Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Rois - Ordenanza fiscal reguladora do prezo pblico polo servizo de axuda no fogar

Publicación provisional : 14-10-2009 BOP N 221 -- Publicación definitiva : 30-11-2009 BOP N 254
Aplicable desde 19-12-2009

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1: FUNDAMENTO E NATUREZA
 - ARTIGO 2: CONCEPTO
 - ARTIGO 3.OBRIGADOS AO PAGAMENTO
 - ARTIGO 4: DETERMINACIN DA CAPACIDADE ECONMICA DAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO
 - ARTIGO 5: PARTICIPACIN DAS PERSOAS USUARIAS NO FINANCIAMENTO DO SERVIZO
 - ARTIGO 6: CONDICINS DE PAGAMENTO
 - ARTIGO 7: NORMAS DE XESTIN
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1: FUNDAMENTO E NATUREZA  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o Concello de Rois establece o prezo pblico polo servizo de axuda no fogar para solicitantes de libre concorrencia e para as persoas valoradas como dependentes segundo a Lei 39/2006 de 14 de decembro de promocin da autonoma persoal e atencin s persoas en situacin de dependencia e a Orde de 22 de xaneiro de 2009 que regula o servizo de axuda no fogar na Comunidade Autnoma de Galicia.

   
  ARTIGO 2: CONCEPTO  
 

O prezo pblico regulado neste acordo constite unha prestacin patrimonial de carcter pblico que se satisfar polos usuarios/as que voluntariamente soliciten a prestacin do servizo de axuda no fogar.

   
  ARTIGO 3.OBRIGADOS AO PAGAMENTO  
 

3.1.Estn obrigados/as ao pago todas aquelas persoas que sexan dadas de alta no servizo de axuda no fogar por libre concorrencia e aquelas persoas recoecidas como dependentes ao abeiro da Lei 39/2006 de 14 de decembro, de promocin da autonoma persoal e atencin s persoas en situacin de dependencia que tean Resolucin do Plan Individual de Atencin (PIA) no que se lles recoeza o citado servizo.

Se o/a beneficiario/a do servizo carecese de capacidade para obrar, esta obriga recaer sobre quen ostente a sa representacin legal ou, no seu caso, sobre que exerza de feito o seu coidado.

3.2.O devengo do prezo pblico nace dende o momento da alta no servizo, calquera que sexa a sa modalidade.

   
  ARTIGO 4: DETERMINACIN DA CAPACIDADE ECONMICA DAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO  
 

4.1.- Para a determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar terase en conta o establecido no artigo 17 da Orde de 22 de xaneiro de 2009, reguladora do SAF para a Comunidade Autnoma de Galicia.

   
  ARTIGO 5: PARTICIPACIN DAS PERSOAS USUARIAS NO FINANCIAMENTO DO SERVIZO  
 

5.1.- En canto participacin no financiamento do servizo por parte das persoas usuarias, establcese unha regulacin progresiva de copagamento do servizo, de acordo co establecido no artigo 18 da Orde de 22 de xaneiro de 2009, reguladora do SAF para a Comunidade Autnoma de Galicia.

5.2.- Sen prexuzo do establecido no punto anterior, podern preverse excepcins aos criterios xerais nos casos en que a problemtica principal atendida sexa a desestruturacin familiar e se procure a proteccin e integracin social de menores de idade en risco de exclusin, mediante resolucin motivada do rgano competente para acordar a concesin do servizo, da que en todo caso deber deixarse constancia no correspondente expediente.

Despois do clculo dos ingresos netos podern descontarse os gastos de aluguer ou hipoteca da vivenda habitual debidamente acreditados, as como calquera circunstancia que unha vez valorada poida xustificarse como causa de non poder acceder ao servizo.

5.3.- Nos servizos complementarios que se presten o custo ser, segundo o caso, o establecido na normativa de aplicacin (teleasistencia domiciliaria, comida a domicilio, etc.) ou o custo real para o concello de prestacin do servizo que poida chegar a prestarse (podoloxa, fisioterapia, etc.) establecndose sobre estes custos as mesmas porcentaxes de copagamento por parte das persoas usuarias, no caso de non estaren suxeitos a convenio especfico ou ordenanza especfica.

TBOA DE COPAGAMENTO DE AXUDA NO FOGAR

INGRESOS EN RELACIN AO IPREM

DESDE

ATA

Copagamento

Entre o 100% e o 150%

527,24

790,86

10,00%

Entre o 150% e o 200%

790,86

1.054,48

12,00%

Entre o 200% e o 250%

1.054,48

1.318,10

15,00%

Entre o 250% e o 300%

1.318,10

1.581,72

20,00%

Entre o 300% e o 350%

1.581,72

1.845,34

28,00%

Entre o 350% e o 400%

1.845,34

2.108,96

37,00%

Entre o 400% e o 450%

2.108,96

2.372,58

45,00%

Entre o 450% e o 500%

2.372,58

2.636,20

60,00%

>500%

2.636,20

65,00%

As contas previstas nesta tboa revisaranse anualmente en funcin da actualizacin anual do IPREM.

O custo/hora do servizo ser o que a Administracin Autonmica determine anualmente nos seus documentos de xestin para a adxudicacin das subvencins s que o concello poida acceder, sendo para este ano 2009 de 12 euros hora.

   
  ARTIGO 6: CONDICINS DE PAGAMENTO  
 

6.1. A obriga de pagamento nace no momento en que o beneficiario reciba a prestacin do servizo.

6.2. O pagamento da cota realizarase mensualmente no mes inmediato seguinte, a travs de domiciliacin bancaria que autorizar a persoa usuaria do servizo por escrito.

6.3. Se a algunha persoa non se lle prestase o servizo por causas non imputables mesma, e os motivos fosen derivados da organizacin interna do propio servizo, ter dereito a un desconto proporcional ao tempo que estivo sen atencin hora de abonar a cota mensual.

6.4. En caso de suspensin temporal do servizo descontarase das cotas mensuais a parte proporcional que lle corresponda.

6.5.As dbedas polos prezos pblicos podern esixirse polo procedemento administrativo de apremio.

   
  ARTIGO 7: NORMAS DE XESTIN  
 

7.1. A presentacin das solicitudes e documentacin a presentar reglase segundo o disposto no Ordenanza Reguladora do Servizo de axuda no fogar do Concello de Rois.

7.2.As liquidacins practicaranse mensualmente nos primeiros quince das de cada mes, de conformidade co informe facilitado polo servizo, en relacin ao mes inmediato anterior.

7.3. O impago excepcional dunha mensualidade supor, en caso de xustificacin motivada polo usuario do servizo ao departamento de Servizos Sociais, a acumulacin da mensualidade a pagar no mes seguinte. Se a mensualidade acumulada fose obxecto de impago por un tempo superior a tres meses procederase extincin do servizo.

O impago excecional dunha mensualidade sen xustificar por un tempo superior a 30 das supor a extincin do servizo.

7.4. Aprobada a alta no servizo, esta manterase mentres o grao e nivel de dependencia da persoa valorada non vare e non haxa comunicacin expresa dos rganos de valoracin autonmica dun cambio no seu Programa Individual de Atencin e, nos casos de libre concorrencia, mentres non existan cambios que as o indiquen.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

Coa entrada en vigor da presente ordenanza queda derogada a Ordenanza Reguladora do Servizo de Axuda a Domicilio publicada no B.O.P. n 232, de 6 de outubro de 2004.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez que sexa publicada integramente no BOP e transcorra o prazo de 15 das previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, continuando a sa vixencia ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios