Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Oroso - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestacin de servizos urbansticos

Publicación provisional : 10-08-2005 BOP N 182 -- Publicación definitiva : 03-10-2005 BOP N 227
Redacción Aplicable desde 31-12-2009

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA
 - Artigo 2.-FEITO IMPOIBLE
 - Artigo 3.- SUXEITO PASIVO
 - Artigo 4.- DEVENGO
 - Artigo 5.- COTA TRIBUTARIA
 - Artigo 6.- NORMAS DE XESTIN
 - Artigo 7.- EXENCINS E BONIFICACINS
 - Artigo 8.- INFRACCINS OU SANCINS
 - DISPOSICIN FINAL
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
   
  Artigo 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 y 142 da Constitucin e polo Artigo 106 da Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do TR 2/2004 da lei, reguladora das Facendas Locais, o Concello de Oroso estabrece a "Taxa por prestacin de servicios urbansticos", que rexirse pola presente Ordenanza fiscal, cuias normas atenden previsto no Artigo 57 e da citada Lei.

   
  Artigo 2.-FEITO IMPOIBLE  
 

Constitue o feito impoible da Taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa, desenvolvida para a prestacin dos seguintes servicios urbansticos:

a) A destinada a verificar se os actos de edificacin e uso do solo e subsolo que tean que realizarse no termo municipal, axustanse lei 9/2002 de Ordenacin Urbanstica e Proteccin do Medio Rural de Galicia, disposicins de desenrolo e as normas urbansticas especficas do Concello de Oroso de cara obtencin da preceptiva licencia urbanstica, xa sexa de obras, primeira ocupacin, segregacin ou calesquera outras que esixa a normativa urbanstica en vigor.

b) A realizacin a instancia de parte de informes, consultas, certificados e cdulas urbansticas.

   
  Artigo 3.- SUXEITO PASIVO  
 

1.- Son suxeitos pasivos contribuintes as personas fsicas ou xurdicas e as entidades as que se refiere o Artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen ou que no seu interese redunden as prestacins s que se refire a presente Ordenanza.

2.- En todo caso, tern a condicin de sustituto do contribuinte na concesin de licencias urbansticas, os constructores ou contratistas das obras.

   
  Artigo 4.- DEVENGO  
 

1.- Devengase a Taxa e nace a obriga de contribuir cando se inicie a actividade municipal que constitue o seu feito impoible. A estos efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude polo suxeito pasivo se formulase expresamente sta.

2.- Cando as obras se iniciaranse ou executaranse sen haber obtido a oportuna licencia, a Taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestin ou non autorizable, con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poida instruirse para a autorizacin de esas obras ou a sa demolicin se non fosen autorizables.

   
  Artigo 5.- COTA TRIBUTARIA   redacciones
 

1.-A cota tributaria ven determinada pola aplicacin de unha tarifa segundo a natureza do expediente a tramitar:

a) Licencias de obras:

Por euro correspondente presuposto de execucin material

.....0,01 euros

Tarifa mnima: 50 euros.

b) Consultas previas, informes, certificados ou cdulas urbansticas:

Para una parcela: 20 euros

Para cada dos o ms parcelas: 15 euros por parcela.

c) Licencias de primeira ocupacin

- para vivendas unifamiliares:

o 80,00 euros para vivendas de menos de 200 m2

o 120,00 euros para vivendas de 200 m2 ou mis

- para edificios de vivendas:

o 20 euros por vivenda

o 16 euros por cada 100 m2 o fraccin comercial o industrial

o 12 euros por cada 100 m2 o fraccin de garaxe e trasteiros

- para naves e instalacins industriais e comerciais:

o 90 euros de cuota fixa por edificacin

o 12 euros por cada 200 m2 o fraccin

- para outras edificacins:

o hasta 200 m2: 0,30 /m2

o de mis 200 m2 hasta 1000 m2: 1,50 /m2 este tramo

o de mis 1000 m2: 2,50 /m2 este tramo

Tarifa mnima: 20 euros

d) Licencias de segregacin ou parcelacin.

En funcin do nmero de parcelas resultantes:

- para dos parcelas resultantes: 80 por parcela

- para tres parcelas resultantes: 60 por parcela

- para cuatro parcelas resultantes: 50 por parcela

- para cinco o ms parcelas resultantes: 45 por parcela

e) Sinalamento de aliacins e rasantes

- una cuota fixa de 50 euros.

- 1,20 euros por cada metro lineal de aliacin

   
  Artigo 6.- NORMAS DE XESTIN  
 

1.- As taxas por prestacin de servicios urbansticos esixiranse en rxime de autoliquidacin, cando medie solicitude do interesado, e no suposto de que se inicie o expediente de oficio, por liquidacin practicada pola administracin municipal.

2.- No primeiro dos supostos, os suxeitos pasivos estn obrigados a practicar autoliquidacin nos impresos habilitados efecto pola administracin municipal e realiza-lo ingreso na entidade bancaria autorizada, o que se deber acreditar no momento de presenta-la correspondente solicitude. Non se tramitar sta ata que quede acreditado o pago ntegro da taxa.

3.- Cando os servicios municipais comproben que se realizou unha construccin ou obra, ou se est exercitando calquera actividade sen obter a previa licencia preceptiva, considerarase o acto de comprobacin como a iniciacin do trmite de esta ltima, con obriga do suxeito pasivo de aboar a taxa establecida sen perxuicio da imposicin da sancin que corresponda pola infraccin urbanstica cometida ou da adopcin das medidas necesarias para o adecuado desenvolvemento das normas urbansticas.

4.- O pago da autoliquidacin, presentada polo interesado ou da liquidacin inicial notificada pola Administracin municipal ter carcter provisional e ser a conta da liquidacin definitiva que proceda, se esta fora necesaria.

   
  Artigo 7.- EXENCINS E BONIFICACINS  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 da lei 39/88, non se concedern mis exencins ou bonificacins que as que expresamente se prevean nas leis ou as que se deriven da aplicacin dos Tratados Internacionales.

   
  Artigo 8.- INFRACCINS OU SANCINS  
 

En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, se estar disposto nos artgos 178 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  DISPOSICIN FINAL   redacciones
 

A presente ordenanza fiscal, aprobada a sa redaccin definitiva polo Pleno do Concello, entrar en vigor da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresas.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

Quedan derogadas calesquera outras normas sobre os feitos impoibles recollidos pola presente ordeanza regulamentadas por este concello en data anterior a presente.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios