbolosdous das.

A Escola Infantil Municipal non pechar por vacacins de vern, pero tanto os horarios como a organizacin do persoal podera variar para adaptarse demanda real.

Os nen@s integrados na escola infantil teen a obriga de tomar un mes de vacacins, preferentemente en poca estival, e debern comunicar direccin do centro, cunha antelacin mnima dun mes, cal vai ser o mes de vacacins d@ men@r.

Un modelo de xornada que abrangue todo o horario ofertado, podera ser o seguinte:

8.00 a 9.30.Apertura e xogo libre.

8.00 a 9.00.Almorzo.

9.30 a 10.00.Asemblea xeral (grupo grande). Actividade do Calendario, sado, presentacin temporalizada da xornada. Cada grupo vaise coa sa titora aula.

10.00 a 13.00.Aula. Cada titora realiza o estipulado e programado para a xornada co seu grupo de alumnos, recollido na sa programacin de aula, en base proxecto curricular de centro (PCC) e proxecto educativo de centro (PEC) consensuado e elaborado entre todo o equipo educativo. Neste horario de actividades docentes ademais, traballarase a estimulacin temper (bits de informacin/intelixencia), realizaranse os obradoiros, levaranse a cabo as actividades necesarias para desenvolver o proxecto de atencin en hbitos saudables, sairase o patio se o tempo e o clima o permite ou ben, xogo libre, e dedicarase o tempo necesario para os cambios de cueiros e o aseo.

11.00.Merenda.

13.00 a 14.00.Comedor: hora de comer. O horario do comedor dos alumnos do grupo de 0 a 1 ano ser a partires das 12.00.

14.00 a 14.15.Aseo dos alumnos que quedan no comedor.

14.15 a 15.30.Sesta: tempo de descanso (aconsellaremos realizala a todos os nenos que durante este perodo de tempo estean na escola). O horario de descanso do grupo de 0 a 1 anos adecuarase o ritmo de cada neno/a; procuraremos que coincida co remate da comida.

15.30 a 16.00.Cambio de cueiros, aseo e xogo libre.

16.00.Estimulacin temper (bits de informacin/intelixencia).

16.15 a 17.30.Obradoiros

17.30.Merenda.

18.00 a 19.00.Obradoiros e actividades de animacin.

19.00 a 20.00.Xogo libre e peche.

2.6. Tipos de xornadas.

Xornada completa: 8 h.

Media xornada de ma: 6 horas, 08.00-14.00 h.

Media xornada, tarde: 4 horas, 16.00-20.00 h.

Xornada de tarde ampliada: 6 horas, 14.00-20.00

2.7. Rxime de sadas/visitas.

complicado nestas idades, a planificacin das sadas exterior (excursins, visitas museos) xa que anda a sa mobilidade, autonoma e os espazos s que non estn acostumados, desorintanos, supoendo un problema, pero sabemos que o feito de explorar outros entornos, son intres de intensidade e aprendizaxe para eles.

De todos os xeitos e anda que tendo presente a realidade acerca das sas limitacins, planificaremos e organizaremos cos grupos de 1-2 y 2-3 anos este tipo de actividades, sobre todo c de 2-3, contando e solicitando sempre a colaboracin dos pais co fin de evitar calquera tipo de perigo ou contratempo que puidese xurdir. A planificacin e organizacin, para que esto non aconteza, polo tanto, ser moi meticulosa.

Por isto a continuacin expoemos as normas a cumprir por todo o Equipo Educativo e as familias:

* Autorizacin escrita dos pais de conformidade coa sada que van realizar os seus fillos/ as.

* Informar sobre calquera eventualidade relacionada co tema da sada (toma de medicamentos, alerxias en xeral...)

* Procurar a colaboracin dos pais:

Puntualidade na chegada e sada.

Atender grupo que se lle asigne e non s seu fillo/a, seguindo as pautas que se establecen no centro antes de sar, co fin de evitar riscos para os nenos/as.

* As sadas nun principio sern achegadas centro (entorno mis prximo), debido s idades dos nenos/as. No caso de querer realizar unha excursin mis lonxe do normal e despois de pedir os xustificantes necesarios, planificarase con detalle:

O lugar

O tempo

O transporte a utilizar

Nmero de viaxeiros (reconto, antes e despois da sada)

Normas no lugar visitado, traballadas no aula con anterioridade.

* Nas sadas en xeral tamn se far un reconto do alumnado, antes e despois da sada.

* Para a seguridade dos nenos/as nos desprazamentos, utilizaremos de gua das cordas en paralelo s que deben de agarrarse con ambas mans. As educadoras situaranse: unha cabeza da fila e outra final, no medio as que resten xunto cos pais que colaboren.

Para o mesmo fin se esixe a utilizacin do chndal coa identificacin da escola infantil.

Indicar que, excepcionalmente, na Comparsa do Entroido, participan tdolos grupos de idade.

   
  3. ESTRUTURA ORGANIZATIVA.  
 

3.1 rganos polticos.

O/a concelleiro/a responsbel da rea de xestin de Servizos Sociais. A EIM estar integrada na rea de xestin poltica da Concellara de Servizos Sociais, que coordinar as restantes reas polticas e rganos tcnicos do Concello relacionados coa escola.

3.2. rganos tcnicos.

Todo o persoal da EIM cumprir cos requisitos establecidos no artigo 20 e 27 do Decreto 329/2005 do 28 de xullo, poolo que se regulan os centros de menores e os centros de atencin infancia e demais norma de aplicacin.

1. Direccin.

A/o director/a representa a EIM, e ser o responsbel do correcto funcionamento desta. Depende directamente da/o concelleira/o de Asuntos Sociais e as sas funcins son as seguintes:

Responsabilizarase da correcta xestin do centro.

Exercer a xefatura organizativa do persoal adscrito ao centro, ostentando a representacin da escola diante de calquera outra entidade pblica e/ou privada.

Propoer comisin de seguimento da EIM o proxecto educativo de centro, que elaborar xunto co persoal de atencin directa s nenas/os.

Cumprir e facer cumprir as leis, disposicin vixentes, regulamento de rxime interior, e cantas disposicins emanen dos rganos competentes da consellara e do Concello que lle afecten escola.

Supervisar, coordinar e facer cumprir o correcto desenvolvemento das actividades programadas.

Remitirlles aos rganos da consellara e do Concello cantos informes e datos sexan requiridos relativos aos menores atendidos ou a aspectos organizativos e funcionais do centro.

Dar traslado do plan de centro (Proxecto Educativo e Curricular) ao Concello para o seu coecemento e conformidade, sen prexuzo da remisin aos organismos competentes.

Elaborar a memoria xeral, que conter:

* Memoria acadmica.

* Memoria econmica de ingresos e gastos e rendicin anual de contas da EIM.

Efectuar cobros e autorizar pagos.

Autorizar actuacins extraordinarias para o normal desenvolvemento do centro.

Convocar e presidir reunins, as como executar e facer cumprir os acordos adoptados nestas.

Prestar atencin personalizada s usuarias/os tanto a travs do desempeo da funcin educativa como directiva (a esta poder asignar at un mximo de tres horas diarias, en ningn caso cadrando cos momentos de maior afluencia dos nenos/as).

2. Equipo tcnico.

O equipo tcnico constitese como un grupo de traballo a travs do cal o persoal de atencin directa a nenos/as participa do proxecto integral da EIM. Este equipo estar integrado polo director/a, que actuar como coordinador/a, e polo persoal de atencin directa a nenos/as.

Son competencias propias do equipo tcnico:

Elaborar o Proxecto Educativo e o Proxecto Curricular da EIM, e proceder sa modificacin en caso necesario.

Fixar os criterios para o seguimento e avaliacin destes documentos.

Establecer criterios xerais aos que deban adaptarse as programacins de cada un dos grupos de idade.

Elaborar as memorias anuais da EIM, na parte que lles corresponda.

Desear actividades que esixan coordinacin entre os distintos grupos de idade.

Programar actividades cos pais/nais dos nenos/as.

Elaborar as normas de rxime interior da EIM, para elevalo a aprobacin do Concello de Pontedeume.

O mtodo de funcionamento do equipo tcnico establecerase en todo caso no Plan de Centro, recollendo aqueles aspectos non contemplados na lexislacin vixente, ou no presente regulamento.

3. Persoal de atencin directa aos nenos/as.

1. O persoal de atencin directa a nenos/as ser o que estando en posesin da titulacin ou habilitacin correspondente, realice funcins que segundo a sa categora profesional se establezan no convenio colectivo, as como as que lle encomende a direccin da EIM.

2. Todo o persoal que realice funcins educativas, de coidados ou vixilancia dos nenos deber acreditar o seu correcto estado de sade e periodicamente someterase a un recoecemento mdico axeitado para acreditar que non padece enfermidade infecto-contaxiosa nin defecto fsico ou psquico que impida ou dificulte as sas funcins. Ser igualmente preceptiva, a vacinacin do persoal contra a rubola, co especial compromiso das mulleres en idade frtil de adoptar as medidas sanitarias preventivas que correspondan, durante os 3 meses despois da vacinacin. Este persoal deber estar en posesin das seguintes titulacins: Licenciada en pedagoxa ou psicopedagoxa, mestre especialista en educacin infantil ou equivalente, e/ou tcnica/o superior en educacin infantil ou equivalente a proporcin de persoal cualificado dun nmero igual ao de unidades en funcionamento mais un.

3. Este persoal estar integrado por:

1 licenciado/a ou mestre/a especialista en educacin infantil, que exercer ademais as funcins de direccin.

5 tcnicas/os superiores en Educacin Infantil ou tcnicas/os especialistas en Xardn de Infancia ou mestres/as especialistas en Educacin Infantil ou con outra especialidade, e que se atopen cursando a especialidade esixida.

1 persoal de apoio

4. Persoal de Servizos.

O persoal de servizos xerais est integrado polo persoal de cocia e limpeza, con carn de manipulador/a de alimentos, a ser posbel especialista en nutricin infantil.

O persoal de cocia e limpeza realizar as funcins que segundo a sa categora profesional se establezan no correspondente convenio colectivo as como as que lle encomende a direccin, ou o regulamento de rxime interior da EIM.

5. Persoal de coordinacin e apoio.

Deber haber, alomenos, unha persoa de apoio atencin e coidado dos/as nenas a cal, ademais das titulacins anteriores poder estar en posesin de: tcnico/a de atencin sociosanitaria, tcnico/a superior en animacin sociocultural, tcinico/a en coidados auxiliares de enfermera, diplomada/o en puericultura recoecida pola Consellera de Sanidade e aqueloutras recoecidas como apropiadas polo rgano competente na autorizacin do centro.

3.3. rganos mixtos.

Comisin de Baremacin, Coordinacin e Seguimento.

Aplicarselle a todas as solicitudes recibidas un procedemento de valoracin. Con tal fin constituirase no Concello de Pontedeume unha Comisin de baremacin, coordinacin e seguimento coa seguinte composicin:

Presidente/a: O/a concelleiro/a de Servicios Sociais.

Secretario/a: O da corporacin ou funcionario/a en quen delegue (con voz e sen voto).

Vogais: Unha das traballadoras sociais do Concello

A educadora familiar.

A/o interventor/a do Concello ou funcionario/a en quen delegue.

O/A director/a da EIM.

O/A pedagogo/a da EIM

Son competencias desta Comisin:

Cumplir axeitadamente con todo o procedemento de ingreso.

Aplica-lo baremo no proceso de admisin.

Aplicar a conta a aboar ou exencin a aplicar en cada caso en funcin do que dispoa a ordenanza fiscal reguladora.

Propoer ao alcalde/alcaldesa as solicitudes de ingreso as como formular a proposta das listas provisionais e definitivas unha vez rematado o proceso de baremacin e estudo de alegacins.

- Formular proposta ao/a alcalde/alcaldesa de calquera outra incidencia relevante e contida no corpo deste regulamento.

- Facer pblicas a relacin provisional e definitiva d@s admitid@s na escola infantil coa puntuacin correspondente e a quenda asignada.

Os acordos tomaranse por maiora simple e resolver, en caso de empate, o/a presidente.

3.4. Substitucin do persoal.

O procedemento a seguir no caso de baixas ou imprevistos no persoal da EIM ser o seguinte:

Comunicacin departamento de RRHH remitindo o correspondente parte de baixa ou xustificacin explicativa do imprevisto.

Seleccin de persoal.

Incorporacin inmediata da persoa seleccionada posto de traballo a cubrir.

Comunicacin Subdireccin de inspeccin de centros de servizos sociais as copias cotexadas das titulacins e a declaracin do Alcalde conforme cumpren os requisitos estabelecidos no artigo 20 e 27 do Decreto 329/2005 do 28 de xullo, poolo que se regulan os centros de menores e os centros de atencin infancia.

   
  4. NORMATIVA.  
 

Decreto 70/2002, do 28 de febreiro polo que se regula o rxime de prezos dos centros de atencin primeira infancia dependentes da Consellera de Familia, Promocin do Emprego, Muller e Xuventude.

Lei Orgnica de 3 de maio de 2006 de Educacin.

Decreto 329/2005 do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e centros de atencin infancia.

Decreto 143/2007, do 12 de xullo polo que se regula o rxime de autorizacin e acreditacin dos programas e dos centros de servizos sociais.

Regulamento de Rxime Interno e Funcionamento da Escola Infantil Chal Rosa do Concello de Pontedeume.

Ordenanza Municipal de Normalizacin Lingstica do Concello de Pontedeume aprobada definitivamente e publicada no BOP nm. 238 do 15 de outubro de 2004.

Ordenanza fiscal n. 29 reguladora da taxa pola prestacin do servizo da escola infantil municipal Chal Rosa (BOP n. 31, do 7 de febreiro de 2003).

Modificacins ordenanza fiscal nmero 29, reguladora da taxa pola prestacin do servizo na escola infantil Chal Rosa (BOP n. 98. 30-04-2004 e BOP n. 196. 25-08-2004).

4.1. NORMATIVA REFERENTE INFRAESTRUTURA DO CENTRO.

Hai que deixar constancia que o centro conta con:

Plan de actuacin para casos de emerxencia asinado pos un tcnico/a especialista en prevencin de riscos laborais.

Pliza de responsabilidade civil e de accidentes cunha base de tarifacin para todalas/os persoas usuarias do centro.

Libro de reclamacins a disposicin das persoas usuarias dilixenciado polo Servizo de Inspeccin de centros de infancia da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar con data 16 de febreiro de 2006.

Proxecto educativo a disposicin dos pais/nais

Libro de rexistro de usuarios/as

Expediente individual

Tanto o libro de rexistro de usuari@s como o expediente individual obedecern o establecido no Decreto 243/1995 o 28 de xullo ou nomativa que o sustituia.

4.2. NORMATIVA REFERENTE AO PERSOAL.

4.2.1. Relacin do persoal da EIM. Funcins.

POSTO A DESEMPEAR

TITULACIN

FUNCINS

DIRECCIN

Mestra Especialista en Educacin Infantil

Dirixir as actividades pedaggicas do Centro e supervisar as actividades desenvolvidas.

2 EDUCADORAS

Mestra Especialista en Educacin Infantil

Elabora e executa a programacin da sa aula , exerce a actividade educativa integral na sa unidade, desenvolve as programacins curriculares, inclundo as actividades relacionadas coa sade, a hixiene a e a alimentacin.

3 EDUCADORAS

Tcnica Superior en Educacin Infantil

Elabora e executa a programacin da sa aula , exerce a actividade educativa integral na sa unidade, desenvolve as programacins curriculares, inclundo as actividades relacionadas coa sade, a hixiene a e a alimentacin.

PERSOAL DE APOIO

Tcnica Superior en Educacin Infantil

Coidar da orde, seguridade, entretenimento, alimentacin, aseo e atencin persoal dos nenas/oss.

PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS COCIA

Tcnica Superior en Hostelera

Manipuladora de alimentos

Confeccin de mens, compra, preparacin de alimentos, responsabilizndose do seu bo estado e preparacin, as como da limpeza do local e utensilios de cocia.

PERSOAL DE SERVICIOS XERAIS LIMPEZA

Estudos Bsicos

Limpeza das dependencias.

4.2.2. Dereitos e obrigas do persoal.

DEREITOS DO PERSOAL.

Recibir informacin peridica da marcha e funcionamento do centro, a travs do/a director/a responsable do mesmo.

Presentar propostas que contriban a mellora-lo funcionamento do centro e atencin prestada s menores.

Desenvolve-las sas funcins educativas segundo o seu criterio persoal, sempre que se axusten programacin anual do centro.

A que se lle proporcionen, dentro das posibilidades do centro, os instrumentos e medios necesarios para desenvolve-las sas funcins axeitadamente en beneficio dos menores atendidos.

OBRIGAS DO PERSOAL.

Cumprir e facer cumprir, de acordo coas sas funcins, o Regulamento de rxime interior.

Velar polo respecto s dereitos dos menores recollidos no presente Regulamento e aqueles outros recoecidos na lexislacin vixente.

Gardar estricta confidencialidade sobre os datos persoais dos menores s que tean acceso en razn das sas funcins.

O cumprimento das tarefas e responsabilidades derivadas do seu posto de traballo.

4.3. NORMATIVA REFERENTE AOS NENAS/OS.

4.3.1. Dereitos dos/as nenos/as.

Os nenas/os teen dereito a recibir unha educacin que asegure o pleno desenvolvemento da sa personalidade.

Todas/os as/os nenas/os teen dereito s mesmas oportunidades de acceso s distintos niveis de ensinanza.

Teen dereito a non seren discriminados por razn de nacemento, raza, sexo, capacidade econmica, nivel social, conviccins polticas, morais ou religiosas, as como por discapacidades fsicas, sensoriais e psquicas, ou calquera outra condicin ou circunstancia persoal ou social.

Os nenas/os teen dereito a que o seu rendemento escolar sexa avaliado con plena obxectividade.

Todas/os as/os nenas/os teen dereito a que a sa actividade educativa se desenvolva nas debidas condicins de seguridade e higiene.

Todas/os as/os nenas/os teen dereito a que se respecte a sa integridade fsica e moral e a sa dignidade persoal, non pudiendo ser obxecto, en ningn caso, de tratos vexatorios degradantes.

4.3.2. Normas de sade e hixiene.

1. Os nenas/os debern acudir centro en condicins correctas de sade e hixiene.

2. Non sern admitidos no centro as/os nenas/os con temperatura igual ou superior a 38., que padezan enfermidades infecto-contaxiosas ou parasitose. A aparicin destas enfermidades deber ser comunicada polos pais, titores ou representantes legais direccin do centro que, vez, porao de inmediato en coecemento do Concello de Pontedeume.

3. En caso de observarse sntomas dun proceso infecto-contaxioso nos nenos/as no propio centro, informarase direccin do mesmo, e avisarase s seus pais, representantes legais ou titores, co fin de evitar a propagacin da enfermidade entre os demais nenos/as. O reingreso no centro solo ser posible unha vez transcorrido o perodo de contaxio e tras informe mdico que acredite tal circunstancia.

4. Se por parte do centro se observa a este respecto un comportamento reincidente, aprecindose un risco non solo para o menor, (acudir centro enfermo), senon tamn para o resto do alumnado e profesorado, posible contaxio, a Escola reservase o dereito de poer en coecemento do Xuz ou Tribunal competente o feito por si puidese ser constitutivo de delito de incumprimento do deber legal de asistencia inherente Patria Potestade, delito tipificado en el Art. 226 C. P.

5. Nos casos nos que se deban administrar medicinas s nenos/as, debern ir acompaadas da receita mdica, actualizada data do tratamento, na que constar o nome do neno/a, o nome do medicamento, forma, dose e periodicidade na administracin. Non se lles administrar ningunha medicacin que non vea acompaada as mesmo da autorizacin por escrito dos pais/nais, titores ou representantes legais indicando as horas da administracin das doses correspondentes.

6. En caso de accidente actuarase da seguinte forma:

En caso de ser leve o accidente, resolverano as educadoras. Sempre que se produzan se lles comunicar s pais ou titores legais oralmente ou por escrito a travs da axenda.

Nun caso de maior consideracin, a educadora ou directora debern chamar simultaneamente s pais para comunicarlles o sucedido, e 061, xa que non se pode trasladar nun vehculo particular accidentado.

4.3.3. Normas de alimentacin.

1. Con respecto s almorzos o horario ser de 8.00 a 9.00h da ma. Os nenos/as que cheguen despois desta hora non podern almorzar no centro.

2. A media ma a todos os nenos/as se lle ofrece un suplemento alimenticio que traern da casa.

3. A escola dispn de servizo de comedor para todos os nenos. O horario de comedor ser de 13.00 a 14.00 h para os alumnos que tomen comida non triturada, e de 12.00 a 13.00 h para os alumnos que tomen purs, polo que os pais que acudan antes centro a buscar seu fillo/a debern esperar a que termine de comer.

4. Os nenas/os que habitualmente non queden a comer debern avisar antes das 11.00 h da ma se algn da solicitan este servizo. O mesmo se un alumno/a que habitualmente come, algn da non vai quedar.

5. Todas/os as/os nenas/os que acoden centro debern deixar constancia no mesmo (comunicndoo oralmente e por escrito no informe ou entrevista inicial) de calquera posible alerxia. No caso de nenos/as connecesidade de dietas especiais debern presentar informe mdico que o xustifique.

6. O centro publicar no taboleiro de anuncios da Escola unha relacin mensual dos mens previstos, os cales procurarn proporcionar unha dieta sana, equilibrada e axeitada s idades dos alumnos/as.

4.3.4. Normas de convivencia.

Recomendamos o cumprimento dos horarios de entrada e sada que os pais estipulen para os alumnos, as como a puntualidade, co fin de poder dar comezo s actividades cun grupo de alumnos considerable en canto a nmero se refire e hora programada.

Prohbese terminantemente traer s nenos cunha temperatura igual ou superior a 38. C ou solapada con Apiretal ou Dalsy, neste caso, chamarase s pais para que acudan centro recolleren neno/a. Se esta situacin persistise durante dous das seguidos pedirase un informe mdico onde se especifiquen as causas da enfermidade.

Se os nenos non foran acudir centro rogamos o comuniquen, tamn se a ausencia vai ser prolongada, para deste xeito poder optimizar a organizacin do centro.

No canto de producirse algn retraso na hora da recollida del alumno/a, ser necesario e conveniente avisar centro.

Respecto servizo do comedor est dirixido a todos os alumnos. O horario ser de 13.00 a 14.00 para os alumnos maiores de 18 meses. Recomendase a todos aqueles pais que decidan utilizar este servizo, recollan nen@ remate do citado horario. Os menores de 18 meses traern da casa o bibern, comezando o horario de comida do pur para eles s 12.00. Se algn neno non quedase comer asiduamente e por calquera circunstancia o tivese que facer, deber avisar antes das 11.00 centro, igual que se necesitase tomar dieta. As como aqueles nenos que habitualmente utilizan o servizo de comedor e no asistisen centro, ou asisten pero non se quedan a comer.

Recomendamos nos comuniquen, se fora o caso, a existencia de calquera tipo de intolerancia ou alerxia a algn alimento, para poderen elaborar conxuntamente e coa colaboracin cos pais do alumno afectado, unha dieta personalizada, e evitar males maiores.

incorporrense centro todos os alumnos/as debern traer escola:

Muda completa: bodi ou camiseta, braga ou calzn, pantaln, xersei ou sudadera, calcetns e calzado.

Un paquete de cueiros.

Un paquete de toallias.

Pomada para o cuo.

Gorra ou viseira.

Colonia e peite.

Cepillo de dentes, vasio e pasta dentfrica (grupo 2-3 anos)

Botas para usar na horta escolar (grupo 2-3 anos)

Todo este material ser para deixar no centro, polo que estar todo marcado co nome do alumno/a, as como os obxectos que traian Escola, abrigos, chaquetas e mandilns, para evitar posibles prdoas e confusins.

As cadeiras de paseo permanecern nun lugar habilitado para elo. A excepcin dos das de adaptacin, non se permitir s pais o paso s aulas co obxectivo de evitaren a aglomeracin y fomentaren que o neno se sinta seguro no seu novo entorno sen a dependencia dos pais, titores ou familiar acompaante.

importante que traian roupa cmoda para que se sintan ben facilitaren a sa mobilidade. Rogamos e pedimos se eviten os petos, cordns nos zapatos, cinchas, tirantes... co fin de favorecer a sa autonoma e o noso labor diaria. Recomendamos o chndal como prenda mis adecuada. O mandiln deber estar marcado vista co nome do alumno, obrigatorio para os grupos de 1 a 2 y 2 a 3 anos para realizaren as actividades de aula. Recomndase un segundo mandiln para aqueles nenos que utilicen o servizo de comedor.

Se vara a persoa ou persoas que veen habitualmente recoller neno, ser preceptivo informar centro, dando os datos da mesma, se non se notificara non se entregar neno por razns de seguridade. No caso de que algn neno/a tea a problemtica de separacin dos pais ou mal entendemento por parte de ambos, non se lle negar a entrega do nio/a a ningunha das partes, a menos que exista sentencia dun xuz (documentacin que se nos deber facilitar)

Establecerase unhas horas de Titora para cada grupo de alumnos. A cita para as titoras solicitarase previamente.

As titoras s administrarn medicamentos xustificados con receita mdica e a autorizacin firmada dos pais dando o seu consentimento para poderllos administrar na escola. Especificaranse as horas e as cantidades das tomas. Tamn rogamos que se informe centro de calquera enfermidade contaxiosa como (conxuntivite, sarampelo, varicela...) para tomar as debidas precaucins.

Recomendamos non traer xoguetes (evitando de esta forma conflictos e prdoas) a excepcin dos primeiros das de asistencia, que coinciden co perodo de adaptacin centro. Xa que un xoguete ou obxecto de apego, serve neses intres como instrumento para o achegamento novo entorno e como elemento de socializacin.

Recomendamos o uso da axenda escolar a todos os alumnos, co fin de intercambio de informacin e seguimento exhaustivo por ambas partes. A colaboracin pais-escola fundamental para unha boa evolucin e desenvolvemento do pequeno.

Informamos que o centro non un lugar para deixar recados, notificacins, obxectos ou regalos para entregaren ou intercambiaren entre pais.

Notificarselles s pais travs de circular ou mediante exposicin no taboleiro de anuncios de cal ser o material didctico a utilizar polos alumnos durante curso escolar, para que poidan adquirilo previamente, coa suficiente antelacin inicio do programa de actividades.

4.3.5. Uso das dependencia e materiais.

Cada espazo do centro ten unha funcin, obxectivo/finalidade e horas de utilizacin, as pois:

AS SAS DE USOS MLTIPLES

Nelas se desarrollarn as actividades de psicomotricidade e as celebracins especficas (estacionais, da da Paz, etc); dispor de recunchos para actividades especficas. Ademais a sala de usos mltiples, tanto interior como exterior, destinaranse para o desenvolvemento de actividades que o equipo educativo estime oportuno

O COMEDOR

O comedor como tal usarase para comer de 13.00 a 14.00 -fanse cargo do mesmo a cocieira, e as educadoras ou titoras e persoal de apoio-, e para a merenda da tarde de 17.30.

PORCHE/ ENTRADA

O porche para que os pais deixen e recollan s nenos/as (as cadeiras de paseo podern estacionarse nesta zona ou nun espazo habilitado para elo).

Os pais no poden acceder s aulas a non ser no perodo de adaptacin.

DIRECCIN

Lugar de reunins e visitas centro de carcter oficial e onde o/a director/a realiza o traballo administrativo.

VESTBULO

Lugar onde se levarn a cabo a funcin de informacin s pais, de recollida dos nenos, atopase situado na entrada da Escola.

PATIO EXTERIOR

a zona de xogo libre, onde os nenos desfrutan dos xogos e xoguetes postos a sa disposicin (tobogn, triciclos, columbio...) No vern dispor de piscina desmontable. As horas de utilizacin do mesmo variar en funcin do tempo e do clima. Aproximadamente s 12.00 poderase sar ata a hora do comedor (os que acudan a el) ou ata que os vean recoller.

ASEOS/VESTIARIOS

Este espazo para uso exclusivo do persoal da escola.

COCIA

Estar completamente equipada, con espazo suficiente para gardar alimentos e tiles de cocia.

AULAS

Todas as aulas e o material que nelas hai deben cumprir normativa vixente. Ademais a ratio se organizar en funcin dos metros cadrados das mesmas.

Para poder levar a cabo unha boa metodoloxa, entendemos a distribucin do espazo como algo fundamental dentro do funcionamento global do centro. Trtase de facilitar un ambiente seguro, tranquilo e relaxado; rico en estmulos e medios.

A distribucin de espazos e materiais permitir neno/a a posibilidade de eleccin e a creatividade. Ser flexible de modo que permita s distintas transformacins do espazo dando lugar a mltiples opcins educativas e sociais: dende a posibilidade de organizar a actividade educativa do centro distribundo os recunchos dentro de cada aula para cada grupo en particular, a distribur s recunchos de xeito comn para todos os alumnos, excepto para o grupo de 0 a 1 ao, rotando os grupos polos diferentes espazos.

Nas aulas, os espazos estarn totalmente diferenciados por recunchos e momentos: de asemblea, traballo en mesa...

AULA DE BEBS, 0-1 ANO:

Dentro do espazo adicado a este grupo de idade, existen varias zonas perfectamente delimitadas:

Zona de descanso/dormitorio: espazo tenue e silencioso para facilitar o descanso do neno/a.

Zona de cambios (dividida por un cristal da aula pero non illada para facilitar o seu acceso e visibilidade).

Ademais destas das zonas, o aula, contar cun espazo aberto dividido en lugares axeitados para as demais actividades propias desta idade:

Recuncho das comidas: onde se colocarn tronas.

Paviplay: zona ampla cmoda e libre de obstculos para a realizacin de actividades de relaxacin, estimulacin, psicomotricidade...

Espazo destinado xogo: onde o neno/ a dispor de xoguetes seu alcance e con liberdade de accin e de movemento dentro do aula.

AULAS DE 1-2 ANOS:

Zona de cambios (separada do resto do aula pero non illada).

Zona de descanso/dormitorio: espazo tenue e silencioso para facilitar o descanso do neno/a.

Zona de descanso/ paviplay: espazo confortable destinado principalmente a actividades en grupo: expresivas, afectivas (contar contos, escoitar msica, relaxacin).

Zona de traballo: comezarase nesta idade con actividades destinadas motricidade fina dispoendo para isto do mobiliario e elementos necesarios (plastilina, puzzles, bolas de ensartar, contos...)

Zona de movemento libre: representar o 75 % aproximado do aula e nela o neno/a poderase mover seu gusto traballando principalmente a motricidade grosa e lateralidade (pelotas, material de arrastre, xogos de construccin...)

AULAS DE 2-3 ANOS:

Zona de aseos (separada do resto da aula pero non illada) Destinada a fomentar hbitos hixinicos.

Zona de paviplay: espazo destinado especialmente a actividades en grupo, reunins, actividades afectivas, etc.

Zona de movemento libre: representar el 75 % aproximado do aula e nela o neno/a poderase mover seu gusto traballando principalmente a motricidade grosa, coordinacin e lateralidade (pelotas, material de arrastre, xogos de construccin...).

Zona de traballo: destinada a potenciar a motricidade fina, dispoendo para iso dunha zona de mesas onde se realizarn actividades destinadas (pintura, plastilina, barro, puzzles, etc.).

Zona de xogo simblico: onde el nio/ a pode acceder de forma individual e realizar xogos actividades e xogos convencionais (profesins, cocia, bonecos, animais...).

Zona de xogos estructurados: o obxectivo principal que se pretende conseguir a estimulacin intelectual; a actividade estar baseada no e manipulacin de obxectos para desenvolver as capacidades necesarias para o dominio psicomotor, a discriminacin perceptiva, e a adquisicin de esquemas mentais. Todo isto encamiado formacin do pensamento lxico (puzzles, contos, papeis, tesoiras, madeiras afuracadas, telas...).

4.4. NORMATIVA REFERENTE FAMILIA.

4.4.1. Dereitos e obrigas dos pais/nais.

Dereitos.

Acceder ao centro e recibir asistencia sen discriminacin por razn de nacionalidade, sexo, raza, relixin, ideoloxa ou calquera outra condicin ou circunstancia persoal ou social.

A consideracin no trato, debida dignidade da persoa, tanto por parte do persoal do centro como dos demais usuarios.

Sixilo profesional acerca dos datos do seu historial sanitario e sociofamiliar.

A intimidade persoal en funcin das condicins estructurais do centro.

A que se lle facilite o acceso atencin social, sanitaria, educacin, cultural e en xeral a tdalas necesidades persoais que sexan precisas para conseguir o seu desenvolvemento integral.

A recibir un tratamento individualizado de contido educativo cara sa integracin sociofamiliar, que ter como obxectivos prioritarios a sa proteccin, educacin e formacin.

A asociarse co obxecto de favorecer a sa participacin na programacin e no desenvolvemento de actividades do centro.

A ser informados de xeito comprensible das medidas adoptadas respecto deles e pedir explicacin de canto afecte sa propia educacin.

A ser educados para a comprensin, tolerancia, convivencia, posibilitndolles que poidan facer uso das sas opcins de forma libre e persoal.

A participacin dos pais/nais/titores nas actividades educativas como: festas escolares, Nadal, Entroido,etc..

Obrigas.

Aboar a taxa correspondente.

Cumprir as normas sobre a utilizacin do centro e os servicios establecidos neste regulamento e as normas que en cada caso determina o centro.

Manter una conducta inspirada no mutuo respeto, tolerancia e colaboracin encamiada a facilitar unha mellor convivencia.

Comunicar a direccin do Centro, calquera tipo de patoloxa que presente o menor e que poida afectar o seu desenvolvemento.

4.4.2. Participacin de pais/nais.

A direccin da EIM fomentar a colaboracin das nais, pais e titores/as legais, as coma a sa participacin nos rganos colexiados e os contactos e reunins do persoal con eles.

A asociacin de pais e nais o rgano de participacin na vida do centro. A sa constitucin e funcionamento fomentarase por parte da direccin.

Para garantir a axeitada participacin dos pais/nais, sern de aplicacin xeral as seguintes normas:

1. Ao comezo do curso a direccin da EIM informar aos rganos de representacin da asociacin dos programas e actividades que se desenvolvern, da normativa estabelecida en relacin co centro e cantos aspectos poidan resultar do seu interese.

2. No caso de discrepancias referentes a aspectos do funcionamento da EIM, a asociacin poder dar traslado delas ao Concello de Pontedeume.

Os pais, nais, titores/as e representantes legais tern dereito a solicitar canta informacin precisen sobre a atencin recibida polos nenos/as.

4.4.3. Instrumentos de informacin a pais/nais.

As familias sern coecedoras do proxecto organizativo do centro e coma parte implicada na educacin e desenvolvemento dos seus fillos respectarn na medida do posible, os horarios co fin de non provocaren interrupcins e/ou conflictos no neno/a.

Para que isto poida acadarse fundamental a comunicacin entre os dous mbitos educativos e puntos de referencia que ten o neno/a (familia-escola). Por iso, desenvolveranse en todo momento intercambios de informacin entre ambos:

Na entrevista inicial co/a directora/a do centro.

De forma directa (falando coa titora ou o/a director/a no momento da entrada e sada do neno/ a centro).

travs da axenda informativa.

Mediante circulares.

Nas reunins grupais de inicio do curso e trimestrais.

Titoras, para as que se estabelecern uns horarios semanais para cada unidade e expoeranse no tabln de anuncios da EIM.

Con isto o que pretendemos que ademais de estar informados ambas partes da evolucin do alumno/a, os pais e familiares participen de forma activa e colaboren nas actividades e proxectos do centro, polo que fomentaremos e promoveremos a sa agrupacin e reunin en Asociacin Asociacin de Pais (APA)-, as coma tamn realizaremos:

Festas do centro e festas populares levadas Escola.

Festival de fin de curso.

Sadas exterior (excursins, visitas...).

Obradoiros

Actividades en colaboracin coas institucins, asociacin de vecios

Campaas informativas e actividades relacionadas con proxectos ou programas desenvolvidos polas Institucins en relacin a calquera tema onde a primeira infancia poida ter un papel protagonista.

Escola de Nais e Pais: charlas, xornadas, convivencias

Proxectos educativos, plantexados en determinados momentos: por exemplo, proxecto Voz Natura (no que se pide a sa colaboracin traendo, cos nenos/as, de casa material de reciclaxe)

Informe trimestral de seguemento individualizado.

4.5. PLAN DO CENTRO.

A programacin se concretar no Plan de Centro que conter o Proxecto Educativo e Curricular anual da Escola Infantil, debndoselle remitir con anterioridade 30 de outubro de cada ano Concello de Pontedeume para a sa conformidade, sen prexuizo da sa remisin s organismos competentes.

4.6. RXIME SANCIONADOR.

O Concello de Pontedeume exercer a potestade sancionadora consorte normativa vixente aplicable, o presente regulamento e as normas de rxime interior que se elaboren polo equipo tcnico da Escola Infantil.

   
  5. PREZOS E PAGOS.  
 

Ordenanza fiscal n. 29 reguladora da taxa pola prestacin do servizo da escola infantil municipal Chal Rosa (BOP n. 31, do 7 de febreiro de 2003)

Modificacins ordenanza fiscal nmero 29, reguladora da taxa pola prestacin do servizo na escola infantil Chal Rosa (BOP n. 98. 30-04-2004 e BOP n. 196. 25-08-2004).

Forma de pago: por transferencia bancaria.

Perodo de pago:

Matrcula: dentro dos 10 das hbiles seguintes publicacin da relacin definitiva de admitidos/as e da lista de espera no taboleiro do concello e na EIM.

Mensualidade: a liquidacin da cota tributaria practicarase por meses naturais e debern aboala os interesados nos dez primeiros das de cada mes, na entidade ou entidades financeiras que indique o Concello ou, no seu caso, o concesionario do servizo. En calquera momento o suxeito pasivo ter a posibilidade de domiciliar os recibos.

   
  6. TARIFAS.  
 

6.1. Normativa de referencia.

Decreto 70/2002, do 28 de febreiro polo que se regula o rxime de prezos dos centros de atencin primeira infancia dependentes da Consellera de Familia, Promocin do Emprego, Muller e Xuventude.

Ordenanza fiscal n. 29 reguladora da taxa pola prestacin do servizo da escola infantil municipal Chal Rosa (BOP n. 31, do 7 de febreiro de 2003)

Modificacins ordenanza fiscal nmero 29, reguladora da taxa pola prestacin do servizo na escola infantil Chal Rosa (BOP n. 98. 30-04-2004 e BOP n. 196. 25-08-2004).

6.2. Condicins.

Se por calquera motivo o centro permanecese pechado durante un nmero superior a quince das consecutivos, non se aboar a tarifa correspondente a ese perodo.

A non asistencia do usuario centro durante un perodo determinado non supn reduccin ningunha, nin extincin da tarifa, mentres non se formalice a baixa correspondente.

Non obstante, e con carcter excepcional, poder eximirse do pagamento da cota a aqueles usuari@s que por motivos de sade non poidan asistir centro durante un perdo superior a 45 das continuados. Nestes casos a solicitude de exencin da tarifa durante o perodo que corresponda, xunto coa acreditacin documental da circunstancia que a motiva, debern presentarse ante o alcalde/lpresidente, que resolver sobre a procedencia da suspensin.

Revisin da tarifa: durante o curso escolar poderase proceder revisin da tarifa fixada inicialmente, sempre que se produzan e xustifiquen variacins nas circunstancias familiares. Neste sentido, @ beneficiari@ queda obrigado a comunicar calquera variacin que se produza respecto, e dende a Administracin poderase citalo en calquera momento para proceder revisin da tarifa que ven aboando.

6.3. Beneficios fiscais.

a) Nenos/as pertencentes a familias numerosas, desconto dun 20 por cento.

b) Nenos/as pertencentes a familias monoparentais, desconto dun 20 por cento.

c) Cando asistan a este centro varios irmns, desconto dun 20 por cento por cada neno/a atendido/a. No caso de que estes irmns nacesen de parto mltiple, o desconto ser dun 30 por cento por cada neno/a.

Estes descontos sern acumulables en caso de concorrer estas circunstancias na mesma praza.

Cando o neno/a atendido/a ingrese no centro con posterioridade da 15 do mes, a cota que corresponda pagar polo dito mes ter un desconto do 50 por cento.

A tabla de tarifas correspondentes curso 2008-2009 aparecer no ANEXO III.

   
  ANEXO I  
 

CURSO 20 /20

PROCEDEMENTO

SOLICITUDE DE RESERVA DE PRAZA EN ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL CHAL ROSA

DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DO NENO/A

APELIDOS

NOME

DATA DE NACEMENTO

DATOS DO PAI, NAI OU TITOR LEGAL

NIF/NIE

APELIDOS

NOME

ENDEREZO

LOCALIDADE

PROVINCIA

C.P.

CENTRO DO LUGAR DE TRABALLO

N. SS.SS

TELFONO DE CONTACTO

CORREO ELECTRNICO

DATOS DA UNIDADE FAMILIAR

APELIDOS E NOME (INCLUIDO O SOLICITANTE)

NIF/NIE

DATA DE NACEMENTO

PARENTESCO

SITUACIN LABORAL

INGRESOS ANUAIS

N. MEMBROS UNIDADE FAMILIAR

SUMA DE INGRESOS TOTAIS

ACTUALIZACINCIRCUNSTACIAS FAMILIARES

 Familia numerosa

 Familia monoparental

 Mis de un/unha irmn/ na escola infantil

SERVICIOS SOLICITADOS

 Asistencia con comedor

 Asistencia sin comedor

Quendas: indicar a orde de preferencia, se o caso (1.,2.,3.)

 Completa  Tarde: xornada de 4 horas 

 Maa xornada de 6 horas 

OBSERVACINS

SINATURA DO/A SOLICITANTE

, de de 20.

SR/A. CONCELLEIRO/A DE SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE PONTEDEUME

Calquera indicio de cambio non declarado, distorsin ou falseamento da situacin sociofamiliar, da situacin laboral, da situacin da vivenda ou da situacin econmica reflectidas na solicitude, poder dar lugar a que se inicie de oficio un expediente de comprobacin dos datos referidos.

Poderase requirir ao/ solicitante os documentos que se consideren precisos para a resolucin do expediente.

S se tern en conta a efectos de baremacin do expediente os extremos alegados cos documentos arriba indicados.

A omisin, falsidade dos datos ou dos documentos achegados e a duplicidade de solicitudes no momento da matriculacin sern causa de anulacin.

Aos efectos do disposto na Lei Orgnica 15/1999, de 13 de decembro de Proteccin de Datos de Carcter Persoal (LOPD), o/a asinante autoriza o tratamento dos datos persoais (inclundo a sa incorporacin nos correspondentes ficheiros) incorporados na solicitude e noutros documentos normalizados relativos xestin administrativa da E.I.M. Chal Rosa. Que a finalidade para a que se utiliza o tratamento dos seus datos para a organizacin educativa e xestin administrativa do centro educativo citado e dar cumprimento normativa aplicable. O/A asinante poder exercitar os seus dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin e oposicin relativo a este tratamento do que responsable o Concello de Pontedeume e Ana Naya Garca, S.L. como responsable da prestacin do servizo dirixndose por escrito a esta ltima na sa sede r/Restollal, 12. 15702 Santiago de Compostela, nos termos da normativa vixente.

   
  ANEXO II  
 

CURSO 20 /20

PROCEDEMENTO

SOLICITUDE DE RESERVA DE PRAZA EN ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL CHAL ROSA

DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DO NENO/A

APELIDOS

NOME

DATA DE NACEMENTO

DATOS DO PAI, NAI OU TITOR LEGAL

NIF/NIE

APELIDOS

NOME

ENDEREZO

LOCALIDADE

PROVINCIA

C.P.

CENTRO DO LUGAR DE TRABALLO

N. SS.SS

TELFONO DE CONTACTO

CORREO ELECTRNICO

DATOS DA UNIDADE FAMILIAR

APELIDOS E NOME (INCLUIDO O SOLICITANTE)

NIF/NIE

DATA DE NACEMENTO

PARENTESCO

SITUACIN LABORAL

INGRESOS ANUAIS

N. MEMBROS UNIDADE FAMILIAR

SUMA DE INGRESOS TOTAIS

ACTUALIZACIN CIRCUNSTACIAS FAMILIARES

 Familia numerosa

 Familia monoparental

 Mis de un/unha irmn/ na escola infantil

SERVICIOS SOLICITADOS

 Asistencia con comedor

 Asistencia sin comedor

Quendas: indicar a orde de preferencia, se o caso (1.,2.,3.)

 Completa  Tarde: xornada de 4 horas 

 Maa xornada de 6 horas 

OBSERVACINS

SINATURA DO/A SOLICITANTE

, de de 20..

SR/A. CONCELLEIRO/A DE SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE PONTEDEUME

Calquera indicio de cambio non declarado, distorsin ou falseamento da situacin sociofamiliar, da situacin laboral, da situacin da vivenda ou da situacin econmica reflectidas na solicitude, poder dar lugar a que se inicie de oficio un expediente de comprobacin dos datos referidos.

Poderase requirir ao/ solicitante os documentos que se consideren precisos para a resolucin do expediente.

S se tern en conta a efectos de baremacin do expediente os extremos alegados cos documentos arriba indicados.

A omisin, falsidade dos datos ou dos documentos achegados e a duplicidade de solicitudes no momento da matriculacin sern causa de anulacin.

Aos efectos do disposto na Lei Orgnica 15/1999, de 13 de decembro de Proteccin de Datos de Carcter Persoal (LOPD), o/a asinante autoriza o tratamento dos datos persoais (inclundo a sa incorporacin nos correspondentes ficheiros) incorporados na solicitude e noutros documentos normalizados relativos xestin administrativa da E.I.M. Chal Rosa. Que a finalidade para a que se utiliza o tratamento dos seus datos para a organizacin educativa e xestin administrativa do centro educativo citado e dar cumprimento normativa aplicable. O/A asinante poder exercitar os seus dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin e oposicin relativo a este tratamento do que responsable o Concello de Pontedeume e Ana Naya Garca, S.L. como responsable da prestacin do servizo dirixndose por escrito a esta ltima na sa sede r/Restollal, 12. 15702 Santiago de Compostela, nos termos da normativa vixente.

   
  ANEXO III  
 

CONTRIBUCINS MENSUAIS POR HORAS DE USO, HORAS COMPLEMENTARIAS E MATRCULA ANUAL

CURSO 2008-2009

RPC/ mes

REDUCCINS

Xornada completa

(8 horas)

Xornada de ma

(6 horas)

Xornada de tarde

(6 horas)

Xornada de tarde

(4 horas)

Horario ampliado

(por hora)

Matrcula/ano

Comedor

Inferior 30% do SMI*: -180

100%

0

0

0

0

0

60

0

Entre o 30% e o 50% do SMI: 180 300

100%

0

0

0

0

6,87

60

16,50

Entre o 50% e o 75% do SMI: 300 450

70%

33

26,40

26,40

16,50

6,87

60

16,50

Entre o 75% e o 100% do SMI: 450 - 600

40%

66

52,80

52,80

33

6,87

60

16,50

Entre o 100% e o 150% do SMI: 600 900

10%

99

79,20

79,20

49,50

13,75

90

33

Superior 150% do SMI: + 900

0%

110

88

88

55

13,75

90

33

Salario mnimo interprofesional vixente: 600 ano 2008

Descontos contemplados: 20% no caso de familia monoparental

20% no caso de familia numerosa

20% no caso de mis de un irmn na escola infantil

30% no caso de parto xemelar

   
  ANEXO IV  
 

1. SITUACIN SOCIO-FAMILIAR.

Por cada membro da unidade familiar..

Nmero de persoas que, non formando parte da unidade familiar, estea a cargo desta........................................

No caso de que a/o nena/o para ao que se solicita praza nacese nun parto mltiple..

Por cada membro da unidade familiar, afectado por minusvalidez, enfermidade que requira internamento peridico, alcoholismo ou drogodependencia ......................................................

Pola condicin de familia monoparental.....................................

Por ausencia do fogar familiar de ambo os dous membros parentais............

Pola condicin de familia numerosa 

Outras circunstancias familliares acreditadas debidamente .

II. SITUACIN LABORAL FAMILIAR.

2.1.Situacin laboral de ocupacin:

Nai 

Pai.

2.2.Situacin laboral de desemprego (1):

Nai

Pai.

(1) Valorarase tal condicin coa certificacin de demanda de emprego con efectos do da anterior ao de apertura do prazo de presentacin

III. SITUACION ECONOMICA.

RPC mensual da unidade familiar, referida ao indicador pblico de renda de efectos mltiples (IPREM) vixente:

Inferior ao 25% do IPREM 4 puntos

Entre o 25% e o 50% do IPREM 3 puntos

Superior ao 50% e inferior 75% do IPREM 2 puntos

Entre o 75% e o 100% do IPREM . 1 punto

Superior o 100% e inferior o 125% do IPREM. 1 punto

Entre o 125% e o 150% do IPREM.2 puntos

Superior 150% e inferior ao 200% do IPREM 3 puntos

Igual ou superior ao 200% do IPREM 4 puntos

DOCUMENTACIN QUE SE XUNTA

 D.N.I. DOS PAIS OU TITOR LEGAL

 LIBRO DE FAMILIA

 XUSTIFICANTE DE INGRESOS (COPIA DA DECLARACIN DO IRPF OU, NO CASO DE NON ESTAR OBRIGADO A DECLARAR CERTIFICACINS EXPEDIDAS POLA AXENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA.

 XUSTIFICANTE DE OCUPACIN OU DE DESEMPREGO (LTINA NMINA, CERTIFICACIN DE EMPRESA O CERTIFICADO DE DESEMPREGO).

 CERTIFICADO DE MINUSVALIDEZ ALEGADA POLOS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR, S NO CASO DE QUE NON SEXA EXPEDIDO POLA COMUNIDADE AUTNOMA DE GALICIA.

 CERTIFICA DO MDICO NO CASO DE ENFERMIDADES CRNICAS OU OUTRAS AFECCINS ALEGADAS POLOS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR.

 DITAME DO EQUIPO DE ORIENTACIN ESPECFICO, DEPENDENTE DA INSPECCIN DE EDUCACIN DA DELEGACIN PROVINCIAL DA CONSELLERA DE EDUCACIN E ORDENACIN UNIVERSITARIA OU DO RGANO CORRESPONDENTE NA ADMINISTRACIN DO ESTADO OU NAS RESPECTIVAS COMUNIDADES AUTNOMAS, EN SE MOTIVE A NECESIDADE DE INTEGRACIN.

 DOCUMENTACIN ACREDITATIVA DE INCIDENCIAS TALES COMO: SEPARACIN DO CNXUXE, ABANDONO DO FOGARETC.

 INFORME DOS SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO CORRESPONDENTE, NO SUPOSTO DE QUE SEXA NECESARIO POR FALTA DE ACREDITACIN DOCUMENTAL SUFICIENTE OU POR SITUACIN ESPECIAIS NA S QUE VIVA A UNIDADE FAMILIAR.

................................................., ............... de . .............................................. de 20.........

(sinatura do solicitante)

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios