Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Padrn - Ordenanza reguladora do prezo pblico do servizo de axuda no fogar do Concello de Padrn

Publicación provisional : 08-09-2009 BOP N 197 -- Publicación definitiva : 29-10-2009 BOP N 232
Redacción Aplicable desde 16-11-2009 hasta 03-03-2015 - Derogada

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1: FUNDAMENTO E NATUREZA
 - ARTIGO 2: CONCEPTO
 - ARTIGO 3: OBRIGADOS AO PAGO
 - ARTIGO 4: CONTA DO PREZO PBLICO
 - ARTIGO 5: CONDICINS DE PAGAMENTO.
 - ARTIGO 6: NORMAS DE XESTIN
 - DISPOSICIN FINAL
 - DISPOSICIN DERROGATORIA:
   
  ARTIGO 1: FUNDAMENTO E NATUREZA  
 

De conformidade co previsto no artigo 127 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, en relacin cos artigos 41 a 47 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e no exercicio da potestade regulamentaria recoecida s Entidades Locais polos artigos 4, 49, 70.2 e concordantes da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, este Concello estable o prezo pblico polo servicio de axuda no fogar para solicitantes de libre concorrencia e para as persoas valoradas coma dependentes segundo a Lei 39/2006 de 14 de decembro de promocin da autonoma persoal e atencin s persoas en situacin de dependencia e a Orde de 22 de xaneiro de 2009 que regula o servicio de axuda no fogar na Comunidade Autnoma de Galicia.

   
  ARTIGO 2: CONCEPTO  
 

O prezo pblico regulado nesta Ordenanza constite unha prestacin patrimonial de carcter pblico que ser satisfeita polos usuarios que voluntariamente soliciten a prestacin do servicio de axuda no fogar.

   
  ARTIGO 3: OBRIGADOS AO PAGO  
 

1.Estn obrigados ao pago do prezo pblico regulado na presente Ordenanza todas aquelas persoas que sexan dadas de alta no servicio de axuda no fogar por libre concorrencia e aquelas persoas unha vez recoecidas coma dependentes ao abeiro da Lei 39/2006 de 14 de decembro, de promocin da autonoma persoal e atencin s persoas en situacin de dependencia, que tean resolucin do Plan Individual de Atencin (PIA) no que se lles recoeza o citado servicio, en calquera das sas modalidades, de acordo co estipulado no Regulamento do Servicio de Axuda no Fogar do Concello de Padrn.

2. Se o beneficiario/a do servicio carecera de capacidade de obrar, estar obrigado ao pago do prezo pblico quen ostente a sa representacin legal, ou no seu caso, quen exerza de feito o seu coidado.

   
  ARTIGO 4: CONTA DO PREZO PBLICO  
 

4.1.- A conta do precio pblico regulada na presente ordenanza ser a fixada nas tarifas contidas nos apartados seguintes referidas a unha hora de prestacin do servicio e que se determinarn do seguinte xeito: aos efectos previstos para a aplicacin das tarifas do presente artigo establcese o precio da hora por prestacin do servicio en 12,00 euros.

O clculo da cota mensual realizarase atendendo ao nmero de horas mensuais prestadas por prezo/hora.

4.2.- En canto participacin no financiamento do servicio por parte das persoas usuarias, establcese unha regulacin progresiva de copagamento do servicio, de acordo co establecido no artigo 18 da Orde de 22 de xaneiro de 2009, reguladora do Servicio de Axuda no Fogar para a Comunidade Autnoma de Galicia: a participacin das persoas usuarias na financiacin do servicio ser a seguinte:

a) No caso de que a capacidade econmica da persoa usuaria sexa igual ou inferior ao indicador pblico de rendas de efectos mltiples (IPREM), quedar exenta da obriga de participar no custe do servicio.

b) Para o resto de supostos:

CAPACIDADE ECONMICA EN RELACION AO IPREM

DESDE

()

ATA

()

COPAGO

(% custo servicio)

Entre o 100% e o 150%

527,24

790,86

10%

Entre o 150% e o 200%

790,86

1.054,48

15%

Entre o 200% e o 300%

1.054,48

1.572,72

20%

Entre o 300% e o 350%

1.572,72

1.845,34

30%

Entre o 350% e o 450%

1.845,34

2.108,96

40%

Entre o 450% e o 500%

2.108,96

2.636,20

60%

Mis do 500%

2.636,20

65%

Sen prexuzo do establecido no pargrafo anterior, podern preverse excepcins aos criterios xerais nos casos en que a problemtica principal atendida sexa a desestructuracin familiar e se procure a proteccin e integracin social de menores de idade en risco de exclusin, mediante resolucin motivada do rgano competente para acordar a concesin do servizo, da que, en todo caso, deber deixarse constancia no correspondente expediente.

4.3.- Determinacin da capacidade econmica da persoa usuaria:

1. Para os efectos deste artigo considrase persoa usuaria aquela para a cal se solicite o servizo. No caso de intervencin con familias, entenderase como persoa usuaria un dos membros adultos da unidade de convivencia responsables dos menores que formen parte dela.

2. A capacidade econmica das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar calcularase en atencin sa renda e, se o caso, ao seu patrimonio. Teranse en conta, ademais, as persoas convivintes econmicamente dependentes, de acordo co establecido nos pargrafos seguintes.

3. A renda valorarase atendendo aos ingresos netos que se perciban, que comprendern os rendementos de traballo, includas pensins e prestacins de previsin social, calquera que sexa o seu rxime; os rendementos de capital mobiliario e inmobiliario; os rendementos das actividades econmicas e as ganancias e perdas patrimoniais.

4. Para o cmputo do patrimonio estarase ao disposto na normativa fiscal en vigor sobre o patrimonio, entendndose por tal o conxunto de bens e dereitos de contido econmico de que sexa titular a persoa usuaria do servizo, con deduccin das cargas e gravames que diminan o seu valor, as como das dbedas e obrigas persoais das que deba responder.

Considranse exentos do cmputo a vivenda habitual en que se preste o servizo e os bens e dereitos cualificados como exentos na normativa aplicable sobre o imposto do patrimonio. Nos supostos de cotitularidade, s se ter en consideracin a porcentaxe correspondente propiedade do beneficiario.

5. No caso de que a persoa usuaria tivese cnxuxe ou parella de feito, as rendas de ambos os dous tern a consideracin de rendas computables, entendndose neste caso por renda persoal a metade da suma dos ingresos de ambos os dous membros da parella.

6. A capacidade econmica por razn de renda determinarase dividindo a renda ou rendas computables, de acordo co nmero anterior, entre a suma dos seguintes conviventes: o perceptor ou perceptores de rendas computadas e, se o caso, o cnxuxe e os ascendentes ou fillos/as menores de 25 anos, ou maiores desta idade en situacin de discapacidade, que dependesen economicamente dos citados perceptores.

7. A capacidade econmica resultante ser a correspondente renda da persoa usuaria, calculada de acordo cos nmeros anteriores, modificada alza, se fose o caso, pola suma dun 5% do valor do patrimonio neto que supere o mnimo exento para a realizacin da declaracin do imposto sobre o patrimonio en vigor a partir dos 65 anos de idade, dun 3% dos 35 aos 65 anos e dun 1% os menores de 35 anos.

8. Para o cmputo da renda ou do patrimonio teranse en conta os datos correspondentes ltima declaracin fiscal dispoible ou pensin coecida.

9. Anualmente, no mes de xaneiro, solicitarase de oficio s persoas usuarias a actualizacin dos seus datos econmicos, procedndose aplicacin dos cambios necesarios respecto da sa participacin no financiamento, se fora o caso, con efectos do mes de febreiro de cada ano.

4.4.- Nos servicios complementarios que se poidan prestar o custe ser, segundo o caso, o establecido na normativa autonmica (teleasistencia domiciliaria, comida a domicilio, etc) ou o custe real para o Concello da prestacin de servicio complementario do que se trate (podoloxa, fisioterapia, perruquera, etc) establecndose sobre estes custes as mesmas porcentaxes de copagamento por parte das persoas usuarias, non caso de non estar suxeitos a convenio especfico ou ordenanza especfica.

   
  ARTIGO 5: CONDICINS DE PAGAMENTO.  
 

1. A obriga de pagamento nace dende que se inicie a prestacin do servicio.

2. O pagamento da cota realizarase mensualmente no mes inmediato seguinte, a travs de domiciliacin bancaria que autorizar a persoa usuaria do servizo por escrito.

3. Se a algunha persoa non se lle prestase o servicio por causas non imputables mesma, senn por motivos derivados da organizacin interna do propio servizo, ter dereito a un desconto proporcional ao tempo que estivo sen atencin hora de abonar a cota mensual.

4. En caso de suspensin temporal do servizo descontarase das cotas mensuais a parte proporcional que lle corresponda.

5. As dbedas polos prezos pblicos aqu regulados podern esixirse polo procedemento administrativo de apremio, e de conformidade coa normativa de recadacin que sexa de aplicacin.

   
  ARTIGO 6: NORMAS DE XESTIN  
 

1. A presentacin das solicitudes e da correspondente documentacin reglase no Regulamento do Servicio de axuda no fogar do Concello de Padrn.

2.As liquidacins practicaranse mensualmente nos primeiros quince dias de cada mes mediante a aprobacin de padrns ou matrculas deste precio pblico, de conformidade co informe facilitado polo servizo, en relacin ao mes inmediato anterior.

3. O impago excepcional dunha mensualidade supor, en caso de xustificacin motivada polo usuario do servizo ao departamento de Servicios Sociais, a acumulacin da mensualidade a pagar no mes seguinte. Se a mensualidade acumulada fose obxecto de impago por un tempo superior a tres meses procederase extincin do servizo.

O impago excepcional dunha mensualidade sen xustificar por un tempo superior a 30 das supor extincin do servicio.

4. Aprobada a alta no servizo, esta manterase mentres o grao e nivel de dependencia da persoa valorada non vare e non haxa comunicacin expresa dos rganos de valoracin autonmica dun cambio no seu Programa Individual de Atencin, e, nos casos de libre concorrencia, mentres non existan cambios que as o indiquen.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente Ordenanza de Prezo Pblico, que foi aprobada polo Pleno deste Concello en sesin ordinaria celebrada o da 27 de Agosto de 2009, entrar en vigor unha vez se cumpra o esixido no artigo 49 da Lei de Bases do Rxime Local e se publique o seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia e tea transcorrido o prazo de 15 das previsto no artigo 65.2 da Lei de Bases do Rxime Local, continuando a sa vixencia ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA:  
 

A presente Ordenanza reguladora do precio pblico do servicio de axuda no fogar do Concello de Padrn derroga a Ordenanza reguladora do servicio de axuda a domicilio municipal publicada no Boletn Oficial da Provincia n15 do 18 de xaneiro de 2008.

A Corporacin Municipal en Pleno, en sesin ordinaria celebrada o da 27 de agosto de 2009 aprobou inicialmente a ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar do Concello de Padrn.

Exposta ao pblico durante 30 das hbiles mediante anuncios publicados no Boletn Oficial da Provincia n 197 de 8 de setembro de 2009, e no taboleiro de anuncios do Concello, non se presentou alegacin algunha mesma, polo que se considera definitivamente aprobada sen necesidade de novo acordo plenario.

De conformidade co establecido no artigo 70.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases do Rxime Local, procdese publicacin ntegra da devandita Ordenanza, que entrar en vigor tras a sa publicacin definitiva e unha vez transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei de Bases do Rxime Local.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios