Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Santa Comba - Ordenanza Fiscal n 19, reguladora da taxa pola expedicin de licenzas urbansticas

Publicación provisional : 17-11-2006 BOP N 264 -- Publicación definitiva : 11-01-2007 BOP N 8
Redacción Aplicable desde 24-08-2010

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.- Feito impoible.
 - Artigo 3.- Supostos de non suxeicin
 - Artigo 4.- Suxeito pasivo.
 - Artigo 5.- Responsables solidarios e subsidiarios
 - Artigo 6.- Cota tributaria.
 - Artigo 7.- Tarifa.
 - Artigo 8.- Devengo.
 - Artigo 9.- Beneficios Fiscais.
 - Artigo 10.- Normas de Xestin.
 - Artigo 11.- Liquidacin, Notificacin e Ingreso.
 - Artigo 12.- Caducidade e duracin das licenzas.
 - Artgo 13. - Infraccins e sancins.
 - Disposicin Final.
   
  Artigo 1.- Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola, polo artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local e de conformidade c disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o Concello de Santa Comba, establece a Taxa pola expedicin de Licenzas Urbansticas, a que se refire o artigo 20.4 h) do Texto Refundido aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, que se rexir pola presente Ordenanza Fiscal, atendendo as sas normas ao previsto no artigo 57 do citado Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, as como polo previsto na ordenanza xeral de xestin, recadacin e inspeccin de tributos municipais

   
  Artigo 2.- Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa, dirixida a verificar se os actos de ocupacin, construccin, edificacin e uso do solo e do subsolo que vaian realizarse no termo municipal, axstanse ao ordenamento urbanstico vixente e se renen as condicins esixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade, todo elo de conformidade c establecido no artigo 194 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia e a sua normativa de desenrolo.

   
  Artigo 3.- Supostos de non suxeicin  
 

Non estarn suxeitos pagamento da taxa, pero si da obriga de solicita-la oportuna licenza:

a) As obras que deban efectua-los particulares nas vas pblicas ou na fachada dos pisos baixos e que sexan consecuencia directa das modificacins de aliacins ou rasantes, canalizacins ou sumidoiros que faga o Concello.

b) O branqueo, pintado ou revestimento das fachadas e muros.

c) As derrubas ou demolicins que se produzan como consecuencia de declaracins de runa inminente e que fosen ordenados polo Concello.

d) As derrubas ou demolicins daqueles inmobles que de acordo coa actual regulamentacin urbanstica do Concello se atopen fra de ordenacin e fosen ordenadas por este ltimo.

e) As obras necesarias para a eliminacin de barreiras arquitectnicas, sempre e cando non impliquen incremento de volume da edificacin nin cambio de uso dela.

f) As promovidas directamente por outras administracins pblicas que estiveran suxeitas a licenza urbanstica municipal ou a calquera outra actividade municipal tcnica e administrativa de verificacin que constita o feito impoible deste imposto, de conformidade co establecido no artigo 2 da presente ordenanza.

   
  Artigo 4.- Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que sexan solicitantes dunha licenza ou que executen as instalacins, obras ou construccins sen ter obtido a preceptiva licenza.

2. En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribunte os constructores e contratistas das obras, de conformidade co previsto no artigo 23.2.b) do RDLex. 2/2004, de 5 de marzo.

   
  Artigo 5.- Responsables solidarios e subsidiarios  
 

1. Respondern solidariamente das obligacins tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 41 e 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores de feito e de dereito das perosas xurdicas, os integrantes da administracin concursal e os liquidadores de sociedades e entidades en xeral, nos supostos e coa extensin que sinala o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Artigo 6.- Cota tributaria.   redacciones
 

A conta tributaria determinarase por unha cota fixa

   
  Artigo 7.- Tarifa.   redacciones
 

1.-

CONCEPTO

IMPORTE

a) Obras maiores

60

b) Obras menores

30

No caso de desistencia formulada polo solicitante con anterioridade concesin da licenza as cotas lquidas sern do 100% das sinaladas anteriormente, sempre que a actividade municipal se iniciara efectivamente.

2.- Por toda aquela actividade municipal que se axuste ao feito impoible desta ordenanza e non apareza especificada nos epgrafes destas tarifas, esixirase unha taxa mnima de 30 euros

   
  Artigo 8.- Devengo.  
 

1. Devngase a tasa e xorde a obriga de contribuir cando se comenze a actividade municipal que constite o seu feito impoible. A estos efectos, entenderase comenzada a devandita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude, se o suxeito pasivo formulase expresamente sta.

2. Cando as obras se iniciaran ou executaran sen ter obtido a oportuna licenza, a taxa devengarase cando se comence a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestin ou non autorizable.

3. A obriga de contribuir, unha vez xurdida, non se ver afectada en modo algn pola denegacin da licenza solicitada nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licenza.

   
  Artigo 9.- Beneficios Fiscais.  
 

Non sern aplicables outros beneficios fiscais que os expresamente previstos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin dos Tratados Internacionais.

   
  Artigo 10.- Normas de Xestin.  
 

1.- Os interesados na obtencin dunha licenza de obras ou urbanstica virn obrigados a presentar no Registro Xeral do Concello a oportuna solicitude, acompaando proxecto visado polo Colexio Oficial respectivo, especificando a natureza da obra, lugar de emprazamento, importe estimado da mesma, medicins e destino as coma o documento autoliquidativo debidamente cumplimentado sua disposicin nas Oficinas xerais do concello e o justificante de pago da taxa.

2.-Cando se trate de licenza para aqueles actos nos que, de conformidade coa normativa estatal, autonmica e local aplicable, non sexa esixible a formulacin de proxecto subscrito por tcnico competente, acompaarase solicitude un presuposto das obras a realizar as como unha descripcin precisa da superficie afectada, materiais a empregar, e en xeral, das caractersticas da obra ou acto, dos cales os seus datos permitan comprobar o seu custo.

3.-Se despois de formulada a solicitude de licenza se modificase ou ampliase o proxecto, deber poerse en coecemento da administracin municipal, acompaando o novo presuposto ou o reformado e, no seu caso, planos e memorias da modificacin ou ampliacin.

   
  Artigo 11.- Liquidacin, Notificacin e Ingreso.  
 

1.- vista da documentacin presentada polos interesados, previo estudio e valoracin da mesma pola oficina tcnica municipal, practicarase liquidacin definitiva tomando como base impoible para esta liquidacin o presuposto presentado polos interesados, sempre que o mesmo estivera visado polo Colexio Oficial corrrespondente cando elo constita un requisito preceptivo. Noutro caso, a base impoible ser determinada pola oficina tcnica municipal en funcin do presuposto, memoria ou datos subministrados polo suxeito pasivo, si elo fora posible, ou en funcin dos mdulos previstos na presente ordenanza, e que figuran como anexo da mesma.

2.- vista das construccins, instalacins ou obras efectivamente realizadas e do coste real efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, poder modificar, no seu caso, a base impoible a que se refire o artigo 5 da presente ordenanza, practicando a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

3.-O ingreso realizarase nos prazos establecidos no artigo 62.2 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Artigo 12.- Caducidade e duracin das licenzas.  
 

1.- Consideraranse caducadas as licenzas si despois de ser concedidas transcorren mis de seis meses sen dar comenzo s obras, ou cando, unha vez comenzadas, foran interrompidas durante o devandito prazo, excepto nos casos de forza maior, que deber ser alegada polo titular da licenza antes de que expire o referido prazo para a sa resolucin posterior polo organismo concedente.

2.- Transcorrido o prazo de caducidade, quedar sen valor nin efecto algn a autorizacin obtida, salvo que anticipadamente se solicite e se obtea a prrroga regulamentaria, que ter como prazo mximo o da licenza orixinaria.

   
  Artgo 13. - Infraccins e sancins.  
 

En materia de infraccins e sancins ser aplicable, segundo dispn o artigo 11 do RDLexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a regulacin contida nos artigos 178 e seguientes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e nas disposicins que a complementen e desenrolen.

   
  Disposicin Final.  
 

A presente ordenanza fiscal, que foi aprobada polo Pleno do Concello de Santa Comba, en sesin celebrada o da 12 de novembro de 2004, e publicado o seu texto integro no Boletn Oficial da Provincia, comenzar a aplicarse a partires do da 1 de xaneiro do 2005, mantendo a sa vixencia ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Por acordo plenario celebrado o da 29 de novembro de 2005 (BOP n 33 do 9 de febreiro de 2006) modificouse o artigo 7.

O presente texto entrar en vigor o 1 de Xaneiro de 2007, continuando o vixente en tanto non se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios