Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Fene - ORDENANZA FISCAL N. 12 REGULADORA DA TAXA POLO OUTORGAMENTO DAS LICENCIAS URBANISTICAS ESIXIDAS POLA LEXISLACIN DO SOLO E O ORDENAMENTO URBAN

Publicación provisional : 19-01-2007 BOP N 15 -- Publicación definitiva : 19-01-2007 BOP N 15
Aplicable desde 01-01-2009

Redacciones Redacciones
 - FUNDAMENTO LEGAL
 - FEITO IMPOIBLE
 - SUXEITO PASIVO
 - RESPONSABLES
 - DEVENGO
 - BASE IMPOIBLE E LIQUIDABLE
 - ARTIGO 7..TIPO DE GRAVAME
 - CUOTA TRIBUTARIA
 - EXENCIONS
 - NORMAS DE XESTION, ADMINISTRACION E COBRANZA
 - TRAMITACION
 - RESOLUCION
 - NOTIFICACIONS
 - CADUCIDADE E DURACION DAS LICENCIAS
 - INFRACCIONS E SANCIONS TRIBUTARIAS
 - ARTIGO 16..
 - ARTIGO 17..
 - REXIME DE INGRESO
 - DISPOSICION FINAL. APROBACION E VIXENCIA
   
  FUNDAMENTO LEGAL   redacciones
 

ARTIGO 1..
De conformidade co previsto no artigo 57 do RD Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa polo outorgamento das licencias urbansticas esixidas pola lexislacin do solo e o ordenamento urbn.

   
  FEITO IMPOIBLE   redacciones
 

ARTIGO 2..
Constitue o feito impoible a actividade municipal, tcnica e administrativa, realizada para verificar se os actos de edificacin e uso do solo se axustan a normas urbanisticas.
No caso de que a licencia tea como feito impoible a expedicin de licencia de primeira utilizacin ou ocupacin de edificios, estarase o recollido na ordenanza fiscal n. 21.

   
  SUXEITO PASIVO  
 

ARTIGO 3.
1.Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuintes, as persoas fsicas e xurdicas as como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da nova Lei Xeral Tributaria 58/03 de 17 de decembro:
a) Solicitantes da respectiva licencia.
b) Executantes das instalacins, construccins ou obras, cando se procedera sin a preceptiva licencia.
2.En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribuinte, os contructores e contratistas de obras.

   
  RESPONSABLES  
 

ARTIGO 4..
1.Respondern solidiariamente das obrigas tributarias do suxeto pasivo as persoas fisicas ou xurdicas a que se refiren o art. 42.1 da Lei Xeral Tributaria 58/03.
2.Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quiebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o art. 43.1 apartados a),b),c) da Lei Xeral Tributaria 58/03 de 17 de decembro.

   
  DEVENGO   redacciones
 

ARTIGO 5..
1.Devengarase a taxa e nace a obriga de contribuir cando se inicie a actividade municipal que constitue o seu feito impoible. A estos efectos, entenderase iniciada dita actividade na data da presentacin da oportuna solicitude da licencia urbanstica, si o suxeito pasivo formulase expresamente sta.
2.Cando as obras se iniciaran ou executan sen haber obtido a oportuna licencia, a taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar si a obra en cuestin e ou non autorizable, con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poida instruirse para a autorizacin desas obras ou sua demolicin se non foran autorizables.
3.A obriga de contribuir, unha vez nacida, non se ver afectada en modo algn pola concesin da licencia solicitada condicionada modificacin do proxecto presentado, nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licencia.

   
  BASE IMPOIBLE E LIQUIDABLE  
 

ARTIGO 6..
Tomarnse como base de gravame da presente taxa, en xeral, o custo real e efectivo da obra, construccin ou instalacin, entendendose por tal, a estos efectos, o custo de execucin material daquela,do que non forman parte, en ingun caso, o Imposto sobre o Valor Engadido e demais impostos anlogos propios de rexmenes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de caracter pblico local relacionados con ditas construccins, instalacins ou obras nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre estrictamente o custo do execucin material.
A efectos do clculo de dito custo, ternse en conta os criterios seguintes:
a) En obras menores, o orzamento estimarse a partir do cadro de prezos que figura anexo Ordenanza Fiscal vixente n. 24, Reguladora do Imposto sobre Construccins, Instalacins e Obras.
b) En obras maiores, o orzamento ser o calculado en funcin dos ndices ou mdulos segn o seguinte procedemento:
OEM= Mb x Sc x Ct x Cu x Ca, sendo:
* OEM = Orzamento de execucin material
* Sc = Total superficie construda
* Ct = Coeficiente de tipoloxas
* Cu = Coeficiente de usos
* Ca = Coeficiente de actualizacin
* Mb = Mdulo bsico = 426 euros/m.
COEFICIENTE TIPOLOXAS: Ct.
Ct.Tipoloxa da edificacin.
1. En edificacins de nova planta e Adicins
1,20 Edificacins aillada (4 fachadas). Vivenda unifamiliar aillada. Stanos a partir do 3.
1,10 Agrupacin en fila. Stano 1. e 2.
1,00 Edificio en maza pechada. Edificacin Aberta vivenda colectiva.
2.En obras de reforma e rehabilitacin.
1,10 Rehabilitacin total incluindo desmontaxe de fachadas.
1,00 Adecuacin interior de prantas baixas e entrechans.
0,90 Rehabilitacin integral do edificio conservando exclusivamente as fachadas.
0,65 Rehabiliatacin e reforma de instalacins e acabados.
0,50 Reformas que afecten soio a elementos estructurais.
0,35 Rehabilitacin de fachadas e sustitucin de carpintera e pechamentos (aplicada superficie de fachada).
0,30 Reformas de pouca entidade que non afecten a elementos estructurais nin a instalacins (acabados interiores).
0,05 Demolicins e derribos (aplicada superficie a demoler)*.
* Coeficiente de uso Cu = 1
COEFICIENTE DE USOS: Cu.
1.Edificacin:
Cu.Usos da edificacin.
1,60 Auditorios. Museos. Teatros. Hoteis 5*. Edificios e locais bancarios.
1,50 Hospitais, Laboratorios. Igrexas e Centros de culto.
1,40 Bibliotecas. Facultades e Escolas Universitarias. Hoteis 4*. Edificios penitenciarios. Terminais Martimas e asteleiros.
1,30 Clubes sociais. Cines. Centros de sade. Balnearios. Hoteis 3*. Salas de festas. Discotecas. Colexios con Residencia.
1,20 Consultorios medicos e veterinarios. Restaurantes. Residencias 3 idade. Aparthoteis.Tanatorios. Centros de Culto.Cuarteis. Matadeiros.
1,10 Vivenda unifamiliares e locais anexos a viv unifamiliares como garaxes privados e trasteiros. Bodegas
1,00 Hoteis 2* e 1*. Moteis. Residencias Universitarias. Ambulatorios. Hostais-Residencias.Estacins de autobuses. Salas de exposicins. Piscinas.Edificios para vivendas plurifamiliares, adosados.
0,90 Oficinas. Garderas. Bares. Mercados. Centros docentes.
0,80 Centro/local comercial. Pavillns deportivos cubertos. Vestiarios. Bungalows.
0,65 Edificios de aparcamentos.
0,50 Pas descubertas. Cemiterios. Panteons (por nicho) para cementerios parroquiales). Estacion de servicio. Naves industriais rematadas.Trasteiros.Locais para garaxes.Plantas para garaxes en edificios.
0,35 Porches e terrazas abertas.Naves industriais, edificios, plantas e locais sen uso especifico.
0,30 Instalacins deportivas descubertas.Cobertizos. Depsitos. Trasteiros.
0,10 Proxectos de urbanizacin (sobre superficie ordenada). Campings.
Xardns. Pistas de terra e formign. Tratamento de espacios exteriores. Acondicionamento de terreos.
c) En obras especiais, entendendo por tales aquelas cuio contido non sexa susceptible de inclusin nos anteriores apartados, o orzamento ser o calculado atendendo proxecto tcnico visado presentado.

   
  ARTIGO 7..TIPO DE GRAVAME   redacciones
 

En todos aqueles supostos nos que a base impoible se determine en funcin do custo efectivo ou real da obra, construccin ou instalacin, o tipo de gravame ser o 0.41 por 100.

Nas licencias de obras suxetas Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, sobre o orzamento da construccion, instalacin ou obra civil, o 0.41 por 100.

En todo caso, os dereitos por outorgamento das preceptivas licencias para calquera clase de obras ou instalacins, non podern ser inferiores a 12,55 euros

   
  CUOTA TRIBUTARIA  
 

ARTIGO 8..
1.A cuota tributaria determinarase polo resultado de aplicar o tipo de gravame sobre a base impoible.
2.A cuota da tarifa corresponde a tramitacin completa do expediente de que se trate, dende a sua iniciacin ata a sua resolucin final, incluida a certificacin do acordo municipal e a sua notificacin interesado.

   
  EXENCIONS  
 

ARTIGO 9..
Non se conceder exencin nen bonificacin algunha na referida taxa.

   
  NORMAS DE XESTION, ADMINISTRACION E COBRANZA  
 

ARTIGO 10..
1.Os dereitos desta Ordenanza son compatibles con calquera outro por aproveitamentos especiais ou por prestacin de servicios distintos.
2.Ser previa licencia de obras de nova planta, a solicitude da licencia para demarcacin de alineacins e rasantes, sempre e cando as o esixa a oficina tcnica.
3.Para as obras que leven consigo a obriga de colocar vallas ou andamios, esixirse o pago dos dereitos correpondentes a este concepto, liquidndose simultneamente concesin da licencia de obras, segn as tarifas recollidas na ordenanza fiscal n. 6, correspondente.

   
  TRAMITACION   redacciones
 

ARTIGO 11..
1.As licencias para instalacins, obras e construccins, solicitaranse por medio de instancia dirixida Sr. Alcalde, na cal figuraran os documentos que deber de aportar o interesado.
Nos supostos de falla de calquera dos documentos esixidos, actuarase conforme previsto no artigo 54 da Lei de Procedemento Administrativo.
2.A solicitude poder ser formulada polo interesado, ou polo contratista de obras, pero farse constar o nome e enderezo do propietario do inmoble, do arrendatario do mesmo cando as obras se realicen por conta e interese dste, as como a expresa conformidade ou autorizacin do propietario.
3.Si despois de formulada a solicitude de licencia se modificase ou ampliase o proxecto deber poerse en coecemento da Administracin Municipal acompaando o novo presuposto reformado e, no seu caso, planos e memorias da modificacin ou ampliacin. Se a reforma se pretende incluir nas obras xa autorizadas, deber tramitarse de igual xeito que si de nova construccin se tratase, e con abono dos novos dereitos.
4.No momento de presentacin da solicitude efectuarase unha liquidacin provisoira conta. Unha vez finalizada a construccin, instalacin ou obra e tendo en conta o custo real da mesma, o Concello mediante comprobacin polos servicios tcnicos municipais e requerindo dos interesados as correspondentes certificacins de obras e demais datos que se consideren oportunos, modificar no seu caso a base impoible anterior, practicando a liquidacin definitiva e esixindo ou reintegrando suxeito pasivo o importe resultante que corresponda.
5.Polo Rexistro Xeral remitirase o expediente Secretaria que proceder a recaba-los informes tcnicos regulamentarios sobre a procedencia da concesin de licencia solicitada.
6.Evacuados os informes polo negociado correspondente, formularse proposta de resolucin que deber ser motivada nos supostos en que fora denegatoria.

   
  RESOLUCION   redacciones
 

ARTIGO 12..
O rgano municipal competente, adoptar a resolucin que procedera en canto outorgamento da licencia solicitada.

   
  NOTIFICACIONS   redacciones
 

ARTIGO 13..
1.Aprobada dita resolucin, polo negociado practicarse a notificacin os interesados e comunicarse dita resolucin s Servicios Municipais responsables da execucin do acordo municipal.
2.A execucin das obras queda suxeta vixiancia, fiscalizacin e revisin do Concello, que a exercer a travs dos seus Tcnicos e Axentes.
3.As liquidacins iniciais tern carcter provisional ata que unha vez rematadas as obras sexa comprobado pola Administracin Municipal o efectivamente realizado e o seu importe, requerindo para elo dos interesados as correspondentes certificacins de obras e demis elementos ou datos que se consideren oportunos. A vista do resultado da comprobacin practicarase a liquidacin definitiva.
4.As licencias e as cartas de pago ou fotocopias dunhas e outras, obrarn no lugar das obras mentres duren stas, para poder ser exhibidas a requerimento dos Axentes a Autoridade Municipal, quenes en ningun caso podern retiralas por ser inexcusable a permanencia destos documentos nas obras.
5.En tdalas obras maiores que precisen documento tcnico para a sa tramitacin, deber colocarse en lugar visible das mesmas, un cartel enunciativo das sas caractersticas, segn as condicins da licencia outorgada. As dimensins mnimas do cartel sern de 80 x 120 cms. (de altura) e deber conter os datos seguintes: Concello de Fene, data de autorizacin e nmero da licencia, data de expedicin, caractersticas da edificacin (altura linea de fachada, prantas autorizadas, voo, prazo de execucin, destio, promotor e direccin facultativa).

   
  CADUCIDADE E DURACION DAS LICENCIAS   redacciones
 

ARTIGO 14..
1.Cando o interesado renuncie licencia solicitada, si sta ainda non foi concedida pola Xunta de Goberno Local, devolveraselle o 100% da cuota satisfeita por dereitos de licencia. Si a renuncia se produce despois de realizado o acto administrativo da concesin, a devolucin ser somentes do importe que exceda da cuota mnima establecida no epgrafe terceiro do artigo 7.. Nmbolos dous casos comprobarase previamente que as obras non foron iniciadas, pois de telo sido non proceder ningn tipo de devolucin.
2.Considerarnse caducadas as licencias, se despois de concedidas transcorren mis de seis meses sen ter dado comenzo as obras, ou cando unha vez empezadas fosen interrumpidas durante o expresado prazo, ags no caso de forza maior, na que deber ser alegada polo titular da licencia antes que expire o referido prazo para a sa resolucin posterior polo Organismo concedente.
3.Tdalas licencias que se expidan levarn fixado un prazo para a execucin das obras, que ser proposto polo tcnico autor do proxecto.
Rematado o prazo, quedar caducada e sen valor nin efecto algn a autorizacin obtida, a menos que anticipadamente se solicite e obtea, no seu caso, prrroga regulamentaria. As prrrogas que se concedan levarn igualmente fixado o novo prazo de execucin, que como mximo, ser o da licencia primitiva.
A primeira prrroga, outorgada a instancia de parte, non conlevar liquidacin de taxa algunha. Non as as posteriores que se poideran solicitar, que darn lugar prctica dunha nova liquidacin, a partir dun orzamento actualizado.

   
  INFRACCIONS E SANCIONS TRIBUTARIAS   redacciones
 

ARTIGO 15..
As sancins que procedan por infraccins cometidas por incumprimento do disposto nesta Ordenanza, sern independentes das que poideran arbitrarse por infraccins urbansticas, con arranxo disposto no Regulamento de Disciplina Urbanstica aprobado por Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, para o desenvolvemento e aplicacin da Lei do Solo de Galicia.

   
  ARTIGO 16..  
 

Constiten casos especiais de infraccin calificados de:
a) Simples.
O non ter no lugar das obras e a disposicin dos axentes municipais os documentos que se fai referencia no art. l3.4 desta Ordenanza.
Non solicita-la necesaria licencia para a realizacin das obras, sen perxuicio da calificacin que proceda por omisin ou defraudacin.
b) Graves:
O non dar conta Administracin municipal do maior valor das obras realizadas ou das modificacins das mesmas ou dos seus orzamentos, ags que, polas circunstancias concurrintes deba calificarse de defraudacin.
A realizacin de obras sen licencia municipal.
A falsedade da declaracin en extremos esenciais para a determinacin da base de gravame.

   
  ARTIGO 17..  
 

En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias e sancins, ademais do previsto nesta Ordenanza, estarse disposto nos arts. 181 e seguintes da nova Lei Xeral Tributaria 58/03 de 17 de decembro e demis normativa aplicable e o que dispoa a Ordenanza Xeral de Inspeccin, Xestin e Recadacin

   
  REXIME DE INGRESO  
 

ARTIGO 18.. Dacordo coa potestade recoecida no artigo 27.1 do RD Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo establecese o rxime de autoliquidacin da taxa. A tal efecto o solicitante presentar a declaracin-liquidacin da taxa e xustificante de ter ingresada a cuota tributaria mesmo tempo que insta outorgamento da correspondente licencia urbanstica.

   
  DISPOSICION FINAL. APROBACION E VIXENCIA   redacciones
 

A presente ordenanza entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin no exercicio 2011 permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios