Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cee - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por depsito, carga e transporte de madeira e outros materiais

Publicación provisional : 13-12-2008 BOP N 286 -- Publicación definitiva : 11-02-2009 BOP N 34
Redacción Aplicable desde 20-08-2009

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.
 - Artigo 2. Licenza obrigatoria e temporal.
 - Artigo 3. Rexistro
 - Artigo 4. Prohibicins
 - Artigo 5. Obrigas
 - Artigo 6.- Potestades da administracin
 - Artigo 7. Rxime Sancionador.
 - Artigo 8. Responsabilidade
 - Artigo 9.- Clasificacin das infraccins e sancins.
 - Artigo 10.- Competencia.
 - Artigo 11. Infraccins moi graves.
 - Artigo 12. Infraccins graves.
 - Artigo 13. Infraccins leves
 - Artigo 14. Anulacin de licenza.
 - Artigo 15. Efectos da anulacin da licenza.
 - Artigo 16. Imposibilidade de renovar a licenza.
 - Disposicin Adicional.
   
  Artigo 1.  
 

A presente Ordenanza ser aplicable realizacin das operacins de depsito, carga e transporte en vehculos con peso mximo autorizado superior s 10 Tm de madeira procedente de tala e de outros materiais.

   
  Artigo 2. Licenza obrigatoria e temporal.  
 

2.1 A realizacin das actividades descritas no artigo anterior dentro do termo municipal de Cee estar sometida a licenza.

2.2 A licenza ter carcter anual e deber ser renovada antes de que termine o perodo de vixencia.

   
  Artigo 3. Rexistro  
 

As persoas fsicas ou xurdicas que realicen tal actividade debern inscribirse nun rexistro establecido a tal efecto no que se farn constar, como mnimo, a identificacin do titular da explotacin, a razn social, o nmero de identificacin fiscal e os vehculos adscritos actividade, con indicacin da marca, modelo, caractersticas do carrozado, matrcula e peso mximo autorizado.

   
  Artigo 4. Prohibicins  
 

4.1 Os depsitos de restos de madeira, restos de poda ou ramas non podern invadir a zona de circulacin de vehculos ou de persoas. Tampouco podern menoscabar a funcionalidade de cunetas, gabias, canalizacins, pontes ou calquera outro paso de auga, infraestructuras auxiliares ou anexas s viais, nin supor resgos para os usuarios das vas.

4.2 Prohbese o depsito dos residuos procedentes de operacins reguladas na presente Ordenanza en lugares non autorizados expresamente para eso.

   
  Artigo 5. Obrigas  
 

5.1 As persoas que realizan as actividades de depsito, carga e transporte de madeira e outros materiais, vern obrigadas reparacin inmediata do deterioro producido nos viais ou nas infraestructuras anexas, as como a retirada dos restos procedentes das operacins de carga ou almacenamento. A tal efecto e, independentemente da taxa que se fixa na disposicin adicional os beneficiarios da licenza debern presentar xustificantes de ter depositada fianza por calquera dos medios legalmente previstos no Ordenamento, polos importes que se fixan no apartado seguinte co obxecto de garantir o debido cumprimento desta obriga.

5.2 Establcense das categoras s efectos da fixacin da fianza:

Vehculos con peso mximo autorizado entre 10 y 16 Tm: 1.803,04

Vehculos con peso mximo autorizado superior a 16 Tm: 3.606,07

5.3 Unha vez rematados os traballos o solicitante vir obrigado a comunicar Administracin a realizacin dos mesmos e poder solicitar a devolucin da fianza. Unha vez comprobado a inexistencia de danos causados emitirase informe tcnico no que se acredite o estado final da rea na que se realizaron os traballos e propor a devolucin ou non da mesma. O alcalde ser o rgano competente para a devolucin ou incautacin da garanta.

   
  Artigo 6.- Potestades da administracin  
 

Transcorrido un prazo de sete das dende que se tea coecemento por parte desta Administracin da produccin dos danos ou da acumulacin de restos e previo o debido requirimento o Concello poder realizar con cargo fianza as operacins de arranxo, acondicionamento ou retirada de restos, sen prexuzo da sancin que proceda e de exercer as accins oportunas para resarcirse dos costes se non foran totalmente cubertos co importe da fianza.

   
  Artigo 7. Rxime Sancionador.  
 

Constiten infraccins administrativas as accins ou omisins que comporten un incumprimento das obrigas, prohibicins ou requisitos que establece este regulamento.

   
  Artigo 8. Responsabilidade  
 

Son responsables das infraccins administrativas as persoas fsicas ou xurdicas que as cometan como autores ou coautores.

   
  Artigo 9.- Clasificacin das infraccins e sancins.  
 

9.1 As infraccins administrativas desta Ordenanza clasifcanse en leves, graves e moi graves.

9.2 As infraccins administrativas sern sancionadas con multa nas seguintes cuantas:

a) As leves: de 30 a 90

b) As graves: de 90 a 150

c) As moi graves: de 150 a 300

9.3 Para a clasificacin das infraccins e a determinacin da cuanta da sancin , terase en conta as seguintes circunstancias:

a) a existencia de intencionalidade ou reiteracin.

b) A natureza dos danos causados.

c) A reincidencia derivada da comisin no prazo de un ano de mais dunha infraccin da mesma natureza.

d) A capacidade econmica do infractor.

e) A transcendencia social da infraccin.

   
  Artigo 10.- Competencia.  
 

A competencia para a iniciacin e resolucin dos expedientes correspndelle Alcalde.

   
  Artigo 11. Infraccins moi graves.  
 

Constiten infraccins moi graves:

a) A realizacin das actividades sinaladas no artigo primeiro desta ordenanza sen obter previamente a licenza.

b) A realizacin de tales actividades sen o previo depsito da fianza no importe que corresponda.

c) Non comunicar Concello a produccin de danos ocasionados ou o depsito de materiais.

d) Non proceder reparacin e/ ou limpeza dentro do prazo sinalado de sete das.

   
  Artigo 12. Infraccins graves.  
 

Constiten infraccins graves:

a) Non inscribirse no Rexistro que, a tal efecto se crea no Concello.

b) Non facilitar ou falsear os datos que se esixen no artigo segundo desta Ordenanza.

   
  Artigo 13. Infraccins leves  
 

Constiten infraccins leves calquera accin ou omisin que infrinxa as disposicins desta Ordenanza e non estea tipificada como grave ou moi grave.

   
  Artigo 14. Anulacin de licenza.  
 

En todo caso, o incumprimento reiterado ou a falla de pago nas cantidades adebedadas en concepto dos preceptos establecidos na presente Ordenanza, unha vez exista resolucin firme, supor a anulacin da licenza e polo tanto a baixa automtica de tdolos vehculos amparados por ela no Rexistro, prohibndose s responsables a realizacin das actividades descritas no artigo primeiro no termo municipal de Cee.

   
  Artigo 15. Efectos da anulacin da licenza.  
 

15.1 A anulacin da licencia implicara a non concesin da nova licenza durante un perodo mnimo dun ano a contar dende a data en que exista resolucin firme.

15.2 Unha segunda anulacin de licencia supora a non concesin da renovacin ou a nova licenza da actividade da persoa fsica ou xurdica titular da mesma.

   
  Artigo 16. Imposibilidade de renovar a licenza.  
 

Non se conceder nova licencia, renovacin ou notas anotacins no Rexistro de vehculos ou persoal fsicas ou xurdicas incursas en causa de anulacin ou que mantean dbedas derivadas de expediente de tramitacin ou sancin aberto en cumprimento dos preceptos da presente Ordenanza hasta o termo do expediente e/ou liquidacin dos importes pendentes.

   
  Disposicin Adicional.  
 

Establcense a efectos de trmite de licencia e rexistro de vehculos, as seguintes taxas:

Por tramitacin de nova licencia ou renovacin: 18

Por tramitacin de novos rexistros de vehculos: 9

Por cada rexistro de vehculos en nova licencia ou novos rexistros de vehculos:

Peso mximo autorizado entre 10 e 16Tm: 6 euros por unidade.

Peso mximo autorizado superior a 16Tm: 9 euros por unidade.

Esta taxa poder esixirse por autoliquidacin polo que no momento da presentacin da solicitude de licenza debe acreditarse o pago da taxa segundo modelo que se facilitar o respecto. Dita cantidade ter o carcter de depsito previo ata a concesin definitiva da licenza ou denegacin. No primeiro caso xa ter carcter de taxa e non segundo pode solicitarse a sa devolucin mediante escrito, copia da resolucin denegatoria e copia do pago realizado.

A revisin das taxas realizarase mediante ordenanza fiscal especfica.

Esta ordenanza entrar en vigor unha vez publicada no BOP e de acordo do disposto no artigo 17 do RDL 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais .Permanecer en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios