Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Fene - ORDENANZA FISCAL N. 21 REGULADORA DO OUTORGAMENTO DA TAXA POR EXPEDICIN DE LICENZA DE PRIMEIRA UTILIZACIN OU OCUPACIN DE EDIFICIOS

Publicación provisional : 19-01-2007 BOP N 15 -- Publicación definitiva : 19-01-2007 BOP N 15
Redacción Aplicable desde 01-01-2009

Redacciones Redacciones
 - FUNDAMENTO LEGAL
 - FINALIDADE
 - SOLICITUDE DE LICENZAS
 - ORGANO COMPETENTE PARA O OUTORGAMENTO DA LICENZA
 - PROCEDEMENTO
 - OBRIGA DE RESOLVER
 - FEITO IMPOIBLE
 - SUXEITO PASIVO
 - RESPONSABLES
 - CUOTA TRIBUTARIA
 - OBRIGA DE CONTRIBUIR
 - OBRIGAS DOS TITULARES DO EDIFICIO
 - OBRIGAS DAS EMPRESAS SUBMINISTRADORAS DE ENERXA ELCTRICA, AUGA, GAS E TELEFONA
 - OBRIGA DE PAGO
 - INFRACCIONS E SANCIONS
 - ORGANO COMPETENTE
 - DISPOSICION FINAL. APROBACION E VIXENCIA
   
  FUNDAMENTO LEGAL  
 

ARTIGO 1..
De conformidade co previsto no artigo 57 do RD Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establecece a taxa por expedicin de licenza de primeira utilizacin ou ocupacin de edificios.
ARTIGO 2..
Os efectos desta ordenanza teen natureza de edificios as obras de nova pranta e tamn aqueles resultantes da ampliacin ou reforma de estructuras dos xa existentes, realizadas amparo dunha licencia urbanstica.
O trmo edificio poder referirse conxunto dun inmoble ou a partes ou locais do mesmo, segundo os casos, cando polas suas caractersticas ste sexa susceptible de divisin por prantas ou locais que poidan ser adicados a distintos usos dos de vivenda, de maneira que as actividades a desenrolar en cada un de tales locais ou prantas estn suxeitas a un trmite especfico.

   
  FINALIDADE  
 

ARTIGO 3..
A licencia de primeira utilizacin ou ocupacin ten por finalidade exclusiva:
a) Comprobar que o edificio construido e a urbanizacin realizada simultneamente,no seu caso, se fixeron dacordo co proxecto tcnico e a licencia urbanstica concedida no seu da.
b) Verificar que o edificio construido ou partes para as que se solicita licenza de 1 ocupacin, reune aparentemente, e sempre coa responsabilidade directa e nica que en tal senso corresponde Direccin de Obra, as condicins tcnicas de seguridade, salubridade e ornato pblico.
c) Confirmar que o edificio pode destinarse a determinado uso.
d) Asegurarse que o constructor repuxo, caso de habelos daado, os elementos e o equipamento urbansticos afectados.

   
  SOLICITUDE DE LICENZAS  
 

ARTIGO 4..
1.A solicitude para a primeira utilizacin de edificios e a sa obtencin requisito indispensable para poder destia-los edificios uso proxectado.
2.Os interesados en obter licenza de primeira utilizacin ou ocupacin dun edificio, presentarn unha solicitude dirixida Alcalde que deber conter, en todo caso, os seguintes datos:
a) Nome, apelidos do interesado, ou no seu caso, da persoa que o representa, as como a identificacin do lugar que se sinale a efectos de notificacins.
b) Identificacin do edificio respecto do que se solicita a licenza, que haber de concretarse con toda claridade.
c) Lugar, data e signatura do solicitante, ou do seu representante.
3.Os interesados debern acompaa-la instancia cos seguintes documentos:
a) Fotocopia da preceptiva licenza de obra de nova pranta, reforma de estructura ou ampliacin. (*)
b) Certificado de finalizacin de obra, ou, no seu caso, da urbanizacin, conforme proxecto tcnico aprobado, expedido polo director da obra ou por tcnico competente e visado, polo correspondente colexio profesional, coa indicacin expresa de que a obra se axusta o proxecto para o que se ten licencia.
c) Catro fotografas do edificio e o seu entorno e das dos viais limtrofes.
d) Xustificante do importe de orzamento da obra (*).
e) Certificado de aillamento acstico ao abeiro do decreto 320/2002, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento que establece as ordenanzas tipo sobre proteccin contra a continuacin acstica.

   
  ORGANO COMPETENTE PARA O OUTORGAMENTO DA LICENZA  
 

ARTIGO 5..
A competencia para outorga-la licenza corresponde Alcalde, quen poder delegala na Xunta de Goberno Local.

   
  PROCEDEMENTO  
 

ARTIGO 6..
1.Incoado o procedimento, a solicitude de persoa interesada, impulsarase de oficio en tdolos seus trmites recabando o instructor simultaneamente informes dos servicios tcnicos do Concello e os que xulgue necesarios para resolver, fundamentando a conveniencia de recabalos.
2.Nos informes dos servicios tcnicos constatarase si a obra se realizou dacordo co proxecto tcnico e licenza urbanstica concedida; si se restauraron debidamente os elementos urbansticos e equipamento urban que poidesen quedar afectados como consecuencia da obra; si reune as condicins aparentes de seguridade, salubridade e ornato pblico; e si o edificio ou locais para os que se solicita primeira ocupacin son aptos para o uso inicial a que se destinan.
3.Os informes sern realizados no prazo mximo de dez das.

   
  OBRIGA DE RESOLVER  
 

ARTIGO 7..
1.O Alcalde ou, no seu caso, a Xunta de Goberno Local, est obrigado a dictar resolucin expresa no prazo mximo de dous meses.
2.A aceptacin dos informes e dictmenes servir automaticamente de motivacin resolucin cando se incorporen texto da mesma..

   
  FEITO IMPOIBLE  
 

ARTIGO 8..
Constituir o feito impoible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa, tendente a verificar si a licenza de primeira utilizacin ou ocupacin dos edificios se axusta normativa legal.

   
  SUXEITO PASIVO  
 

ARTIGO 9..
Son suxeitos pasivos contribuintes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o art. 35.4 da nova Lei Xeral Tributaria 58/03, que soliciten a licenza ou se beneficien da mesma.

   
  RESPONSABLES  
 

ARTIGO 10..
Na primeira ocupacin dos edificios sen licenza, sern responsables o promotor das obras e o que realice a ocupacin si fosen persoas distintas, tendo a multa que se impoa carcter independente.
ARTIGO 11..
Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas ou xurdicas a que se refiren os artigos 42.1 da Lei Xeral Tributaria 58/03. Sern responsables subsidiarios os que as resulten por aplicacin da nova Lei Xeral Tributaria 58/03.
En todo caso, tern a consideracin de sustitutos do contribuinte, os promotores, constructores e contratistas de obras.

   
  CUOTA TRIBUTARIA   redacciones
 

ARTIGO 12..

1.- Tomarase como base de gravame da presente taxa o custo real e efectivo da construccin, calculado da forma establecida no artigo 6.1.b) da Ordenanza Fiscal n 24, reguladora do Imposto sobre Construccins, Instalacins e Obras.

2.- O tipo de gravame a aplicar ser o seguinte:

Concepto

Euros

Por cada edificio e ata 6.010,12 euros de orzamento do mesmo

63,25

Por cada tramo de incremento de 6.010,12 euros sobre o orzamento

18,5

3.-Naqueles edificios que, encontrndose en trmite de obtencin da licenza de primeira ocupacin, presentaran orzamentos realizados en anualidades anteriores s da solicitude, proceder a sua actualizacin mediante a aplicacin dos correspondentes ndices de prezos consumo correctores.

   
  OBRIGA DE CONTRIBUIR  
 

ARTIGO 13..
A obriga de contribuir nacer no momento de comenzar a prestacin do servicio, que ter lugar dende que se formula a solicitude de licenza, ou dende que o Concello realice as actuacins conducentes a verificar si ou non autorizable a primeira utilizacin ou ocupacin dos edificios efectuada sen a obtencin da preceptiva licenza. A obriga de contribuir, unha vez nacida, non se ver afectada ou modificada pola renuncia ou desestimento do solicitante.

   
  OBRIGAS DOS TITULARES DO EDIFICIO  
 

ARTIGO 14..
1.Prohbese s titulares do edificio construido, a sa primeira ocupacin previa obtencin da licenza de primeira utilizacin ou ocupacin.
2.Nas transmisins ou enaxenacins totais ou parcias do inmoble construido, constar de forma fidedigna s adquirentes a carencia de licenza de primeira ocupacin, si sta non se obtivo tempo da transmisin ou enaxenacin.

   
  OBRIGAS DAS EMPRESAS SUBMINISTRADORAS DE ENERXA ELCTRICA, AUGA, GAS E TELEFONA  
 

ARTIGO 15..
1.As empresas subministradoras de enerxa elctrica, auga, gas e telefona, debern esixir para a contratacin dos respectivos servicios, a licenza de primeira utilizacin ou ocupacin dos edificios.
2.O incumprimento desta esixencia por parte das empresas subministradoras dar lugar a que a Administracin impoa unha multa do tanto quntuplo do importe da acometida, sen perxuicio doutras sancins que resulten procedentes.

   
  OBRIGA DE PAGO  
 

ARTIGO 16..
1.Tratndose dun aproveitamento non peridico, a obriga de pago nace cando se inicie o uso, si ben no momento en que se presente a solicitude que inicie a actuacin ou o expediente, deber realizarse o depsito previo total da liquidacin.
2.O pago do depsito previo efectuarase por ingreso directo na Caixa da Tesourera Municipal, na entidade bancaria correspondente ou donde establecese o Concello, con anterioridade entrega da correspondente licenza ou autorizacin.

   
  INFRACCIONS E SANCIONS  
 

ARTIGO 17..
Constitue infraccin urbanstica a primeira ocupacin de edificios, sin a preceptiva licenza de primeira utilizacin ou ocupacin, conforme dispn o art. 69 do Regulamento de Disciplina Urbanstica aprobado por Decreto 28/1999 do 21 de xaneiro, para o desenvolvemento e aplicacin da Lei do Solo de Galicia.
ARTIGO 18..
1.A infraccin a que se refire o artigo anterior ser sancionada conforme as regras establecidas no artigo 76 e seguintes do Regulamento de Discplina Urbanstica de Galicia, en relacin coas demais disposicins vixentes aplicables.
2.Para a graduacin das sancins teranse en conta os criterios establecidos no artigo 187 da nova Lei Xeral Tributaria 58/03 de 17 de decembro e demais normativa aplicable e o que dispoa a Ordenanza Xeral de Inspeccion, Xestion e Recadacion
3.En ningn caso poder o Concello deixar de adopta-las medidas tendentes a restaura-lo orden urbanstico vulnerado, dispoendo a cesacin inmediata da actividade de ocupacin, como medida cautelar.

   
  ORGANO COMPETENTE  
 

ARTIGO 19..
O rgano competente para a resolucin do procedemento sancionador o Alcalde, quen poder delegar esta atribucin na Xunta de Goberno Local.

   
  DISPOSICION FINAL. APROBACION E VIXENCIA   redacciones
 

1.Para o non previsto na presente ordenanza rexiran os preceptos da Lei 1/1997 do 24 de marzo, do Solo de Galicia, do Decreto 28/1999 do 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanstica para o desenvolvemente e aplicacin da Lei do Solo de Galicia, da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases de Rxime Local ; do regulamento de Disciplina Urbanstica para o desenrolo e aplicacin da Lei sobre Rxime do Solo e Ordenacin Urban, aprobado por Real Decreto 2187/1978, do 23 de xuo, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn, e demais normativa que resulte aplicable.

A presente ordenanza entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin no exercicio 2011 permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios