Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cambre - Ordenanza fiscal nm. 14, reguladora da taxa pola utilizacin das instalacins deportivas municipais e pola prestacin de servicios deportivos.

Publicación provisional : 21-11-1998 BOP N 268 -- Publicación definitiva : 31-12-1998 BOP N 299
Redacción Aplicable desde 05-01-2010

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. - Fundamento e natureza
 - Artigo 2. - Feito impoible.
 - Artigo 3. - Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. - Responsables.
 - Artigo 5.- Cota tributaria.
 - Artigo 7. - Rxime de declaracin e ingreso.
 - Artigo 8. - Infraccins e sancins.
   
  Artigo 1. - Fundamento e natureza  
 

amparo do previsto nos artigos 57 e 20, epgrafes 1 e 4.o) do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e de conformidade co que dispoen os artigos 15 a 19 de dito texto legal, este Concello establece a taxa pola utilizacin das instalacins deportivas municipais, que se rexer pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2. - Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa a utilizacin das instalacins deportivas municipais especificados nas tarifas contidas no artigo 5 da presente ordenanza.

   
  Artigo 3. - Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos da taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, as como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que se beneficien da utilizacin das instalacins deportivas municipais que constiten o feito impoible da taxa.

   
  Artigo 4. - Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo tdalas persoas que sexan causantes ou colaboren na realizacin dunha infraccin tributaria.

2. Os copartcipes ou cotitulares das entidades xurdicas ou econmicas a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria respondern solidariamente en proporcin as sas respectivas participacins das obrigas tributarias de ditas entidades.

3. Os administradores de persoas xurdicas que non realizaren os actos da sa incumbencia para o cumprimento das obrigas tributarias daquelas respondern subsidiariamente das dbedas seguintes:

a) Cando cometeran unha infraccin tributaria simple, do importe da sancin.

b) Cando cometeran unha infraccin tributaria grave, da totalidade da dbeda esixible.

c) En supostos de cese das actividades da sociedade, do importe das obrigas tributarias pendentes na data de cese.

4. A responsabilidade esixirase en todo caso nos termos e consonte procedemento previsto na Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5.- Cota tributaria.  
 

A conta da taxa determinarase aplicando as tarifas seguintes:

Uso de instalacins deportivas municipais:

Pavillns polideportivos municipais. Tarifas:

Concepto

Tarifa

1.1

Por hora de utilizacin

26,25 euros

1.2

Por hora de utilizacin entre 24:00 h e 9:00 h

31,50 euros

1.3

Equipos federados municipais snior por hora

10,50 euros

1.4

Equipos categora snior e afeccionados participantes en torneos municipais por hora

15,75 euros

1.5

Suplemento por despacho (de billetes)

99,75 euros

Campos de ftbol. Tarifas:

Concepto

Tarifa

1.6

Equipos federados do municipio por hora

31,50 euros

1.7

Equipos non federados do municipio por hora

63,00 euros

1.8

Suplemento por despacho (de billetes)

31,50 euros

Pistas polideportivas e canchas de tenis. Tarifas:

Concepto

Tarifa

1.9

Por hora de utilizacin

7,35 euros

Piscinas municipais. Tarifas:

Concepto

Tarifa

1.10

Entrada libre por da, vecios do municipio

2,21 euros

1.11

Entrada libre bono 6 entradas, vecios do municipio

10,50 euros

1.12

Entrada libre bono 24 entradas, vecios do municipio

31,50 euros

Ximnasios e rocdromo. Tarifas:

Concepto

Tarifa

1.16

Por hora de utilizacin e persoa

2,10 euros

Campos de chave. Tarifas:

Concepto

Tarifa

1.17

Por hora de utilizacin

12,50 euros

Os grupos/equipos ou vecios doutros municipios tern un suplemento do 100% das tarifas polo uso das instalacins.

Malia o anterior, a cota da taxa pola utilizacin das instalacins deportivas ser cero nos seguintes supostos:

a) Os actos gratutos organizados por entidades sen fin de lucro en colaboracin co Concello.

b) As actividades das comunidades escolares de centros de ensino pblico para actos propios da sa finalidade educativa, ata un mximo de sete horas semanais por comunidade escolar.

c) As competicins deportivas federadas de base e o deporte en idade escolar.

d) Os adestramentos deportivos de entidades de carcter deportivo sen fin de lucro, inscritas no rexistro municipal para categoras de base ata xuvens inclusive na proporcin dunha hora por cada dous equipos e tres horas semanais como mximo.

As entidades xuvens tern unha hora semanal exenta.

Outras entidades sen fin de lucro municipais, para actos non deportivos, tern que solicita-la exencin presentando unha memoria explicativa da finalidade do uso.

   
  Artigo 7. - Rxime de declaracin e ingreso.  
 

O ingreso da taxa realizarase mediante autoliquidacin, no momento de solicitar a utilizacin das instalacins deportivas municipais, ingresando o seu importe o solicitante nas entidades bancarias colaboradoras deste Concello e sempre antes de inicia-la ocupacin.

   
  Artigo 8. - Infraccins e sancins.  
 

As infraccins e sancins en materia tributaria rexeranse polo disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria e a sa normativa de desenvolvemento.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios