Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arteixo - Ordenanza fiscal nm. 23, reguladora da taxa pola entrada de vehculos a travs das beirarras e reservas da va pblica para aparcadoiro exclusivo, parada de vehculos, carga e descarga de mercadoras de calquera clase

Publicación provisional : 27-12-2004 BOP N 296 -- Publicación definitiva : 27-12-2004 BOP N 296
Redacción Aplicable desde 02-02-2010

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. Fundamento e natureza.
 - ARTIGO 2. Feito Impoible
 - ARTIGO 3. Suxeitos pasivos.
 - ARTIGO 4. Responsables.
 - ARTIGO 5. Base Impoible.
 - ARTIGO 6. Cota tributaria
 - ARTIGO 7. Normas de aplicacin das tarifas.
 - ARTIGO 8. Perodo impositivo e Devengo.
 - ARTIGO 9. Normas de xestin.
 - ARTIGO 10. Infraccins e sancins.
 - DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA
 - DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA.
 - DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1. Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 141 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a TAXA POR ENTRADA DE VEHCULOS A TRAVS DAS BEIRARRAS E RESERVAS DA VA PBLICA PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHCULOS, CARGA E DESCARGA DE MERCANCAS DE CALQUERA CLASE, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, atendendo as sas normas disposto no artigo 57 do devandito R. D. Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

   
  ARTIGO 2. Feito Impoible  
 

1. Contite o feito impoible da presente taxa, a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial das vias municipais, nos casos seguintes:

Entradas de vehculos en edificios, solares, fbricas, talleres e, en xeral, en inmobles de calquera destino, feita a travs de terreos destinados uso pblico, xa tean licenza de paso permanente, laboral ou nocturno.

Reservas permanentes para actividades distintas do acceso a inmobles.

Reservas de carcter temporal para diversas actividades de comercio,servicios e subministros.

A reposicin de sinais obrigatorios indicadores do aproveitamento.

   
  ARTIGO 3. Suxeitos pasivos.  
 

 1. Son suxeitos pasivos desta taxa, a ttulo de contribunte, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 36 da 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria e artigo 23 do R.D.Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, que utilicen ou aproveiten as entradas ou reservas. Cando se solicite licenza para a utlizacin ou aproveitamento, entenderase que ten a condicin de suxeito pasivo o solicitante ou a persoa ou entidade que represente. Se o aproveitamento se realizara sen obter licenza, considerarase que ten a condicin de suxeito pasivo ou propietario do inmoble ou da empresa que utilizara a entrada ou reserva.

 

 2. Tern a condicin de substitutos do contribunte, os propietarios das fincas e locais a que dean acceso ditas entradas de vehculos, os que podern repercutir, no seu caso, as cotas sobre os respectivos beneficiarios.

   
  ARTIGO 4. Responsables.  
 

 1.Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas e entidades a que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

 2.Sern responsables subsidiarios da dbeda tributaria as persoas e entidades a que se refire o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  ARTIGO 5. Base Impoible.  
 

Tomarase como base para determinar a cota tributaria da presente taxa:

a)Nas entradas ou paso de carruaxes de vehculos, a superficie do local, a superficie da beirarra suxeita a aproveitamento especial e os metros lineais de demanio pblico reservados.

b) Ademais, nasreservastemporais, terase en conta a duracin do uso.

c) Na obtencin de sinais, o titular do aproveitamento.

   
  ARTIGO 6. Cota tributaria   redacciones
 

6.1
Entrada ou paso de carruaxes aos inmbeis, por cada m2 de superficie construda
6.1.1
En pasaxes permanentes, 24 horas
0,25
6.1.2
En pasaxes con horario limitado (de 8:00 horas a 22:00 horas)
0,17
6.1.3
En pasaxes con horario limitado ( de 21:00 horas a 9:00 horas)
0,16
6.2
Superficie da beirarra obxecto de aproveitamento especial, por cada m2 ou fraccin
7,53
6.3
Reservas: Por cada metro lineal de espazo reservado ao ano
6.3.1
Reserva permanente, 24 horas
128,01
6.3.2
Reserva temporal, con horario limitado (de 8:00 a 22:00 horas)
75,29
6.3.3
Reserva temporal, con horario limitado ( de 21:00 a 9:00 horas)
62,74
6.4
Reserva de espazo de carcter temporal para diversas actividades de comercio, servizos e subministros
6.4.1
Reserva para vehculos de formigonado, bombeo, guindastres, colectores aos que non lles sexa de aplicacin outra ordenanza, as como outros aproveitamentos anlogos, por m2 ou fraccin, ao da................................
4,27
6.4.2
A reserva anterior pode implicar o corte dunha va pbica, dndose calquera dos seguintes supostos:
6.4.2.1. Con impedimento total da circulacin rodada, por m2 ou fraccin, ao da
3,19
6.4.2.2. Con impedimento parcial da circulacin rodada, por m2 ou fraccin, ao da
2,40
6.4.3.
Reserva de espazo para mudanzas, descarga de combustbeis polas empresas distribuidoras, as como outros usos extraordinarios, por m2 ou fraccin, ao da
1,05
6.5
Expedicin e resposicin (perda ou deterioro) de sinais indicativos do aproveitamento
24,62
6.6.
Coeficientes
6.6.1
Nos locais non afectos a actividades comerciais ou industriais, aos efecto de determinar a cantidade que cmpre pagar, o importe que resulte da suma das tarifas 6.1, 6.2 e 6.3, multiplicarase polo coeficiente
0,4
6.6.2
Cando os aproveitamentos se realicen en ras que non sexan de 1 categora fiscal, o importe que resulte da aplicacin das tarifas anteriores seranlles aplicados os seguintes indices correctores e sempre que non sexa de aplicacin o apartado anterior:
-
  Ras de 2 categora
0,8
-
  Ras de 3 categora
0,7
-
  Resto das ras
0,6
6.7
Tarifa mnima
6.7.1
Con carcter mnimo, e na aplicacin da tarifa sinalada no artigo 6.4, esixirase con carcter mnimo a cantidade de
26,41

   
  ARTIGO 7. Normas de aplicacin das tarifas.   redacciones
 

1. Os coeficientes sinalados no apartado 6.6 do artigo 6, non poden ser aplicados simultneamente.
2. Cando se produza o acceso desde unha va pblica a un grupo de fincas ou locais que compartan a mesma entrada, a lonxitude desta ratearase entre os distintos locais en proporcin sa superficie, sen que en ningunha das fraccins que resulten poidan ser inferior a un metro, elevndose as fraccins unidade superior.
3. Aqueles locais que posuan duas ou mais entradas e tean previsto a reserva de espazo para todas elas, o procedemento que compre seguir ser o seguinte:
a) Na primeira reserva, aplicaranse as tarifas estipuladas no apartado 6.1, 6.2 e 6.3 do artigo 6 e, no seu caso, os coeficientes que correspondan.
b) Na segunda e seguintes, aplicaranse tan s as tarifas estabelecidas no apartado 6.2 e 6.3 do citado artigo 6 e, no seu caso, os coeficientes que correspondan.
4. Nas reservas de carcter temporal sinaladas no apartado 6.4 do artigo 6, os aproveitamentos realizados por un mesmo vehculo en distintas vias ou lugares dunha mesma va, xerarn tantas autoliquidacins como aproveitamentos en lugares distintos sexan realizados.
5. Cando a ocupacin tea o carcter sinalado no artigo 6.4.2., e ocupen parcialmente as estadas ou vas pblicas, con interrupcin total ou parcial do trnsito rodado, ser obligatoria a presenza policial, liquidndose, ademais da ocupacin, dito servizo especial segundo o disposto na ordenanza fiscal n 17.

   
  ARTIGO 8. Perodo impositivo e Devengo.  
 

1.O perodo impositivo coincidir co ano natural. Cando se trate de novas autorizacins para a realizacin dos aproveitamentos descritos nos puntos 1, 2 e 3, o perodo impositivo coincidir co primeiro da do trimestre natural no que se conceda a autorizacin.

2.A taxa devengarase o primeiro da do perodo impositivo, ags cando se trate de novos aproveitamentos que ser o primeiro da do trimestre natural no que se conceda a autorizacin. As cotas sern irreductibles, sendo rateables por trimestres naturais, ademais do suposto anterior (novo aproveitamento), no caso de cese da utilizacin privativa ou aproveitamento especial.

3.Na tarifa 6.4 a taxa devengarase no momento en que sexa autorizada a utilizacin privativa ou aproveitamento especial ou sexa iniciado o aproveitamento sen obter a oportuna licencia. O perodo impositivo ser o autorizado, expresado en das.

4.Na tarifa 6.5 as cotas sern irreducibles, sen que se admita rateo ningn.

   
  ARTIGO 9. Normas de xestin.   redacciones
 

1. No momento de obter a autorizacin solicitada, o interesado deber autoliquidar as taxas correspondentes, coas consideracins do punto 2 do artigo anterior e sempre con anterioridade retirada da placa correspondente.
2. As autoliquidacins practicadas sern revisadas, practicandose as devolucins ou esixiranse as diferenzas que procedan, segundo os procedementos estabelecidos regulamentariamente.
3. Autorizada a utlizacin privativa ou aproveitamento especial, entenderase prorrogada automticamente, at que a baixa sexa solicitada polo interesado ou ben sexa declarada a sa caducidade. As baixas producirn efectos a partir do trimestre seguinte a aquel en que se fai entrega da placa de vao correspondente, que de non entregarse continuarase devengando a taxa.
4. Tdalas autorizacins concedidas sern consignadas nun padrn, que ser elaborado anualmente.

   
  ARTIGO 10. Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo a calificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondanen cada caso, estarase disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA   redacciones
 

As anteriores tarifas sern incrementadas anualmente no IPC.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA.   redacciones
 

As referencias establecidas na presente Ordenanza s categoras das ras entenderase sempre referidas s categoras establecidas no Imposto sobre Actividades Econmicas.

   
  DISPOSICIN FINAL   redacciones
 

A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 30 de xaneiro de 1997.

Foi modificada posteriormente segundo acordos plenarios de data 6 de setembro de 2001, 18 de xullo de 2002, 4 de setembro de 2003, 28 de outubro de 2004, 28 de xullo de 2005, 28 de setembro de 2006, 27 de setembro de 2007, 4 de setembro de 2008 e 26 de febreiro de 2009.

A presente modificacin foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 26 de novembro de 2009. Entrar en vigor ao da seguinte da publicacin do texto integro da modificacin no BOP, permanecendo en vigor at a sa modificacin ou derogacin

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios