Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ponteceso - Regulamento Orgnico Municipal

Publicación provisional : 06-03-2009 BOP N 53 -- Publicación definitiva : 29-04-2009 BOP N 96
Redacción Aplicable desde 18-05-2009

Redacciones Redacciones
 - TTULO PRELIMINAR. Disposicin xerais
 - Artigo 1. Do obxecto e mbito de aplicacin.
 - Artigo 2. Prelacin de fontes.
 - Artigo 3. Disposicins interpretativas.
 - Artigo 4. Control e fiscalizacin.
 - TTULO I.ESTATUTO DOS MEMBROS DAS CORPORACINS LOCAIS
 - CAPTULO I.ADQUISICIN, SUSPENSIN E PERDA DA CONDICIN DOS MEMBROS DAS CORPORACINS LOCAIS
 - Artigo 5.
 - Artigo 6. Rxime das candidaturas.
 - Artigo 7. Rxime dos concelleiros electos.
 - CAPTULO II.DOS DEREITOS E DOS DEBERES DOS CONCELLEIROS
 - Artigo 8. Disposicins xerais.
 - Artigo 9. Rxime de asistencias aos rganos colexiados.
 - Artigo 10. Do dereito de informacin.
 - CAPTULO III.DOS GRUPOS POLTICOS
 - Artigo 11. Das normas para a constitucin dos grupos polticos.
 - Artigo 12. Do procedemento de constitucin dos grupos polticos.
 - Artigo 13. Do concelleiro non adscrito.
 - Artigo 14. Do compromiso dos grupos polticos respecto do concelleiro non adscrito.
 - TTULO II.ORGANIZACIN NECESARIA DO CONCELLO
 - CAPTULO I.DISPOSICINS XERAIS
 - Artigo 15. rganos necesarios.
 - Artigo 16. Das atribucins do alcalde, do Pleno e da Xunta de Goberno Local.
 - Artigo 17. Das delegacins do alcalde e do Pleno.
 - Artigo 18. Do mbito da delegacin.
 - Artigo 19. Da avocacin de competencias.
 - CAPTULO II
 - Artigo 20. Do alcalde.
 - Artigo 21. Dos tenentes de alcalde.
 - Artigo 22. Da perda da condicion de tenente de alcalde.
 - Artigo 23. Das atribucins dos tenentes de alcalde.
 - Artigo 24. Das ausencias do alcalde.
 - Artigo 25. Das delegacins irrevogables.
 - CAPTULO III.DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
 - Artigo 26. Da sa composicin e atribucins.
 - Artigo 27. Da periodicidade das sas sesins.
 - Artigo 28. Da convocatoria, da orde do da e da publicidade das sesins.
 - CAPTULO IV.DO RXIME DE SESINS DO PLENO
 - SECCIN PRIMEIRA.DISPOSICINS XERAIS
 - Artigo 29. Da composicin.
 - Artigo 30. Lugar de celebracin das sesins.
 - Artigo 31. De todos os tipos de sesins.
 - Artigo 32. Das sesins ordinarias.
 - Artigo 33. Das sesins extraordinarias.
 - Artigo 34. Das sesins extraordinarias urxentes.
 - Artigo 35. Da convocatoria.
 - Artigo 36. Do exame do expedientes.
 - Artigo 37. Da sa duracin.
 - Artigo 38. Da publicidade das sesins.
 - Artigo 39. Constitucin.
 - SECCIN SEGUNDA.DA ORDE DO DA
 - Artigo 40. Da sa formacin.
 - Artigo 41. Da sa distribucin.
 - SECCIN TERCEIRA
 - Artigo 42. Principios de carcter xeral.
 - Artigo 43. Do inicio da sesin.
 - Artigo 44. Da ordenacin dos asuntos.
 - Artigo 45. Da intervencin dos habilitados estatais.
 - Artigo 46. Da adopcin de acordos sen debate.
 - Artigo 47. Do desenvolvemento dos debates.
 - Artigo 48. Da primeira queda de intervencins.
 - Artigo 49. Da segunda quenda de intervencins.
 - Artigo 50. Das intervencins por alusins.
 - Artigo 51. Da orde nas sesins plenarias.
 - Artigo 52. Das abstencins nas sesins plenarias.
 - Artigo 53. Da terminologa no desenvolvemento das sesins.
 - Artigo 54. Dos rogos e das preguntas.
 - Artigo 55. Das votacins.
 - Artigo 56. Da forma de adoptar acordos
 - Artigo 57. Do senso do voto.
 - Artigo 58. Dos tipos de votacin.
 - Artigo 59. Das actas.
 - CAPTULO V.DAS COMISINS INFORMATIVAS E DA COMISIN ESPECIAL DE CONTAS
 - SECCIN PRIMEIRA.COMISINS INFORMATIVAS
 - Artigo 60. Da natureza e das funcins das comisins informativas.
 - Artigo 61. Dos tipos de comisins informativas.
 - Artigo 62. Da sa composicin.
 - SECCIN SEGUNDA.DA COMISIN ESPECIAL DE CONTAS
 - Artigo 63. Obxecto.
 - Disposicin derrogatoria.
 - Disposicin adicional primeira.
 - Disposicin adicional segunda.
 - Disposicin final.
   
  TTULO PRELIMINAR. Disposicin xerais  
 

   
  Artigo 1. Do obxecto e mbito de aplicacin. 
 

Este regulamento que ten por obxecto regular o rxime de funcionamento dos rganos bsicos e complementarios do Concello de Ponteceso aprbase no exercicio da autonoma constitucionalmente garantida, facendo uso das potestades regulamentarias e de autoorganizacin que recoece a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local.

   
  Artigo 2. Prelacin de fontes. 
 

Na regulacin das materias obxecto deste regulamento seguirase a seguinte prelacin de fontes:
a) Lei reguladora das bases do rxime local
b) Lexislacin da Comunidade Autnoma de Galicia
C) Regulamento orgnico municipal
d) Lexislacin xeral do Estado, en especial o Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, que aproba o regulamento de organizacion, funcionamento e rxime xurdico das entidades locais, en todas aquelas cuestins que non estean reguladas por este regulamento orgnico ou nas que o seu desenvolvemento resulte insuficiente.

   
  Artigo 3. Disposicins interpretativas. 
 

Correspndelle ao alcalde ou ao Pleno, en funcin do rxime de competencias establecido, ditar instrucins interpretativas e aclaratorias da normativa que resulte de aplicacin no termo municipal.

   
  Artigo 4. Control e fiscalizacin. 
 

Correspndelle ao Concello Pleno o control e a fiscalizacin de todos os rganos de goberno.

   
  TTULO I.ESTATUTO DOS MEMBROS DAS CORPORACINS LOCAIS  
 

   
  CAPTULO I.ADQUISICIN, SUSPENSIN E PERDA DA CONDICIN DOS MEMBROS DAS CORPORACINS LOCAIS 
 

   
  Artigo 5. 
 

A adquisicin da condicin de membro da Corporacin, a determinacin do nmero de membros que a comporn, o procedemento de eleccin, a duracin do mandato e os supostos de inelexibilidade e incompatibilidade son os regulados na lexislacin estatal, en concreto da Lei orgnica 5/1985, do 19 de xuo, do rxime electoral xeral, na Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e o Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organizacin, funcionamento e rxime xurdico das entidades locais.

   
  Artigo 6. Rxime das candidaturas. 
 

As candidaturas que se presenten para as eleccins municipais debern ter unha composicin equilibrada de mulleres e de homes, de forma que, no conxunto da listaxe, os/as candidatos/as de cada un dos sexos supoan como mnimo o 40%, nos termos do artigo 44 bis da Lei orgnica 4/1985, do 19 de xuo, de rxime electoral xeral. Cando o nmero de postos que hai que cubrir sexa inferior a cinco, a proporcin de mulleres e de homes ser o mis prxima posible ao equilibrio numrico.

   
  Artigo 7. Rxime dos concelleiros electos. 
 

Os concelleiros electos debern presentar a credencial ante a Secretara Xeral e debern realizar a declaracin sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles proporcione ou lles poida proporcionar ingresos econmicos. Formularn, tamn, a declaracin dos seus bens patrimoniais, que se realizar antes de tomar posesin do cargo.
No exercicio do seu dereito a informacin, os concelleiros podern estar representados polos conselleiros e asesores dos grupos polticos debidamente acreditados.

   
  CAPTULO II.DOS DEREITOS E DOS DEBERES DOS CONCELLEIROS 
 

   
  Artigo 8. Disposicins xerais. 
 

Os membros da Corporacin gozan, unha vez que tomaron posicin do cargo, dos honores, prerrogativas e distincins propios do cargo que se establezan nas leis estatais e nas que as desenvolvan, e estn obrigados a cumprir estritamente os deberes e as obrigas inherentes ao cargo.

   
  Artigo 9. Rxime de asistencias aos rganos colexiados. 
 

Os membros das corporacins locais teen o dereito e o deber de asistir, con voz e voto, s sesins plenarias e s sesins daqueles outros rganos colexiados dos que formen parte, ags causa xusta que llo impida, que lle debern comunicar ao presidente da Corporacin coa antelacin necesaria.
Os membros da Corporacin comunicaranlle por escrito ao alcalde as sas ausencias do termo municipal que sexan superiores a oito das, ben persoalmente ou por medio do portavoz, concretando a duracin previsible da ausencia.

   
  Artigo 10. Do dereito de informacin. 
 

1) Todos os concelleiros teen dereito a obter do alcalde ou dos concelleiros nos que deleguen cantos antecedentes, datos ou informacins consten no poder dos servizos da Corporacin e resulten precisos para desenvolver as sas funcins.
2) A solicitude para exercer o dereito recollido no pargrafo anterior ter que ser resolta motivadamente nos cinco das naturais seguintes a aquel no que fose presentada. Se nese prazo non se ditase resolucin expresa, a solicitude entenderase concedida por silencio administrativo.
3) Malia o que dispoen os artigos apartados anteriores, os servizos administrativos estarn obrigados a facilitar a informacin sen necesidade de que o concelleiro acredite estar autorizado, nos seguintes casos:
a) Cando se trate do acceso dos concelleiros informacin propia das delegacins ou das responsabilidades de xesin
b) Cando se trate do acceso de calquera concelleiro informacin e documentacin correspondente aos asuntos que tean que ser tratados polos rganos colexiados dos que forman parte, as como s resolucins ou acordos que adopte calquera rgano municipal. Neste ltimo caso, os concelleiros podern solicitarlle ao secretario xeral do concello os expedientes sobre os que recaera unha resolucin ou un acordo, dependendo do rgano de tramitacin.
c) Cando se trate do acceso doss concelleiros informacin ou documentacin do concello que sexa de libre acceso para os cidadns.
4) A informacin solicitada estar ao dispor da persoa que o solicite dende o outorgamento expreso ou tcito do pedimento ou dende que o servizo administrativo que tea que subministrala recibira a solicitude, cando non se precise previa autorizacin. Ese prazo poder ser ampliado ata un total de cinco das naturais nos casos nos que razns de orde prctica ou tcnica ou a natureza propia da informacin as o requiran, debendo xustificar a ampliacin do prazo de forma escrita e motivada.
Se no pedimento se inclura a de expedicin de copias de documentacin e o seu volume fora tal que a reproducin por medios mecnicos puidera entorpecer o normal funcionamento da unidade responsable da entrega, esa documentacin porase de manifesto para a sa consulta por un perodo de dous das. Nese caso, o pedimento de copias limitarase aos documentos concretos sobre os que se pretenda obter a informacin e a sa expedicin non poder superar o prazo de cinco das naturais, contados dende o momento no que se efecte esa concrecin.

   
  CAPTULO III.DOS GRUPOS POLTICOS 
 

   
  Artigo 11. Das normas para a constitucin dos grupos polticos. 
 

1. Os concelleiros, para os efectos de actuacin corporativa, integraranse en grupos polticos municipais ao comezo de cada mandato, que se correspondern cos partidos polticos, federacins, coalicins ou agrupacins electorais que obtiveran postos na Corporacin.
2. Os concelleiros que foran elixidos pola mesma candidatura electoral que non se integren no grupo poltico que constita a formacin electoral pola que foron elixidos ou que posteriormente abandonen o seu grupo de procedencia tern a consideracin de concelleiros non adscritos.
3. Ningn concelleiro poder pertencer simultaneamente a mis dun grupo poltico municipal.

   
  Artigo 12. Do procedemento de constitucin dos grupos polticos. 
 

1. Os grupos polticos municipais constituiranse mediante escrito dirixido Alcalda e subscrito por todos/as os/as seus/sas integrantes. Ese escrito presentarase na Secretara dentro dos cinco das hbiles seguintes ao da constitucin da Corporacin.
2. Nese escrito farase constar, como mnimo, o nome do grupo poltico, o do seu portavoz, e poderanse nomear tamn suplente/s. O nomeamento destes cargos poder variar durante o mandato corporativo, debendo comunicarllo Alcalda mediante escrito no que estea acreditado o acordo tomado por maiora absoluta do grupo respectivo. A comunicacin presentarase no prazo de cinco das hbiles dende a modificacin.
3. Da constitucin dos grupos municipais, dos seus integrantes e portavoces darase conta ao Concello Pleno na primeira sesin que celebre despois da presentacin dos citados escritos. Do mesmo xeito procederase coas variacions que se produciran durante o mandato.

   
  Artigo 13. Do concelleiro non adscrito. 
 

1. Os concelleiros que non queden integrados/as no grupo poltico constitudo polos concelleiros elixidos na candidatura da sa formacin poltica, que abandonen o seu grupo ou sexan expulsados tern a considracin de concelleiros non adscritos.
2. Os concelleiros non adscritos, calquera que sexa o nmero, non podern integrarse noutro grupo poltico nin constitulo, polo que desenvolver de forma illada a sa actuacin corporativa.
3. O concelleiro non adscrito s ter os dereitos econmicos e polticos que individualmente lle correspondan como membro da Corporacin e estes, en ningn caso, podern ser superiores aos que lle corresponderan de permanecer no grupo de procedencia.
4. Os concelleiros que adquiran a sa consideracin con posterioridade sesin constitutiva da Corporacin debern incorporarse ao grupo politico formado pola listaxe na que foran elixidos. En caso contrario, tern a condicin de concelleiros non adscritos.
5. Cando un concelleiro adquira a condicin de non adscrito o/a interesado/a ou o portavoz do grupo ao que pertenecera daralle conta ao Pleno. Sern os concelleiros que permanezan nese grupo poltico os lextimos integrantes del para todos os efectos.

   
  Artigo 14. Do compromiso dos grupos polticos respecto do concelleiro non adscrito. 
 

1 Os grupos polticos non admitirn a ningn concelleiro que fora elixido na candidatura doutra formacin poltica.
2 As mesmo, non admitirn a colaboracin dos concelleiros non adscritoss para formalizar as mocins de censura nin as solicitudes das sesins extraordinarias do Concello Pleno.

   
  TTULO II.ORGANIZACIN NECESARIA DO CONCELLO  
 

   
  CAPTULO I.DISPOSICINS XERAIS 
 

   
  Artigo 15. rganos necesarios. 
 

Son rganos necesarios do concello os seguintes:
 Alcalde
 Tenentes de alcalde
 Pleno
 Xunta de Goberno Local
 Comisin Informativas, sempre e cando o concello tea mis de 5.000 habitantes e a Comisin Especial de Contas en todo caso.

   
  Artigo 16. Das atribucins do alcalde, do Pleno e da Xunta de Goberno Local. 
 

As atribucins do alcalde, do Pleno e da Xunta de Goberno Local son as que establece a Lei reguladora das bases do rxime local (Lei 7/1985), as como o texto refundido das disposicins legais vixentes en materia de rxime local (Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril).

   
  Artigo 17. Das delegacins do alcalde e do Pleno. 
 

1. Tanto o alcalde como o Pleno poden efectuar delegacins en favor da Xunta de Goberno Local. O alcalde tamn pode facer delegacins xenricas en favor dos concelleiros membros da Xunta de Goberno Local e delegacins especficas en favor de calqueera dos concelleiros anda que non pertenzan Xunta de Goberno Local.
O nmero e a denominacin das distintas reas de servizos que poden ser obxecto de delegacin determinarao o alcalde.
2. O alcalde deber realizar as delegacins mediante decreto que conter o mbito dos asuntos aos que se refire a delegacin, as facultads que se delegan as como as condicins especficas do seu exercicio.
3. A delegacin de atribucins do alcalde producir efecto dende o da seguinte ao da data do decreto, ags que nela se dispoa outra cousa, sen prexuzo da sa preceptiva publicacin no Boletn Oficial da Provincia e no municipal, se existe.
4. O alcalde poder, en calquera momento, modificar, revogar ou avocar para si todas ou parte das atribucins que tivera delegado.

   
  Artigo 18. Do mbito da delegacin. 
 

As delegacins xenricas e as especficas refiriranse a unha ou a varias reas ou materias determinadas, abarcando tanto a facultade de dirixir os servizos correspondentes como a de xestionalos baixo a supervisin directa do alcalde.
O alcalde daralle conta ao Pleno na primeira sesin que celebre de todas as delegacins e das sas modificacins.

   
  Artigo 19. Da avocacin de competencias. 
 

O rgano que delega poder avocar en calquera momento as competencias delegadas.
Ningn rgano poder delegar nun terceiro as atribucins ou as potestades que recibiu por delegacin doutro rgano.

   
  CAPTULO II 
 

   
  Artigo 20. Do alcalde. 
 

O alcalde o presidente da Corporacin, ostenta a representacin do concello e as sas atribucins son aquelas que lle outorga a normativa vixente.

   
  Artigo 21. Dos tenentes de alcalde. 
 

O alcaldea nomear e cesar libremente os tenentes de alcalde de entre os membros da Xunta de Goberno Local.
Os nomeamentos e os ceses faranse mediante resolucin do alcalde e daralle da que dar conta ao Pleno na primeira sesin que celebre, notificaralle a resolucin, tamn, aos/s designados/as e publicaraa no Boletn Oficial da Provincia, sen prexuzo da sa efectividade dende o da seguinte ao da no que a asine o alcalde, se nela non dispuxera outra cousa.

   
  Artigo 22. Da perda da condicion de tenente de alcalde. 
 

A condicin de tenente de alcalde prdese ademais de por cesar, por renunciar expresamente por escrito e por perder a condicin de membro da Xunta de Goberno Local.

   
  Artigo 23. Das atribucins dos tenentes de alcalde. 
 

Correspndelles aos tenentes de alcalde, en canto tales, substitur ao alcalde na totalidde das sas funcins e pola orde do seu nomeamento, nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que o imposibilite para exercer as sas atribucins, as como desempear as funcins de alcalde nos supostos de vacante na Alcalda ata que tome posesin o novo alcalde.

   
  Artigo 24. Das ausencias do alcalde. 
 

Nos supostos en que o alcalde se ausente do termo municipal por mis de vinte e catro horas, sen ter delegado ou cando por causas imprevistas lle resultara imposible outorgala, substituirao o tenente de alcalde ao que lle corresponda na totalidade das sas funcins e daralle conta ao resto da Corporacin.

   
  Artigo 25. Das delegacins irrevogables. 
 

Nos supostos de substitucin do alcalde por razns de ausencia ou enfermidade, o tenente de alcalde que asuma as sas funcins non poder revogar as delegacins que outorgara o alcalde.

   
  CAPTULO III.DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
 

   
  Artigo 26. Da sa composicin e atribucins. 
 

A Xunta de Goberno Local, integrada polo alcalde, que a presidir, e por un nmero de concelleiros non superior ao terzo do nmero legal, nomeados e separados libremente polo alcalde, exercer aquelas atribucins que este ou outro rgano municipal lle delegue, e asistirao no exercicio das sas funcins.

   
  Artigo 27. Da periodicidade das sas sesins. 
 

1. A Xunta de Goberno Local celebrar sesin ordinaria con carcter quincenal.
Ao inicio de cada mandato corporativo, o alcalde determinar o da da semana e a hora na que se celebre. O presidente poder adelantar ou retrasar as sesins as como suspendelas por causa xustificada e mediante resolucin na que faga constar iso.
2. As sesins extraordinarias e as urxentes celebraranse cando as convoque o alcalde con tal carcter.
3. O alcalde poder en calquera momento reunir a Xunta de Goberno Local cando estime necesario coecer o seu parecer ou pedir a sa asistencia antes de ditar resolucins no exercicio das atribucins que lle correspondan.

   
  Artigo 28. Da convocatoria, da orde do da e da publicidade das sesins. 
 

1. Entre a conocatoria e a celebracin da sesin non poder transcorrer menos de vinte e catro horas, ags no caso das extraordinarias urxentes.
2. A orde do da ser remitida aos membros da Xunta de Goberno Local, xunto coa convocatoria.
3. As sesins da Xunta de Goberno Local non son pblicas.
4. Haber que enviar copia das acta a todos os grupos polticos municipais, no prazo de dez das.

   
  CAPTULO IV.DO RXIME DE SESINS DO PLENO 
 

   
  SECCIN PRIMEIRA.DISPOSICINS XERAIS 
 

   
  Artigo 29. Da composicin. 
 

O Pleno est integrado por todos os concelleiros e presdeo o alcalde.

   
  Artigo 30. Lugar de celebracin das sesins. 
 

1. O Pleno celebrar as sas sesins no saln destinado para o efecto na casa do concello de Ponteceso.
2. O alcalde poder dispor a celebracin das sesins plenarias noutro local ou noutro edificio adecuado, nos casos de forza maior, mediante resolucin motivada e independiente da convocatoria da sesin plenaria que ser notificada a todos os membros da Corporacin.

   
  Artigo 31. De todos os tipos de sesins. 
 

O Pleno poder reunirse en sesins ordinarias, extraordinarias e extraordinarias urxentes.

   
  Artigo 32. Das sesins ordinarias. 
 

1. O Pleno celebrar sesin ordinaria unha vez cada dous meses, ags no mes de agosto que se declara inhbil para estes efectos.
2. Na sesin extraordinaria que hai que convocar dentro dos trinta das seguintes ao da sesin constitutiva da Corporacin, por proposta do alcalde, o Pleno acordar o da e a hora na que haber que celebrar as sesins ordinarias, en primeira convocatoria e dous das despois mesma hora en segunda convocatoria. O alcalde poder, por causa justificada, adelantar ou retrasar as datas e as horas da convocatoria, mesmo no suposto de que o novo da fixado non estivera comprendido no mes correspondente.

   
  Artigo 33. Das sesins extraordinarias. 
 

1. O Pleno celebra sesin extraordinaria cando as o decida o presidente ou cando o solicite a cuarta parte, polo menos, do nmero legal dos membros da Corporacin, sen que ningn concelleiro poida solicitar mis de tres anualmente.
Os concelleiros debern solicitar a convocatoria das sesins por escrito no que razonen o/s asunto/s que a motive/n. O escrito deber estar asinado persoalmente por todos os que subscriben a convocatoria. A relacin de asuntos includos no escrito non enerva a facultade do alcalde de determinar os puntos da orde do da, se ben a exclusin dalgn dos asuntos propostos deber ser motivada.
2. As sesins para aprobar inicialmente os ornamentos municipais e para aprobar inicialmente as ordenanzas fiscais e de xestin tributaria tern carcter extraordinario.

   
  Artigo 34. Das sesins extraordinarias urxentes. 
 

1. Son sesins extraordinarias urxentes as que convoque o alcalde cando a urxencia do asunto ou dos asuntos que hai que tratar non permite convocar a sesin extraordinaria coa antelacin mnima de dous das hbiles esixida pola lei.
2. Nese caso, hai que inclur como primeiro punt da orde do da o pronunciamento do Pleno sobre a urxencia. Se o Pleno non aprecia a urxencia, remata a sesin.

   
  Artigo 35. Da convocatoria. 
 

As sesins plenarias hai que convocalas, polo menos, con dous das hbiles de antelacin, ags as extraordinarias que o foran con carcter urgente. A convocatoria con carcter urgente deber ser ratificada polo Pleno.

   
  Artigo 36. Do exame do expedientes. 
 

A documentacin dos asuntos includos na orde do da que ten que servir de base para o debate e, de ser o caso, para a votacin, deber estar ao dispor dos membros da Corporacin dende o mesmo da da convocatoria na Secretara.
Calquera membro da Corporacin poder examinar esta documentacin e mesmo obter copias de documentos concretos que a integre, non os orixinais que non podern sar da Secretara.

   
  Artigo 37. Da sa duracin. 
 

1. Todas as sesins respectarn o principio de unidade de acto, procurando que finalicen o da que comezan.
2. O alcalde poder acordar, durante o transcurso da sesin, as interrupcins que estime convenientes para permitir as deliberacins dos grupos ou para un perodo de descanso, cando a duracin das sesins as o aconselle. O alcalde deber anunciar a hora na que, dentro do mesmo da, se reanudar a sesion.

   
  Artigo 38. Da publicidade das sesins. 
 

1. As sesins do Pleno son pblicas. Malia o anterior, poder ser secreto o debate e a votacin dos asuntos que poidan afectar aos dereitos fundamentais dos cidadns recollidos no artigo 18.1 da Constitucin, cando as o acorden os concelleiros por maiora absoluta.
Para que non se altere o ritmo da sesin, estes asuntos sern includos ao principio da orde do dia, despois da aprobacin da acta da sesin anterior.
2. O pblico que asista as sesins non poder intervir nin poder manifestar agrado ou desagrado. O alcalde poder, en casos extremos, expulsar ao/ asistente que por calquera causa impida o normal desenvolvemento da sesin. O alcalde pode tamn decidir sobre a continuidade ou non da sesin, previa consulta aos portavoces dos grupos municipais.
3. Se o alcalde decidira non continuar, rematar a sesin. Nese caso, os asuntos que quedaran pendentes incluiranse na orde do da da seguinte sesin que celebre o Pleno.

   
  Artigo 39. Constitucin. 
 

Para a vlida constitucin do Pleno, requrese a asistencia de un terzo do nmero legal dos membros da Corporacin, que xamais poder ser inferior a tres. Este qurum deber manterse durante toda a sesin.
Sempre debern asistir o presidente e o secretario da Corporacin ou os que legalmente os substitan.
Se na primeira convocatoria non existira o qurum necesario, entenderase automticamente convocada mesma hora, dous das despois. Nese suposto, non ser necesario enviar a orde do da pero si a notificacin da celebracin da sesin en segunda convocatoria.
Se na segunda convocatoria tampouco se acada o qurum necesario, os asuntos previstos que se an tratar nesa sesin posporanse para estudar na primeira sesin que celebre o Pleno con posterioridade, sexa ordinaria ou extraordinaria.

   
  SECCIN SEGUNDA.DA ORDE DO DA 
 

   
  Artigo 40. Da sa formacin. 
 

1. O alcalde fixar a orde do da das sesins, asistido do secretario, que ter elaborada previamente a relacin dos asuntos que renan os requisitos necesarios para que os considere o Pleno.
2. Correspndelle ao alcalde determinar se un asunto concreto se incle ou non na orde do da ou baixo que epgrafe ten que figurar. O alcalde poder obter a asistencia dos membros da Xunta de Goberno Local e consultar, se o estima oportuno, aos portavoces dos grupos da Corporacin.

   
  Artigo 41. Da sa distribucin. 
 

1. A convocatoria e a orde do da distribuirnselles aos concelleiros a travs dos procedementos ordinarios de notificacin.
2. Os borradores das actas das sesins anteriores que tean que ser aprobadas entregarnselles aos concelleiros por eses medios. Todo iso sen prexuzo de que esa documentacin poida ser, tamn, remitida a travs de medios telemticos que aseguren unha mis rpida recepcin.
O mesmo da da convocatoria, toda a documentacin estar ao dispor dos membros da Corporacin na Secretara.

   
  SECCIN TERCEIRA 
 

   
  Artigo 42. Principios de carcter xeral. 
 

1. Correpndelle ao alcalde asegurar a boa marcha das sesins e acordar, de ser o caso, as interrupcins que estime convenientes, dirixir os debates, manter a orde deles e sinalar os tempos da intervencin, nos termos establecidos neste regulamento.
2. Os concelleiros podern facer uso da palabra previa autorizacin do alcalde. Unha vez obtida non podern ser interrumpidos a non ser polo alcalde para advertirlles que se esgotou o tempo, para chamarlles cuestin ou orde ou para retirarlles a palabra, o que proceder unha vez que transcurra o tempo establecido e logo de que lles indique das veces que conclan.
3. En calquera momento, os membros da Corporacin podern pedir a palabra para formular unha cuestin de orde, invocando a norma a aplicacin dal cal reclaman. O alcalde resolver o que proceda sen que por iso poida haber debate.

   
  Artigo 43. Do inicio da sesin. 
 

As sesins comezarn preguntando o presidente se algn membro da Corporacin ten que formular algunha observacin acta da sesin anterior que se distribuira coa convocatoria.
Se non houbera observacions, considerarase aprobada e debatiranse e decidiranse as rectificacins que procedan, se as houbera.
O fondo dos acordos non poder ser modificado en ningn caso e s se podern corrixir erros materiais ou de feito.

   
  Artigo 44. Da ordenacin dos asuntos. 
 

1. Todos os asuntos debateranse e votaranse seguindo a orde na que estivesen relacionados na orde do da ou na orde que se estableza na mesma sesin respecto de aqueles non includos na orde do da que se sometan ao Pleno por razns de urxencia.
2. Malia o disposto no nmero anterior, o alcalde ou presidente pode alterar a orde dos temas ou retirar un asunto cando a sa aprobacin esixira unha maiora especial e esta non se pudiera obter no momento previsto inicialmente na orde do da.
Calquera concelleiro poder pedir, durante o debate, a retirada dalgn expediente includo na orde do da, para os efectos de incorporar documentos ou informes. Tamn poder pedir que o expediente quede sobre a mesa, aprazando a sa discusin para a seguinte sesin. En ambos os dous casos, o pedimento ser votado, logo de rematar o debate e antes de votar sobre o fondo do asunto. Se a maiora simple votase a favor do pedimento non proceder votar a proposta de acordo.
3. Cando varios asuntos tean un contido similar poderanse debater conxuntamente se as o dispuxese o alcalde. Deberanse votar por separado, de ser o caso, cada unha das propostas contidas nos asuntos. Tamn se podern votar por separado os puntos ou as partes dunha proposta, cando foran susceptibles de tratamento autnomo e non tiveran incidencia ningunha nos restantes.

   
  Artigo 45. Da intervencin dos habilitados estatais. 
 

Cando sexan asuntos que non se incluiron na orde do da e que requiran informe preceptivo do secretario ou do interventor haber que solicitarlle ao presidente que aplace o seu estudo e o asunto quedar sobre a mesa ata a prxima sesin, se o secretario ou o interventor non puidesen emitir os informes no acto.
O secretario farao constar expresamente na acta, se o pedimento non fora atendido.

   
  Artigo 46. Da adopcin de acordos sen debate. 
 

1. A consideracin de cada punto includo na orde do da comezar coa lectura ntegra ou o extracto do ditame da Comisin Informativa por parte do secretario ou, se se trata dun asunto urxente non ditaminado, da proposicin que se somete ao Pleno. Se calquera grupo o solicita, leranse integramente aquelas partes do expediente ou do informe ou ditame da Comisin Informativa que se considere conveniente para mellorar comprensin.
2. O presidente someter directamente a votacin o ditame, se ningun solicita a palabra despois da lectura.

   
  Artigo 47. Do desenvolvemento dos debates. 
 

1. Se se promove debate, este poder iniciarse cunha exposicin e xustificacin da proposta con cargo dalgn concelleirointegrantes de Comisin Informativa que a tivese ditaminado.
Cando non existira ditame da Comisin, a exposicin faraa algn dos membros da Corporacin que subscribira a proposicin ou mocin da que se trate, no nome propio ou do colectivo e rgano municipal que a propn.
2. O relator non consumir un tempo de exposicin superior a dez minutos.

   
  Artigo 48. Da primeira queda de intervencins. 
 

1. A continuacin, cada un dos grupos que as o solicite consumir unha quenda de contestacin que non poder exceder de cinco minutos.
2. Poder intervir nesa quenda mis dun membro de cada grupo mais, nese caso, non se poder utilizar mis tempo do total de cinco minutos que corresponde a cada grupo.
3. A orde de intervencin dos grupos nesa quenda de rplica ser inverso ao nmero de concelleiros que os integran. No caso de ter igual nmero de concelleiros inservir en primeiro lugar o partido que obtivese menos votos nas ltimas eleccins municipais.

   
  Artigo 49. Da segunda quenda de intervencins. 
 

1. Se algn grupo as o solicitase, procederase a unha segunda quenda, na que os grupos, pola mesma orde que se indicou no artigo anterior, podern volver a facer uso da palabra para fixar a sa posicin e para explicar o seu voto. Nesa segunda quenda o grupo ao que pretenza o relator deber ratificarse na sa proposta ou, de ser o caso, modificala.
2. As intervencins desta segunda quenda non podern ter unha duracin superior a tres minutos.
3. Os membros da Corporacin podern en calquera momento do debate pedir a palabra para formular unha cuestin de orde, invocando para o efecto a norma a aplicacin da cal reclama. O presidente resolver o que proceda, sen que por ese motivo comece ningun debate.

   
  Artigo 50. Das intervencins por alusins. 
 

1. Cando, no desenvolvemento do debate, se fixeran alusins sobre a persoas ou sobre a conduta dun membro da Corporacin, este poder solicitarlle ao presidente que se lle conceda o uso da palabra por tempo non superior a tres minutos para contestar estritamente s alusins.
2. Cando a alusin afecte dignidade ou ao decoro dun gruo, o presidente poder conceder ao seu portavoz o uso da palabra durante o mesmo tempo e nas mesmas condicins que as establecidas no pargrafo anterior.

   
  Artigo 51. Da orde nas sesins plenarias. 
 

O/a presidente poder chamar orde a calquera membro da Corporacin que:
 Profira palabras ou diga conceptos ofensivos para o decoro da Corporacin ou dos seus membros, das institucins pblicas ou de calquera persoa ou entidade.
 Interrumpa ou altere de calquera forma a orde das sesins.
 Pretenda facer uso da palabra sen que se lle concedera ou cando se lle retirara.
Logo de tres chamadas orde na mesma sesin, con advertencia na segunda das consecuencias da terceira chamada, o presidente poder ordenarlle que abandone o local no que se est celebrando a sesin e poder adoptar as medidas que considere oportunas para facer efectiva a expulsin.

   
  Artigo 52. Das abstencins nas sesins plenarias. 
 

Cando, de conformidade co artigo 76 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, algn membro da Corporacin deba absterse de participar no debate e na votacin, deber abandonar o saln mentres se discute e se vota o asunto. Cando se trate de debater a actuacin dalgn membro como corporativo, poder permanecer no saln e defenderse.

   
  Artigo 53. Da terminologa no desenvolvemento das sesins. 
 

A terminologa que para os efectos do desenvolvemento das sesins e para definir o carcter das intervencions dos membros da Corporacin se utilizar ser a seguinte
Ditame: a proposta sometida ao Pleno logo de que a Comisin Informativa estude o expediente. Contn unha parte expositiva e un acordo que hai que adoptar.
Proposicion: a proposta que se somete ao Pleno relativa a un asunto includo na orde do da que vai coa convocatoria. Conter unha parte expositiva ou unha justificacin e un acordo que hai que adoptar. Non proceder debater nin votar unha proposicin se antes non foi ratificada a sa inclusin na orde do da, de conformidade co que dispn o artigo 82.3 do Regulamento de organizacin, funcionamento e rexime xurdico das entidades locais.
Mocin: a proposta que se somete directamente ao Pleno por razns de urxencia e que calquera membro da Corporacin presentara no Rexistro, mediante un escrito dirixido ao presidente no que se motive debidamente a urxencia e que estea subscrito polo portavoz do grupo, ata as 14:00 horas do da anterior a aquel no que se celebre a sesin plenaria, ags casos de forza maior nos que est permitido presentar a mocin no momento de hincar a comisin.
Voto particular: a proposta de modificacin dun ditame que formule un membro que forma parte da Comisin Informativa. Deber acompaar ao ditame dende o da seguinte ao da sa aprobacin por parte da Comisin.
Emenda: a proposta de modificacion dun ditame ou proposicin que presente calquera membro mediante un escrito presentado ao presidente antes de iniciarse o debate do asunto.

   
  Artigo 54. Dos rogos e das preguntas. 
 

1. O rogo a formulacin dunha proposta de actuacin dirixida a algn dos rganos de goberno municipal.
Os rogos podern ser efectuados oralmente ou por escrito e sern debatidos, xeralmente, na sesin seguinte, sen prexuzo de que o poidan ser na mesma sesin se o presidente o estima conveniente e previa a conformidade de quen tea que contestalos. Nese caso, os rogos podern dar lugar a unha intervencin do concelleiro que os formulara e a outra intervencin para respostar. A continuacin, o concelleiro que propn poder facer novamente uso da palabra e, logo doutra intervencin para responder, o debate rematar. Ningunha desas intervencins poder exceder de dous minutos.
2. A pregunta calquera cuestin formulada aos rganos de goberno na sesin plenaria.
As preguntas formuladas por escrito ou oralmente no transcurso dunha sesin contestaraas o seu destinatario, xeralmente, na sesin seguinte, ags as formuladas por escrito con vinte e catro horas de antelacin que sern contestadas na sesin ou, por causas debidamente motivadas, na seguinte. Se a persoa que se lle pregunta respostase pregunta na mesma sesin, a sa intervencin non poder durar mis de dous minutos.
3. Os rogos e as preguntas non podern ser sometidos a votacin.
4. Os grupos municipais podern formular cada un, como mximo, tres mocins, tres rogos e tres preguntas.

   
  Artigo 55. Das votacins. 
 

Unha vez debatidos os asuntos da orde do da, proceder a sa votacin Antes de comezar a votacin, o presidente sinalar clara e concisamente os seus termos e a forma de emitir o voto.
Unha vez que estea iniciada a votacin, non se poder interromper por ningn motivo. Durante o desenvolvemento da votacin, o presidente non conceder o uso da palabra e ningn membro corporativo poder entrar no salns ou abandonalo.

   
  Artigo 56. Da forma de adoptar acordos 
 

O Pleno do Concello adopta os seus acordos, como regla xeral, por maiora simple dos membros presentes. Hai maiora simple cando os votos afirmativos son mis que os negativos.
Entenderase por maiora absoluta cando os votos afirmativos son mis da metade do nmero legal dos membros da Corporacin e ser necesaria nos supostos enumerados no artigo 47.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local.
No suposto de que, seguindo a Lei orgnica do rxime electoral xeral, non quedaran mis posibles candidatos ou suplentes que nomear, o qurum de asistencia e votacin previsto na lexislacin vixente entenderase automticamente referidoao nmero de feito de membros da corporacin que subsiste.
O voto dos concelleiros persoal e non se pode delegar.

   
  Artigo 57. Do senso do voto. 
 

O senso do voto pode ser afirmativo ou negativo e os membros da Corporacin podern absterse de votar.
Para os efectos da votacin correspondente, considerarase que se absteen os membros da Corporacin que se ausenten do saln de sesins unha vez iniciado o debate dun asunto e non estivesen presentes no momento da votacin. Podern tomar se voltan ao saln de sesins antes da votacin.
No caso de votacins con resultado de empate, haber unha nova votacin e, se persiste o empate, decidir o voto de calidade do presidente.

   
  Artigo 58. Dos tipos de votacin. 
 

1. As votacins podern ser de tres tipos:
 Ordinarias: son as que se manifestan por signos convencionais de asentimento, desestimento ou abstencin
 Nominais: son aquelas votacins que se realizan mediante chamamento por orde alfabtica dos apelidos e sempre no ltimo lugar o presidente na que cada membro da Corporacin, ao ser chamado, responde en voz alta si, non ou abstome.
 Secretas: son as que se realizan por papeleta que cada membro da Corporacin ir depositando nunha urna ou bolsa.
2. O sistema normal ser a votacin ordinaria.
3. A votacin nominal requerir a solicitude dun grupo municipal aprobada polo Pleno por unha maiora simple en votacin ordinaria.
4. A votacin secreta s se poder utilizar para elixir ou destitur persoas.
5. Terminada a votacin ordinaria, o presidente declarar o que se acordou.
6. Inmediatamente de conclur a votacin nominal ou secreta, o secretario computar os votos emitidos e anunciar en voz alta o seu resultado e o presidente proclamar o acordo que foi adoptado.

   
  Artigo 59. Das actas. 
 

De cada sesin plenaria, o secretaria redactar a acta na que far constar todos os requisitos que sinala o artigo 109 do Regulamento de organizacin, funcionamento e rxime xurdico das entidades locais.
Se non se celebra a sesin plenaria por falta de asistentes ou por outro motivo, o secretario suplir a acta por unha diligencia autorizada coa sa sinatura, na que conste a causa e os nomes das persoas que non asistiron e o nomes das persoas que asistiron.
A acta, unha vez que a aprobe o Pleno na sesin seguinte, transcribirase ao Libro de Actas, que asinar o alcalde ou o presidente e o secretario.

   
  CAPTULO V.DAS COMISINS INFORMATIVAS E DA COMISIN ESPECIAL DE CONTAS 
 

   
  SECCIN PRIMEIRA.COMISINS INFORMATIVAS 
 

   
  Artigo 60. Da natureza e das funcins das comisins informativas. 
 

1. As comisins informativas son rganos municipais necesarios, sen atribucins resolutorias, que teen como funcin o estudo, o informe ou a consulta dos asuntos que teen que ser sometidos decisin do Pleno, as como o seguimento da xestin do alcalde, da Xunta de Goberno Local e dos concelleiros que ostenten delegacins, sen prexuzo das competencias de control que lle correspondente ao Pleno.
2. Tamn emitirn ditame sobre aqueles asuntos da competencia da Xunta de Goberno Local e do alcalde que lles sexan sometidos ao seu coecemento por expresa decisin de aqueles.
3. Ser preceptivo o previo ditame da Comisin Informativa correspondente, nos asuntos nos que resolva o alcalde ou a Xunta de Goberno Local por delegacin do Pleno.

   
  Artigo 61. Dos tipos de comisins informativas. 
 

As comisins informativas poden ser permanentes ou especiais. Son permantes as que se constiten con carcter xeral, distribundo entre elas as materias que teen que someterse ao Pleno. O seu nmero e denominacin iniciais, as como calquera variacin nelas durante o mandato corporativo, decidirase mediante acordo que adopta o Pleno por proposta do alcalde, procurando, no posible, a sa correspondencia co nmero e determinacin das grandes reas nas que se estruturan os servizos.
Son especiais as comisins informativas que o Pleno acorde constitur para un asunto concreto, en consideracin s sas caractersticas especiais de calquera tipo.

   
  Artigo 62. Da sa composicin. 
 

a) As Comisions Informativas estarn exclusivamente integradas por concelleiros da Corporacin e presidiraas o alcalde, que pode delegar a presidencia efectiva en calquera membro da Corporacin.
b) No acordo de creacin das das comisins informativas, que haber que adoptar nunha sesin plenaria celebrada dentro do mes seguinte ao da constitucin de cada Corporacin, determinarase a sa composicin concreta, tendo en conta as seguintes regras:
 Cada comisin estar integrada de forma que a sa composicin se acomode proporcionalidade que existe entre os distintos grupos polticos representados na Corporacin
 A adscricin concreta a cada comisin dos membros da Corporacin que tean que formar parte dela, representando a cada grupo, realizarase mediante un escrito do portavoz do grupo dirixido ao alcalde, do que se dar conta ao Pleno. De igual forma, poderanse designar suplentes dos titulares
 A Secretara das comisins informativas desempearaa o secretario da Corporacin ou o funcionario no que delegue
 As sas convocatorias e as sas sesins axustaranse ao rxime previsto para as do Pleno.

   
  SECCIN SEGUNDA.DA COMISIN ESPECIAL DE CONTAS 
 

   
  Artigo 63. Obxecto. 
 

Comisin Especial de Contas, rgano de carcter preceptivo, correspndelle estudar e informar todas as contas, orzamentarias e extraorzamentarias, que tea que aprobar o Pleno, de acordo co que establece o Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

   
  Disposicin derrogatoria.  
 

Derrganse cantas normas municipais do Concello de Ponteceso se opoan total ou parcialmente ao contido deste regulamento.

   
  Disposicin adicional primeira.  
 

En todo o que non est previsto neste regulamento, aplicarase o que dispn o Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organizacin, funcionamento e rxime xurdico das entidades locais.
De conformidade co que dispn o artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, o expediente somtese a informacin pblica e audiencia s persoas intersadas, para que presenten as reclamacins e as suxestins que estimen pertinentes no prazo de trinta das.
No caso de que as persoas interesadas non presentes reclamacns ou suxestins, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entn provisional.
Contra o acordo de aprobacin definitiva deste regulamento, as persoas intersadas podern interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante a sala correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses seguintes a partir do da seguinte ao da publicacin.

   
  Disposicin adicional segunda.  
 

O texto do articulado deste regulamento interpretarase da seguinte forma:
A expresin o alcalde interpretarase como o/a alcalde/alcaldesa, o/s tenente/s de alcalde como o/a/os/as tenente/s de alcalde, o/s concelleiro/s como o/a/os/as concelleira/s, o/s concelleiro/s delegado/s como o/a/os/as concelleiro/a/s delegado/a/s, o/s delegado/s como o/a/os/as delegado/a/s, o/s cidadn/s como o/a/os/as cidad/s/cidads, o/s presidente/s como o/a/os/as presidente/a/s, o/s membro/s como o/a/os/as mebro/s, o/s funcionario/s como o/a/os/as funcionario/a/s, o/s vicepresidentes como o/a/os/as vicepresidente/a/s, o/s secretario/s como o/a/os/as secretario/a/s, o/s habilitado/s estatal/estatais como o/a/os/as habilitado/a/s estatal/estatais, o/s interventor/es como o/a/os/as interventor/a/s, corporativo como corporativo/a.

   
  Disposicin final.  
 

Este regulamento entrar en vigor unha vez que saia publicado o seu texto no Boletn Oficial da Provincia e logo de que transcorra o prazo de quince das ao que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios