Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Vimianzo - Ordenanza fiscal nm. 17, reguladora da taxa por prestacin de servizos e utilizacin de instalacins culturais, educativas, deportivas e anlogas de titularidade municipal

Publicación provisional : 15-02-1999 BOP N 37 -- Publicación definitiva : 19-04-1999 BOP N 87
Redacción Aplicable desde 22-04-2010

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..Fundamento e natureza.
 - Artigo 2..Feito impoible.
 - Artigo 3..Suxeito pasivo.
 - Artigo 4..Responsables
 - Artigo 5..Beneficios fiscais.
 - Artigo 6..Cota tributaria.
 - Artigo 7..Devengo e perodo impositivo.
 - Artigo 8..Normas de xestin e ingreso.
 - Artigo 9..Infracins e sancins.
 - Disposicin derradeira.
   
  Artigo 1..Fundamento e natureza.  
 

De acordo co previsto nos artigos 57 e 20 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (de aqu en diante TRLRFL), e de conformidade co que dispoen os artigos 15 a 19 do citado texto legal, este Concello establece a taxa pola prestacin de servizos e utilizacin das instalacins culturais, deportivas e anlogas de titularidade municipal que se rexirn pola presente ordenanza.

   
  Artigo 2..Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa a prestacin de servizos e utilizacin das instalacins culturais e deportivas especificados nas tarifas contidas no artigo 6. da presente ordenanza.

   
  Artigo 3..Suxeito pasivo.  
 

Sern suxeitos pasivos da taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, as como as entidades s que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, que se beneficien da utilizacin ou dos servicios ou actividades que constiten o feito impoible da taxa.

   
  Artigo 4..Responsables  
 

1. Respondern solidariamente das obrigacins tributarias do suxeito pasivo todas as persoas que sexan causantes ou colaboren na realizacin dunha infraccin tributaria.

2. Os copartcipes ou cotitulares das entidades xurdicas ou econmicas a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003 Xeral Tributaria, respondern solidariamente en proporcin s sas respectivas participacins das obrigacins tributarias nas citadas entidades.

3. Os administradores das persoas xurdicas que non fagan os actos da sa incumbencia para o cumprimento das obrigacins tributarias daqulas, respondern subsidiariamente das dbedas seguintes:

a) cando se cometa unha infraccin tributaria simple, do importe da sancin.

b) cando se cometa unha infraccin tributaria grave, da totalidade da dbeda exixible.

c) nos supostos de cese da actividade da sociedade, do importe das obrigacins tributarias pendentes na data do cese.

4. A responsabilidade exixirase en todo caso, nos termos e de acordo co procedemento previsto na Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5..Beneficios fiscais.  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 do TRLRFL, non se recoecen outros beneficios fiscais que os expresamente previstos nas normas con rango de lei e os derivados da aplicacin dos tratados internacionais.

   
  Artigo 6..Cota tributaria.  
 

A conta da taxa determinarase aplicando as tarifas seguintes:

Epgrafe 1. Actividades deportivas e culturais. Tarifas (euros/actividade):

Actividade

Tarifa xeral

Familia numerosa

Campamento vern

50,00

45,00

Campamento urbano

50,00

45,00

Curso piscina

10,00

8,00

Epgrafe 2. Escolas deportivas e culturais. Tarifas (euros/actividade):

Actividade

1. actividade

2. actividade

3. actividade e seguintes

Empadroados

15,00

10,00

5,00

Non empadroados

20,00

15,00

10,00

Familia numerosa, maiores de 65 anos e menores de 6 anos

10,00

8,00

4,00

Para a aplicacin de ditas tarifas terase en conta tanto os membros da unidade familiar como o carcter da escola (deportiva ou cultural) de forma conxunta.

Epgrafe 3.Utilizacin de instalacins municipais. Tarifas (euros/hora):

Instalacin

Tarifa

Locais de menos de 40 m2

Empadroados en Vimianzo

4,00

Non empadroados

10,00

Locais de 41 m2 a 99 m2

Empadroados

5,00

Non empadroados

15,00

Locais de 100 m2 ou mais

Empadroados

20,00

100,00 por da completo

Non empadroados

30,00

150,00 por da completo

Epgrafe 4.Utilizacin do ximnasio. Tarifas (euros/hora):

Euros

A.Matrcula (cota de inscricin individual)

30,00

B.Abonados (cota mensual)

Abonado individual

15,00

C.Non abonados

Entrada libre ADULTO (sen lmite de tempo/da)

3,50

Entrada libre MENORES 18 anos(sen lmite de tempo/da)

2,50

Entrada libre MAIORES de 65 anos (sen lmite de tempo/da)

2,50

D.Cursos de preparacin fsica:

Prezo mensual por curso

30,00

E.Outras actividades:

Masaxe (sesin)

20,00

Masaxe rpido (sesin de 15 minutos)

10,00

Normas de aplicacin das tarifas anteriores:

1. Entenderase como unidade familiar os cnxuxes e fillos menores de 18 anos ao seu cargo.

2. No caso das instalacins e cando o promotor de dita actividade cobre entrada as tarifas anteriores sufrirn un incremento dun 50%.

3. No caso das instalacins, o Concello, previa solicitude, poder conceder unha bonificacin de ata o 100% das taxas se se considera que a actividade a desenvolver de interese xeral do municipio.

   
  Artigo 7..Devengo e perodo impositivo.  
 

A taxa devengarase no momento no que se conceda a utilizacin das instalacins ou se preste o servizo correspondente.

   
  Artigo 8..Normas de xestin e ingreso.  
 

1. A utilizacin de instalacins e servizos obxecto desta taxa, xunto cos horarios e calendarios de utilizacin sern fixados por resolucin da Alcalda que se publicar no taboleiro de anuncios do Concello.

2. No caso das actividades deportivas e culturais presentaranse as solicitudes para participar en cada modalidade nos prazos que se fixen cada ano. Unha vez se completen as prazas mnimas para cada actividade resolverase o inicio da actividade indicndose na citada resolucin o importe a aboar por cada participante, sendo obrigatorio o seu pagamento mediante abono da cota na conta que o Concello ten aberta na oficina de Caixa Galicia de Vimianzo.

3. No caso da utilizacin das instalacins municipais obxecto desta ordenanza, as solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral e previo informe do Departamento de Cultura e Deportes sern resoltas por Decreto da Alcalda, practicndose a liquidacin en funcin da solicitude, debendo facerse o ingreso na conta que o Concello ten aberta na oficina de Caixa Galicia de Vimianzo, e un xustificante do mesmo deber presentarse no momento de facer uso das instalacins.

4. Excepcionalmente poderanse producir altas ao longo do ano sempre e cando existan prazas nas distintas actividades, e producir efectos econmicos dende o mesmo mes no que se inicie a actividade ou utilizacin das instalacins.

   
  Artigo 9..Infracins e sancins.  
 

En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias e sancions, ademis do previsto nesta Ordenanza, estarase ao disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e demais normativa aplicable.

   
  Disposicin derradeira.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez aprobada definitivamente, e publicada o seu texto ntegro no BOP, consonte co previsto no art. 107.1 da LBRL, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios