Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Abegondo - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilizacin privativa ou aproveitamento especial das instalacins deportivas municipais

Publicación provisional : 16-12-2009 BOP N 264 -- Publicación definitiva : 08-03-2010 BOP N 44
Redacción Aplicable desde 26-03-2010

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. FUNDAMENTO E OBXECTO
 - ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE
 - ARTIGO 3. BENEFICIOS FISCAIS
 - ARTIGO 4. OBRIGADOS TRIBUTARIOS
 - ARTIGO 5. BASE IMPOIBLE
 - ARTIGO 6. TARIFAS
 - ARTIGO 7. DEIVINDICACIN
 - ARTIGO 8. NORMAS DE XESTIN
 - ARTIGO 9. INFRACCINS E SANCINS TRIBUTARIAS
 - DISPOSICION DEROGATORIA
   
  ARTIGO 1. FUNDAMENTO E OBXECTO  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, no Concello de Abegondo establece a taxa pola utilizacin privativa ou aproveitamento especial das instalacins deportivas municipais, a que se refire o artigo 20.4) do propio Real decreto lexislativo, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, e cuxas normas atenden ao que prev o artigo 57 do citado Real decreto lexislativo.

   
  ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE  
 

Constite o feito impoible desta taxa a utilizacin privativa ou aproveitamento especial das instalacins deportivas municipais seguintes:

Campos de ftbol municipais de herba natural ou artificial

Outros espazos deportivos

o Pavilln municipal de San Marcos

o Pavilln municipal de Vis

o Pistas polideportivas exteriores municipais

   
  ARTIGO 3. BENEFICIOS FISCAIS  
 

Aplicarn os beneficios fiscais previstos en normas con rango de lei e nos tratados internacionais.

   
  ARTIGO 4. OBRIGADOS TRIBUTARIOS  
 

1. obrigado tributario, en concepto de contribunte, a persoa fsica ou xurdica e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que solicite a utilizacin das instalacins e quen as utilicen anda sen ter obtido a preceptiva autorizacin.

2. Sern responsables solidarios da dbeda tributaria as persoas ou entidades a que se refire o artigo 42 da Lei xeral tributaria.

3. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores e liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral tributaria.

   
  ARTIGO 5. BASE IMPOIBLE  
 

A determinacin da conta a pagar realizarase mediante o sistema de cota fixa segundo as tarifas recollidas no artigo seguinte. Nos casos en que as se determina, aplicarase a porcentaxe sinalada sobre unha base fixada en funcin da recadacin obtida.

   
  ARTIGO 6. TARIFAS  
 

1. CAMPOS DE FTBOL MUNICIPAIS DE HERBA NATURAL E ARTIFICIAL:

a) Para actividades deportivas:

Adestramentos federados ou de uso libre, campo completo unha hora 35 /h

Adestramentos federados ou de uso libre, unha metade do campo unha hora 18 /h

Cando o nmero de participantes exceda de 25 persoas a cota incrementarase nun 50%.

b) Para competicins:

Campo completo (duracin mxima 2 horas ): sen taquilla 60

Medio campo (duracin mxima 2 horas ): sen taquilla 25

Campo completo (duracin mxima 2 horas) con taquilla 100 e mais un 11% da recadacin obtida a partir da dita cantidade.

Medio campo (duracin mxima 2 horas) con taquilla 50 e mais un 11% da recadacin obtida a partir da dita cantidade.

Cando a competicin exceda de das horas aplicarase a taxa proporcional polo tempo excedido.

c) Outros actos:

Festivais ou actos non deportivos (por acto) sen taquilla 300

Festivais ou actos non deportivos (por acto) con taquilla 550

2. OUTROS ESPAZOS DEPORTIVOS

a) Pavilln municipal de San Marcos e Vis

Para actividades deportivas:

− Adestramentos federados ou de uso libre, pista completa unha hora 30 /h

− Adestramentos federados ou de uso libre, unha metade da pista, unha hora 15 /h

− Cando o nmero de participantes exceda de 25 persoas a cota incrementarase nun 50%.

Para competicins:

− Pista completa (duracin mxima 2 horas): sen taquilla 50

− Media Pista (duracin mxima 2 horas): sen taquilla 20

− Pista completa (duracin mxima 2 horas) con taquilla 100 e mais un 11% da recadacin obtida a partir da dita cantidade

− Pista completa (duracin mxima 2 horas) con taquilla 50 e mais un 11% da recadacin obtida a partir da dita cantidade.

− Cando a competicin exceda de das horas aplicarase a taxa proporcional polo tempo excedido.

Outros actos:

− Festivais ou actos non deportivos (por acto) sen taquilla 300

− Festivais ou actos non deportivos (por acto) con taquilla 550

b).- Pistas polideportivas exteriores municipais.

- Para actividades deportivas.

.- Adestramentos federados ou de uso libre, pista completa unha hora gratuto

.- Adestramentos federados ou de uso libre, unha mitade da pista, unha hora gratuto

.- Cando o nmero de participantes exceda de 25 persoas a cuota incrementarse nun gratuto

Para competicins .

.- Pista completa (duracin mxima 2 horas ): sen taquilla 15

.-Media Pista (duracin mxima 2 horas ): sen taquilla 5

Cando a competicin exceda de das horas aplicarase a taxa proporcional polo tempo excedido.

Outros actos.

.- Festivais ou actos non deportivos ( por acto) sen taquilla 150

.- Festivais ou actos non deportivos ( por acto) con taquilla 300

   
  ARTIGO 7. DEIVINDICACIN  
 

Deivindcase a taxa e nace a obriga de contribur desde que se solicita a utilizacin das instalacins contidas nesta ordenanza.

   
  ARTIGO 8. NORMAS DE XESTIN  
 

A xestin e recadacin da taxa encomndase ao servizo municipal de Deportes. Nos centros xestionados por concesin administrativa ou outras modalidades de xestin indirecta, o contrato ou convenio poder facultar o concesionario para a xestin e recadacin da taxa nos termos e coas condicins sinaladas no prego e demais normativa contractual.

A presente taxa esxese en rxime de autoliquidacin. As devolucins que procedan por falta de prestacin do servizo debido a causa non imputable ao obrigado a pago, tramitaranse polo procedemento que rexe o reintegro de pagos indebidos.

   
  ARTIGO 9. INFRACCINS E SANCINS TRIBUTARIAS  
 

Para a cualificacin das infraccins tributarias, as como das sancins que lles corresponden en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria e na Ordenanza Xeral de Xestin.

   
  DISPOSICION DEROGATORIA  
 

Coa entrada en vigor da presente ordenanza quedan derogadas a Ordenanza Reguladora do prezo pblico pola utilizacin do pavilln polideportivo de San Marcos publicada no BOP n 12 de 16 de xaneiro de 2006 e a Ordenanza reguladora da taxa pola utilizacin do pavilln municipal as como a prestacin de servizos no mesmo publicada no BOP n 21 de 27 de xaneiro de 1999

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios