Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Toques - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIN DO ALBERGUE MUNICIPAL. (NMERO 12)

Publicación provisional : 27-10-2010 BOP N 205 -- Publicación definitiva : 05-01-2011 BOP N 3
Redacción Aplicable desde 05-01-2011

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e natureza
 - Artigo 2.- Feito impoible
 - Artigo 3.- Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.- Responsables.
 - Artigo 5.- Cota tributaria.
 - Artigo 6.- Devengo
 - Artigo 7.- Responsabilidades de uso.
 - Artigo 8.- Infraccins e sancins.
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.- Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa por utilizacin do albergue municipal, que se rexer pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2.- Feito impoible  
 

Constitue o feito impoible da taxa o aloxamento e pernocta no albergue municipal.

   
  Artigo 3.- Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos as persoas fsicas e xurdicas, asi como as Entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, que disfruten, utilicen ou aproveiten as dependencias do Albergue Municipal.

Con relacin a responsabilidade solidaria e subsidiaria da deuda tributaria, estarase ao establecido nos artigos 42 e 43, respectivamente, da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Artigo 4.- Responsables.  
 

1.- Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas s que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2.- Sern responsables subsidirarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.- Cota tributaria.  
 

A cota tributaria ser a seguinte:

- Por noite pernoctada: oito euros (8) euros.-

- Por desayuno: dous (2) euros.-

   
  Artigo 6.- Devengo  
 

Devngase a taxa e nace a obriga de contribuir cando se inicie o uso, disfrute ou aproveitamento do Albergue Municipal.

   
  Artigo 7.- Responsabilidades de uso.  
 

Cando polo uso, disfrute ou aproveitamento de calquera dos locais do Albergue Municipal, estos sufriran un deterioro ou desperfecto, o suxeito pasivo estar obrigado, sen perxuizo do abono da taxa, a pagar os gastos de reparacin.

   
  Artigo 8.- Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que a estas correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 181 e ss. da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno Corporativo en sesin celebrada o da de de e entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no BOP e ser de aplicacin a partir do da 1 de xaneiro de 2011, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios