Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontedeume - Regulamento de rxime interno das instalacins deportivas do concello de Pontedeume

Publicación provisional : 01-01-1970 BOP N 00 -- Publicación definitiva : 01-01-1970 BOP N 00
Redacción Aplicable desde 01-01-1970

Redacciones Redacciones
 - CAPITULO I. OBXECTO E FINS.
 - CAPITULO II. DAS COMPETENCIAS
 - CAPITULO III. DO PERSOAL ADSCRITO AO SERVICIO.
 - CAPITULO IV.
 - SECCIN PRIMEIRA. DOS USUARIOS, ENTIDADES E CLUBS.
 - SECCIN SEGUNDA. NORMAS PARA ENTIDADES, CLUBS E PARA TODAS AS INSTALACINS.
 - SECCIN TERCEIRA. NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA TODAS AS INSTALACINS EN XERAL.
 - SECCIN CUARTA. NORMAS DE XESTIN PARA TODAS AS INSTALACINS EN XERAL
 - CAPITULO V. NORMAS PARTICULARES DE USO DAS DIFERENTES INSTALACINS
 - CAPITULO VI. DO MATERIAL DEPORTIVO, MOBILIARIO E DEMAIS ENSERES.
 - CAPITULO VII. INFRACCINS E SANCINS
 - CAPITULO VIII
 - DISPOSICIN FINAL
   
  CAPITULO I. OBXECTO E FINS.  
 

Artigo 1.- obxecto do presente regulamento a regulacin das instalacins deportivas propiedade do Concello de Pontedeume, as como as futuras instalacins e as alugadas, que xestionar o SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES DO CONCELLO DE PONTEDEUME, sendo na actualidade as seguintes:

-PAVILLN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO " A CASQUEIRA".

-PISTAS POLIDEPORTIVAS EXTERIORES.

O presente Regulamento non ser de aplicacin s instalacins deportivas da Piscina Municipal que se rexern polo seu propio Regulamento.

Artigo 2.- Os inmobles onde se ubican as instalacins deportivas municipais, a excepcin das alugadas, son bens de dominio pblico, subgrupo de servicio pblico e figuran no libro de Inventario e Rexistro de Bens do Concello de Pontedeume.

Artigo 3.- As instalacins municipais destinaranse principalmente prctica de toda clase de actividades fsico-deportivas e recreativas (adestramento, competicin, formacin ou exhibicin-espectculo), sen prexuzo de utilizalas en determinados momentos para a realizacin doutras manifestacins artistcas, culturais, sociais ou actividades de relevancia para a comunidade local.

Artigo 4.- De acordo co artigo anterior, as instalacins deportivas municipais podern utilizarse para os seguintes actos:

a) Actividades e competicins deportivas: baloncesto, balonmn, ftbol-sala, voleibol, ximnasia ritmica e de mantemento, e en xeral calquera deporte oficialmente recoecido como tal que se adece s caractersticas da instalacin.

b) Reunins de carcter exclusivamente artstico ou cultural, as como tamn festivais que poida autorizar o Servicio Municipal de Deportes.

c) Actos pblicos non incluidos en ningn grupo dos anteriores e que legalmente poidan autorizarse.

O Servicio Municipal de Deportes, atendendo s circunstancias que o aconsellen, reservarase o dereito de propoer rgano competente a prohibicin de celebracin de calquera reunin ou manifestacin, mediante comunicacin previa aos interesados en que as se dispoa.

   
  CAPITULO II. DAS COMPETENCIAS  
 

Artigo 5.- Dentro das sas competencias, o Servicio Municipal de Deportes do Concello de Pontedeume est facultado para realizar todos os actos que se encamien ao cumprimento dos fins seguintes:

-A finalidade primordial ser a promocin deportiva e o desenvolvemento da cultura fsica e a prctica deportiva da poboacin de Pontedeume.

-A promocin das instalacins, as como a conservacin, mantemento e administracin das instalacins deportivas propiedade do Concello.

-Facilitar a todos os vecios a utilizacin das instalacins deportivas municipais con caracter formativo e de espallaento, e sen nimo de lucro, de xeito que as achegas econmicas dos usuarios contriban a sufragar os gastos de mantemento das mesmas.

-Xestionar o posible uso doutras instalacins deportivas, pblicas ou privadas, propias ou alugadas, para o cumprimento dos fins do Servicio Municipal de Deportes.

   
  CAPITULO III. DO PERSOAL ADSCRITO AO SERVICIO.  
 

Artigo 6.-Ademais das funcins propias de cada posto de traballo, co obxecto dunha maior coordinacin dos servicios xunto coa boa atencin s usuarios, realizaranse as seguintes:

-Todo o persoal destinado nas instalacins deportivas levar permanentemente, mentres permaneza dentro das instalacins, nun lugar visible a identificacin persoal que lle ser facilitada polo Servicio Municipal de Deportes, onde figurar a sa fotografia, nome e apelidos, n DNI e funcin que desempea na instalacin. O carn de identificacin levar unha cor apropiada, co obxecto dunha identificacin rpida por parte dos usuarios, para que poidan dirixir as sas consultas persoa adecuada.

Todo o persoal do servicio vestir coa indumentaria propia do mesmo.

Regularase co mesmo procedemento persoal dos clubs que tean unha asidua permanencia nas instalacins deportivas, as como o persoal ou directivos en competicins oficiais.

-O persoal destinado nas instalacins deportivas velar para que os usuarios e demais que acudan s instalacins cumpran o presente Regulamento de rxime interior, corrixindo, polos medios legais, as incidencias que se poidan producir en calquera momento.

   
  CAPITULO IV.  
 

   
  SECCIN PRIMEIRA. DOS USUARIOS, ENTIDADES E CLUBS.  
 

Artigo 7.-O acceso s instalacins farase coa identificacin oportuna, respectando os horarios establecidos e a instalacin a utilizar, atendendo en todo momento s modificacins dos empregados do servicio. Ser requisito indispensable para poder acceder s instalacins a presentacin da seguinte documentacin:

-Abono, naqueles casos en que os usuarios fagan uso desta modalidade.

-Na solicitude de alugueiro de calquera instalacin deber especificarse claramente a actividade a realizar, non podendo realizarse outra distinta a aquela para a que foi alugada.

Cada carn ou abono exclusivo da zona da instalacin e da actividade pola que foi expedido, non podendo utilizarse noutra zona e realizar actividades diferentes s que sinale.

-Non se poder introducir dentro das instalacins: bicicletas, motocicletas, motos, ou calquera tipo de mquinas e7ou vehculos similares.

Artigo 8.-Os usuarios respectarn o equipamento deportivo e mobiliario das instalacins, ordenando o material unha vez utilizado.As mesmo debern manter unha actitude cvica correcta, evitando actos que sifgnifiquen prexuzo para as instalacins e para o resto dos usuarios.

Artigo 9.-

-Non se permitir o uso de envases de vidro ou metlicos dentro da instalacin deportiva.

-Non se permitir fumar.

De non cumplirse estos condicionantes de carcter cvico, tanto os usuarios das instalacins como os asistentes aos actos que tean lugar no interior delas, podern ser expulsados das mesmas.

Artigo 10.- obrigatoria a utilizacin do atuendo deportivo para a prctica e adestramento propio de cada modalidade deportiva, tanto para adestradores, delegados como para os usuarios.

Artigo 11.-O horario de utilizacin das instalacins deportivas, previa peticin de hora dos usuarios, clubs e asociacins deportivas, ser confeccionado polos tcnicos responsables do Servicio Municipal de Deportes e estar a disposicin dos usuarios para que estes coezan en todo momento o mesmo.

Artigo 12.-Os sbados, domingos e festivos de cada semana, conforme o manual de actividades, reservaranse para competicins. Ditas competicins sern solicitadas polos diferentes clubs deportivos, correspondendo o outorgamento da dita solicitude rgano municipal competente, previa proposta de resolucin do concelleiro responsable e informe-proposta do Servicio municipal..

No momento que haxa novos deportes regulamentados, establecerase novo horario, seguindo o previsto neste regulamento. O Servicio Municipal de Deportes reservarase o dereito de realizar as posibles modificacins cando, unha vez concedidas as horas, causas maiores e outras as o aconsellen, sempre con aviso aos interesados.

Artigo 13.-

1.-Os usuarios que por calquera causa xustificada non vaian facer uso da instalacin, tndoa concedida, debern comunicalo con 48 horas de antelacin Servicio, para que este poida dispoer da sa utilizacin.

2.-A non utilizacin das instalacins que se sinalan levar consigo:

A) a non utilizacin por das veces consecutivas e tres alternas, e sen aviso, das instalacins, producir a perda dos dereitos de utilizacin pola tempada deportiva.

B) a non utilizacin por mis dun 40% da sesin mensual na escola deportiva levar consigo o pase do usuario ao final da lista de espera de dita actividade.

c) non se inclen os usuarios que, ben por accidentes sufridos nas instalacins ou ben por trselle detectado papilomas, fungos, outras lesins ou certificado mdico que xustifique a sa ausencia, non puidan acudir s actividades correspondentes, prevndose soamente nestes casos a reserva de praza na actividade, previa acreditacin fehaciente da imposibilidade referida.

3.-Non se permite o uso das instalacins a terceiros, salvo autorizacin expresa do responsable do Servicio.

4.-As actividades organizadas polo Concello a realizar no ximnasio e no pavilln municipal, estarn cubertas cunha pliza de responsabilidade civil. Os accidentes ou lesins que se ocasionen os usuarios na prctica deportiva sern asumidos polos seus respectivos seguros particulares.

Artigo 14.- O usuario deber satisfacer puntualmente as taxas e/ou os prezos pblicos correspondentes, que en todo momento se axustarn s tarifas aprobadas polo Concello nas correspondentes Ordenanzas.

Artigo 15.- O usuario das instalacins farn efectivo a taxa ou prezo pblico ao que se refire o artigo anterior, no momento de reservar a hora. O incumprimento desta norma cancelar automticamente a reserva da hora solicitada.

Artigo 16.- Existir un buzn para que o usuario poida dirixir as sas queixas, crticas ou suxestins acerca do funcionamento das instalacins.

Artigo 17.- Para poer en funcionamento calquera Escola deportiva, ser necesario contar como mnimo cunha inscricin do 100% das prazas prefixadas.

Artigo 18.- Non se permitir o acceso s instalacins a ningn tipo de animal domstico.

Artigo 19.- Os usuarios limitarn a zona de uso da instalacin actividade a realizar, non podendo desprazarse por outras zonas de actividade da instalacin.

Artigo 20.-Todos os usuarios das instalacins deportivas municipais debern coecer o presente Regulamento de rxime interior. Para iso facilitarase aos usuarios, clubs e asociacins un exemplar do mesmo; as mesmo no taboleiro de anuncios de cada instalacin expoerase un exemplar de dito regulamento.

Calquera alusin ao descoecemento do dito regulamento non exonera do seu cumprimento e das responsabilidades que houbese lugar.

   
  SECCIN SEGUNDA. NORMAS PARA ENTIDADES, CLUBS E PARA TODAS AS INSTALACINS.  
 

Artigo 21.-O club ou entidade faise responsable dos posibles deterioros que se poidan ocasionar durante a utilizacin das instalacins polos seus compoentes, e que foran realizadas por neglixencia ou intencionalildade.

Artigo 22.- O uso perodico das instalacins durante unha ou mis tempadas non concede dereito ningn ao club ou entidade para utilizalo na seguinte tempada.

Artigo 23.- O alugueiro e uso das instalacins, tanto por parte dos clubs, entidades e usuarios en xeral, farase conforme aos horarios establecidos segundo o manual de actividades, cuadrante de horarios, etc.. non podendo utilizarse ou alugarse en horarios e perodos de tempo distintos aos sinalados para cada actividade.

Artigo 24.- Se por causas excepcionais houbese que pechar unha instalacin, ou algunha das sas zonas, a actividade programada quedar suspendida, non podendo ser recuperada nin prolongada.

No suposto de estarse celebrando competicins oficiais, o Servicio de Deportes poder reprogramar as actividades co obxecto de que a dita competicin se puidese celebrar o antes posible.

Artigo 25.- O club ou entidade usuaria responsable de que durante os adestramentos ou nos partidos estea no banquio ou na pista o persoal correspondente.

Non se permitir que nos adestramentos ou partidos o nmero de persoas participantes sexa superior ao marcado no regulamento federativo propio de cada actividade.

Artigo 26.- Cada equipo utilizar os vestiarios que se lle designen.

Artigo 27.-Os equipos dos colexios ou clubs compostos por minores de edade que utilicen as instalacins, tern que estar permanentemente acompaados polos profesores, adestradores ou responsables dos mesmos, que sern os encargados de facer cumprir as normas das instalacins.

Artigo 28.- Ser responsabilidade do club a colocacin e garda do material deportivo utilizado nos adestramentos.

Artigo 29.- O rxime de horario da utilizacin das instalacins ser o seguinte:

a) a peticin de hora farase polo representante de cada equipo na data que se sinale, establecndose a seguinte orde de preferencia:

1- Actos programados polo Concello de Pontedeume

2- Escolas deportivas municipais

3- Clubes deportivos do Concello con categoras inferiores (se estn federados ou en competicin)

4- Clubes deportivos do Concello sen categoras inferiores (se estn federados ou en competicin)

5- Uso pblico

6.-Actos alleos deporte organizados por sociedades, partidos polticos e asociacins de todo tipo, festivais e espectculos artsticos de carcter profesional.

*As asociacins culturais que promovan actividades fsico-deportivas para os seus socios tern a consideracin sinalada na lnea 4 de prioridades.

b) sempre que se estean celebrando competicins, o responsable tcnico do servicio poder poer dous das para a peticin de pista, un para competicins e outro para adestramentos.

Artigo 30.- Os usuarios dos clubs debern recoller e colocar os diferentes aparatos e material deportivo necesario para a realizacin das actividades. Dita colocacin poder contar coa supervisin do persoal de mantemento das instalacins.

Artigo 31.- Ser responsabilidade do usuario ou club calquera perxuzo que se ocasione, tanto ao propio usuario como a terceiros, por incumprimento das normas e da mala utilizacin do material de equipamento e deportivo, as como do deterioro que se ocasione a dito material.

   
  SECCIN TERCEIRA. NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA TODAS AS INSTALACINS EN XERAL.  
 

Artigo 32.- Os gastos do persoal discontinuo como taquilleiros, porteiros, electricistas, acomodadores, vixiantes e calquera outro que se require en funcin da natureza do acto, corrern por conta dos organizadores do mesmo, sendo da sa exclusiva responsabilidade o cumprimento das obrigas laborais, fiscais ou de outra ndole que se deriven de tal relacin laboral.

As necesidades de tal tipo de persoal sern fixadas a xuzo dos responsables do Servicio Municipal de Deportes, tendo en conta o acto a celebrar.

Artigo 33.-O Concello, previo informe proposta do Servicio Municipal de Deportes, poder concertar convenios coas asociacins, federacins, agrupacins, entidades deportivas ou calquera outro ente pblico ou privado, para o desenvolvemento de programas deportivos. Ditos acordos ou convenios debern xustificar a obtencin, como resultado final das recprocas contraprestacins, dun equilibrio econmico entre as partes.

Artigo 34.- Non estn obrigados ao pago de ningunha cantidade as actividades organizadas polo Concello de Pontedeume, ben directamente ou a travs doutras entidades s que se lles conceda o patrocinio municipal.

   
  SECCIN CUARTA. NORMAS DE XESTIN PARA TODAS AS INSTALACINS EN XERAL  
 

Artigo 35.- Cando se trate da prctica de actividades fsico-deportivas e recreativas (adestramentos, competicin, formacin ou exhibicin-espectculo) por parte de clubs deportivos, asociacins, colexios, etc.. que tean concedida a utilizacin peridica das instalacins deportivas municipais, a taxa devengarase de conformidade co establecido no artigo 9 da ordenanza Fiscal n 24 reguladora da Taxa pola utilizacin do Pabelln municipal, as como a prestacin de serviicos no mesmo.

Artigo 36.-O Servicio Municipal de Deportes estender as cartas, boletos, tickets ou calquera outro documento que se estableza como xustificante de pago no caso de actividades e espectculos deportivos, festivais organizados por colexios e institucins, e outros supostos semellantes.

Artigo 37.- As licencias para utilizacin das instalaciones deportivas, cando se trate de festivais, actos organizados por colexios e institucins, actos estatutarios de sociedades, asociacins de todo tipo, as como por festivais e espectculos artsticos, recreativos e deportivos de carcter profesional, solicitaranse por medio de instancia dirixida alcalde-presidente do Concello de Pontedeume.

As instancias presentaranse na oficina administrativa do Servicio Municipal de Deportes, sendo tramitadas por este a travs do Rexistro Xeral do Concello, e correspondendo ao mesmo emitir informe proposta sobre a procedencia do acto que se pretende celebrar, formulando a correpondente proposta resolucin, e as mesmo practicar a liquidacin da taxa ou prezo pblico que proceda.

Artigo 38.- Ser potestade do Concello, previo informe proposta do Servicio Municipal de Deportes a fixacin das fianzas para a utilizacin das instalacins ao aire libre.

Artigo 39.-O Servicio Municipal de Deportes nos se fai responsable dos obxectos persoais dos usuarios e acompaantes que se poidan extraviar durante a prctica deportiva..

   
  CAPITULO V. NORMAS PARTICULARES DE USO DAS DIFERENTES INSTALACINS  
 

PAVILLN POLIDEPORTIVO " A CASQUEIRA ".

Artigo 40.- Ademais das normas xerais, debern cumprirse as seguintes:

-Permitirase o acceso dos usuarios con quince minutos ( 15 ) de antelacin como mximo ao inicio da actividade.

A sada da instalacin, unha vez rematada a actividade, farase como mximo aos trinta minutos ( 30 ) da finalizacin da mesma.

-Os usuarios non podern acceder cancha de xogo ata que remate a actividade que se estea desenvolvendo, podendo facer uso dos pasillos de vestiarios como zona de quencemento, non autorizndose o uso de balns.

-Os usuarios, clubs e equipos, nos adestramentos debern abandoar a pista de xogo unha vez rematado o tempo de alugueiro da mesma.

-En competicins oficiais permitirase o acceso pista de das persoas, unha por cada equipo, que farn o labor de auxiliares de pista.

Se as federacins das distintas disciplinas deportivas contemplan unha maior presencia de persoas na competicin oficial, estarase ao regulamentado por estas, as como das credenciais que ditas persoas deban posuir.

-Nos adestramentos de clubs no ximnasio, os deportistas estarn permanentemente acompaados dun monitor do club. Dito acompaamento efectuarase dende a entrada s instalacins. A falta deste requisito anular o uso da actividade.

NORMAS PARTICULARES PARA O USO DAS PISTAS POLIDEPORTIVAS

EXTERIORES

Artigo 41.- Ademis das normas xerais o funcionamento rexerase polas seguintes:

1- As pistas polideportivas exteriores sern rexidas polo movemento asociativo ou deportivo, segundo o convenio que se estableza c Concello de Pontedeume.

2- O uso das pistas rexerase polas seguintes prioridades:

-Actos organizados polo Concello.

-Actividades organizadas polo movemento asociativo ou deportivo.

-Resto de actividades.

3- O movemento asociativo ou deportivo que rexa a pista polideportiva exterior farase cargo da limpeza dos vestiarios e do custo do consumo enerxtico dos mesmos, auga e outros existentes, as como dos seguros correspondentes.

4- O movemento asociativo ou deportivo que rexa a pista polideportiva exterior ser o encargado da adxudicacin dos horarios de utilizacin da pista, baixo a supervisin e visto e prace do Servicio Municipal de Deportes.

5- O movemento asociativo ou deportivo que rexa a pista polideportiva exterior situar, nun lugar visible para os usuarios, unha copia da Ordenanza reguladora do precio pblico pola utilizacin da instalacin deportiva.

   
  CAPITULO VI. DO MATERIAL DEPORTIVO, MOBILIARIO E DEMAIS ENSERES.  
 

Artigo 42.- Ademais das normas recollidas nos diferentes apartados deste regulamento, deberanse cumprir as seguintes:

-O material deportivo, mobiliario e demais enseres propiedade do Concello de Pontedeume a utilizar dentro de cada instalacin deportiva solicitarase para o seu uso aos responsables de mantemento de cada instalacin, devolvendo os mesmos a ditos responsables unha vez rematada a actividade.

-O material deportivo, mobiliario e demais enseres propiedade do Concello de Pontedeume que tea que sair dunha instalacin deportiva do Concello, ben para outra dependencia, solicitarase por escrito polo usuario, club, agrupacin, etc.. na oficina admisnistrativa do Servicio Municipal de Deportes , no impreso correspondente e coa antelacin suficiente, correspondendo aos responsables do Servicio aprobar ou denegar o prstamo de dito material.

-Os clubs, agrupacins, entidades,etc.. con sede nas instalacins deportivas do Concello que entrada en vigor deste regulamento tean material deportivo, mobiliario e demais enseres da sa propiedade dentro das ditas instalacins, farn un inventario de ditas propiedades sinalando as caractersticas de cada elemento e presentarano no Rexistro Xeral do Concello.

Calquera nova incorporacin ou baixa das propiedades citadas ser inventariada do mesmo xeito.

-Os clubs que incorporen materiais propios sa actividade dentro dunha instalacin debern comunicalo aos responsables de mantemento; de non facelo, o material que se pretenda sacar dunha instalacin, e que previamente non se detallase, quedar consignado na propia instalacin ata que se comprobe a titularidade do mesmo.

   
  CAPITULO VII. INFRACCINS E SANCINS  
 

Artigo 43.-

Consideraranse faltas moi graves as infraccins contidas no artigo 140.1 do Titulo XI da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do rxime local.

Consideraranse faltas graves as seguintes conductas:

a) A falta de respecto cos traballadores das instalacins ou demais usuarios.

b) As accins que impliquen deterioro grave das instalacins ou equipamento, a perturbacin grave ocasionada no uso das isntalacins por parte das persoas con dereito a utilizalas e a perturbacin grave ocasionada no normal funcionamneto do servicio pblico.

c) A reiteracin de faltas leves.

Consideraranse faltas leves as seguintes conductas:

a) A desobediencia das instruccins e advertencias que o persoal das instalacins deportivas municipais determine co fin de cumpri-lo presente regulamento, en especial os artigos referentes comportamento dos usuarios e a utilizacin das instalacins.

b) As accins que impliquen deterioro das instalacins ou equipamento, a perturbacin ocasionada no uso das instalacins por parte das persoas con dereito a utilizalas e a perturbacin ocasionada no normal funcionamento do servicio pblico.

Artigo 44.- Sancins.

As faltas leves sern sancionadas con multa de 30,05 a 750 .

As faltas graves sern sancionadas con multa de 750,01 a 1.500 .

As faltas moi graves sern sancionadas con multa de 1.500,01 a 3.000 , e coa prohibicin de entrada nas instalacins por un perodo mximo dun ano, perdendo, no seu caso, a condicin de abonado.

Artigo 45..- Procedemento sancionador.

A tramitacin do procedemento sancionador acomodarase regulado no RD 1398/1993, polo que se aproba o Regulamento do Procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.

En todo caso teranse en conta os principios e circunstancias sinaladas no Ttulo IX da Lei 30/1992 e, no Ttulo XI da Lei 7/1985, de 2 de abril, regulaadora das bases do rxime local.

Os expedientes instruiranse pola Concellera delegada competente resolvndose pola Alcalda do Concello.

   
  CAPITULO VIII  
 

Artigo 46.- No expresamente non sinalado neste Regulamento, ser de aplicacin o establecido na lexislacin local relativa s seus servicios, que en todo caso se adapatar e regulacin contida na Lei do Deporte.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

Este regulamento entrar en vigor unha vez publicado no Boletn Oficial da Provincia e unha vez transcorrido o prazo que se refire o artigo 70.2 en relacin co artigo 65.2 da Lei 7/85, reguladora de bases de rxime local, modificada pola Lei 11/1999, do 21 de abril, e comezar a aplicarse a partir do da seguinte, permanecendo vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derogacin expresa.

Contra este regulamento poder interponerse recurso contencioso administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do da seguinte da publicacin no Boletn Oficial da Provincia.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios