Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Fene - ORDENANZA FISCAL N. 15 REGULADORA DA TAXA POLO OUTORGAMENTO DAS LICENZAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

Publicación provisional : 19-01-2007 BOP N 15 -- Publicación definitiva : 19-01-2007 BOP N 15
Redacción Aplicable desde 01-01-2009

Redacciones Redacciones
 - FUNDAMENTO LEGAL
 - FEITO IMPOIBLE
 - SUXEITO PASIVO
 - RESPONSABLES
 - DEVENGO
 - BASE IMPOIBLE E CUOTA TRIBUTARIA
 - TARIFA
 - BENEFICIOS FISCAIS
 - NORMAS DE XESTIN, ADMINISTRACION E COBRANZA
 - INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICIN FINAL. APROBACIN E VIXENCIA
   
  FUNDAMENTO LEGAL  
 

ARTIGO 1..
De conformidade co previsto no artigo 57 do RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establecece a taxa polo outorgamento das licenzas de apertura de establecementos.

   
  FEITO IMPOIBLE  
 

ARTIGO 2..
1.Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tanto tcnica como administrativa, tendente a verificar se os establecementos industriis e mercants reunen as condicins de tranquilidade, sanidade e salubridade e calquera outras esixidas polas correspondentes ordenanzas e regulamentos muncipais ou xerais para o seu normal funcionamento, como premisa previa para o outorgamento por este concello da licenza de apertura a que se refire o artigo 22 do Regulamento de Servicios das Corporacins Locais.
2.A tal efecto, ter a consideracin de apertura:
a) A instalacin por vez primeira do establecemento para dar comenzo s sas actividades
b) A variacin ou ampliacin da actividade desenrolada no establecemento, anda que contine o mesmo titular.
c) A ampliacin do establecemento e calquera alteracin que se leve a cabo neste, e que afecte s condicins sinaladas no apartado primeiro deste artigo, esixindo nova verificacin das mesmas.
3.Entenderase por establecemento industrial ou mercantil, toda edificacin habitable, estea ou non aberta pblico, que non se destine, exclusivamente, a vivenda e que:
a) Se dedique exercicio dalgunha actividade empresarial, fabril, artes, da construccin, comercial e de servicios
b) Ainda sen desenvolverse aquelas actividades, sirvan de auxilio ou complemento para as mesmas, ou tean relacin con elas de forma que lles proporcionen beneficios ou aproveitamento, como por exemplo, sedes sociais, axencias, delegacins ou sucursais de entidades xurdicas, escritorios, oficias, despachos ou estudios.
4.Os traspasos e cambios de titularidade dos establecementos por calquera causa, includos os cambios de denominacin social, non tern a consideracin de aperturas salvo que se precisara a adaptacin dos mesmos as condicins legais e regulamentarias establecidas para a sua concesin, en cuio caso, a prestacin do servicio conlevaria a existencia do feito impoible.

   
  SUXEITO PASIVO  
 

ARTIGO 3..
Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuintes, as persoas fsicas e xurdicas as como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, titulares da actividade que se pretende desenrolar ou, no seu caso, se desenrole en calquera establecemento industrial ou mercantil.

   
  RESPONSABLES  
 

ARTIGO 4..
1.Respostarn solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren o artigo 42.1 da nova Lei Xeral Tributaria 58/03 de 17 de decembro.
2.Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43.1 apartados a),b),c) da nova Lei Xeral Tributaria 58/03.

   
  DEVENGO  
 

ARTIGO 5..
1.Devengarase a taxa e nace a obriga de contribuir, cando se inicie a actividade municipal que constitue o feito impoible. A estos efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude da licenza de apertura, si o suxeito pasivo formulase expresamente sta.
2.Cando a apertura tivera lugar sin ter obtido a oportuna licenza, a taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar si o establecemento rene ou non as condicins esixibles, con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poda instruirse para autoriza-la apertura do establecemento ou decreta-lo seu peche, se non fora autorizable dita apertura.
3.A obriga de contribuir, unha vez nacida, non se ver afectada, en xeito algn, pola concesin da licenza condicionada modificacin das condicins do establecemento, nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licenza.

   
  BASE IMPOIBLE E CUOTA TRIBUTARIA  
 

ARTIGO 6..
1.A base impoible e liquidable do tributo estar constituida pola cota municipal mnima que corresponda actividade no Imposto sobre Actividades Econmicas.
2.Esta determinacin non ser de aplicacin nas aperturas susceptibles de incluir no apartado de tarifas especiis, que deben suxetarse s correspondentes tarifas de aplicacin que figuran no apartado 7.3 desta Ordenanza.

   
  TARIFA   redacciones
 

As cuotas tributarias se determinarn dacordo coa seguinte:

1.- Tarifa Primeira:

Para establecementos ou locais non suxetos Regulamento de Actividades Molestas, Insalubles, Nocivas e Perigosas, o tipo de gravame ser o resultado de aplicar tarifa anual que lle corresponda actividade no Imposto sobre Actividades Econmicas os seguintes coeficientes correctores:

Ras

Coeficiente corrector da tarifa xeral

Categora A

2,82

Categora B

2,35

Categora C

2,13

Categora D

1,93

A correspondencia das anteriores categoras coa zonificacin que figura no Anexo da Ordenanza Fiscal Xeral a seguinte:

Categoria A: Correspondese coa zona industrial (numero 8)

Categoria B: Correspondese coas zonas 1 ,2, 3

Categoria C: Correspondese coas zonas 4, 5, 6

Categoria D : Correspondese coas zona rural (numero 7)

2.- Tarifa Segunda.-

As Actividades Molestas, Insalubles, Nocivas e Perigosas reguladas segn o artigo 2 do Regulamento do mesmo nome, aprobado por Decreto 2414/61, de 30 de novembro, pagarn o triplo da cota anual que lle correspondera pola aplicacin do Imposto de Actividades Econmicas segn a catalogacin.

3.- Tarifas Especiis:

a) Cando se solicite a apertura dun local que tea instaladas mquinas electrnicas, elctricas ou mecnicas de xogo, ademis da aplicacin das tarifas contidas no primeiro e segundo prrafo do artigo 7 desta ordenanza, segn o caso, abonaranse por unidade de mquina instalada:

EUROS

Aparatos mecnicos sen propsito de lucro

51,55

Mquinas electrnicas ou elctricas sen propsito de lucro

94,7

Mquinas con propsito de lucro

237,1

b) Tarifa Especial correspondente s establecementos que a continuacin se indican:

Pagarn o importe resultante de aplicar tarifa anual que corresponda actividade no Imposto sobre Actividades Econmicas, os coeficientes correctores seguintes, segn a agrupacin no devandito imposto:

Agrupacin en tarifas do I.A.E.

Coeficiente corrector da tarifa xeral

AGRUPACIN 65 : Comercio por menor de productos industrias non alimenticios, realizados en establecementos permanentes.

GRUPO 655:Comercio al por menor de combustibles, carburantes e lubricantes (gasolinera).

6,55

AGRUPACION 66: Comercio mixto ou integrado.

GRUPO 661: Comercio mixto ou integrado en Grandes superficies

5,45

AGRUPACIN 67: Servicio de alimentacin.

GRUPO 671: Servicios en restaurantes

4,35

AGRUPACIN 68: Servicio de hospedaxe.

GRUPO 681: Servicio de hospedaxe en hotis e motis

4,35

AGRUPACIN 69: Reparacins.

GRUPO 691: Amao de vehculos automviles e outros artigos e bens de consumo

4,35

AGRUPACIN 81: Institucins financieiras.

GRUPO 811: Banca

GRUPO 812: Caixas de aforro

GRUPO 819: Outras Institucins Financieiras

3,25

AGRUPACION 96: Servicios recreativos e culturais.

GRUPO 965: Expectculos (excepto cine e deportes).

GRUPO 969: Outros servicios recreativos. (salas de baile e discotecas).

5,45

A liquidacin segn as tarifas especiais non poder ser inferior resultante da aplicacin, para a actividade de que se trate, do procedimento previsto no artigo 7, apartados 1 e 2 desta ordenanza.

c) Tarifa especial polo feito de apertura ou funcionamento de tres ou mais mquinas electrnicas, elctricas ou mecnicas de xogo, no mesmo local e sta constita a sa actividade principal:

En calquera categora ........... 1718,45 euros

Se por calquera circunstancia o establecemento estivera exento do Imposto sobre Actividades Econmicas a cota mnima a aplicar, en tdolos casos establcese en 203,25 euros

   
  BENEFICIOS FISCAIS  
 

ARTIGO 8..
Non se recoecer beneficio tributario algn, ags Estado, Comunidade Autnoma e Provincia a que pertence este concello e os que sexan consecuencia do establecido nos Tratados e Acordos Internacionais.

   
  NORMAS DE XESTIN, ADMINISTRACION E COBRANZA  
 

ARTIGO 9..
1.Os solicitantes de licencias para a apertura, cambio e reforma de establecementos, acompaarn xustificante do alta ou recibo do Imposto de Actividades Econmicas, declarando a cota anual que se ter de satisfacer Tesouro polo establecemento de que se trata sen prexuizo da base real pola que lle corresponda clasificarse, ou aqueles outros documentos xustificativos das circunstancias que houberan de servir de base para a liquidacin da taxa.
No caso da tramitacin de baixas ou cambeo de titularidade os suxeitos pasivos debern acompaar xustificante de non ter contraidas dbedas coa Facenda Municipal.
No momento de presentacin da solicitude efectuarase unha liquidacin provisoira que ter carcter de depsito previo e que se elevar a definitiva unha vez concedida a correspondente licencia ou autorizacin, previas as comprobacins que procederan por parte dos servicios municipais.
2.Mentras que o expediente non se someta comprobacin, por parte dos servicios tcnicos, os interesados podern renunciar expresamente licenza solicitada, devolvendose o 100 por 100 da cuota satisfeita por dereitos de licenza, previa comprobacin de que as obras non foron iniciadas. Noutro caso, non haber lugar a practicar reduccin algunha.
3.Consideraranse caducadas as licenzas se despis de concedidas, transcorren mis de tres meses sen producirse a apertura dos locais ou, si despis de aberto, se pechasen novamente por perodo superior a seis meses consecutivos.

   
  INFRACCINS E SANCINS  
 

ARTIGO 10..
En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas corresponden, en cada caso, estarase disposto no artigo 178 e seguintes da Lei Xeral Tributaria 58/03 de 17 de decembro e o que dispoa a Ordenanza Xeral de Inspeccion, Xestion e Recadacion

   
  DISPOSICIN FINAL. APROBACIN E VIXENCIA   redacciones
 

A presente ordenanza entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin no exercicio 2011 permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios