Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontes de Garca Rodrguez As - Regulamento do servizo municipal de axuda no fogar (SAF) do Concello das Pontes de Garca Rodrguez

Publicación provisional : 13-08-2009 BOP N 179 -- Publicación definitiva : 16-10-2009 BOP N 223
Aplicable desde 03-11-2009

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - CAPTULO I. MBITO E OBXECTO DE APLICACIN
 - Artigo 1 - Obxecto
 - Artigo 2 -mbito de aplicacin
 - Artigo 3 - Definicin e obxectivos do servizo
 - Artigo 4 -Contido do servizo
 - Artigo 5 - Persoas destinatarias.
 - Artigo 6 - Dereitos das persoas usuarias.
 - Artigo 7 - Deberes das persoas usuarias
 - Artigo 8.- Deberes do persoal
 - Artigo 9 - Causas de extincin e modificacin do servizo.
 - Artigo 10 - Causas de suspensin temporal do servizo.
 - CAPTULO II. DA PRESTACIN DO SERVIZO
 - Artigo 11 - Requisitos especficos.
 - Artigo 12 -Modalidades de acceso ao servizo.
 - Artigo 13 Principios de organizacin e procedemento.
 - Artigo 14 - Intensidade na prestacin do servizo.
 - Disposicin derradeira segunda.-
 - CAPTULO III. FINANCIAMENTO DO SERVIZO
 - Artigo 15
 - Artigo 16 - Achega econmica do usuario.
 - Artigo 17.- Participacin no finaciamento do servizo das persoas usuarias
 - Disposicin adicional.-
 - Disposicin derrogatoria nica.-
 - Disposicin derradeira primeira.-
 - ANEXO I
 - ANEXO II
 - ANEXO III
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS   redacciones
 

No Boletn Oficial da Provincia da Corua (BOP) n 147, do 28/06/2000, publicouse a Ordenanza reguladora do servicio de asistencia no fogar, e que veu a desenvolver a normativa sobre a materia vixente por aquel entn (Lei 4/1993, do 14 de abril, de servicios sociais de Galicia; Decreto 240/1995, do 28 de xullo, de atencin primaria, e Orde do 22 de xullo de 1996, pola que se regulaba o o servizo de axuda no fogar, entre outras normas).

Dende o ano 2006 operouse unha grande mutacin no marco normativo, e este cambio veu motivado, fundamentalmente, pola Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promocin da autonoma persoal e atencin s persoas en situacin de dependencia.

A Comunidade Autnoma de Galicia aprobou a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia -vixente dende o 18 de marzo de 2009- e que derrogou expresamente a anterior Lei 4/1993, do 14 de abril, e os artigos 53, 55 e 56 da Lei 9/1991, do 2 de outubro, de medidas bsicas de insercin social.

Para adecuar o servizo de axuda no fogar ao novo marco legal, a Xunta de Galicia, a travs da Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar, ditou a Orde do 22 de xaneiro de 2009 (DOG n 22, do 2 de febreiro), que substite e derroga a Orde do 22 de xullo de 1996, que regulaba o servizo de axuda no fogar.

O Concello das Pontes de Garca Rodrguez, en uso das sas atribucins e dentro do mbito competencial que as normas vixentes lle permiten, procede a regular a travs do presente Regulamento a aplicacin no seu mbito territorial da normativa vixente no referente ao servizo pblico de axuda no fogar.

   
  CAPTULO I. MBITO E OBXECTO DE APLICACIN  
 

   
  Artigo 1 - Obxecto 
 

obxecto do presente Regulamento a regulacin xeral do servizo de axuda no fogar no Concello das Pontes de Garca Rodrguez.

   
  Artigo 2 -mbito de aplicacin 
 

O establecido neste Regulamento de aplicacin a todos os programas de axuda no fogar que se desenvolvan no Concello das Pontes, e a sa interpretacin competencia dos rganos de goberno deste Concello.

   
  Artigo 3 - Definicin e obxectivos do servizo 
 

1. O servizo de axuda no fogar ten por obxecto mellorar a calidade de vida das persoas usuarias, prestndolles un conxunto de atencins no seu domicilio, desde unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacins nas que tean limitada a sa autonoma persoal ou nos casos de desestruturacin familiar.

Os coidados e atencins efectivamente realizados no fogar das persoas e unidades de convivencia sern realizados por persoal cualificado e con supervisin tcnica directa por parte dos servizos sociais de atencin primaria do Concello das Pontes.

O Servizo referido non exime familia das sas responsabilidades. A sa planificacin, coordinacin e control correspndelle aos Servizos Sociais do Concello.

2. Son obxectivos do servizo de axuda no fogar:

a) Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias.

b) Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivencia habitual.

c) Favorecer e potenciar a autonoma persoal no propio domicilio.

d) Manter, mellorar e recuperar as redes de relacin familiar e social.

e) Previr situacins de dependencia ou exclusin social.

f) Retardar ou evitar a institucionalizacin.

g) Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social.

   
  Artigo 4 -Contido do servizo 
 

1. De conformidade coa valoracin tcnica realizada polos servizos sociais podern prestarse os seguintes tipos de atencin de carcter bsico:

a) Atencins de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria, tales como:

-Asistencia para levantarse e deitarse.

-Apoio no coidado e hixiene persoal, as como para vestirse.

-Control do rxime alimentario e axuda, se o caso, para alimentarse.

-Supervisin, cando proceda, das rutinas de administracin de medicamentos prescritas por facultativos.

-Apoio para cambios posturais, mobilizacins, orientacin espazo-temporal.

-Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia.

b) Atencins de carcter persoal na realizacin doutras actividades da vida diaria, tales como:

-Acompaamento fra do fogar para acudir a consultas ou tratamentos.

-Apoio na realizacin de xestins necesarias ou urxentes.

c) Atencin das necesidades de carcter domstico e da vivenda, tales como:

-Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.

-Compra de alimentos e outros produtos de uso comn.

-Preparacin dos alimentos.

-Lavado, pranchado e coidado das prendas de vestir.

-Coidados bsicos da vivenda.

Este tipo de atencin poder ser facilitado en parte, se o caso, por programas especficos de lavandara ou alimentacin a domicilio.

d) Atencins de carcter psicosocial e educativo:

Intervencins tcnico-profesionais formativas e de apoio ao desenvolvemento das capacidades persoais, afectividade, convivencia e integracin na comunidade as como mellora da estruturacin familiar.

2. Con carcter complementario, o servizo de axuda no fogar poder incorporar, entre outros, os seguintes tipos de atencin:

a) Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables.

b) Prestacin de atencin a distancia mediante dispositivos de teleseguimento, teleasistencia e similares.

c) Adaptacins funcionais do fogar.

3. Podern integrarse, ademais, dentro do servizo de axuda no fogar, determinadas atencins e actividades que se desenvolvan fra do marco do domicilio da persoa usuaria, sempre que, de acordo coa prescricin tcnica sobre o contido do servizo, incidan de maneira significativa na posibilidade de permanencia no fogar e na mellora da autonoma e a calidade de vida.

4. En todo caso as atencins prestadas tern un carcter complementario e non substitutivo das propias capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas do seu contorno inmediato, de maneira que se facilite e promova a sa autonoma.

5. En ningn caso podern formar parte das actuacins desenvolvidas polo servizo:

- A realizacin de actividades domsticas que non fosen includas no proxecto de intervencin e no acordo de servizo.

- Actuacins que, polo seu carcter sanitario, deban en todo caso ser realizadas por persoal facultativo.

- Atencin a outros membros da familia non contemplados na concesin do servizo.

- Traballos agrcolas ou gandeiros.

   
  Artigo 5 - Persoas destinatarias. 
 

1. O servizo de axuda no fogar estar aberto a todas as persoas ou unidades de convivencia para as que, de acordo coa valoracin tcnica correspondente, supoa un recurso idneo de atencin e estean empadroadas e tean residencia efectiva no termo municipal das Pontes de Garca Rodrguez.

Por unidade de convivencia entndese, a todos os efectos do presente regulamento, a formada por das ou mis persoas que cohabiten no mesmo domicilio, existan ou non vnculos de parentesco.

2. De xeito particular, o servizo atender persoas maiores con dficits de autonoma e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu contorno inmediato, as como fogares con menores en que se observe a necesidade dunha intervencin de carcter socioeducativo. Tamn poder dar unha resposta preventiva e socializadora a diversas situacins de familias en risco de exclusin social.

3. En todo caso, darase prioridade no acceso ao servizo s persoas que tean un dereito recoecido de atencin dentro do sistema de autonoma e atencin dependencia.

   
  Artigo 6 - Dereitos das persoas usuarias. 
 

As persoas usuarias do servizo, ademais dos dereitos que con carcter xeral se lle recoecen na normativa vixente, tern dereito:

1. A seren tratadas co respecto debido sa dignidade.

2. A recibiren unha atencin adaptada s sas necesidades, coa calidade e duracin prescritas en cada caso.

3. A coeceren a organizacin e o regulamento do servizo.

4. A recibiren informacin precisa e clara sobre as posibles modificacins sobrevidas durante a prestacin efectiva do servizo.

5. A coeceren a situacin do seu expediente.

6. A presentaren queixas e suxestins ao persoal coordinador do servizo cando expresaran reclamacins ou fixeran suxestins con carcter previo, sobre a sa prestacin efectiva.

7. Ao tratamento confidencial dos seus datos de acordo co disposto na Lei orgnica 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

   
  Artigo 7 - Deberes das persoas usuarias 
 

As persoas usuarias, no marco dos deberes que con carcter xeral se recollen na normativa vixente, tern os seguintes deberes:

1. Cumprir coas condicins do servizo, facilitando a execucin das tarefas ao persoal ao cargo e poendo a sa disposicin, se fose o caso, os medios materiais necesarios.

2. Non realizar cambios de horario, tarefas, etc., sen autorizacin do tcnico municipal responsable do SAF.

3. Colaborar no desenvolvemento do servizo en funcin das sas capacidades e nos termos acordados en cada caso.

4. Respectar a dignidade persoal e profesional das persoas que presten o servizo, as como respectar os lmites das sas obrigas laborais.

5. Informar dos cambios de calquera circunstancia persoal, familiar ou econmica que puidese dar lugar modificacin, suspensin ou extincin na prestacin do servizo.

6. Participar no pagamento do servizo nos termos que se estableza na correspondente ordenanza fiscal.

7. A comunicar con dez das de antelacin calquera ausencia temporal do domicilio que puidese impedir a prestacin do servizo.

8. Permitir que sexa realizado o seguimento e avaliacin en control do servizo por parte dos tcnicos municipais e/ou, de ser o caso, da empresa adxudicataria do servizo.

9. Permanecer no domicilio durante a prestacin do servizo e de non ser as, asinarase consentimento por escrito por parte do usuario conforme autoriza a presencia da auxiliar no domicilio na sa ausencia.

   
  Artigo 8.- Deberes do persoal 
 

1. Deberes xerais do persoal do servizo:

a) O trato deber ser sempre de respecto, evitando que a confianza co usuario e coa sa familia interfira no traballo.

b) Respectar a intimidade do usuario e gardar a debida confidencialidade.

2- Deberes do auxiliar de axuda no fogar:

a) Non facer partcipe ao usuario e familia deste dos seus propios problemas, separando todo o posible a sa vida privada e o seu traballo.

b) Respectar integramente o horario e as tarefas establecidas e non realizar cambios sen a debida autorizacin do responsable.

c) Non realizar traballos a outros membros da familia distintos dos beneficiarios, inda que convivan na mesma casa. Si se trata de persoas maiores ou dependentes, estudarase o caso dende o departamento de Servizos Sociais do Concello.

d) En caso de ausencia ao traballo deber comunicalo con antelacin para a sa autorizacin. Se non fose posible por causas imprevistas, comunicarao en canto tea coecemento das mesmas.

e) Non recibir en custodia cartos, xoias nin outros obxectos.

f) Non recibir ningn tipo de contraprestacin/bonificacin por parte do usuario (cartos, agasallos,...).

g) Non se poder acudir lugar de traballo en compaa de persoas alleas servizo.

h) Non dispor das chaves de ningn domicilio, excepto cando as condicins do caso as o esixan e sempre co consentimento por escrito do usuario e do tcnico responsable.

   
  Artigo 9 - Causas de extincin e modificacin do servizo. 
 

1. Son causas de extincin do servizo de axuda no fogar, as seguintes:

a) A renuncia da persoa usuaria.

b) A ocultacin ou falsidade dos datos.

c) O cambio de programa individual de atencin ou proxecto de intervencin que implique o cambio de asignacin de recurso e a sa incompatibilidade co servizo de axuda no fogar.

d) Traslado definitivo da sa residencia a outro concello.

e) Falecemento da persoa usuaria.

f) Incumprimento reiterado dos deberes e obrigas establecidas no presente Regulamento, dos compromisos adquiridos, tales como o trato non axeitado da persoa beneficiaria cara a/o auxiliar, falta de colaboracin do usuario no desenvolvemento do servizo, imposicin de tarefas por parte do usuario que non lles correspondan realizar, ou similares.

g) Desaparicin das causas que motivaron a prestacin do servizo.

h) Negativa a aboar o prezo que lle corresponda polo servizo, ou retraso no pagamento superior a tres meses.

i) Non aceptar a auxiliar de axuda no fogar asignada sen razn suficientemente xustificada.

j) Por reorganizacin do servicio en funcin das dispoibilidades econmicas do exercicio.

k) Atoparse en situacin de suspensin temporal do servizo por un perodo superior a tres meses.

2. Ademais, con carcter xeral, a alteracin das circunstancias tidas en conta para a concesin do servizo, poder dar lugar modificacin das condicins de prestacin nas que fora concedido inicialmente, as cales se incluirn no expediente mediante a realizacin dun informe social.

3. Cando se trate dun servizo asignado pola administracin, a extincin ou modificacin das condicins de prestacin do servizo requirir resolucin do rgano competente para concedelo, previa tramitacin do correspondente expediente, no que se dar audiencia, cando proceda, persoa interesada.

   
  Artigo 10 - Causas de suspensin temporal do servizo. 
 

Son causa de suspensin temporal do servizo -previo informe razoado do persoal tcnico coordinador do mesmo, que deber incorporarse ao expediente persoal- as que seguen:

a) Ausencia temporal do domicilio: neste caso o servizo poder suspenderse por un mximo de tres meses, debendo acreditar por escrito a persoa usuaria as causas que motivan a sa ausencia nun prazo mnimo de dez das sempre que as circunstancias o permitan.

b) Modificacin temporal das causas que motivaron a necesidade do servizo: poder suspenderse o servizo en tanto persista o cambio de circunstancias causante da suspensin, coa excepcin das prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema de autonoma atencin dependencia, suposto no que se estar ao establecido na normativa reguladora.

   
  CAPTULO II. DA PRESTACIN DO SERVIZO  
 

   
  Artigo 11 - Requisitos especficos. 
 

1. O Servizo de Axuda no Fogar estar integrado nos Servizos Sociais de Atencin Primaria, de titularidade municipal, e ser coordinado por un/unha profesional do traballo social pertencente ao equipo tcnico dos Servizos Sociais municipais ou por persoal tcnico cunha cualificacin mnima de diplomatura universitaria na rea de Servizos Sociais.

2. O persoal que presta atencin directa nos domicilios das persoas usuarias estar formado por auxiliares de axuda no fogar que, no caso de atender a persoas afectadas por dficits de autonoma, estarn en posesin da do ttulo de formacin profesional de grao medio de atencin sociosanitaria ou equivalente, regulado no Real decreto 496/2003, do 2 de maio, ou en posesin do certificado de profesionalidade de atencin sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente, regulado no Real decreto 1379/2008, do 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e comunidade.

3. Abrirase un expediente por cada persoa usuaria ou, se o caso, por cada unidade de convivencia que se presta o servizo, no que constar, cando menos:

a) Un informe social, asinado pola traballadora social do Concello.

b) Un proxecto de intervencin, que recoller a informacin contida no anexo II da presente orde.

c) Un acordo de servizo asinado entre o Concello e a persoa usuaria contido no anexo III da presente orde.

4. A persoa que exerza como responsable tcnico do servizo garantir unha supervisin do servizo efectivamente prestado, que ser realizada sempre que as circunstancias a fagan necesaria e como mnimo cunha periodicidade de dous meses.

Mediante esta supervisin revisarase e axustarase, se fose o caso, o contido das prestacins expresado no proxecto de intervencin e no acordo de servizo. Da supervisin realizada quedar constancia no correspondente expediente individual.

   
  Artigo 12 -Modalidades de acceso ao servizo. 
 

O acceso ao servizo producirase a travs dos servizos sociais de atencin primaria, de acordo coas seguintes modalidades:

1. Acceso directo:

Para persoas que, tendo recoecida a situacin de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resolucin de Programa Individual de Atencin (PIA) consonte o establecido no Decreto 176/2007, do 6 de setembro, e na Orde do 17 de decembro de 2007 pola que se establecen os criterios para a elaboracin do programa individual de atencin, polo que a resolucin relativa ao Programa Individualizado de Atencin ter a consideracin de resolucin de asignacin e incorporacin ao servizo.

2.Libre concorrencia:

Para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non lles asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia segundo o calendario de implantacin do sistema, o acceso ao servizo, previa prescricin tcnica favorable dos servizos sociais de atencin primaria, resolverase en rxime de libre concorrencia de acordo cos criterios establecidos na presente ordenanza municipal.

De igual maneira expresada no apartado anterior procederase nas situacins nas que a problemtica principal estea relacionada con aspectos convivenciais e socioeducativos.

Neste suposto empregarase o baremo recollido no anexo I da presente orde.

   
  Artigo 13 Principios de organizacin e procedemento. 
 

1. O servizo de axuda no fogar estar integrado nos servizos sociais de atencin primaria de titularidade municipal e ser coordinado por un/unha profesional do equipo tcnico dos servizos sociais da entidade local titular do servizo.

2. No acceso directo ao servizo para as persoas usuarias con dependencia valorada, a resolucin relativa ao programa individualizado de atencin ter a consideracin de resolucin de asignacin e incorporacin ao servizo.

3. No acceso en libre concorrencia ser de aplicacin o seguinte:

a) O procedemento iniciarase a instancia de parte do interesado.

b) Cando circunstancias debidamente acreditadas no expediente as o xustifiquen, o procedemento de acceso ao servizo poder iniciarse de oficio a proposta de calqueira dos tcnicos dos servizos sociais.

c) As solicitudes dos particulares para acceder ao servizo debern ser valoradas en todo caso pola traballadora social do Concello, que unha vez realizada a correspondente visita domiciliaria, determinar, mediante informe preceptivo e vinculante, a idoneidade do servizo e a intensidade recomendable par cada caso concreto.

d) O rgano competente para dictar a resolucin ser o alcalde, podendo delegar esta competencia de conformidade co artido 21.3 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das basesdo rxime local.

e) Ser preciso presentar unha solicitude dirixida ao alcalde no Rexistro Municipal do Concello, acompaada da seguinte documentacin:

- Fotocopia do D.N.I. da persoa beneficiaria do servizo e das persoas que convivan no mesmos domicilio, de ser o caso.

- Fotocopia da tarxeta sanitaria do beneficiario.

- Certificado de empadroamento colectivo e/ou convivencia.

- Certificado de ingresos de todos os membros da unidade familiar ou de convivencia: nmina, certificado de pensins, xustificantes de percepcin de alugueiros, etc.

- Fotocopia da declaracin da renda ou, de ser o caso, certificado negativo da AEAT de todos os membros da unidade de convivencia maiores de idade.

- Certificado de minusvalidez e/ou certificado do grao e nivel de dependencia, de ser o caso.

- Recibo do pagamento do aluguer da vivenda ou hipoteca, de ser o caso.

- Informe mdico segundo o modelo que se facilitar nas oficinas dos Servizos Sociais do Concello, que acredite a carencia de autonoma persoal.

- Declaracin xurada de non ter dereito a axuda no fogar por outra entidade ou organismo, e, de ser o caso, documentacin que acredite a sa denegacin pola devandita entidade.

- Presentacin de calquera outra documentacin que sexa requirida.

En todo caso o tratamento da informacin contida nos expedientes realizarase consonte o disposto na normativa vixente en materia de proteccin de datos de carcter persoal.

f) O prazo de presentacin de solicitudes permanecer aberto todo o ano.

g) Unha vez presentada a solicitude a tramitacin ser a seguinte:

- Informe-proposta de resolucin do/a traballador/a social do Concello.

- Resolucin de Alcalda relativa concesin ou non da prestacin do servizo, quedando o usuario dado de alta no servizo ou, de non existir praza, o solicitante quedar en lista de espera, ocupando o nmero de orde que lle corresponda, en funcin da puntuacin acadada segundo os baremos que figuran neste regulamento.

- Notificacin ao interesado da resolucin adoptada.

- O/a traballador/a social do Concello elaborar o proxecto de intervencin no que se sinalarn os obxectivos, funcins e tarefas que hai que levar a cabo, as como o tempo de prestacin, contribucin econmica do/a usuario/a ou gratuidade do servizo.

h) Se un beneficiario superase os seis meses na lista de espera, antes de proceder sa alta como usuario no servizo de axuda no fogar, ser preceptiva unha nova avaliacin da situacin que se lle notificar por escrito ao interesado.

i) Este procedemento poderase acurtar cando unha nova situacin recibira carcter de urxente, polo cal proporcionarase unha resposta inmediata a unha circunstancia excepcional de alto risco. A sa desaparicin levar extincin de carcter urxente do caso e pasar ao proceso ordinario de resolucin de peticin.

j) Para o inicio da prestacin do servizo ser requisito previo asinar un acordo-contrato, a modo de compromiso de respecto s normas do servizo, s tarefas a desenvolver, horarios, das e contribucin econmica correspondente, ou gratuidade, se procede. O incumprimento deste acordo-contrato poder ser causa de baixa do servizo.

k) As mesmo ser revisable polo Concello a condicin de beneficiario cando:

- O/a interesado/a comunique que as circunstancias de feito e/ou de dereito que motivaron a concesin se modificaron.

- Existen dbidas razonables de que puido haber modificacin das circunstancias persoais, familiares, econmicas ou doutra ndole, non comunicadas polo interesado. Neste caso ser preceptiva a audiencia interesado.

4. Na prestacin do servizo, ademis do persoal profesional, poder colaborar persoal voluntario baixo a supervisin tcnica dos servizos sociais do Concello. Para estes efectos estarase ao previsto na lexislacin en vigor sobre voluntariado.

5. No caso de tratarse de intervencins de carcter socioeducativo derivadas un diagnstico de desestructuracin familiar, debern incorporarse ao procedemento, de acordo coas circunstancias do fogar de que se trate, algunha das seguintes figuras profesionais: educador familiar, psicloga, psicopedagoga ou traballadora social.

6. No caso de incidencias realizarase unha visita domiciliaria da traballadora social ao domicilio do usuario, un estudo e valoracin do caso e un posterior informe coas medidas adoptadas para a solucin da indicencia.

   
  Artigo 14 - Intensidade na prestacin do servizo. 
 

1. A intensidade do servizo determinarase, con carcter xeral, en horas mensuais de atencin.

2. A intensidade do servizo de axuda no fogar para as persoas atendidas no marco do sistema de autonoma persoal e atencin dependencia estar predeterminada no seu programa individualizado de atencin. A sa aplicacin horaria ser flexible e conforme co plan de coidados, de maneira que se garanta a cobertura das necesidades de atencin para a realizacin das actividades da vida diaria, ademais dos das laborables, as fins de semana e festivos.

3. Nos restantes casos a intensidade do servizo vir determinada na prescricin efectuada polos servizos socias deste Concello. O horario poder variarse adaptndose s necesidades dos usuarios e en funcin das circunstancias persoais e/ou familiares e pola dispoibilidade de medios do servizo, previo informe dos servizos sociais.

4. As persoas que accedan ao servizo de axuda no fogar en libre concorrencia a intensidade vir prescrita polos servizos sociais do Concello e definida no seu proxecto de intervencin (anexo II) e tern unha duracin mxima de 40 horas mensuais de atencins, non superando 2 horas/da, salvo prescricin motivada que deber constar no devandito proxecto de intervencin. O servizo prestarase de luns a venres, salvo festivos.

   
  Disposicin derradeira segunda.-  
 

O presente Regulamento entrar en vigor despois de transcorrer o prazo a que se refire o artigo 70.2, en relacin co 65, ambos os dous da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, contado a partir da publicacin ntegra do seu texto no Boletn Oficial da Provincia da Corua (BOP), e continuar en vigor at a sa modificacin ou derrogacin expresa polo Concello.

   
  CAPTULO III. FINANCIAMENTO DO SERVIZO  
 

   
  Artigo 15  
 

Este sevizo financiarase a travs das achegas institucionais da comunidade autnoma, deputacin provincial , Concello e dos beneficiarios, de acordo co disposto na ordenanza fiscal correspondente.

   
  Artigo 16 - Achega econmica do usuario. 
 

1. Considrase persoa usuaria aquela para a cal se solicite o servizo. No caso de intervencin con familias, entenderase como persoa usuaria un dos membros adultos da unidade de convivencia responsables dos menores que formen parte dela.

2. A capacidade econmica das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar calcularase en atencin sa renda e, se o caso, ao seu patrimonio. Teranse en conta, ademais, as persoas convivintes economicamente dependentes, de acordo co disposto nos pargrafos seguintes.

3. A renda valorarase atendendo aos ingresos netos que se perciban, que comprendern os rendementos de traballo, inlcuidas pensins e prestacins de previsin social, calquera que sexa o seu rxime; os rendementos de capital mobiliario e inmobiliario; os rendementos de actividades econmicas e as ganancias e perdas patrimoniais.

4. Para o cmputo do patrimonio estarse ao disposto na normativa fiscal en vigor sobre o patrimonio, entendndose por tal o conxunto de bens e dereitos de contido econmico de que sexa titular a persoa usuaria do servizo, con deducin das cargas e gravames que diminan o seu valor, as como as dbedas e obrigas persoais das que deba responder. Considranse exentos do cmputo a vivenda habitual na que se preste o servizo e os bens e dereitos cualificados como exentos na normativa aplicable sobre o imposto do patrimonio.

Nos supostos de cotitularidade, s se ter en consideracin a porcentaxe correspondente propiedade do beneficiario.

5. No caso de que a persoa usuaria tivese cnxuxe ou parella de feito, as rendas de ambos os dous tern a consideracin de rendas computables, entendndose neste caso por renda persoal a metade da suma dos ingresos de ambo os dous membros da parella.

6. A capacidade econmica por razn de renda determinarse dividindo a renda ou rendas computables, de acordo co apartado anterior, entre a suma dos seguintes convivintes: o perceptor ou perceptores de rendas computadas e, se o caso, o cnxuxe e os ascendentes ou fillos/as menores de 25 anos, ou maiores desta idade en situacin de discapacidade, que dependesen econmicamente dos citados perceptores.

7. A capacidade econmica resultante ser a correspondente renda da persoa usuaria, calculada de acordo cos apartados anteriores, modificada alza, se fose o caso, pola suma do 5% do valor do patrimonio neto que supere o mnimo exento para a realizacin da declaracin do imposto sobre o patrimonio en vigor a partir dos 65 anos de idade; un 3% dos 35 aos 65 anos e dun 1% os menores de 35 anos.

8. Para o cmputo da renda ou do patrimonio teranse en conta os datos correspondentes ultima declaracin fiscal dispoible ou pensin coecida.

9. O Concello das Pontes establecer os mecanismos de revisin anual para a actualizacin da informacin relativa capacidade econmica das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar.

   
  Artigo 17.- Participacin no finaciamento do servizo das persoas usuarias 
 

1. No caso de que a capacidade econmica da persoa usuaria sexa igual ou inferior ao indicador pblico de rendas de efectos mltiples (IPREM), quedar exenta da obriga de participar no custo do servizo.

2. Para o resto dos supostos, o concello na ordenanza fiscal correspondente establecer unha regulacin progresiva do copagamento do servizo que deber respectar en todo caso os lmites expresados na seguinte escala:

a) As persoas usuarias cunha capacidade econmica superior ao 100% pero que non exceda o 300% do indicador pblico de renda de efectos mltiples, asumirn un mnimo dun 10% e un mximo do 20% do custo do servizo.

b) As persoas usuarias cunha capacidade econmica superior ao 300% pero que non exceda o 500% do indicador pblico de renda de efectos mltiples, asumirn un mnimo dun 21% e un mximo do 60% do custo se servizo.

c) As persoas usuarias cunha capacidade econmica superior ao 500% do indicador pblico de renda de efectos mltiples, asumirn un mnimo dun 61% do custo do servizo e un mximo do 65% do custo do servizo.

3. Sen prexuzo do establecido no punto anterior, podern preverse excepcins aos criterios xerais nos casos en que a problemtica principal atendida sexa a desestruturacin familiar e se procure a proteccin e integracin social de menores de idade e risco de exclusin, mediante resolucin motivada do rgano competente para acordar a concesin do servizo, da que en todo caso deber deixarse constancia no correspondente expediente.

4. O baremo con que calcular a achega da persoa usuaria polas atencin domiciliarias ser obxecto de actualizacin segundo a conta anual do IPREM ou indicador que o substita.

Artigo 18- O Concello establecer no orzamento anual a cantidade correspondente para o desenvolvemento do servizo.

   
  Disposicin adicional.-  
 

As referencias ao xnero masculino (usuario, beneficiario, interesado, ...) que se conteen no texto do presente regulamento e que non van precedidas ou seguidas da sa correspondencia feminina entenderanse efectuadas tamn ao xnero feminino (usuaria, beneficiaria, interesada, ...)

   
  Disposicin derrogatoria nica.-  
 

Queda derrogada a Ordenanza reguladora do servizo de asistencia no fogar do Concello das Pontes de Garca Rodrguez, publicada no BOP n 147, do 28 de xuo de 2000.

As mesmo, quedan derrogadas todas as normas de igual ou inferior rango que se opoan ao contido do presente regulamento.

   
  Disposicin derradeira primeira.-  
 

En todo o non disposto neste regulamento aplicarase a normativa legal e regulamentaria vixente.

   
  ANEXO I  
 

Baremo para determinar a asignacin do servizo de axuda no fogar en rxime de libre concorrencia

(Modalidade de prestacin bsica de servizos sociais de atencin primaria)

FACTOR-1: AUTONOMA PERSOAL (mximo total 40 puntos)

O valor asignado en funcin da falta de autonoma das persoas ser o que se deduza da valoracin realizada polos rganos oficiais competentes para a valoracin da discapacidade e do grao de dependencia.

As persoas dependentes valoradas que polo calendario oficial de implantacin tean dereito prestacin pola va de acceso directo do sistema da dependencia (PIA con posible asignacin de servizos de axuda no fogar), non podern acceder polo sistema de libre concorrencia.

A asignacin de valor en funcin do factor autonoma persoal realizarase de acordo coa seguinte tboa:

TBOA DE EQUIVALENCIAS PARA A VALORACIN DO NIVEL DE AUTONOMA PERSOAL

De 33% a 64% de discapacidade

De 65% a 74% de discapacidade

75%-100%

81%-87%

88%-93%

94%-100%

Grao de discapacidade en menores de 18 anos sen valoracin de ATP ou BVD

75%-100% discapacidade e ata 14 pts ATP

75%-100% discapacidade e 15-29 pts ATP

75%-100% discapacidade e 30-44 pts ATP

75%-100% discapacidade e 45-72 pts ATP

Grao de Discapacidade + Axuda Terceira Persoa.

ATP

RD 1971/1999

75% discapacidade e ata 24 pts BVD

25-39 pts

BVD

40-49 pts

BVD

50-64 pts

BVD

65-74 pts

BVD

75-89 pts

BVD

90-100 pts

BVD

Grao de Discapacidade + Axuda Terceira Persoa.

Puntuacin BVD

(RD. 504/2007)

Grao I, Nivel 1

Grao I, Nivel 2

Grao II, Nivel 1

Grao II, Nivel 2

Grao III, Nivel 1

Grao III, Nivel 2

Situacin de dependencia. Decreto 176/2007

5 pts

10 pts

14 pts

20 pts

24 pts

30 pts

32 pts

38 pts

40 pts

PUNTUACIN

Nivel de Autonoma persoal

Total puntos autonoma persoal

FACTOR-2: APOIO SOCIAL (mximo total 20 puntos)

A persoa vive soa e carece de familiares e/ou redes distintas de apoio (20 puntos)

A persoa vive soa, carece de familiares e s ten apoio do contorno vecial ou outras redes (18 puntos)

A persoa convive con persoa sen capacidade para atendelo (ata 12 puntos):

Cunha persoa maior de 70 anos (3 puntos)

Cunha persoa con discapacidade ou dependencia (3 puntos)

Cunha persoa que carece de tempo (3 puntos)

Con incapacidade para organizarse (3 puntos)

Os familiares nganse a atendelo/a anda que tean posibilidades (8 puntos)

Vive s/soa pero hai familiares con posibilidade de atendelos no mesmo concello ou a menos de 20 km (5 puntos)

Est ben atendido (0 puntos)

Total puntos apoio social

FACTOR-3: SITUACIN FAMILIAR/SOCIALIZACIN MENORES (mximo total 20 puntos)

3.1. Conflito (mximo total 4 puntos) Puntos

Cun membro xerador de conflito de nivel moderado (1 punto)

Cun membro xerador de conflito de nivel grave (2 puntos)

Con mis dun membro xerador de conflito de nivel moderado (3 puntos)

Con mis dun membro xerador de conflito de nivel grave (4 puntos)

3.2. Limitacins de rol (mximo total 2 puntos) Puntos

Familias nas que ambos proxenitores ou titores tean importantes limitacins fsicas ou psquicas para proporcionar unha axeitada atencins aos menores (2 puntos)

3.3. Monoparentalidade (mximo total 2 puntos) Puntos

Familias monoparentais que por distintas circunstancias (sade, traballo, idade avanzada...) non poidan atender aos menores (2 puntos)

3.4. Habilidades parentais (mximo total 2 puntos) Puntos

Familias con escasas habilidades parentais (carencia de hbitos alimenticios, aseo persoal, administracins do orzamento, ausencia de roles, organizacin...) (2 puntos)

3.5. Nmero de menores (mximo total 10 puntos) Puntos

Un menor (3 puntos)

Dous menores (5 puntos)

Tres menores (7 puntos)

Catro ou mis menores (10 puntos)

Total puntos situacin familiar/socializacin menores

FACTOR-4: OUTROS ASPECTOS SOCIAIS (mximo total 20 puntos)

4.1. Vivenda (total 10 puntos) Puntos

Non hai luz elctrica (1 punto)

Non hai auga corrente (1 punto)

Non pose WC (1 punto)

Non pose cuarto de bao completo (1 punto)

Non ten neveira (1 punto)

Non ten quentador (1 punto)

Non ten lavadora (1 punto)

Non rene condicins mnimas de hixiene/habitabilidade (1 punto)

Existen barreiras arquitectnicas no interior da vivenda (1 punto)

Existen barreiras arquitectnicas no exterior da vivenda (1 punto)

4.2. Integracin no contorno (total 10 puntos) Puntos

Situacin de illamento ou de rexeitamento (10 puntos)

Ausencia de relacins sociais (6 puntos)

Existen escasas relacins coas persoas do contorno (4 puntos)

Integracin axeitada no contorno (0 puntos)

Total puntos outros aspectos sociais

TOTAL XERAL

   
  ANEXO II  
 

Servizo de axuda no fogar

Proxecto de Intervencin

1.-Datos de Identificacin do Expediente

Expediente 1

Intervencin n 2

Data de solicitude

Data de inicio

Sector de Referencia 3

mbito de Atencin 3

N Total de usuarios

Nome e apelidos

Data de nacemento

DNI

Sexo

Estado civil

Proxecto

Data do proxecto

Data fin de proxecto

Antecedentes relevantes:

2.-Atencin a prestar

Das da semana

L

M

X

J

V

S

D

N de horas semanais

Horario

Tipo de servizo a prestar 4

Perfil dos/as profesionais

Outros servizos:

1 Identificacin do expediente en SIUSS

2 Nmero de orde desta intervencin en relacin co total realizadas nesta expediente

3 Tipoloxa SIUSS

4 Pdese empregar a tipoloxa SIUSS

3.-Existencia doutros Servizos/Apoios prestados a Domicilio

Existencia:

Servizos/apoios:

N de horas semanais:

4.-Obxectivos Especficos e Tarefas que se propoen

Obxectivos do servizo proposto:

Tarefas a realizar:

5.-Periodicidade do Seguimento (mnimo bimensual)

Tcnico responsable:

Asdo.:

   
  ANEXO III  
 

Servizo de axuda no fogar

Acordo de Servizo

Reunidos en ........................................................o da ................................ ....................... dunha parte don/dona...con DNI:.......

E doutra ............................................................................, en calidade de Tcnico responsable do servizo de axuda no fogar de .....................

ACORDAN:

1. Que o Concello das Pontes, prestar o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), persoa arriba citada, dende o da _______ do _________ de 200__.

2. Que a prestacin do Servizo de Axuda no Fogar realizarase por un prazo de ___________________________, con posibilidade de prrroga segundo valoracin tcnica do departamento de Servizos Sociais da Entidade prestadora acreditada.

3. Que o SAF levarase a cabo os das da semana ______________________, en horario de________________; por un total de ____ horas semanais.

4. Que atendendo Orde do __ de ______ de ____ que regula o Servizo de Axuda no Fogar, a Ordenanza Fiscal municipal correspondente, e aplicacin do baremo que corresponde, a persoa usuaria compromtese a achegar __________ euros mensuais como contribucin ao custo do servizo.

5. Que a persoa usuaria acepta domiciliar o aboamento da sa achega establecida no punto 4, na entidade bancaria da sa eleccin, no nmero de conta autorizada para tal efecto.

6. Que, de acordo co proxecto de intervencin establecido para o caso, as actividades que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF son as seguintes:

 Atencins de carcter persoal

 Atencins de carcter apoio psicosocial

 Atencins de carcter domstico

 Atencins de carcter socio-educativo

 Atencins de carcter tcnico e complementario

 -------------------------------------------------------------------

7. Que as tarefas que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF, e que sern levadas a cabo polo persoal auxiliar do servizo, sern as seguintes:

8. Que, as mesmo, a persoa usuaria, a sa familia ou persoas achegadas compromtense a levar a cabo as seguintes tarefas:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Que as modificacins que puidese haber nas condicins inicialmente estipuladas neste acordo, debern ser recollidas nun documento novo asinado pola persoa usuaria e a persoa responsable do SAF, sendo achegadas ao acordo orixinal.

10. Que o servizo prestarase atendendo s condicins reguladas na Orde do ___ de _____ de _____ que regula o Servizo de Axuda no Fogar e no Regulamento municipal sobre o SAF, onde estn recollidos os dereitos e obrigas da persoa usuaria, baixas temporais e causas de extincin.

Ambas as das partes dan a sa conformidade presente acordo de prestacin do SAF, e asnano.

En o de .de 200..

A persoa usuaria O tcnico responsable

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios