Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Sada - Ordenanza fiscal nm. 4, reguladora do Imposto de construccins, instalacins e obras.

Publicación provisional : 21-03-1998 BOP N 65 -- Publicación definitiva : 21-03-1998 BOP N 65
Redacción Aplicable desde 28-11-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.- Feito impoible.
 - Artigo 3.- Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.- Base impoible, cota tributaria e devengo.
 - Artigo 5.- Exencins.
 - Artigo 6.- Bonificacins potestativas.
 - Artigo 7.- Liquidacin.
 - Artigo 8.-Inspeccin e recadacin.
 - Artigo 9.-Infraccins e sancins.
 - Disposicin derradeira.-
 - ANEXO ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO DE CONSTRUCINS, INSTALACINS E OBRAS
   
  Artigo 1.- Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polo artigos 133.2 e 144 da Constitucin e 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e dos artigos 104 e seguintes do RDL 2/2004, do 5 de marzo, da Lei reguladora das facendas locais (LRFL), este Concello establece o imposto sobre construcins, instalacins e obras, que se rexer polo disposto na devandita lei e pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2.- Feito impoible.  
 

1.- Constite o feito impoible a realizacin no trmino municipal de Sada de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licenza de obras ou urbanstica, obtivrase ou non a devandita licenza, ou para a qye se esixa presentacin de declaracin responsable ou comunicaci sempre que o seu outorgamento lle corresponda a este Concello.

2..- Para estes efectos entndese por construcin, instalacin ou obra, entre outras:

a) A construcin de toda clase de edificacins e instalacins de nova planta, as como as de reforma, reconstrucin ou rehabilitacin.

b) Os derrubamentos e obras de demolicin.

c) As obras que afecten interior ou exterior dos edificios.

d) As obras de fontanera e da rede de sumidoiros.

e) As obras de execucin de tendidos, areos ou subterrneos canalizados, de todo tipo de redes de servizos como os elctricos, telefona, gas, etc., realizadas por particulares ou polas empresas subministradoras de servizos, ags que sexan obras de urbanizacin contempladas nun proxecto de urbanizacin aprobado definitivamente polo Concello

f) As que se realicen en cemiterios, como a construcin de pantens e mausoleos, reformas e colocacin de sarcfagos, lpidas, cruces e demais atributos, e as de fontanera, alcantarillado e galeras de servizos.-

g).- Calquera outra construcin, instalacin ou obra, includas as de urbanizacin, que precisen presentacin de comunicacin previa ou declaracin responsable, ou no seu caso, licenza de obra ou urbanstica e que non estea includa nun proxecto de urbanizacin.

3.- Quedan tamn includas no feito impoible do imposto, as construcin, instalacins e obras que se realicen en cumprimento dunha orde de execucin municipal, sempre e cando pola entidade das obras requiran a presentacin dun proxecto tcnico e a obtencin de licenza municipal, comunicacin previa, declaracin responsable ou aquelas outras que requiran a previa existencia dun acordo aprobatorio, dunha concesin ou autorizacin municipal, cuxa liquidacin tramitarase consonte ao procedemento establecido no artigo 7 desta Ordenanza. Nestes supostos a licenza aludida no apartado 1, considerarase outorgada unha vez ditada a orde de execucin, adoptado o acordo ou adxudicada a concesin polos rganos municipais competentes, con cumprimento da tramitacin preceptiva, e legalmente notificado o acto administrativo interesado.

   
  Artigo 3.- Suxeito pasivo.  
 

1.-Son suxeitos pasivos deste imposto a ttulo de contribunte, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral tributaria, que sexan donos da construcin, instalacin ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela.

Para os efectos previstos no pargrafo anterior ter a consideracin de dono da construcin, instalacin ou obra quen soporte os gastos ou o custo que comporte a sa realizacin.

2- No suposto de que a construcin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte tern a consideracin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte os que soliciten as correspondentes licencias ou presenten as correspondentes declaracins responsables ou declaracins previas ou realicen as construcins, instalacins ou obras.

O substituto poder esixir do contribunte o importe da cota tributaria satisfeita.

   
  Artigo 4.- Base impoible, cota tributaria e devengo.  
 

1.-A base impoible deste imposto est constituda polo custo real e efectivo da construcin, instalacin ou obra, e entndese por tal, para estes efectos, o custo de execucin material daquela que figure no correspondente proxecto tcnico visado ou, no seu defecto, polo importe que se detalla no Anexo desta Ordenanza.

Non forma parte da base impoible o imposto sobre o valor engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso, coa construcin instalacin ou obra, nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estritamente, o custo de execucin material.

2.-A cota do imposto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravame, que ser :

a) como norma xeral, o 2,5 por cento.

b) o 2,0 por cento nas obras de rehabilitacin, reforma interior e acondicionamento interior ou exterior de inmobles ou locais, sempre e cando non se modifique o volume da edificacin nin se incremente a superficie construda.

3.- O imposto devngase no intre de iniciarse a construcin, instalacin ou obra, anda cando non se obtivese ou solicitase a correspondente licenza.

   
  Artigo 5.- Exencins.  
 

Estn exentas deste imposto as construcin, instalacins e obras das que sexa dono o Estado, as comunidades autnomas ou as entidades locais que, estando suxeitas a este, vaian ser directamente destinadas a estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamento de poboacins e das sas augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos, tanto se se trata de obras de inversin nova como e conservacin.

   
  Artigo 6.- Bonificacins potestativas.  
 

1.- De acordo co previsto no art. 103.2 da LRFL establcense as seguintes bonificacins :

a) Unha bonificacin que se especifica no apartado 2 deste artigo, a favor das construcins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorreren circunstancias sociais, culturais, histrico-artsticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaracin. Corresponder esta declaracin ao Pleno da corporacin e acordarase, precedendo solicitude do suxeito pasivo, por voto favorable da maiora simple dos seus membros.

b) Unha bonificacin do 95 por cento a favor das construcins, instalacins ou obras en que se incorporen sistemas para o aproveitamento trmico, xeotrmico ou elctrico da enerxa solar. A aplicacin desta bonificacin estar condicionada a que as instalacins para producin de calor inclan colectores que dispoan da correspondente homologacin da Administracin competente.

Esta bonificacin s ser aplicable a aquelas construcins que non deban dispoer obrigatoriamente destes sistemas de aproveitamento trmico ou elctrico da enerxa solar segundo o disposto no Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Cdigo Tcnico da Edificacin.

A bonificacin prevista nesta alnea aplicarase cota resultante de aplicar, se o caso, a bonificacin a que se refire a alnea a) anterior.

c) Unha bonificacin do 50 por cento a favor das construcins, instalacins ou obras vinculadas aos plans de fomento dos investimentos privados en infraestruturas.

A bonificacin prevista nesta alnea aplicarase cota resultante de aplicar, se o caso, as bonificacins a que se refiren as alneas a) e b) anteriores.

d) Unha bonificacin do 50 por cento a favor das construcins, instalacins ou obras referentes s vivendas de proteccin oficial.

A bonificacin prevista neste pargrafo aplicarase cota resultante de aplicar, se o caso, as bonificacins a que se refiren os pargrafos anteriores.

e) Unha bonificacin do 90 por cento a favor das construcins, instalacins ou obras que favorezan as condicins de acceso e habitabilidade dos discapacitados.

A bonificacin prevista neste pargrafo aplicarase cota resultante de aplicar, se o caso, as bonificacins a que se refiren os pargrafos anteriores.

2.- Aos efectos do disposto no apartado 1.a) anterior, s sern declarables de especial interese ou utilidade municipal polo Pleno da Corporacin as seguintes obras :

a) Por concorrer circunstancias histrico artsticas :

- en inmobles catalogados ou protexidos polo planeamento municipal : 95%

- en inmobles situados no entorno delimitado de proteccin dos anteriores : 50%.

b) Por concorrer circunstancias sociais :

- rehabilitacin interior de vivendas (ata un mximo de 120 m2 e sempre que o seu titular acredite non ter ingresos superiores ao dobre do Indicador Pblico de Renda de Efectos Mltiples) : 50%

- centros asistenciais : 50%.

c) Casos excepcionais por circunstancias culturais : 95%.

d) Por concorrer circunstancias de fomento de emprego:

- cando o suxeito pasivo sexa unha Sociedade Laboral ou Cooperativa : 50%

- en suposto de inicio de industria, comercio ou actividade econmica, e sempre e cando exista compromiso de contratacin dun mnimo dun traballador indefinido ou de dous con contratacin temporal por tempo superior a seis meses : 95 % se se trata dun empresario persoa fsica e 50% se se trata de sociedades mercants (cun mximo de capital social de 500.000 ).

3.- Os suxeitos pasivos interesados na concesin da bonificacin presentarn no Rexistro Xeral do Concello solicitude, acompaando a seguinte documentacin :

a) Unha memoria xustificativa da concorrencia de circunstancias, ou ben sociais, ou ben histrico artsticas, ou ben excepcionais, ou ben de fomento de emprego; sen que poidan concorrer das circunstancias simultaneamente.

b) Documentacin oficial acreditativa dos extremos que se aleguen.

c) Orzamento desglosado da construcin, instalacin e obra ou daquela parte da mesma para a cal solictase a declaracin de interese ou utilidade municipal.

d) Importe da autoliquidacin correspondente ao Imposto ingresado na Recadacin Municipal.

4.- Coa documentacin sinalada no apartado anterior formarase un expediente que, previa emisin de informe polos servizos municipais, deber ser informado pola Comisin Municipal correspondente a efectos da declaracin, no seu caso, de especial interese ou utilidade municipal polo Pleno da Corporacin, en cuxo caso darase traslado do acordo ao Servizo de Intervencin e Tesourera aos efectos de que se realicen os trmites oportunos para que leve a debido efecto a bonificacin e o abono ou compensacin correspondente.

5.- O prazo para a resolucin e notificacin do acordo de seis meses. Transcorrido o mesmo sen adopcin e notificacin do mesmo entenderase desestimada a peticin.

   
  Artigo 7.- Liquidacin.  
 

1 - O imposto esixirase en rxime de autoliquidacin.

Os suxeitos pasivos estn obrigados a practicar autoliquidacin polo imposto, no impreso habilitado a tal efecto polo Concello, que deber ser presentado polo interesado xunto co xustificante de ingreso nas cosntas municipales da cuota resultante nos seguintes prazos determinados en funcin do procedemento de tramitacin da licenza:

a) No momento de presentar comunicacin previa ou declaracin responsable.

b) No prazo dun mes dende a notificacin da concesin da licenza.

c) No caso de que non se tea solicitado, concedido ou denegado expresamente a licenza, ou presentado comunicacin previa ou declaracin responsable, a autoliaquidacin xunto co xustificante de ingreso deber presentarse no prazo dun mes dende o inicio da isntalacin, cosntruccin ou obra.

2- A autoliquidacin regulada no apartado anterior ter o caracter de liquidacin provisional e debe practicarse tomando como base impoible a seguinte :

a) O orzamento de execucin material aportado polos interesados, sempre que este estivese visado polo colexio oficial correspondente, cando isto constita un requisito preceptivo.

b) Noutro caso, a base impoible determinarase en funcin dos prezos medios de execucin material contidos no Anexo desta ordenanza.

3.- Unha vez rematadas as construcins, instalacins ou obras, no prazo dun mes, contado a partir do da seguinte a sa terminacin, os suxeitos pasivos debern presentar na oficina xestora do imposto, unha declaracin responsable do custe real e efectivo das obras, achegando no suposto de obras e instalacins maiores, unha liquidacin definitiva, asinada polo director das obras, visada polo Colexio Oficial correspondente.-

Tendo en conta a obra realizada e o seu custo real e efectivo, o Concello, previa comprobacin e, no seu caso, cuantificacin, polos servizos tcnicos municipais, practicar a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo ou reintegrando ao suxeito pasivo a cantidade que, no seu caso, resulte das diferenzas existentes nas respectivas bases impoibles.

4.- No caso de que se modificase o proxecto inicial das construcins, instalacins ou obras e se incrementase o presuposto, con independencia da necesidade de presentar comunicacin previa ou declaracin responsable ou obter a preceptiva licenza urbanstica municipal, os suxeitos pasivos estn obrigados a presentar unha nova autoliquidacin complementaria pola diferenza entre o presuposto inicial e o modificado con suxeicin a prazos, requisitos e efectos indicados nos apartados anteriores.

5.- No suposto de que non se inicien ou non se executen integramente as construcins, instalacins ou obras, o interesado ter dereito devolucin das cotas do ICIO satisfeitas e correspondentes base impoible das non realizadas, sempre e cando formule renuncia expresa licenza, ou sexa declarada caducada mediante resolucin administrativa firme e tean transcorrido os prazos para a interposicin do correspondente recurso contencioso-administrativo contra a dita declaracin de caducidade. Igualmente ter dereito devolucin do ingresado unha vez formule expresa renuncia nos supostos de presentacin dunha comunicacin previa ou declaracin responsable.

6.- As devolucins, cando procedan, axustaranse ao procedemento establecido para as devolucins de ingresos indebidos.

7.- Cando a autoliquidacin fora presentada e pagada aquela por cantidade inferior cota que resulte do presuposto achegado, o Concello poder practicar e notificar unha liquidacin complementaria pola cantidade que proceda.

Asemade, poder practicar unha liquidacin complementaria no suposto de que os Servizos Tcnicos Municipais, constaten que o presuposto achegado non se axusta aos valores reais.-

Cando os suxeitos pasivos non tean efectuado o pagamento da correspondente liquidacin polo imposto, nos prazos anteriormente sinalados, seguirase a va de constrinximento, para os efectos de recadar as cotas tributarias resultantes.-

   
  Artigo 8.-Inspeccin e recadacin.  
 

A inspeccin e recadacin do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei xeral tributaria e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins ditadas para o seu desenvolvemento.

   
  Artigo 9.-Infraccins e sancins.  
 

Para todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias e a imposicin das sancins correspondentes, rexer o disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei xeral tributaria.

   
  Disposicin derradeira.-  
 

A presente ordenanza, que foi aprobada polo Pleno do Concello en sesin celebrada o da 30 de agosto de 2012, entrar en vigor o da seguinte ao da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e continuar vixente mentres non se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.-

   
  ANEXO ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO DE CONSTRUCINS, INSTALACINS E OBRAS  
 

OBRA MENOR: Relacin de prezos medios de execucin material definida polos servizos tcnicos municipais achegada presente ordenanza.

Uds.

Descricin

Euros

1. - DEMOLICINS

1,1

m3

Demolicin de muro de carga de ladrillo macizo, retirada de escombros, includo apeos de forxado e pp de ferramentas, elementos auxiliares e seguridade

35,00

1,2

m3

Demolicin de muro de formign en masa de espesor variable con martelo rompedor e compresor de aire, con retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD-13

40,00

1,3

m3

Demolicin de muro de cachotara de espesor variable con martelo rompedor e compresor de aire, con retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD-13

35,00

1,4

Ud

Levantamento de carpintera, i/marcos, follas e accesorios, con retirada de escombro e carga, segundo NTE/ADD-18

5,00

1,5

m2

Demolicin manual de tabique de fbrica de ladrillo con retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD-9

4,00

1,6

m2

Demolicin manual de tabique de fbrica de ladrillo a 1/2 p con retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD-9

5,00

1,7

m2

Demolicin de pavimento de baldosa con martelo rompedor e compresor de aire, retirada de escombros, segundo NTE/ADD-10

5,00

1,8

m2

Picado de azulexado con retirada de escombros

7,00

1,9

m3

Demolicin manual de soleira de formign en masa con retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD-19

65,00

1,10

m2

Picado de recebo de cemento en paramentos verticais, retirada de escombros e carga

8,00

2. MOVEMENTO DE TERRAS

2,1

m3

Escavacin de gabias en terreos compactos con medios manuais, segundo NTE/ADZ-4-6

20,00

2,2

m3

Escavacin de gabias en terreos compactos con pala retroescavadora, i/axuda manual nas zonas de difcil acceso, limpeza e extraccin de restos, segundo NTE/ADZ-4-6

10,00

2,3

M3

Escavacin en gabias para canalizacins exteriores en terreos compactos, con pala retroescavadora, i/axuda manual, limpeza e extraccin de restos, carga e transporte de sobrantes a vertedoiro autorizado

5,00

2,4

m3

Recheo de gabias con terras propias, segundo NTE/ADZ-12

8,00

2,5

m3

Recheo de gabias con terras de prstamo, segundo NTE/ADZ-12

25,00

2,6

m3

Carga de terras con pala retrocargadora sobre camin

2,00

2,7

m3

Terrapln compactado con solo seleccionado procedente de prstamo a p de obra, i/estendido, rego, compactacin e refino de noiros, segundo NTE/ADE-5

10,00

3. CERRAMENTOS

3,1

M.L.

Cerramento de arame

5,00

3,2

M.L.

Cerramento de tea

20,00

3,3

M2

Cerramento de zcalo

50,00

3,4

M.L.

Cerramento de zcalo + tea ( 0.60 + 1.20)

80,00

3,5

M.L.

Cerramento de cachotara + enreixado

160,00

3,6

M.L.

Colocacin de columna para contador da luz

170,00

4. CUBERTAS

4,1

m2

Desmontaxe de cuberta de placas onduladas de fibrocemento, i/demolicin de cumieiras, limas e encontros, retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD-3

6,00

4,2

m2

Desmontaxe de cuberta de tella, i/demolicin de cumieiras, limas e encontros, retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD-3

6,00

4,3

m2

Desmontaxe de cuberta de placas de lousa, i/demolicin de cumieiras, limas e encontros, retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD-3

7,00

4,4

m2

Cuberta de placas de fibrocemento de onda grande, colocada sobre correas, i/pp de solapes e recortes, s/NTE-QTF

20,00

4,5

m2

Cuberta de tellas cermicas, i/pp de roturas e solapes, s/NTE-QTT

25,00

4,6

m2

Lousa inclinada de formign HA-25/P/20 de central armado con aceiro B-400S, i/encofrado, vibrado, curado e desencofrado, segundo EHE

50,00

4,7

m2

Cuberta de lousa en pezas de primeira calidade, i/pp de recortes, s/NTE/QTP

30,00

4,8

m

Canln de PVC, colocado con adhesivo, i/pp de gafas de PVC e accesorios

12,00

5. ALBANELERA

5,1

m2

Azulexado de paramentos interiores con azulexo

30,00

5,2

m2

Azulexado de paramentos interiores con azulexo monococcin

20,00

5,3

m2

Pavimento de baldosas de terrazo de grao mediano

25,00

5,4

m2

Recebo maestreado, fratasado e brunido de paramentos verticais interiores

10,00

5,5

m2

Recebo maestreado, fratasado e brunido de paramentos verticais exteriores

10,00

5,6

m3

Estrutura de formign prefabricado en piares, xcenas e vigas

400,00

5,7

m2

Soleira para instalacins de formign, estendido sobre terreo limpo e compactado

15,00

5,8

m2

Soleira drenante

15,00

5,9

m2

Fbrica de bloque oco de formign vibrocomprimido split antihumidade

30,00

5,10

m2

Dobre fbrica de ladrillo cermico

15,00

5,11

m2

Cerramento formado por fbrica de ladrillo oco dobre

35,00

5,12

m3

Formign de central armado en muros de contencin

200,00

5,13

m3

Cachotara careada de granito silvestre

150,00

5,14

m2

Fbrica de pedra natural en taco a xunta seca

90,00

5,15

m2

Fbrica de pedra natural en taco cunha cara vista, encintada con morteiro

90,00

5,16

m2

Fbrica de cantara de granito albero

150,00

5,17

m2

Estrutura metlica electrosoldada en naves con cuberta

60,00

5,18

m2

Estrutura metlica electrosoldada en edificios

55,00

5,19

m2

Forxado unidireccional de semiviguetas armadas e bovedillas cermica

40,00

5,20

m2

Forxado unidireccional de semiviguetas armadas e bovedillas de formign

40,00

5,21

m2

Lousa horizontal de formign de mis de 25 cm de espesor

80,00

5,22

m2

Lousa horizontal de formign de menos de 25 cm de espesor

75,00

5,23

m2

Estrutura de formign prefabricado de edificio industrial

50,00

5,24

m2

Estrutura de formign HA-30/P/20 de central armado

50,00

5,25

m3

Formign de central HA-25

70,00

5,26

m2

Muro de bloque gris

20,00

6. PINTURAS

6,1

m2

Revestimento de paramentos verticais interiores con pintura plstica

5,00

6,2

m2

Revestimento de paramentos verticais exteriores con pintura plstica impermeable

8,00

7.-GALPNS

7,1

M.2

Galpn de bloque ou ladrillo

170,00

7,2

M.2

Galpn de madeira

75,00

8.-CARPINTERA

8,1

UD.

Porta de entrada

300,00

8,2

UD.

Porta interior

100,00

8,3

UD.

Vent ou dobre vent

120,00

8,4

UD.

Velux

250,00

8,5

M.2

Cerramento de balcns e terrazas (galera)

150,00

8,6

M.2

Rexa de seguridade en portas e vents

50,00

8,7

M.2

Portal

100,00

9. -FONTANERA E SANEAMENTO

9,1

UD.

Inst. de fontanera e saneamento de aseos

200,00

9,2

UD.

Inst. de fontanera e saneamento de baos

300,00

9,3

UD.

Inst. de fontanera e saneamento en cocias

300,00

9,4

UD.

Lavabo includo conxunto de billas

150,00

9,5

UD.

Inodoro incluso conxunto de billas

150,00

9,6

UD.

Bid incluso conxunto de billas

140,00

9,7

UD.

Baeira incluso conxunto de billas

150,00

10. -ELECTRICIDADE

10,1

UD.

Instalacin elctrica

1.400,00

11. -CALEFACCIN

11,1

UD.

Instalacin de calefaccin

2.900,00

12. -POZOS

12,1

UD.

Pozo de barrena

1.200,00

12,2

UD.

Pozo artesiano

1.600,00

13. -FOSA SPTICA

13,1

UD.

Fosa sptica e pozo filtrante

1.200,00

14. -PISCINAS

14,1

M.2

Piscina completa

450,00

15.-PISTAS

15,1

M.2

Pista deportiva

50,00

15,2

M.2

Beirarras

35,00

16.-VARIOS

16,1

M2

Cartel / Valla publicitaria

90,00

16,2

UD

Antena parablica

300,00

2. - OBRA MAIOR: Relacin de prezos medios de execucin material:

-Vivenda exenta unifamiliar: 610 /m2 construdo

-Vivenda adosada unifamiliar: 580 /m2 construdo

-Vivenda plurifamiliar: 540 /m2 construdo.

-Vivenda V.P.O.- 480 /m2 construdo.

-Trasteiros, porches, terrazas abertas: 160 /m2 construdo.

-Local libre en p. baixa/garaxe-aparcamento:270 /m2 construdo.

-Naves industriais e talleres: 290 /m2 construdo.

-Terciario de oficinas e servizos: 490 /m2. construdo.

-Centro comercial en edificio exclusivo: 580 /m2. construdo.

-Local comercial e industria-escaparate: 400 /m2. construdo

3. - Estes baremos sern incrementados anualmente en canto se publiquen no Boletn Oficial do Estado as actualizacins correspondentes s Vivendas de Proteccin Oficial (VPO).

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios