Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Padrn - Ordenanza xeral municipal sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade vial

Publicación provisional : 08-03-2010 BOP N 44 -- Publicación definitiva : 06-05-2010 BOP N 84
Redacción Aplicable desde 25-05-2010

Redacciones Redacciones
 - TTULO PRELIMINAR: OBXECTO E MBITO DE APLICACIN
 - TTULO PRIMEIRO: A CIRCULACIN URBANA
 - CAPTULO PRIMEIRO: NORMAS XERAIS
 - CAPTULO SEGUNDO: SINALIZACIN
 - CAPTULO TERCEIRO: A PARADA E O ESTACIONAMENTO
 - Seccin 1. A parada
 - Seccin 2. O estacionamento.
 - Seccin 3. Das tarxetas de estacionamento para minusvlidos.
 - TTULO SEGUNDO: DAS ACTIVIDADES NA VA PBLICA
 - CAPTULO PRIMEIRO: OBRAS
 - CAPTULO SEGUNDO: OBSTCULOS NA VA PBLICA
 - CAPTULO TERCEIRO: CARGA E DESCARGA
 - TTULO TERCEIRO: UTILIZACIN PRIVATIVA DA VA PBLICA
 - CAPTULO PRIMEIRO: DAS AUTORIZACIONS PARA ENTRADA E SAIDA DE VEHCULOS (VAOS)
 - CAPTULO SEGUNDO: DAS RESERVAS DE ESPAZO EN VA PBLICA
 - TTULO CUARTO: MEDIDAS CAUTELARES
 - CAPTULO PRIMEIRO: INMOVILIZACIN DO VEHCULO
 - CAPTULO SEGUNDO: RETIRADA DE VEHCULOS DA VA PBLICA
 - TTULO QUINTO: DA RESPONSABILIDADE
 - TTULO SEXTO: PROCEDEMENTO SANCIONADOR
 - DISPOSICIN ADICIONAL 1. O SERVIZO DE ESTACIONAMENTO CON LIMITACIN TEMPORAL
 - DISPOSICIN FINAL
 - ANEXO I: CADRO DE INFRACCINS E SANCINS
 - ANEXO II: INFORMACIN RELATIVA PERDA DE PUNTOS
   
  TTULO PRELIMINAR: OBXECTO E MBITO DE APLICACIN  
 

Artigo 1.Competencia.

A presente Ordenanza dtase en exercicio das competencias atribudas aos Municipios en materia de ordenacin do trfico de persoas e vehculos nas vas urbanas pola Lei de Bases do Rxime Local e a Lei sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Vial.

Naquelas materias non reguladas expresamente nesta Ordenanza aplicaranse directa e subsidiariamente os preceptos da Lei de Seguridade Vial e os Regulamentos ou outras normas que a desenvolvan ou podan desenvolvela nun futuro.

Artigo 2.Obxecto.

obxecto da presente Ordenanza:

1. A regulacin dos usos das vas urbanas e travesas, de acordo coas frmulas de cooperacin ou delegacin con outras Administracins, facendo compatible a equitativa distribucin dos aparcamentos entre todos os usuarios; compatibilizar a necesaria fluidez do trfico rodado e co uso peonil das ras, as como fomentar a seguridade vial e a prevencin de accidentes.

2. o establecemento de medidas de limitacin do estacionamento, co fin de garantir a rotacin dos aparcamentos, prestando especial atencin s necesidades das persoas que teen reducida a sa mobilidade e que utilizan vehculos e favorecer as a sa integracin social.

3. Establecer os importes das sancins pecuniarias correspondentes s distintas infraccins, respectando os lmites legais na normativa con rango de Lei.

Artigo 3.mbito de aplicacin.

1.As normas contidas nesta Ordenanza obrigarn aos titulares e usuarios das vas e terreos pblicos urbanos e os interurbanos cuxa competencia fose cedida ao Concello, que sexan aptos para a circulacin ou que, sen ter tal aptitude, sexan de uso comn e, en defecto doutras normas, aos titulares das vas e terreos privados que sexan utilizados por unha colectividade indeterminada de usuarios.

Mediante esta Ordenanza reglase o uso das vas urbanas do Termo Municipal para a circulacin de persoas e vehculos e ser de obrigado cumprimento para todos aqueles que fan uso das mesmas.

2. Entndese por usuarios da va a pens, condutores, ciclistas e calquera outra persoa que realice sobre a va ou utilice a mesma para o desenvolvemento de actividades de natureza diversa, que precisarn para o seu exercicio de autorizacin municipal.

   
  TTULO PRIMEIRO: A CIRCULACIN URBANA  
 

 

   
  CAPTULO PRIMEIRO: NORMAS XERAIS 
 

Artigo 4.Usuarios.

Os usuarios das vas estn obrigados a comportarse de forma que non entorpezan indebidamente a circulacin nin causen perigo, prexuzos ou molestias innecesarias s persoas, ou danos aos bens.

Artigo 5.Normas de comportamento dos pens.

1. Os pens transitarn polas beirarras, as plataformas ou os paseos, preferentemente pola sa dereita, de forma que non obstran ou dificulten a circulacin por elas doutros viandantes, gozando sempre de preferencia as persoas de mobilidade reducida. Nas vas urbanas sen beirarras ou con beirarras que non permitan o paso simultneo de das persoas, pero que estean abertas ao trfico de vehculos, os pens han de extremar as precaucins e circular cerca das fachadas dos edificios, polo lugar ms afastado do centro da calzada.

2. Os pens utilizarn os pasos sinalizados para cruzar as calzadas e, nos lugares que carezan destes, farano polos extremos das mazs, perpendicularmente calzada, asegurndose antes da non proximidade dalgn vehculo.

3. Ao chegar a unha praza ou rotonda, os pens debern rodeala, salvo que estea habilitado un paso para cruzala.

4. Nos pasos de pens regulados por semforo, os pens debern respectar as sas sinais ou fases que lles afecten, as como calquera outro tipo de sinalizacin especfica da va pblica.

5. Os pens debern respectar as sinales dos Axentes da Autoridade encargados da vixilancia do trfico, e seguir as sas indicacins.

Artigo 6.Zonas peons.

1. O Concello poder establecer illas ou zonas peons nas que, como norma xeral, ser prioritaria a circulacin de pens, e restrinxirase total ou parcialmente a circulacin e o estacionamento de vehculos excepto nas zonas especialmente autorizadas.

2. As illas ou zonas peons disporn da sinalizacin correspondente entrada e sada. Nas sinales indicaranse as limitacins e os horarios, se procede, sen prexuzo de que se poidan utilizar outros elementos mbiles ou telemticos que impidan a entrada e a circulacin de vehculos na ra ou zona afectada.

3. A prohibicin de circulacin e de estacionamento nas illas ou zonas peons poder establecerse con carcter permanente ou referirse unicamente a unhas determinadas horas do da ou a uns determinados das, e poder afectar a todas ou s algunhas das vas da zona delimitada.

4. As limitacins de circulacin e de estacionamento que se establezan nas illas ou zonas peons non afectarn aos seguintes vehculos:

a. Os do servizo de prevencin e extincin de incendios, dos Corpos e Forzas de Seguridade, ambulancias e transporte sanitario e a aqueles outros vehculos de servizos pblicos de limpeza, reparacin ou similares, para a prestacin do servizo correspondente.

b. Os que trasladen enfermos ou persoas discapacitadas con domicilio ou atencin dentro da rea.

c. Os que accedan ou salgan de garaxes e estacionamentos autorizados, durante o horario que fixe a licenza correspondente.

d. Os vehculos comerciais ou industriais tern acceso durante o tempo imprescindible para cargar ou descargar, dentro do horario establecido. As tarefas de carga e descarga realizaranse nos espazos indicados ao efecto.

e. Os vehculos destinados a operacins de mudanzas de mobles e pertenzas tern acceso zona e permiso para estacionar nas condicins e horarios establecidos, para cada caso, na autorizacin municipal correspondente, segundo dispn o artigo 38.4 desta Ordenanza.

f. Os vehculos destinados ao transporte escolar, nos itinerarios e paradas fixados ao efecto pola Autoridade municipal, de conformidade co establecido no artigo 24 desta Ordenanza.

5. O Concello poder ordenar a utilizacin de distintivos para identificar aos vehculos autorizados a circular nas zonas restrinxidas, que debern colocarse en lugar visible, preferentemente no parabrisas.

Artigo 7.Zonas de prioridade invertida e regulacin de trfico en circunstancias especiais.

1.A Administracin Municipal poder establecer zonas nas cales as condicins de circulacin de vehculos queden restrinxidas a favor da circulacin e uso da calzada por parte dos pens.

2.Cando circunstancias especiais as o requiran, a Autoridade Municipal, por medio da Polica Local, poder tomar as medidas que sexan oportunas para a adecuada regulacin do trfico, tales como:

a) A restricin ou prohibicin da circulacin de vehculos en xeral ou dunha categora en particular por determinadas zonas de poboacin.

b) A canalizacin do trfico por determinadas vas.

c) A reordenacin, restricin ou prohibicin da parada ou o estacionamento en determinadas vas.

Artigo 8.Control do vehculo e outras obrigacins do condutor.

1. Os condutores debern estar en todo momento en condicins de controlar os seus vehculos ou animais. Ao aproximarse a outros usuarios da va, debern adoptar as precaucins necesarias para a sa seguridade, especialmente cando se trate de nenos, ancins, invidentes ou outras persoas manifestamente impedidas.

2. O condutor dun vehculo est obrigado a manter a sa propia liberdade de movementos, o campo necesario de visin e a atencin permanente conducin, que garantan a sa propia seguridade, a do resto dos ocupantes do vehculo e a dos demais usuarios da va. A estes efectos, deber coidar especialmente de manter a posicin adecuada e que a mantea o resto dos pasaxeiros e a adecuada colocacin dos obxectos ou animais transportados, de forma que non haxa interferencia entre o condutor e calquera deles.

3. Considrase incompatible coa obrigatoria atencin permanente conducin o uso polo condutor, co vehculo en movemento, de dispositivos tales como pantallas con acceso a internet, monitores de televisin e reprodutores de vdeo ou DVD. Exceptanse, a estes efectos, o uso de monitores que estean vista do condutor e cuxa utilizacin sexa necesaria para a visin de acceso ou baixada de pasaxeiros ou para a visin en vehculos con cmara de manobras traseiras, as como o uso de dispositivo GPS.

4. Queda prohibido conducir e utilizar cascos ou auriculares conectados a aparatos receptores ou reprodutores de son, excepto durante a correspondente ensinanza e a realizacin das probas de aptitude en circuto aberto para a obtencin do permiso de conducin de motocicletas de das rodas, cando as o esixa o Regulamento Xeral de Condutores.

5. Prohbese, durante a conducin, a utilizacin de dispositivos de telefona mbil e calquera outro medio ou sistema de comunicacin, ags cando o desenvolvemento da comunicacin tea lugar sen empregar as mans nin usar cascos, auriculares, ou instrumentos similares.

Quedan exentos de dicha prohibicin os Axentes da Autoridade, os condutores de vehculos especiais e de acompaamento destes, de furgns de transporte de fondos e de escolta debidamente acreditados, no exercicio das funcins que tean encomendadas.

6. Prohbese que nos vehculos se instalen mecanismos ou sistemas, se leven instrumentos ou se acondicionen de forma encamiada a eludir a vixilancia dos Axentes de trfico e que se emitan ou fagan sinais con dicha finalidade, as como a utilizacin de mecanismos de deteccin o inhibicin de radares.

7. Prohbese levar abertas as portas do vehculo, abrilas antes da sa completa inmobilizacin e abrilas ou apearse do mesmo sen terse asegurado previamente de que elo non implica perigo ou entorpecemento para outros usuarios, especialmente cando se refire a condutores de bicicletas.

8. Queda prohibido circular con menores de doce anos situados nos asentos dianteiros do vehculo salvo que utilicen dispositivos homologados ao efecto. As mesmo, queda prohibido circular con menores de doce anos como pasaxeiros de ciclomotores ou motocicletas con ou sen sidecar, por calquera clase de va. Excepcionalmente permtese esta circulacin a partir dos sete anos, sempre que os condutores sexan os pais ou as nais, titores ou persoa maior de idade autorizada por eles, utilicen casco homologado e se cumpran as condicins especficas de seguridade establecidas regulamentariamente.

Artigo 9.Circulacin de motocicletas e ciclomotores.

As motocicletas e os ciclomotores non poden circular polas beirarras, plataformas, paseos nin carril bici.

Artigo 10.Circulacin de bicicletas.

1. As bicicletas debern estar dotadas dos elementos reflectantes debidamente homologados que regulamentariamente se determinen e que debern posur estes vehculos con arranxo a dita normativa. Cando sexa obrigatorio o uso de alumeado, os condutores de bicicletas debern, ademais, levar colocada algunha prenda reflectante, se circulan por va interurbana.

2. As bicicletas circularn polos carrs especialmente reservados, respectando a preferencia de paso dos pens que os crucen. De circular pola calzada por non haber vial reservado, o efectuarn preferiblemente polo carril da dereita, salvo que tean que realizar un xiro prximo esquerda.

3. Ags en momentos de aglomeracin, as bicicletas, podern circular polos parques pblicos, as zonas peons, os paseos, as beirarras suficientemente amplas e as zonas de prioridade invertida sen carril bici, nas seguintes condicins:

1. Respectarn a preferencia dos pens.

2. Adecuaran a velocidade dos pens sen superar os 10 Km/h.

3. Absteranse de zigzaguear ou realizar calquera outra manobra que poida afectar seguridade dos pens.

4. Cando os ciclistas circulen en grupo polas vas urbanas debern respectar individualmente a sinalizacin semafrica que lles afecte.

5. As bicicletas non podern circular por vas urbanas nas que se permita unha velocidade superior aos 50 Km/h e carezan de beirava.

Artigo 11.Velocidade dos vehculos que circulen por ncleo urbano.

1. O lmite mximo autorizado de velocidade a que podern circular os vehculos por vas urbanas ser de 50 Km/h, salvo para os vehculos que transporten mercancas perigosas, que circularn como mximo a 40 km/h, sen prexuzo de que a Autoridade municipal, vistas as sas caractersticas peculiares, poida establecer en certas vas e/ou zonas lmites inferiores ou superiores.

Nas zonas peons, en ras de un s carril ou de gran aglomeracin de persoas, os vehculos non podern exceder a velocidade de 10 Km/h.

2. Todo condutor estar obrigado a respectar os lmites de velocidade establecidos. Co fin de adecuar a velocidade do vehculo de maneira que sempre poida deter a marcha do mesmo dentro dos lmites do seu campo de visin e ante calquera obstculo, deber ter en conta, ademais:

1. As propias condicins fsicas e psquicas.

2. As caractersticas e estado da va, do vehculo e da sa carga.

3. As condicins meteorolxicas, ambientais e de circulacin.

4. En xeral, todas aquelas circunstancias en cada momento concorrentes.

3. Poderase circular por debaixo dos lmites mnimos de velocidade nos casos de transportes e vehculos especiais, ou cando as circunstancias do trfico impidan o mantemento dunha velocidade superior mnima sen risco para a circulacin, as como nos supostos de proteccin ou acompaamento a outros vehculos, nas condicins que regulamentariamente se establezan.

Artigo 12.Actividades que afecten seguridade da circulacin.

1. A realizacin de obras, instalacins, colocacin de contedores, mobiliario urbano ou calquera outro elemento ou obxecto de forma permanente ou provisional nas vas obxecto desta Ordenanza necesitar a previa autorizacin municipal e rexeranse polo disposto nesta norma e nas leis de aplicacin xeral. As mesmas normas sern aplicables interrupcin das obras, en razn das circunstancias ou caractersticas especiais do trfico que poder levarse a efecto a peticin da Autoridade municipal.

2. Prohbese arroxar, depositar ou abandonar sobre a va substancias ou materiais que poidan entorpecer a libre circulacin, parada ou estacionamento, facelo perigoso ou deteriorar aquela ou as sas instalacins, ou producir na mesma ou nas sas inmediacins efectos que modifiquen as condicins apropiadas para circular, parar ou estacionar. As mesmo, prohbese arroxar va ou nas sas inmediacins calquera obxecto que poida dar lugar producin de incendios ou, en xeral, poer en perigo a seguridade vial.

Os vehculos, especialmente cando se incorporen va pblica procedentes de obras, desmontes ou fincas de labranza adoptarn as medidas necesarias para manter as vas limpas de terra, barro ou outros materiais, obxectos e aparatos.

3.Quen creara sobre a va algn obstculo ou perigo debern facelo desaparecer o antes posible, adoptando mentres as medidas necesarias para que poida ser advertido aos demais usuarios e para que non se dificulte a circulacin.

4. Prohbese ocupar unha va de dominio pblico por causa de actividades ou instalacins sen autorizacin municipal.

5. Prohbese expresamente a limpeza, lavado ou reparacin de vehculos na va pblica.

Artigo 13.Emisin de perturbacins e contaminantes.

1. Non podern circular polas vas obxecto desta Ordenanza os vehculos con niveis de emisin de rudo superiores aos regulamentariamente establecidos; as como tampouco emitindo gases ou fumes en valores superiores aos lmites establecidos e nos supostos de ser obxecto dunha reforma de importancia non autorizada.

Todos os condutores de vehculos quedan obrigados a colaborar nas probas regulamentarias de deteccin que permitan comprobar as posibles deficiencias e reformas indicadas.

2. Tanto nas va pblicas urbanas como nas interurbanas prohbese a circulacin de vehculos a motor e ciclomotores co chamado escape libre, sen o preceptivo silenciador das explosins.

Prohbese, as mesmo, a circulacin dos vehculos mencionados cando os gases expulsados polos motores, en lugar de atravesar un silenciador eficaz, saian desde o motor a travs dun incompleto, inadecuado, deteriorado ou a travs de tubos resoadores e a dos de motor de combustin interna que circulen sen acharse dotados dun dispositivo que evite a proxeccin descendente ao exterior de combustible non queimado ou lancen fumes que poidan dificultar a visibilidade aos condutores doutros vehculos ou resulten nocivos.

Os axentes da autoridade podern inmobilizar o vehculo no caso de que supere os niveis de gases, fumes e rudos permitidos regulamentariamente, segundo o tipo de vehculo, conforme ao artigo 70.2 do texto articulado da Lei sobre Trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade vial.

3. Queda prohibida a emisin dos contaminantes a que se refire o apartado 1 producida por vehculos a motor por encima das limitacins previstas nas normas reguladoras dos vehculos.

4. Igualmente queda prohibida dicha emisin por outros focos emisores de contaminantes distintos dos producidos por vehculos a motor, calquera que fose a sa natureza, por encima dos niveis que o Goberno estableza con carcter xeral.

Quedan prohibidos, en concreto, os vertedoiros de lixo e residuos dentro da zona de afeccin das estradas, en todo caso, e fora dela cando exista perigo de que o fume producido pola incineracin do lixo ou incendios ocasionais poida alcanzar a estrada.

   
  CAPTULO SEGUNDO: SINALIZACIN 
 

Artigo 14.Sinalizacin.

1. A sinalizacin das vas urbanas corresponde Autoridade municipal. A Alcalda ou o Concelleiro Delegado ordenarn a colocacin, retirada e substitucin das sinales que en cada caso proceda, as como a autorizacin de sinales temporais por motivo de obras ou outras circunstancias.

2. Todos os usuarios das vas obxecto desta Ordenanza estarn obrigados a obedecer as sinales da circulacin que establezan unha obrigacin ou unha prohibicin e a adaptar o seu comportamento ao mensaxe do resto das sinais regulamentarias que se encontren nas vas polas que circulen.

A estes efectos, cando a sinal impoa unha obrigan de detencin, non poder renovar a sa marcha o condutor do vehculo as detido ata ter cumprido a finalidade que a sinal establece.

Artigo 15.Alteracin.

1. A instalacin, retirada, traslado ou modificacin da sinalizacin requirir a previa autorizacin municipal. A autorizacin determinar a ubicacin, modelo e dimensins das sinales a implantar.

2. Prohbese modificar o contido das sinales ou colocar sobre elas ou ao lado destas, placas, carteis, marquesias, anuncios, marcas ou outros obxectos que poidan inducir a confusin, reducir a sa visibilidade ou eficacia, cegar aos usuarios da va ou distraer a sa atencin.

3. O Concello proceder retirada inmediata de toda aquela sinalizacin que non estea debidamente autorizada ou non cumpra as normas en vigor, e isto tanto no que concirne s sinales non regulamentarias como se incorrecta a forma, colocacin ou deseo da sinal.

Artigo 16.Sinalizacin de entradas.

1. As sinales de trfico preceptivas instaladas nas entradas dos ncleos de poboacin, rexern para todo o ncleo, salvo sinalizacin especfica para un tramo de ra ou zona.

2. As sinales instaladas nas entradas das zonas peons e demais reas de circulacin restrinxida ou de estacionamento limitado, rexen en xeral para a totalidade do viario interior do permetro.

Artigo 17.Orde de prioridade.

1. A orde de prioridade entre os distintos tipos de sinales o seguinte:

1. Sinais e ordes dos Axentes encargados da vixilancia do trfico.

2. Sinalizacin circunstancial que modifique o rxime de utilizacin normal da va pblica.

3. Semforos.

4. Sinales verticais de circulacin.

5. Marcas viais.

2. No suposto de que as prescricins indicadas por diferentes sinales parezan estar en contradicin entre si, prevalecer a prioritaria, segunda a orde a que se refire o apartado anterior, ou a mis restritiva se se trata de sinales do mesmo tipo.

Artigo 18.Modificacin temporal.

A Autoridade municipal, en casos de emerxencia ou ben pola celebracin de actos deportivos, culturais ou de calquera outra natureza, susceptibles de producir grandes concentracins de persoas ou vehculos, poder modificar temporalmente a ordenacin do trfico existente e adoptar, no seu caso, todas as medidas preventivas necesarias para garantir a seguridade das persoas e vehculos e unha maior fluidez na circulacin.

   
  CAPTULO TERCEIRO: A PARADA E O ESTACIONAMENTO 
 

 

   
  Seccin 1. A parada 
 

Artigo 19.Parada.

Entndese por parada toda inmobilizacin dun vehculo durante un tempo inferior a dous minutos, sen que o condutor poida abandonalo.

Non se considerar parada a detencin accidental ou momentnea por necesidade da circulacin nin a ordenada polos axentes da Polica Local ou por circunstancias de urxencia que sexan imprevisibles e inaprazables.

Artigo 20.Lugar de parada

1. A parada deber efectuarse de tal maneira que o vehculo non obstaculice a circulacin nin constita un risco para o resto dos usuarios da va, coidando especialmente a colocacin do mesmo.

En todo caso, a parada ter que facerse situando o vehculo o mis cerca posible do borde dereito segundo o sentido da marcha, anda que en vas dun s sentido de circulacin, se la sinalizacin non o impide, tamn poder realizarse situando o vehculo o mis cerca posible do borde esquerdo, adoptndose as medidas necesarias para evitar o entorpecemento da circulacin.

2. Os pasaxeiros tern que baixar polo lado correspondente beirarra. A persoa condutora, se ten que baixar, poder facelo polo outro lado, sempre que previamente se asegure que pode facelo sen ningn tipo de perigo.

Artigo 21.Modo de parada

1. En todas as zonas e vas pblicas, a parada efectuarase nos puntos onde se produzcn menos dificultades na circulacin. Exceptanse os casos nos que os pasaxeiros sexan persoas enfermas ou impedidas, ou se trate de vehculos dos servizos pblicos de urxencia que se encontren de servizo, os das Forzas e Corpos de Seguridade ou de camins do servizo de limpeza ou recollida de lixo.

2. Nas paradas en ras urbanizadas sen beirarra, deixarase unha distancia mnima dun metro desde a fachada mis prxima.

Artigo 22.Parada de taxis

Os auto-taxi e vehculos de gran turismo pararn na forma e lugares que determine a Ordenanza reguladora do servizo e, no seu defecto, con suxeicin estrita s normas que con carcter xeral se establecen na presente Ordenanza para as paradas.

Artigo 23.Parada de autobuses.

1. Os autobuses, tanto de lias urbanas como interurbanas, unicamente podern deixar e tomar viaxeiros nas paradas expresamente determinadas ou sinalizadas pola Autoridade municipal.

2. Os condutores de autobuses estarn obrigados a situar o vehculo dentro da zona delimitada ao efecto, o mis cerca posible do borde da calzada, sen chegar en ningn caso a obstaculizar a circulacin.

Artigo 24.Itinerarios

A Autoridade municipal poder requirir aos titulares de centros docentes que tean servizo de transporte escolar para que propoan itinerarios para a recollida de alumnos. Unha vez aprobados estes, dita Autoridade poder fixar paradas dentro de cada ruta, quedando prohibida a recollida de alumnos fora de ditas paradas.

Artigo 25.Prohibicins.

Ademais dos supostos contemplados no artigo 94 do Regulamento Xeral de Circulacin, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de novembro, prohbese a parada nos casos e lugares seguintes:

a. Onde o prohiban as sinais correspondentes.

b. En dobre fila, salvo que anda quede libre un carril en ras de sentido nico de circulacin e das en ras en dous sentidos, sempre que o trfico non sexa moi intenso e non haxa espazo libre nunha distancia de corenta metros.

c. Sobre os refuxios, illas, medianas, zonas de proteccin e demais elementos canalizadores do trfico.

d. Cando se obstaculice a utilizacin normal do paso de entrada ou sada de vehculos e persoas. As como cando se encontre sinalizado o acceso de vehculos co correspondente vao.

e. Sobre as beirarras, paseos e demais zonas destinadas ao paso de pens e zonas sinalizadas para uso exclusivo de diminudos fsicos.

f. A menos de cinco metros dunha esquina, cruce, interseccin ou bifurcacin, salvo que a parada se poida realizar en chafrns ou fora destes sen constitur obstculo ou causar perigo para a circulacin.

g. Nas pontes, pasos a nivel, tneles, e debaixo dos pasos elevados, salvo sinalizacin en contrario.

h. Nos lugares onde a detencin impida a visin da sinalizacin aos usuarios aos que vaia dirixida ou obrigue a facer manobras.

i. Na proximidade de curvas ou cambios de rasantes, cando a visibilidade sexa insuficiente para que os demais vehculos poidan pasar sen perigo ao que estea detido.

j. Nos espazos sinalizados como reservados para vehculos de servizo pblico, organismos oficiais e servizos de urxencia.

k. Nos carrs, paradas ou pasos reservados para determinados vehculos, como autobuses de transporte pblico de pasaxeiros, taxis ou bicicletas.

l. Nos rebaixes da beirarra para o paso de persoas de mobilidade reducida.

m. Cando se obstaculicen os accesos e sadas de emerxencia debidamente sinalizadas pertencentes a colexios, edificios, locais ou recintos destinados a espectculos ou actos pblicos, nas horas de celebracin dos mesmos.

n. En medio da calzada, anda no suposto caso de que a anchura da mesma o permita, salvo que estea expresamente autorizado.

. Nas vas pblicas declaradas de atencin preferente por Resolucin municipal, salvo que a parada se poida realizar nos chafrns.

o. Cando se impida a outros vehculos un xiro autorizado.

p. Cando produzan obstrucin ou perturbacin grave na circulacin de pens ou vehculos.

   
  Seccin 2. O estacionamento. 
 

Artigo 26.Estacionamento.

Entndese por estacionamento toda inmobilizacin dun vehculo cuxa duracin exceda de dous minutos, sempre que non estea motivada por imperativo da circulacin, polo cumprimento de calquera requisito.

Artigo 27.Modo de estacionamento.

1. O estacionamento deber efectuarse de tal maneira que o vehculo non obstaculice a circulacin nin constita un risco para o resto dos usuarios da va coidando especialmente a colocacin do mesmo situndoo o mis cerca posible do borde da calzada segundo o sentido da marcha e o evitar que poida poerse en movemento en ausencia do condutor. A tal obxecto os condutores tern que tomar as precaucins adecuadas e suficientes e sern responsables das infraccins que se poidan chegar a producir como consecuencia dun cambio de situacin do vehculo ao poerse en marcha espontaneamente ou pola accin de terceiros, salvo que neste ltimo caso haxa existido violencia manifesta.

2. O estacionamento efectuarase de forma que permita aos demais usuarios a mellor utilizacin do restante espazo libre.

Artigo 28.Tipos de estacionamento. Estacionamento con limitacin temporal.

1. O estacionamento pode ser:

a. En fila ou cordn, aquel no que os vehculos estn situados uns detrs doutros e de forma paralela ao borde da beirarra.

b. En batera, aquel no que os vehculos estn situados uns ao costado doutros e de forma perpendicular ao borde da beirarra.

c. En semibatera, aquel no que os vehculos estn situados uns ao costado doutros e oblicuamente ao borde da beirarra.

Como norma xeral o estacionamento farase sempre en fila. A excepcin a esta norma, terase que sinalizar expresamente.

2. Nos estacionamentos con sinalizacin no pavimento, os vehculos debern colocarse dentro do permetro marcado.

3. A autoridade municipal poder ordenar e regular o estacionamento con limitacin temporal en zonas delimitadas a tal fin. A regulacin deste servizo de estacionamento, as como as ras do municipio afectadas polo mesmo recllense na Disposicin Adicional 1 da presente Ordenanza.

Artigo 29.Parte de estacionamento.

1. Nas vas de dobre sentido de circulacin, o estacionamento cando non estivera prohibido, efectuarase no lado dereito do sentido da marcha.

2. Nas vas dun s sentido de circulacin e sempre que non exista sinal en contrario o estacionamento efectuarase no sentido da marcha e en ambos lados da calzada sempre que se deixe unha anchura para a circulacin non inferior a tres metros.

Artigo 30.Maneira de estacionar.

1. Os condutores debern estacionar os vehculos tan cerca do borde como sexa posible, deixando un espazo de entre vinte e dez centmetros entre o borde da beirarra e a superficie exterior das rodas do vehculo, para permitir a limpeza desta parte da calzada.

2. Os vehculos de das rodas debern respectar, ademais as seguintes normas de estacionamento:

a) Estacionarn en batera cun ngulo tal que, en ningn caso, ocupen mis de 1,5 metros ao longo da calzada nos lugares de libre aparcamento, sen prexuzo de que se existiran espazos reservados para este tipo de vehculos a menos de 100 metros debern utilizalos inescusablemente.

b) Non podern estacionar entre dous vehculos de forma que impidan o normal acceso a estes ou obstaculicen as manobras de estacionamento. Tampouco poder estacionarse se se dificulta a incorporacin destes vehculos circulacin.

c) Non podern encadear ou atar estes vehculos entre si ou a calquera outro elemento non destinado a tal fin, tales como rbores, farolas, postes de sinalizacin, bancos e demais mobiliario urbano, ou de forma que o estacionamento ocasione molestias aos demais usuarios da va. Sen prexuzo da sancin que se poida impoer pola infraccin cometida, a Polica Local poder adoptar as medidas necesarias para a retirada do vehculo estacionado nestas condiciones. Os gastos que se deriven da retirada do vehculo corrern por conta do responsable da infraccin.

Artigo 31.Servizo colectivo

1. A Autoridade municipal poder fixar zonas na va pblica para estacionamento ou para utilizacin como terminais de lia de autobuses tanto de servizo urbano como interurbano, de non existir para estes ltimos estacin de autobuses.

2. Os vehculos destinados ao transporte de viaxeiros ou de mercancas de calquera natureza non podern estacionar nas vas pblicas a partir da hora que a Autoridade municipal determine mediante a correspondente resolucin municipal.

3. Os vehculos destinados ao transporte de viaxeiros ou de mercancas con Masa Mxima Autorizada (MMA) superior a 3.500 Kg , as como calquera outro tipo de vehculos que polo seu volume oculten a fachada dos edificios ou podan facilitar a escalada ao interior destes, non podern estacionar nas vas pblicas urbanas salvo nos lugares expresamente autorizados polo Concello.

Artigo 32.Estacionamento limitado

1. O Concello poder establecer medidas de estacionamento limitado, co fin de garantir a rotacin dos aparcamentos.

Artigo 33.Prohibicins.

Ademais dos supostos contemplados no artigo 94 do Regulamento Xeral de Circulacin, queda prohibido o estacionamento nos casos e lugares seguintes:

a. Onde o prohiban as sinales correspondentes.

b. Nun mesmo lugar da va pblica durante mis de 30 das consecutivos.

c. Nas zonas sinalizadas como de reserva para carga e descarga de mercancas, nos das e horas en que estea en vigor a reserva, excepto se se trata de vehculos de persoas con mobilidade reducida, debidamente identificados e polo tempo mximo de 60 minutos.

d. Nas zonas reservadas para estacionamento de vehculos de servizo pblico e organismos oficiais, servizos de urxencia ou polica.

e. Cando o vehculo estacionado deixe para a circulacin rodada unha anchura libre inferior dun carril de tres metros.

f. Nas ras de dobre sentido de circulacin nas cales a anchura da calzada s permita o paso de das columnas de vehculos.

g. Cando se obstaculice a utilizacin normal dos pasos rebaixados para persoas de mobilidade reducida.

h. En condicins que dificulten a sada doutros vehculos estacionados regulamentariamente.

i. Nos lugares habilitados pola Autoridade municipal como de estacionamento con limitacin horaria, sen colocar o distintivo que o autoriza na parte interna do parabrisas, de maneira que sexa totalmente visible e lexible desde o exterior.

j. Nos lugares habilitados pola Autoridade municipal como de estacionamento con limitacin temporal, cando colocando o distintivo que o autoriza se mantea estacionado o vehculo en exceso sobre o tempo mximo permitido pola Ordenanza reguladora desta clase de estacionamento.

k. Diante dos lugares reservados para contedores do servizo municipal de limpeza, impedindo o acceso a eles ou a sa retirada.

l. Nas vas pblicas, os remolques, separados do vehculo motor.

m. De forma distinta a como se indica nas marcas e lias de estacionamento ou fora dos lmites do permetro marcado.

n. En dobre fila, en calquera suposto.

. Vehculos en exposicin, exhibindo carteis para a sa venta en va pblica. Considerarase que est en dicha situacin, cando permaneza con carteis anunciadores e durante un tempo superior a 24 horas nas vas pblicas do termo.

o. Na calzada, de maneira diferente determinada no artigo 28 desta Ordenanza.

p. Nos lugares debidamente sinalizados temporalmente con tal prohibicin, debido a actos pblicos, obras ou outras causas.

q. Onde estea prohibida a parada.

r. Nos vaos, sinalizados como tales mediante placa de licenza municipal, ocupndoos total ou parcialmente.

   
  Seccin 3. Das tarxetas de estacionamento para minusvlidos. 
 

Artigo 34.Tarxeta de minusvlidos

1. O Concello, no exercicio das competencias que lle atribe o artigo 7 da Lei de Seguridade Vial, e en virtude do disposto no artigo 60 da Lei 13/1982 de 7 de abril, adoptar as medidas necesarias para a concesin da tarxeta de aparcamento para persoas discapacitadas con problemas graves de mobilidade e para a efectividade dos dereitos que da mesma se derivan, tendo en conta a Recomendacin do Consello da Unin Europea sobre a creacin dunha tarxeta de estacionamento para diminudos fsicos e a lexislacin sectorial da Comunidade Autnoma.

2. O Concello expedir a tarxeta de aparcamento especial para persoas con mobilidade reducida segundo o modelo determinado regulamentariamente e ter validez para todo o territorio nacional. Dita tarxeta permitir ao titular de vehculo autorizado estacionar nos lugares especialmente reservados para persoas con mobilidade reducida, salvo nos que estean destinadas a un vehculo determinado ou nos debidamente sinalizados para estacionamento regulado con limitacin temporal, carga e descarga e entrada e sada de vehculos.

3. As tarxetas expedidas con anterioridade entrada en vigor desta disposicin normativa podern seguir usndose ata a sa substitucin.

   
  TTULO SEGUNDO: DAS ACTIVIDADES NA VA PBLICA  
 

 

   
  CAPTULO PRIMEIRO: OBRAS 
 

Artigo 35: Dos contedores e da carga e descarga en obras

1. Nas obras de construcin ou remodelacin de edificacins, o Concello poder autorizar:

a) Vaos provisionais, sempre e cando se dispoa dun espazo no interior do solar ou inmoble, susceptible de ser utilizado para realizar labores de carga e descarga.

b) Reservas de espazo provisionais na va pblica, cando carezan de espazos interiores suficientes, para realizar actividades de carga e descarga ou colocacin de contedores para materiais de construcin ou retirada de escombros e similares.

2. A colocacin de contedores por obras na va pblica, requirir autorizacin previa do Concello. A colocacin dos mesmos realizarase de acordo coas condicins que estableza o documento de autorizacin.

3. Cando por razns de interese pblico se deberan realizar obras, operacins de limpeza ou acontecementos de ndole diversa, limitarase o uso ou goce da licenza ou autorizacin concedida, cando as se requira.

   
  CAPTULO SEGUNDO: OBSTCULOS NA VA PBLICA 
 

Artigo 36. Elementos mbiles e fixos.

1. Queda prohibida a colocacin de elementos mbiles ou fixos na va pblica, entre outros, postes, bolardos, arcos, maceteiros ou similares, calquera que sexa a sa finalidade, sen obter a previa autorizacin municipal.

2. A ocupacin da va pblica por contedores de lixo, de limpeza viaria ou de reciclaxe, entre outros, realizarase naqueles puntos determinados pola Autoridade Municipal, procurndose a sa colocacin nas zonas non destinadas a circulacin de vehculos ou viandantes, as como tampouco en pasos de pens, nin en aqueles espazos reservados para o servizo de determinados usuarios. Cando se considere conveniente pola autoridade competente, cercarase o lugar de colocacin mediante elementos fixos, que eviten sexa alterada a sa ubicacin.

3. Queda prohibido cambiar de ubicacin os contedores, ciclomotores ou motocicletas, ao obxecto de aparcar vehculos no lugar destes.

4. Non podern colocarse obstculos sobre a va pblica para reservarse o uso da mesma.

Artigo 37.Retirada de obstculos.

1. A Autoridade Municipal poder ordenar a retirada de obstculos na va pblica cando:

a) Non se obtivera a correspondente autorizacin.

b) Entraen perigo para os usuarios da va.

c) A sa colocacin deviera inxustificada.

d) Haxa transcorrido o tempo autorizado ou non se cumpriren as condicins fixadas na autorizacin.

e) Se estime conveniente atendendo ao interese xeral.

2. Os seus responsables estarn obrigados retirada dos obstculos colocados cando as sexan debidamente requiridos para elo e, de non facelo no prazo concedido, sern desmontados polos Servizos Tcnicos Municipais, repercutindo a costa de aqueles os gastos que se produciran.

   
  CAPTULO TERCEIRO: CARGA E DESCARGA 
 

Artigo 38.Carga e descarga

1. A Autoridade municipal poder establecer e sinalizar zonas para a realizacin das operacins de carga e descarga. En tal suposto, queda prohibido efectuar ditas operacins dentro dun radio de accin de cincuenta metros a partir da zona reservada.

2. Poder facer uso das reservas de estacionamento para carga e descarga calquera vehculo, sempre que estea destinado ao transporte de mercancas ou que, sen estalo, o condutor permaneza no seu interior, que estea realizando operacins de carga e descarga, mentres duren as operacins e sen superar o tempo mximo de trinta minutos.

3. O Concello atendendo a circunstancias de situacin, proximidade a zonas de estacionamento regulado e con limitacin temporal, ou frecuencia de uso, poder establecer regulacins especficas para a realizacin de operacins de carga e descarga.

4. A carga e descarga en situacins ou para servizos especiais (amoblamento, mudanzas, operacins espordicas e excepcionais) que afecte circulacin ou ao estacionamento, deber ser obxecto de autorizacin polo Concello, na que, unha vez concedida, farase constar lugar, data e horario autorizado, as como as precaucins a adoptar. Como requisito previo poder ser esixida a exaccin das taxas determinadas na correspondente Ordenanza Fiscal.

5. Nas autorizacins de reserva da va pblica para carga e descarga que se concedan farase constar a finalidade, situacin, extensin, datas e horarios as como a Masa Mxima Autorizada (MMA) dos vehculos.

Artigo 39. Vehculos dedicados

1. As labores de carga e descarga realizaranse en vehculos dedicados ao transporte de mercancas, ou aqueles que estean debidamente autorizados para elo, dentro das zonas reservadas a tal efecto e durante o horario establecido e reflectindo nas sinalizacins correspondentes.

2. O peso dos vehculos de transporte que realicen operacins de carga e descarga axustaranse ao disposto pola vixente Ordenanza. Non obstante, pola Alcalda podern limitarse en funcin da capacidade de determinadas vas.

Artigo 40. Tarxeta de carga e descarga

1. O Concello poder habilitar unha tarxeta para vehculos autorizados ao transporte que polas sas caractersticas (menos de 2.000 Kg.) non tean posibilidade de obter a tarxeta correspondente. Os vehculos habern de ter caractersticas comerciais e/ou de transporte mixto, de dous asentos. A sa actividade, en todo ou en parte, haber de desenvolverse no termo municipal.

2. Para a concesin da tarxeta mencionada no apartado anterior debern aportarse os seguintes documentos:

a) Alta no Imposto sobre Actividades Econmicas, se non figurase no censo municipal do imposto.

b) Permiso de circulacin do vehculo.

c) Inspeccin tcnica do vehculo (ITV) en vigor.

d) Carta de pago do Imposto sobre Vehculos de Traccin Mecnica, se se abona noutro Municipio.

e) Seguro en vigor do vehculo.

Artigo 41. Manobra de carga e descarga.

1. A carga e descarga de mercancas realizarase preferentemente no interior dos locais comerciais e industriais, sempre que renan as condicins adecuadas, cando as caractersticas de acceso dos viais o permita. Cando isto non sexa posible, realizarase nas zonas da va pblica reservadas para este fin, dentro do horario reflectido na sinalizacin correspondente.

2. A carga e descarga na va pblica fora das zonas reservadas unicamente permitirase nos das, horas e lugares que se autoricen especialmente polo Concello.

3. Queda expresamente prohibida a carga e descarga nos lugares e supostos seguintes:

a) Na va pblica, cando exista lugar habilitado para elo dentro dos establecementos.

b) Superando o tempo mximo autorizado.

c) Depositando mercancas nas vas, beirarras, beiravas e zonas peons.

d) Fora do horario habilitado pola Autoridade Municipal para tal fin.

e) Dentro dun radio de accin de cincuenta metros a partir dunha zona sinalizada para a realizacin das operacins de carga e descarga.

Artigo 42.Disposicins sobre carga e descarga.

A Alcalda poder ditar disposicins que regulen as seguintes materias:

a) Delimitacin e sinalizacin das zonas de carga e descarga.

b) Restricins de peso e dimensins dos vehculos para determinadas vas.

c) Horario permitido para realizar as operacins de carga e descarga, en relacin coa problemtica propia das diferentes vas e barrios.

d) Servizos especiais para realizar operacins de carga e descarga, con expresin de das, horas e lugares.

e) Autorizacins especiais para:

1)Camins de 12,5 Toneladas ou mis.

2)Vehculos que transporten mercancas perigosas.

3)Outras.

Artigo 43.Vehculos pesados.

Os camins de transporte superior a 12,5 Toneladas podern cargar e descargar exclusivamente en:

a) Intercambiadores de mercancas ou lugar destinado polo Concello para elo.

b) No interior de locais comerciais e industriais, sempre que renan as condicins adecuadas, e utilizando traxectos previamente autorizados pola Autoridade municipal.

Precisarase autorizacin especial para aqueles casos especficos nos que non poidan acollerse ao anterior.

Artigo 44.Material descargado.

As mercancas, os materiais ou as cosas que sexan obxecto da carga e descarga non se deixarn na va pblica, senn que se trasladarn directamente do inmoble ao vehculo ou viceversa, salvo en casos excepcionais que debern ser expresamente autorizados e contar coa preceptiva licenza para a ocupacin da va pblica, atendendo en todo caso s condicins que determina a presente Ordenanza sobre realizacin e balizamento de obras na va pblica.

Artigo 45.Precaucins.

As operacins de carga e descarga tern que realizarse coas debidas precaucins para evitar rudos innecesarios e coa obrigacin de deixar limpa a va pblica.

As carretillas de carga utilizadas para a distribucin da carga aos establecementos debern dispoer de rodas de material que evite os desperfectos no pavimento.

Artigo 46. Execucin.

As mercancas cargaranse e descargaranse polo lado do vehculo mis prximo beirarra, utilizando os medios necesarios e persoal suficiente para axilizar a operacin, procurando non dificultar a circulacin, tanto de pens como de vehculos.

En caso de existir perigo para pens ou vehculos mentres se realice a carga e descarga, deberase sinalizar debidamente.

Artigo 47. Prohibicin.

Non podern permanecer estacionados nas zonas habilitadas para carga e descarga vehculos que non estean realizando dita actividade.

Artigo 48. Tempo mximo.

As operacins de carga e descarga debern efectuarse con persoal suficiente para terminalas o mis rapidamente posible, sendo o lmite de tempo autorizado para cada operacin, con carcter xeral, de trinta minutos. Excepcionalmente poderase autorizar pola Autoridade municipal un perodo maior de tempo, previa solicitude debidamente xustificada e para unha operacin en concreto.

Artigo 49. Exhibicin de hora de inicio.

1. Para facilitar o control do tempo mximo na realizacin de cada operacin de carga e descarga que se estableza segundo o disposto no artigo anterior, ser obrigatoria a exhibicin da hora de inicio da operacin, que se colocar no parabrisas de tal forma que quede totalmente visible. A tal efecto, o Concello poder instalar mquinas expendedoras de tickets coa hora de inicio de estacionamento nas zonas de carga e descarga. En caso de non existir ditas mquinas, a hora de inicio do aparcamento colocarase polo usuario.

2. Transcorrido o tempo autorizado de trinta minutos non poder encontrarse estacionado en zona de carga e descarga ningn vehculo pechado sen condutor que non realice operacins desta natureza. Considerarase a todos os efectos como non autorizado, podendo incluso ser retirado por gra, con independencia das sancins que correspondan.

   
  TTULO TERCEIRO: UTILIZACIN PRIVATIVA DA VA PBLICA  
 

 

   
  CAPTULO PRIMEIRO: DAS AUTORIZACIONS PARA ENTRADA E SAIDA DE VEHCULOS (VAOS) 
 

Artigo 50.Vaos

1. Est suxeito a autorizacin municipal o acceso de vehculos ao interior de inmobles cando sexa necesario cruzar beirarras ou outros bens de dominio e uso pblico ou que supoa un uso privativo ou unha especial restricin do uso que corresponda a todos os cidadns respecto a todos estes bens ou impida o estacionamento ou parada doutros vehculos na fronte pola que se realiza o acceso.

2. Queda prohibida a sada de vehculos en chafrns dos edificios, debendo gardar unha distancia mnima de cinco metros esquina mis prxima.

3. obrigatorio dispoer de cinco metros como mnimo nun plano horizontal dentro do local e antes de sar ao exterior na lia de fachada, salvo excepcins xustificadas.

4. As portas de garaxe non excedern na sa apertura a lia de fachada.

Artigo 51. Obrigacins do titular do vao

Ao titular do vao ou comunidade de propietarios correspondente, seranlle de aplicacin as seguintes obrigacins:

a) A limpeza dos accesos ao inmoble de graxa, aceites ou outros elementos producidos como consecuencia da entrada e sada de vehculos.

b) Colocar as sinais de vao permanente en zona visible da porta de entrada ou sada do inmoble.

c) adquisicin das sinais de vao aprobadas polo Concello.

d) A abonar os gastos que ocasione a sinalizacin, as como as obras necesarias, nos termos que establece o artigo 55.2 da presente Ordenanza.

Artigo 52. Autorizacin.

1. A autorizacin de entrada e sada de vehculos ser concedida pola Alcalda ou Concellera Delegada competente, a proposta dos servizos municipais correspondentes.

2. A autorizacin de entrada e sada de vehculos poder ser solicitada polos propietarios e os posuidores lextimos dos inmobles aos que se haxa de permitir o acceso, as como polos promotores ou contratistas no suposto de obras.

Artigo 53.Documentacin.

O expediente de concesin de autorizacin de entrada e sada de vehculos poder iniciarse de oficio ou previa peticin dos interesados que haber de acompaarse da seguinte documentacin:

1) Plano de situacin a escala 1:2.000 da cartografa municipal.

2) Plano da fachada do inmoble con acotacins expresas da entrada solicitada a escala 1:50.

3) Plano de planta e nmero de prazas existentes por planta.

4) Fotografa da fachada do inmoble.

5) Licenza de obras e primeira ocupacin cando en eles conste expresamente zona ou reserva de aparcamento.

6) Licenza de habilitacin do local para garaxe (cando requira obra).

7) Licenza de modificacin de uso (cando non requira obra).

8) Licenza de apertura:

a) Cando nela consta expresamente zona de aparcamento.

b) Cando, anda que non conste expresamente, se outorgue para o desenrolo de actividade de taller de reparacin de vehculos, de venta ou aluguer ou exposicin de vehculos, lavado e engraxe de vehculos, inspeccin de vehculos, estaciones de servizo ou outras similares que precisen o acceso de vehculos ao interior do inmoble para o desenvolvemento normal da sa actividade, tales como centros hospitalarios, ambulancias, centros de peritacin de danos, etc.

Artigo 54. Tipos de vaos.

1. As autorizacins para entradas e sadas de vehculos poden ser dos seguintes tipos:

1) Permanentes:

a) Garaxes privados ou de comunidades de propietarios con mis de tres vehculos e unha superficie mnima de 60 m2.

b) Garaxe pblico con capacidade superior a dez prazas e talleres con cabida superior a dez vehculos, sempre e cando acrediten que prestan servizos permanentes de urxencia.

c) Garaxes destinados a vivenda unifamiliar.

d) Edificios ou instalacins de equipamentos comunitarios de carcter sanitario, hospitais e ambulatorios.

e) Gasolineiras, estacins de servizo, venta de carburantes.

f) Aparcamentos de promocin pblica.

g) Edificios destinados a organismos oficiais, cando a natureza do mesmo o esixe.

2) Laborais:

a) Talleres con capacidade inferior a dez vehculos ou que anda tendo unha capacidade superior, non xustifiquen que prestan servizo permanente de urxencia.

b) Obras de construcin, derribo, reforma e reparacin de edificios.

c) Almacns de actividades comerciais.

d) Concesionarios de autombiles, compraventa de vehculos usados e aluguer sen condutor.

e) Outras actividades de caractersticas anlogas.

O horario laboral, establcese con carcter xeral de 8:00 a 20:30 horas, con excepcin de domingos e festivos.

3) Nocturnas:

a) Garaxes destinados a comunidades de propietarios ou propietarios individuais nos que a capacidade do local sexa inferior a catro vehculos.

b) Garaxes de comunidade con capacidade do local superior a dez vehculos nos casos en que esta modalidade de autorizacin sexa solicitada.

O horario en que se autorizarn ser de 21:00 a 9:00 horas durante todos os das da semana.

2. O Concello poder iniciar de oficio a concesin de vao en aqueles casos en que coeza o exercicio dun particular do dereito que lle outorga unha licenza municipal para a actividade de garaxe, en cuxo caso, comprobada a existencia de dito acto administrativo e, previa notificacin ao titular da licenza, procederase seu outorgamento e alta nos padrns municipais afectados, momento a partir do cal o titular deber cumprir as obrigas derivadas das Ordenanzas substantiva e fiscal.

Artigo 55. Sinalizacin.

1. As entradas e sadas de vehculos que se autoricen sinalizaranse e delimitaranse simultaneamente con dous tipos de sinales:

a) Vertical: Placa de prohibicin de estacionamento axustado ao modelo oficial, que ser facilitada polo Concello previo abono das taxas correspondentes.

A placa deber instalarse en zona visible da porta de entrada ou sada do inmoble, preferentemente no lateral dereito ou no seu defecto, na zona central superior da fachada da porta. Excepcionalmente, naqueles inmobles con accesos de longo recorrido, permitirase que se coloque en barra vertical.

b)Horizontal: Franxa amarela de lonxitude correspondente do ancho da entrada, pintada no borde ou na calzada xunto ao borde.

Non se permitir en ningn caso colocar ramplas ocupando a calzada.

No suposto de que o interesado necesite realizar algunha obra de adaptacin do vao deber pedir o correspondente permiso de obra.

2. Os gastos que ocasione a sinalizacin descrita no apartado anterior, as como as obras necesarias, sern a conta do solicitante, que vir obrigado a manter a sinalizacin tanto vertical como horizontal nas debidas condicins durante todo o perodo de vixencia da autorizacin.

Artigo 56.Responsabilidade polo uso.

Os desperfectos ocasionados en beirarras con motivo do uso especial que comporta a entrada e sada de vehculos con ocasin da autorizacin concedida sern responsabilidade dos titulares de dita autorizacin, quen virn obrigados sa reparacin, a requirimento da Autoridade municipal, dentro do prazo que ao efecto se outorgue. O incumprimento desta obrigacin dar lugar execucin forzosa nos termos regulados na Lei de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn.

Artigo 57. Suspensin de autorizacin.

O Concello poder suspender temporalmente, por razns do trfico, obras en va pblica ou outras circunstancias extraordinarias, os efectos da autorizacin de entrada e sada de vehculos.

Artigo 58. Revogacin.

As autorizacins podern ser revogadas polo rgano que as ditou nos seguintes casos:

a) Por ser destinadas a fins distintos para os que foron outorgadas.

b) Por desaparecer as causas ou circunstancias que deron lugar ao seu outorgamento.

c) Por non abonar a cota anual correspondente.

d) Por incumprir as condicins relativas aos horarios ou carecer da sinalizacin adecuada.

e) Por causas motivadas relativas ao trfico ou circunstancias da va pblica.

A revogacin da autorizacin dar lugar obrigacin do titular da mesma de retirar a sinalizacin, reparar o borde da beirarra ao seu estado inicial e entregar a placa identificativa no Concello.

O expediente de revogacin iniciarase de oficio ou a instancia de parte.

Artigo 59.Baixa ou anulacin do vao.

Cando se solicite a baixa ou anulacin da autorizacin de entrada de vehculos que se via gozando por deixar de usar o local como aparcamento, deberase suprimir toda a sinalizacin indicativa da existencia da entrada, reparacin do borde da beirarra ao estado inicial e entrega da placa nos servizos municipais correspondentes. Previa comprobacin do cumprimento destes requisitos polos servizos municipais correspondentes, procederase concesin da baixa solicitada.

   
  CAPTULO SEGUNDO: DAS RESERVAS DE ESPAZO EN VA PBLICA 
 

Artigo 60.Concepto

1. Entndese por reserva de espazo en va pblica, a acotacin dunha determinada zona de estacionamento na calzada para un aproveitamento privativo por parte dos usuarios autorizados, o cal est suxeito ao previo pago dos dereitos determinados pola Ordenanza Fiscal correspondente.

2. As reservas de espazo en va pblica, podern ser permanentes ou de horario limitado, segundo o rxime aplicado aos vaos.

3. Os usuarios autorizados virn obrigados a colocar as tarxetas que ao efecto se concedan pola Autoridade Municipal, sobre o salpicadero dianteiro do vehculo, perfectamente visible na sa parte esquerda.

Artigo 61.Sinalizacin da reserva de espazo.

A zona acotada como reserva de espazo ser sinalizada mediante marcas amarelas en zig-zag e delimitada por sendas sinais verticais de prohibicin do estacionamento. Estas debern indicar se se trata de reserva permanente ou de reserva con horario limitado, sinalando neste caso os das e tramo horario reservado.

   
  TTULO CUARTO: MEDIDAS CAUTELARES  
 

 

   
  CAPTULO PRIMEIRO: INMOVILIZACIN DO VEHCULO 
 

Artigo 62. Supostos.

1. A Polica Local poder inmobilizar os vehculos que se encontren nos seguintes supostos:

a) Cando o condutor se negue a someterse s probas para a comprobacin do grao de impregnacin alcohlica, do consumo de psicotrpicos, estupefacientes, estimulantes ou substancias anlogas, ou cando o resultado da proba sexa superior taxa regulamentariamente establecida.

b) Cando o vehculo supera os niveis de rudo, gases e fumes permitidos regulamentariamente.

c) Cando o vehculo vaia desprovisto de cintos e outros elementos de seguridade obrigatorios.

d) Cando os condutores de ciclomotores e motocicletas circulen sen o obrigatorio casco homologado.

e) Cando ao vehculo se lle efectuara unha reforma de importancia non autorizada.

f) Cando o vehculo non estea autorizado a circular.

g) Cando a circulacin do vehculo non estea amparada polo correspondente seguro obrigatorio.

h) Cando un vehculo permaneza estacionado en lugares habilitados pola Autoridade municipal como de estacionamento con limitacin temporal sen colocar o distintivo que o autoriza, ou cando se rebase o dobre do tempo abonado conforme ao establecido na Ordenanza municipal, ata que se logre a identificacin do condutor.

i) Cando se estacione un autobs ou vehculo de transporte de mercancas de terceira categora en vas pblicas do termo municipal.

j) En calquera outra circunstancia que legalmente se estableza.

2. Os gastos que se orixinen como consecuencia da inmobilizacin do vehculo ser por conta do titular do mesmo, que deber abonalos ou garantir o seu pago como requisito previo a levantar tal medida, sen prexuzo do dereito de defensa que lle asiste e da posibilidade de repercutilo sobre a persoa responsable que dera lugar a que o Concello adopte dita medida. O pago destes gastos independente do pago da multa por infraccin normativa de trfico que, no seu caso, se tramite.

3. Cando con motivo dunha infraccin, o infractor non acredite a sa residencia habitual en territorio espaol, o Axente denunciante fixar provisionalmente a conta da multa e, de non depositarse o seu importe ou garantirse o seu pago por calquera medio admitido en dereito, proceder inmobilizacin do vehculo.

4. Aos efectos de inmobilizacin, utilizaranse os instrumentos mecnicos adecuados, que se determinen, colocando na parte superior da porta do condutor advertencia na que se far constar informacin sobre o procedemento a seguir.

5. A utilizacin destes instrumentos, co fin de inmobilizar o vehculo dar lugar ao devengo dunha taxa segundo estableza a correspondente Ordenanza Fiscal.

6. A inmobilizacin do vehculo finalizar unha vez se identifique o condutor e/ou desaparezan as causas que a motivaron, previo pago da taxa devengada.

   
  CAPTULO SEGUNDO: RETIRADA DE VEHCULOS DA VA PBLICA 
 

Artigo 63.Retirada de vehculos

A Polica Local poder ordenar a retirada dun vehculo da va pblica cando se encontre estacionado en calquera das seguintes circunstancias:

a) En lugares que constita un perigo.

b) Se perturba gravemente a circulacin de pens ou vehculos.

c) Se obstaculiza ou dificulta o funcionamento de algn servizo pblico.

d) Se ocasiona perdas ou deterioro no patrimonio pblico.

e) Se se encontra en situacin de abandono.

f) Cando un vehculo permaneza estacionado en lugares habilitados pola Autoridade municipal como de estacionamento con limitacin temporal sen colocar o distintivo que o autoriza, ou cando se rebase o dobre do tempo abonado conforme ao establecido ao respecto nesta Ordenanza.

g) Nos carrs ou partes das vas reservados exclusivamente para a circulacin ou para o servizo de determinados usuarios (carril bus, carril taxi, paradas, diminudos fsicos, etc).

h) En caso de accidentes que impidan continuar a marcha.

i) Nun estado de deterioro tal que haxa obrigado sa inmobilizacin.

j) Cando procedendo legalmente inmobilizacin do vehculo non houbera lugar adecuado para practicar a mesma sen obstaculizar a circulacin de vehculos ou persoas.

k) En espazos reservados a servizos de seguridade ou urxencias.

l) En vas catalogadas como de atencin preferente (VAP).

m) En calquera outro suposto previsto na Lei ou nesta Ordenanza.

Artigo 64. Perigo para a circulacin.

Considerarase que un vehculo se encontra estacionado orixinando unha situacin de perigo para o resto de pens e condutores cando se efecte:

a) Nas curvas ou cambios de rasantes.

b) Nas interseccins de ras e nas sas proximidades, producindo unha diminucin da visibilidade.

c) Nos lugares nos que se impida a visibilidade das sinales de circulacin.

d) De maneira que sobresaia do vrtice da esquina da beirarra, obrigando ao resto de condutores a variar a sa traxectoria, ou dificultando o xiro dos vehculos.

e) Cando se obstaculice a sada de emerxencia dos locais destinados a espectculos pblicos e entretemento durante as horas de apertura dos mesmos.

f) Na calzada, fora dos lugares permitidos.

g) Nas medianas, separadores, illotes ou outros elementos de canalizacin do trfico.

h) En zonas do pavimento sinalizadas con franxas brancas.

Artigo 65. Perturbacin da circulacin.

Entenderase que o vehculo se encontra estacionado en lugar perigoso ou que obstaculiza gravemente a circulacin cando constita un risco ou obstculo circulacin nos seguintes supostos:

a) Cando a distancia entre o vehculo e o borde oposto da calzada ou unha marca lonxitudinal sobre ela que indique prohibicin de atravesala sexa inferior a tres metros ou, en calquera caso, cando non permita o paso doutros vehculos.

b) Cando se impida incorporarse circulacin a outro vehculo debidamente parado ou estacionado.

c) Cando obstaculice a utilizacin normal do paso de sada ou acceso a un inmoble de persoas ou animais, ou de vehculos nun vao sinalizado correctamente.

d) Cando se obstaculice a utilizacin normal dos pasos rebaixados para diminudos fsicos.

e) Cando se efecte nas medianas, separadores, illotes ou outros elementos de canalizacin do trfico.

f) Cando se impida o xiro autorizado pola sinal correspondente.

g) Cando o estacionamento tea lugar nunha zona reservada a carga e descarga, durante as horas de utilizacin.

h) Cando o estacionamento se efecte en dobre fila sen condutor.

i) Cando o estacionamento se efecte nunha parada de trasporte pblico, sinalizada e delimitada.

j) Cando o estacionamento se efecte en espazos expresamente reservados a servizos de urxencia e seguridade.

k) Cando o estacionamento se efecte en espazos prohibidos en va pblica cualificada de atencin preferente, especificamente sinalizados.

l) Cando o estacionamento se efecte en medio da calzada.

m) Cando, sen estar includos nos pargrafos anteriores, constitan un perigo ou obstaculicen gravemente o trfico de pens, vehculos ou animais.

Artigo 66. Obstaculizacin dun servizo pblico.

Entenderase que o estacionamento obstaculiza o funcionamento dun servizo pblico cando tea lugar:

a) Nos carrs, paradas ou zonas reservadas aos vehculos de transporte pblico.

b) Nas zonas reservadas para a colocacin de contedores de residuos ou outro tipo de mobiliario urbano.

c) Nas sadas reservadas a servizos de urxencia e seguridade.

d) Nas zonas de carga e descarga, sen autorizacin.

Artigo 67. Perda ou deterioro do patrimonio pblico.

Entenderase que o estacionamento orixina perda ou deterioro do patrimonio pblico cando se efecte en xardns, sebes, zonas arboradas, fontes e outras partes da va destinadas ao ornato e decoro do Municipio.

Artigo 68. Situacin de abandono.

1. A Autoridade municipal poder presumir razoablemente que un vehculo se encontra en situacin de abandono nos seguintes casos:

a) Cando transcorran mis de dous meses desde que o vehculo fora depositado trala sa retirada da va pblica pola Autoridade competente.

b) Cando permaneza estacionado por un perodo superior a un mes no mesmo lugar e presente desperfectos que fagan imposible o seu desprazamento polos seus propios medios ou lle falten as placas de matriculacin. Neste caso, ter o tratamento de residuo slido urbano de acordo coa normativa ambiental correspondente.

2. No suposto a) contemplado no apartado anterior e en aqueles vehculos que, anda tendo signos de abandono, mantean a placa de matriculacin ou dispoan de calquera signo ou marca visible que permita a identificacin do seu titular, requirirase a este, unha vez transcorridos os correspondentes prazos, para que no prazo de quince das retire o vehculo do depsito, coa advertencia de que en caso contrario, procederase ao seu tratamento como residuo slido urbano.

Artigo 69. Estacionamento en zona de horario limitado.

Os vehculos que ocupen unha praza de estacionamento con limitacin temporal podern ser retirados en calquera das circunstancias seguintes:

a) Cando o vehculo non abonara previamente o distintivo de autorizacin. Presumirase que non se abonou dito distintivo cando este non se encontre colocado de forma visible no parabrisas do vehculo.

b) Cando o tempo de ocupacin da praza exceda no dobre do que conste como autorizado no distintivo.

c) Cando se produzan situacins especiais de emerxencia, catstrofe ou perigo inminente, os vehculos que dificulten ou imposibiliten o paso dos vehculos dos servizos de emerxencia por estar correcta ou incorrectamente estacionados, ocupando unha praza de estacionamento con limitacin temporal, podern ser apartados, arrastrados, empuxados ou retirados polos medios que tean ao seu alcance neses momentos ditos servizos de emerxencia. Os titulares e/ou condutores dos vehculos incorrectamente estacionados sern responsables dos danos que se lles poida causar nestas manobras, sen prexuzo, ademais da denuncia da infraccin cometida.

Artigo 70. Outros supostos de retirada.

Anda cando se encontren correctamente estacionados, a Autoridade municipal poder retirar os vehculos da va pblica nas situacins seguintes:

a) Cando estean estacionados en lugares nos que estea previsto a realizacin dun acto pblico debidamente autorizado.

b) Cando estean estacionados en zonas onde se prevea a realizacin de labores de limpeza, reparacin ou sinalizacin da va pblica.

c) Cando se produzan situacins especiais de emerxencia, catstrofe ou perigo inminente, os vehculos que dificulten ou imposibiliten o paso dos vehculos dos servizos de emerxencia por estar correcta ou incorrectamente estacionados podern ser apartados, arrastrados, empuxados ou retirados polos medios que tean ao seu alcance neses momentos ditos servizos de emerxencia. Os titulares e/ou condutores dos vehculos incorrectamente estacionados sern responsables dos danos que se lles poida causar nestas manobras, sen prexuzo, ademais da denuncia da infraccin cometida.

O Concello deber advertir coa antelacin suficiente as referidas circunstancias, sempre que elo sexa posible, mediante a colocacin dos avisos necesarios.

Unha vez retirados, os vehculos sern conducidos ao lugar de depsito autorizado mis prximo, o cal se poerase en coecemento dos seus titulares.

Artigo 71.Gastos.

Salvo as excepcins legalmente previstas, os gastos que se orixinen como consecuencia da retirada dun vehculo da va pblica e a sa estancia no depsito sern por conta do titular de aquel, que ter que pagalos ou garantir o pago como requisito previo devolucin do vehculo, sen prexuzo do dereito de interposicin de recurso que lle asiste. A retirada do vehculo s poder facela o seu titular ou persoa autorizada.

Artigo 72.Suspensin da retirada dun vehculo.

A retirada dun vehculo da va pblica suspenderase inmediatamente, se o condutor comparece antes de que a gra iniciase a sa marcha co vehculo enganchado e toma as medidas necesarias para facer cesar a situacin irregular na que se encontraba, previo abono da taxa que, no seu caso, proceda por desprazamento de gra e/ou inmobilizacin.

Artigo 73. Retirada de obxectos da va pblica.

Sern retirados inmediatamente da va pblica polo Concello todos aqueles obxectos que se encontren na mesma e non haxa persoa algunha que se faga responsable dos mesmos, os cales sern trasladados ao lugar de depsito autorizado mis prximo.

De igual forma se actuar no caso de que o obxecto entorpeza o trfico de pens ou de vehculos, as como se o seu propietario se negara a retiralo de inmediato.

   
  TTULO QUINTO: DA RESPONSABILIDADE  
 

Artigo 74.Autora.

1. A responsabilidade das infraccins ao disposto na Lei de Seguridade Vial, nos seus regulamentos e na presente Ordenanza, recaer directamente no autor do feito en que consista a infraccin, excepto no suposto dos pasaxeiros dos vehculos que estean obrigados a utilizar o casco de proteccin ou o cinto e outros elementos de seguridade nos casos e nas condicins que regulamentariamente se determinan, nas que a responsabilidade pola infraccin recaer no condutor.

2. Cando a autora dos feitos cometidos corresponda a un menor de dezaoito anos, respondern solidariamente por el os seus pais, titores, acolledores e gardadores legais ou de feito, por este orden, en razn ao incumprimento da obrigacin imposta aos mesmos que conleva un deber de previr a infraccin administrativa que se imputa aos menores.

A responsabilidade solidaria quedar referida estritamente pecuniaria derivada da multa imposta, que poder ser moderada pola autoridade sancionadora.

Cando se trate de infraccins leves, previo o consentimento das persoas referidas no primeiro pargrafo deste apartado, poder substiturse a sancin econmica de multa por medidas sociais relacionadas coa seguridade vial.

3. O titular que figure no Rexistro de Vehculos da Direccin Xeral de Trfico ser en todo caso responsable polas infraccins relativas documentacin do vehculo, as relativas ao estado de conservacin, cando as deficiencias afecten s condicins de seguridade do vehculo e polas derivadas do incumprimento das normas relativas a recoecementos peridicos.

4. O titular ou arrendatario do vehculo co que se cometese unha infraccin debidamente requirido para iso, ten o deber de identificar verazmente ao condutor responsable da infraccin e se incumprise esta obriga no trmite procedimental oportuno sen causa xustificada, ser sancionado pecuniariamente como autor de infraccin moi grave, prevista no artigo 65.5.i) da Lei de Seguridade Vial.

Nos mesmos termos respondern as persoas especificadas no pargrafo anterior cando non sexa posible notificar a denuncia ao condutor que aqueles identifiquen, por causa imputable a eles.

5. As empresas de aluguer sen condutor a curto prazo acreditarn o cumprimento da obriga legal de identificar ao condutor responsable da infraccin mediante a remisin, ao rgano instrutor correspondente, dun duplicado ou copia do contrato de arrendamento onde quede acreditado o concepto de condutor da persoa que figure no contrato.

   
  TTULO SEXTO: PROCEDEMENTO SANCIONADOR  
 

Artigo 75.rgano competente.

Ser competencia da Alcalda, ou da Concellera na que aquela delegue, a imposicin das sancins por infraccin aos preceptos contidos na presente Ordenanza.

Artigo 76.Valor probatorio das denuncias dos axentes.

As denuncias dos Axentes da Polica Local, cando exerzan funcins de vixilancia e control da circulacin vial, tern valor probatorio, sen prexuzo do deber daqueles de aportar todas as probas que sexan posibles sobre os feitos da denuncia e sen prexuzo, as mesmo, das probas que na sa defensa poidan aportar ou designar os denunciados.

Artigo 77.Denuncias dos vixilantes de estacionamento limitado e cidadns.

Os vixilantes das zonas de estacionamento limitado virn obrigados a denunciar as infraccins xerais de estacionamento que observen e as referidas normativa especfica que regula ditas zonas. O aviso de infraccin dos controladores de aparcamento, anda que foran entregados en man, non constiten notificacin de denuncia, nin teen o efecto de incoacin de expediente, nin de inicio de cmputo de prazos.

As mesmo, calquera persoa poder formular denuncia das infraccins aos preceptos da presente Ordenanza que puidera observar.

En ambos casos, a denuncia non ter presuncin de veracidade, pero se ratificada polo denunciante adquirir a consideracin de proba, que ser valorada polo rgano instrutor do expediente.

Artigo 78. Procedemento administrativo.

1. O procedemento administrativo para a imposicin de sancins por infraccin dos preceptos recollidos nesta Ordenanza rexerase polo que ao respecto establece a Lei sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Vial, o Regulamento de Procedemento Sancionador en materia de Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Vial e normativa concordante.

2. O rgano encargado da instrucin dos expedientes sancionadores ser a Unidade de Instrucin de Sancins Municipais de Trfico da Deputacin Provincial de A Corua.

Artigo 79. Recursos.

Sen prexuzo de que os interesados poidan interpoer calquera outro recurso que estimen procedente, contra as resolucins ditadas nos expedientes sancionadores, que poen fin va administrativa, podern interpoer potestativamente, recurso de reposicin, no prazo dun mes, contado desde a notificacin da resolucin, de acordo co previsto nos arts. 116 e 117 da Lei 30/1992, de 26 de novembro de Rxime xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn, ou ben interpoer, directamente e no prazo de dous meses, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo, conforme ao disposto no art. 109.c) da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento administrativo Comn e art. 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdicin Contencioso-Administrativa.

O abono do importe da multa indicado na notificacin da notificacin da denuncia, tanto se o sinalado polo axente no acto da denuncia como na notificacin enviada posteriormente polo instrutor, na forma que se determina no pargrafo terceiro do artigo 67.1 da Lei de Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Vial, implicar unicamente a renuncia a formular alegacins e a terminacin do procedemento sen necesidade de que se dite resolucin expresa e sen prexuzo da posibilidade de interpoer os correspondentes recursos.

Artigo 80.Prazo de prescricin.

1. O prazo de prescricin das infraccins previstas na Lei de Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Vial, ser o de tres meses para as infraccins leves, seis meses para as infraccins graves e un ano para as infraccins moi graves.

O prazo de prescricin cntase a partir do da en que os feitos se cometeran. A prescricin interrompese por calquera actuacin administrativa da que tea coecemento o denunciado ou estea encamiada a pescudar a sa identidade ou domicilio e se practiquen con proxeccin externa dependencia en que se orixine. Tamn se interrompe a prescricin pola notificacin efectuada de acordo co establecido no artigo 78 da Lei de Seguridade Vial. A prescricin renvase se o procedemento se paraliza durante mis de un mes por causa non imputable ao denunciado.

2. O prazo de prescricin das sancins ser dun ano, computado desde o da seguinte a aquel no que adquira firmeza en va administrativa a resolucin pola que se impoa a correspondente sancin. Interromper a prescricin a iniciacin, con coecemento do interesado, do procedemento de execucin, volvendo a transcorrer o prazo se aquel est paralizado durante mis dun mes por causa non imputable ao infractor.

Artigo 81.Conta das multas.

1. As infraccins que puideran cometerse contra o disposto na presente Ordenanza sern sancionadas coas multas previstas na Lei Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Vial.

No Anexo desta Ordenanza recllense, de acordo con dita norma, aquelas infraccins mis comns contra o Real Decreto Lexislativo 339/1990, de 2 de marzo, polo que se aproba o Texto Articulado da Lei sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Vial, contra o Real Decreto 1428/2003, de 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Circulacin para a aplicacin e desenvolvemento do Texto Articulado e contra a presente Ordenanza, as como o importe das sancins que corresponde s mesmas, sen prexuzo do establecido no pargrafo anterior.

2. Aquelas infraccins que non estando explicitamente previstas no Anexo da presente Ordenanza, atpense tipificadas na lexislacin sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade vial ou nas sas normas de desenvolvemento e resultasen de competencia municipal polo tipo de va en que se cometen e pola materia sobre a que versan, sern sancionadas pola Autoridade municipal da seguinte forma, salvo que na citada normativa se indique expresamente outra cosa:

a) Infraccins leves: multa de 60 euros.

b) Infraccins graves: multa de 120 euros.

c) Infraccins moi graves: multa de 310 euros.

Naqueles supostos nos que o titular dun permiso ou licenza de conducin sexa sancionado en firme en va administrativa pola comisin de algunha das infraccins que, de conformidade coa lexislacin vixente a dito efecto, leve aparellada a perda de puntos, comunicarase Xefatura Provincial de Trfico, rgano competente para a sa detraccin.

Artigo 82.Reducin e residencia.

1. As multas podern facerse efectivas cunha reducin do 30% sobre a conta que se consignara correctamente no Boletn de denuncia polo axente ou, no seu defecto, na notificacin posterior de dita denuncia realizada polo instrutor do expediente, sempre que dito pago se efecte durante os trinta das naturais seguintes a aquel no que tea lugar a citada notificacin. O abono anticipado coa reducin anteriormente sinalada implicar unicamente a renuncia a formular alegacins e a terminacin do procedemento sen necesidade de ditar resolucin expresa, sen prexuzo da posibilidade de interpoer os recursos correspondentes.

2. Cando o infractor non acredite a sa residencia legal en territorio espaol, o Axente denunciante fixar provisionalmente a conta da multa e, de non depositarse o seu importe, inmobilizar o vehculo.

Artigo 83.Pago das multas.

O pago das multas, tanto ordinario como anticipado, deber facerse efectivo ante o Servizo de Recadacin da Deputacin Provincial de A Corua, a travs das entidades colaboradoras do mesmo.

Cando non se fixera uso da posibilidade de pago anticipado, debern facerse efectivas dentro dos quince das hbiles seguintes data na que a resolucin sancionadora adquira firmeza na va administrativa.

Transcorrido dito prazo sen terse efectuado o ingreso, a sa exaccin levarase a cabo polo procedemento de prema, constitundo ttulo executivo suficiente a providencia de prema ditada ao efecto pola Tesourera da Deputacin Provincial.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL 1. O SERVIZO DE ESTACIONAMENTO CON LIMITACIN TEMPORAL  
 

1.Obxecto.

O servizo de ordenacin e regulacin de estacionamento con limitacin temporal un servizo pblico municipal que pretende a regulacin dos espazos dispoibles de aparcamento en superficies, fixando os tempos mximos de permanencia para lograr unha rotacin de vehculos que permita optimizar o uso dun ben escaso cal o de dominio pblico dedicado a tal fin.

2.Tipoloxa de usos e usuarios.

1. Establcense os seguintes rximes de uso dos espazos reservados para o estacionamento con limitacin temporal:

a) Xeral: Mediante o abono das tarifas establecidas na Ordenanza Fiscal correspondente, os usuarios podern estacionar nas zonas delimitadas a tal fin, cun lmite mximo permitido de das horas, debendo ao termo deste tempo cambiar o seu vehculo de ra ou situalo a mis de cincuenta metros de distancia.

b) Xeral de corta duracin: As ras delimitadas a este fin rexeranse polos mesmos criterios do apartado anterior, salvo o tempo mximo de estacionamento, que ser dunha hora.

c) De residentes: Teen a condicin de residentes, a estes efectos, as persoas fsicas, exclundose as xurdicas en todo caso, usuarias do servizo que segundo o Padrn Municipal de Habitantes tean o seu domicilio e que de feito residan dentro do permetro do sector que para este rxime se estableza nesta Ordenanza, e sexan titulares ou condutores habituais do vehculo para o que se solicita o distintivo. Os residentes perden tal condicin nos demais sectores distintos ao seu.

3.Ttulo habilitante.

1. O ttulo habilitante nos rximes xerais ser o comprobante de pago e do tempo de estacionamento, e ser prepagado nas mquinas expendedoras mediante moedas, tarxeta mecnica ou moedeiro.

No rxime de residentes, o ttulo habilitante ser a tarxeta expedida polo Concello.

O condutor do vehculo deber colocar o ttulo habilitante na parte interna do parabrisas, de maneira que sexa totalmente visible e lexible desde o exterior.

2. Nos rximes xerais, as tarifas sern de trinta minutos como mnimo e das horas como mximo, se ben admtese un exceso de trinta minutos postpagado, de acordo ao previsto no punto 10.

Por razns de poltica de trfico, a Autoridade municipal poder establecer zonas nas que os residentes tean o mesmo tratamento que os non residentes ou nas que se lles limite o tempo de estacionamento.

4.Tarxeta de residentes.

Os residentes tern dereito obtencin dunha tarxeta que os acredite como tales, con vixencia ata o 31 de Decembro de cada ano, para o que debern presentar a oportuna instancia no Rexistro Xeral do Concello no prazo que publicarase ao efecto, debendo acompaar a seguinte documentacin:

1. Fotocopia do DNI do titular do vehculo. Nos casos de aluguer de vehculos a longo prazo (renting), deber aportarse o DNI do arrendador e, ademais, copia do contrato de arrendamento.

2. Fotocopia del permiso de circulacin do vehculo.

3. Fotocopia de ltimo recibo pagado do seguro do vehculo.

4. Fotocopia da ficha tcnica e da Inspeccin Tcnica de Vehculos.

As persoas interesadas en obter esta tarxeta debern estar ao corrente do pago do ltimo recibo devengado do Imposto de Vehculos de Traccin Mecnica e non ter pendente en va executiva multas de trfico do Concello.

Unha vez feitas as debidas comprobacins, expedirase a tarxeta polas dependencias municipais que se designen ao efecto, previo abono da cota establecida na correspondente Ordenanza fiscal.

O Concello poder esixir calquera outra proba documental ou realizar de oficio cantas comprobacins considere necesarias para contrastar a veracidade dos datos aportados polas persoas interesadas para a obtencin da tarxeta.

Cada persoa s poder ser titular dunha nica tarxeta de residente.

O titular da tarxeta de residente responsable da utilizacin da mesma. En caso de perda, poder obter unha nova previa declaracin xurada de perda.

No suposto de variacin das condicins expresadas na solicitude, como cambio de domicilio ou cambio de vehculo, a persoa interesada deber solicitar novo distintivo e, previas as comprobacins oportunas, polo Concello procederase sa emisin, debendo o solicitante facer entrega nas oficinas municipais da tarxeta de estacionamento de que via gozando con anterioridade.

Se das comprobacins practicadas resultara que polo titular dunha tarxeta de estacionamento de residente tense realizado un uso fraudulento da mesma ou que os datos aportados para a obtencin da autorizacin foron falseados, iniciarase expediente para a retirada da autorizacin, sen prexuzo da incoacin do correspondente expediente sancionador. Se das actuacins practicadas desprendronse indicios de ilcito penal, remitiranse as actuacins ao rgano competente.

A anulacin da autorizacin por esta causa non dar dereito a reembolso da cota abonada para a sa obtencin.

5.Vehculos excludos.

Quedan excludos da limitacin da duracin do estacionamento e non suxeitos ao pago da taxa os vehculos seguintes:

a. As motocicletas, ciclos, ciclomotores e bicicletas.

b. Os estacionados en zonas reservadas para a sa categora ou actividade.

c. Os auto-taxis, cando o seu condutor estea presente.

d. Os de propiedade de Organismos do Estado, Comunidades Autnomas, Provincias e Municipios debidamente identificados, durante a prestacin dos servizos da sa competencia.

e. Os de representacins diplomticas acreditadas en Espaa, externamente identificados con matrcula diplomtica e a condicin de reciprocidade.

f. Os destinados asistencia sanitaria que pertenzan Seguridade Social, Servizo Galego de Sade ou Cruz Vermella Espaola, e as ambulancias.

g. Os de titularidade de persoas con mobilidade reducida, cando estean en posesin e exhiban a autorizacin especial expedida ao efecto.

h. Os utilizados polo persoal municipal, anda sendo de propiedade privada, en acto de servizo, debidamente autorizados.

i. Os residentes quedan excludos da limitacin da duracin do estacionamento, pero suxeitos ao pago da taxa establecida na Ordenanza Fiscal correspondente, cando o estacionamento se produza no sector da sa residencia autorizado polo distintivo que a tal efecto posan.

6.Sinalizacin.

A delimitacin e sinalizacin das distintas zonas de estacionamento con limitacin temporal realizarase como sigue:

a. Rxime xeral: Sinais verticais especficas e horizontais de color azul.

b. Rxime xeral de corta duracin: Sinais verticais especficas e horizontais de color azul, con indicacin expresa de que o tempo lmite mximo de estacionamento dunha hora.

c. Rxime de residentes: Sinais verticais especficas e horizontais de color verde.

7.Obtencin do ttulo habilitante.

Aos efectos de obtencin de ttulo habilitante para estacionamento con limitacin temporal dos rximes xerais, instalaranse na va pblica mquinas expendedoras en nmero suficiente.

A Alcalda, cando se dean circunstancias que as o aconsellen en atencin aos intereses municipais, poder implantar outros sistemas de control de horario.

8.Horario e lugares.

O servizo de estacionamento con limitacin temporal estar en actividade en das laborables e nas ras indicadas nesta Ordenanza, co seguinte horario:

1. De luns a venres: De 10.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 20.00 horas.

2. Sbados: De 10.00 a 14.00 horas.

Por resolucin do Pleno municipal poder modificarse ou ampliarse o citado horario.

9.Taxa.

O rxime de tarifas e as sas modificacins, as disposicins relativas a suxeitos obrigados e exentos do pago, etc., rexeranse polo disposto na Ordenanza fiscal correspondente.

10.Ttulo habilitante pospagado.

Se o vehculo non excedeu en trinta minutos o tempo de estacionamento permitido indicado no ttulo habilitante, o usuario poder obter un segundo ticket de exceso no que constar a sa hora de expedicin. Este prazo de exceso nunca poder superar o lmite mximo de estacionamento de das horas en rxime xeral e dunha hora en rxime xeral de corta duracin, previstos nesta Ordenanza.

11.Infraccins.

Considranse infraccins do servizo de ordenacin e regulacin do estacionamento con limitacin temporal, durante o horario de actividade do mesmo:

a) O estacionamento sen ttulo habilitante ou con ttulo habilitante non vlido.

b) O estacionamento con ttulo habilitante por tempo superior ao sinalado no mesmo, coa salvidade establecida en anteriores apartados.

c) O estacionamento sen tarxeta de residente nas zonas de estacionamento reservadas a tal fin.

d) O estacionamento con tarxeta de residente en sector distinto ao da sa residencia.

e) O estacionamento por mis de das horas nunha mesma ra da zona xeral, sen respectar a previsin do apartado 2.1 a), e mis dunha hora en sector de rxime xeral de corta duracin, durante as horas de actividade do servizo.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

1. A presente Ordenanza derroga o resto de normas do mesmo rango deste Concello, que se opoan, contradigan ou non desenvolvan debidamente o contido da mesma.

2. Esta Ordenanza entrar en vigor unha vez sexa publicado o texto integro da mesma no Boletn Oficial da Provincia e transcorra o prazo de 15 das previsto no artigo 65.2 da lei 7/1985, de 2 de abril reguladora das bases de rxime local.

   
  ANEXO I: CADRO DE INFRACCINS E SANCINS  
 

No presente Anexo recllense aquelas infraccins mis comns contra o Real Decreto Lexislativo 339/1990, de 2 de marzo, polo que se aproba o Texto Articulado da Lei sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Vial, contra o Real Decreto 1428/2003, de 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Circulacin para a aplicacin e desenvolvemento do Texto Articulado e contra a presente Ordenanza, as como o importe das sancins que corresponde s mesmas.

NOMENCLATURA EMPREGADA:

LSV: Real Decreto Lexislativo 339/1990, de 2 de marzo, polo que se aproba o Texto articulado da Lei sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Vial.

CIR: Real Decreto 1428/2003, de 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Circulacin.

OMT: Ordenanza Municipal de Trfico.

ART: Artigo.

APART: Apartado do artigo.

OPC: Opcin dentro do apartado do artigo.

INF: Cualificacin da infraccin:

L: Leve

G: Grave

MG: Moi Grave

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2010/05/06/2010_0000006428.html

   
  ANEXO II: INFORMACIN RELATIVA PERDA DE PUNTOS  
 

O titular dun permiso ou licenza de conducin que sexa sancionado en firme en va administrativa pola comisin dalgunha das infraccins que se relacionan na Lei de Seguridade Vial perder o nmero de puntos que, para cada unha delas, sinlanse en dita norma, nos termos e forma que, as mesmo, se indican en dita normativa.

A ttulo informativo, nesta Ordenanza se incle:

En primeiro termo, as infraccins e a perda de puntos que conlevan segundo figura en Anexo II da Lei sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a motor e Seguridade Vial, na sa redaccin dada por Lei 17/2005, de 19 de xullo.

En segundo lugar, os cadros resumen elaborados con base nova redaccin de dita norma dada por Lei 18/2009, de 23 de novembro, pola que se modifica o texto articulado da Lei sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Vial (Boletn Oficial do Estado de 24 de novembro de 2009), dado que a Disposicin final stima dispn que A presente Lei entrar en vigor aos seis meses da sa publicacin no Boletn Oficial do Estado, salvo os artigos 9.bis 2, 59 bis, 77 e 78 que entrarn en vigor no prazo de 1 ano e os efectos desta Lei que sexan favorables para o infractor, que entrarn en vigor o da seguinte ao da sa publicacin no Boletn Oficial do Estado.

A)Infraccins que levan aparellada a perda de puntos segundo Anexo II da Lei sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a motor e Seguridade Vial, na sa redaccin dada por Lei 17/2005, de 19 de xullo:

1. Conducir cunha taxa de alcohol superior regulamentariamente establecida:

Valores mg/l aire expirado, mis de 0,50 (profesionais e titulares de permisos de conducin con menos de dous anos de antigidade mis de 0,30 mg/l): 6

Valores mg/l aire expirado, superior a 0,25 ata 0,50 (profesionais e titulares de permisos de conducin con menos de dous anos de antigidade mis de 0,15 ata 0,30 mg/l) : 4

2. Conducir baixo os efectos de estupefacientes, psicotrpicos, estimulantes e outras substancias de efectos anlogos: 6

3. Incumprir a obriga de someterse s probas de deteccin do grado de alcoholemia, de estupefacientes, psicotrpicos, estimulantes e outras substancias de efectos anlogos: 6

4. Conducir de forma manifestamente temeraria, circular en sentido contrario ao establecido ou conducir vehculos en competicins e carreiras non autorizadas: 6

5. Circular por autopistas ou autovas con vehculos cos que estea expresamente prohibido: 4

6. Exceder en mis dun 50 por 100 a velocidade mxima autorizada, sempre que iso supoa superar, ao menos, en 30 quilmetros por hora dito lmite mximo: 6

7. O exceso en mis do 50 por 100 nos tempos de conducin ou a minoracin en mis do 50 por 100 nos tempos de descanso establecidos na lexislacin sobre transporte terrestre: 6

8. Conducir un vehculo cunha ocupacin que supoa aumentar nun 50 por 100 ou mis o nmero de prazas autorizadas, excludo o condutor salvo que se trate de autobuses urbanos ou interurbanos :4

9. Conducir un vehculo cun permiso ou licenza que non lle habilite para iso: 4

10. Tirar va ou nas sas inmediacins obxectos que poidan producir incendios ou accidentes de circulacin: 4

11. Conducir de forma neglixente creando un risco certo e relevante para os outros usuarios da va: 4

12. Exceder os lmites de velocidade establecidos:

En mis de 40 km/h salvo que estea incurso no indicado no apartado 6: 4

En mis de 30 km/h ata 40 km/h: 3

En mis de 20 km/h ata 30 km/h : 2

13. Incumprir as disposicins legais sobre prioridade de paso, e a obriga de deterse na sinal de stop, e nos semforos coa luz vermella encendida: 4

14. Incumprir as disposicins legais sobre adiantamento poendo en perigo ou entorpecendo a quen circulen en sentido contrario e adiantar en lugares ou en circunstancias de visibilidade reducida: 4

15. Adiantar poendo en perigo ou entorpecendo a ciclistas: 4

16. Efectuar o cambio de sentido incumprindo as disposicins recollidas nesta Lei e nos termos establecidos regulamentariamente: 3

17. Realizar a manobra de marcha atrs en autopistas e autovas: 4

18. Aumentar a velocidade ou efectuar manobras que impidan ou dificulten o adiantamento polo condutor do vehculo que vai a ser adiantado: 4

19. Non respectar as sinales dos axentes que regulan a circulacin: 4

20. Non manter a distancia de seguridade co vehculo que lle precede: 3

21. Conducir utilizando manualmente o telfono mbil, auriculares ou calquera outro dispositivo incompatible coa obrigatoria atencin permanente conducin nos termos que se determinen regulamentariamente: 3

22. Parar ou estacionar nas curvas, cambios de rasante, tneles, pasos inferiores, interseccins ou calquera outro lugar perigoso que constita un risco circulacin ou os pens nos termos que se determinen regulamentariamente: 2

23. Parar ou estacionar nos carrs destinados para o transporte pblico urbano: 2

24. Conducir vehculos que tean instalados mecanismos ou sistemas encamiados a eludir a vixilancia dos axentes de trfico, ou que leven instrumentos coa mesma intencin, as como a utilizacin de mecanismos de deteccin de radares: 2

25. Circular sen alumeado cando sexa obrigatorio ou utilizalo sen axustarse ao establecido regulamentariamente: 2

26. Conducir sen utilizar o cinto de seguridade, o casco e demais elementos de proteccin ou dispositivos de seguridade, nos casos e condicins que se determinen regulamentariamente: 3

27. Circular con menores de 12 anos como pasaxeiros de motocicletas ou ciclomotores coas excepcins que se determinen regulamentariamente: 2

B) Infraccins que levan aparellada a perda de puntos segundo figura en Anexo II da Lei sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a motor e Seguridade Vial, de conformidade coa redaccin de dita norma dada por Lei 18/2009, de 23 de novembro.

O nmero que figura na columna da esquerda corresponde relacin de infraccins do apartado A) de maneira que facilita a sa comparativa.

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2010/05/06/2010_0000006428.html

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios