Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Coirs - PLAN DE SECTORIZACIN DO SECTOR RESIDENCIAL DE O SEIXO

Publicación provisional : 12-05-2011 BOP N 90 -- Publicación definitiva : 12-05-2011 BOP N 90
Redacción Aplicable desde 12-05-2011

Redacciones Redacciones
 - 6.- NORMATIVA URBANSTICA
 - 6.1.- NORMAS XERAIS
 - 6.2.- NORMAS COMNS DE EDIFICACIN
 - 6.3.- NORMAS PARTICULARES DA EDIFICACIN
 - 6.4.- NORMAS DE URBANIZACIN
 - 6.5.- CONDICINS TCNICAS DAS OBRAS EN RELACIN COAS VAS, OS SERVIZOS E O MEDIO AMBIENTE
 - 6.6.- CONDICINS PARA A PROTECCIN AMBIENTAL
 - 6.7.- NORMAS DE PARCELACIN
   
  6.- NORMATIVA URBANSTICA  
 

   
  6.1.- NORMAS XERAIS  
 

Artigo 1.- Natureza, mbito e vixencias.

1. O presente Plan de sectorizacin, en adiante Plan, ordena un mbito de solo rstico apto para urbanizar de uso residencial no termo municipal de Coirs.

2. O Plan non entrar en vigor ata que se tea producido a publicacin no BOP dos textos ntegros do acordo de Aprobacin Definitiva e da Normativa Urbanstica, e transcorra o prazo previsto no Art. 65.2 da Lei 7/85, de 2 de Abril, das Cortes Xerais. A sa vixencia ser indefinida.

3. As presentes Ordenanzas sern de aplicacin obrigatoria para a redaccin de Estudos de Detalle, Proxectos de Urbanizacin e de Edificacin, de Reparcelacin e de Parcelacin, tanto privadas como de carcter pblico que se pretendan realizar dentro do mbito do Plan

Artigo 2.- Relacin co Plan Xeral de Ordenacin Municipal de Coirs.

En tdolos puntos non desenvolvidos no presente Plan, estarase a o disposto no Plan Xeral de Ordenacin Municipal de Coirs.

Artigo 3.- Alcance normativo dos Documentos.

1. O alcance normativo do Plan deriva do contido normativo dos documentos que o integran:

Ordenanzas reguladoras, Estudo Econmico, Plan de Etapas e Planos de Ordenacin que tern carcter obrigatorio .

2. A cartografa a escala 1/500 que constite a base grfica sobre a que se debuxou a planimetra ter o carcter de cartografa municipal oficial e o seu uso ser obrigatorio para reflectir o emprazamento e determinacins de calquera actuacin de planeamento o de calquera peticin de licenza urbanstica. O Concello poder crea-la correspondente ordenanza para a expedicin de copias reproducibles da cartografa oficial.

Artigo 4.- Modificacins.

1. A modificacin de calquera dos elementos do Plan axustarase ao previsto na Lei, e no non previsto, ao disposto por estas ordenanzas.

2. As modificacins non podern alterar en ningn caso o teito mximo de edificabilidade definido no Plan Xeral de Coirs. Estarase ao disposto no artigo 94 da Lei 9/2002, modificada pola Lei 15/2004.

Artigo 5.- Desenvolvemento obrigatorio .

Para a execucin do Plan redactarase obrigatoriamente o Proxecto de Urbanizacin correspondente.

Artigo 6.- Estudos de Detalle.

O Concello poder esixir a redaccin de Estudos de Detalle cando a complexidade no deseo interior da parcela, a nivel de urbanizacin, circulacin e aparcamento, o requira.

Artigo 7.- Execucin.

A Execucin do Plan realizarase en un nico Polgono.

Artigo 8.- Sistema de actuacin.

Fxase como sistema de actuacin o de compensacin.

Artigo 9.- Definicins.

A efectos destas ordenanzas, considranse as definicins includas no Plan Xeral de Coirs. De forma complementaria establcense as seguintes puntualizacins ao obxecto de procura-lo cumprimento da Lei 9/2002 de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia, as como o Decreto 29/2010 polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia.

Edificabilidade

Ver expresada en termos absolutos (metros cadrados edificables) para cada mbito o norma zonal.

Computarn edificabilidade tdalas superficies edificables de carcter lucrativo, calquera a que sexa o uso ao que se destinen, includas as construdas no subsolo e os aproveitamentos baixo cuberta, coa nica excepcin das construdas no subsolo con destino a aparcamentos e instalacins tcnicas de servizos .

Soar

A definicin ser substituda pola expresada no artigo 16 da Lei 9/2002 de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia.

Altura da edificacin

A altura da edificacin a dimensin vertical dun edificio. Expresaranse en metros, medida dende a rasante do terreo ou pavimento ata a cara inferior do ltimo forxado. A medicin farase en calquera punto da fachada en contacto co terreo ou pavimento, se o houbese.

   
  6.2.- NORMAS COMNS DE EDIFICACIN  
 

Artigo 10.- Parmetros e determinacins reguladoras.

A edificacin no mbito do Plan, adecuarase norma zonal correspondente, en virtude do uso e tipo de edificacin planeada.

Os parmetros e determinacins reguladoras que se establecen para cada tipo son:

- Aliacin exterior.

- Altura mxima.

- Superficie edificable mxima (aproveitamento).

- Parcela mnima.

- Recuamentos.

- Ocupacin mxima.

- Uso e tipoloxa

- Sotos e semisotos

- Anexos

- Peches

- Aparcamento

Artigo 11.- Condicins xerais de uso.

1. Son as condicins que regulan as diferentes utilizacins dos terreos e edificacins segundo a actividade que se produza sobre eles.

2. Os usos divdense en permitidos e prohibidos en base sa adecuacin a cada zona e aos fines da ordenacin e compatibilidade dos usos entre si.

3. As compatibilidades de uso establcense en cada ordenanza, debndose cumprir en todo caso as Normas Xerais de Uso do Plan Xeral de Coirs.

Artigo 12.- Lias de edificacin.

Son aquelas lias que a futura edificacin sobre rasante non pode sobrepasar, veen definidas polos recuamentos mximos ou mnimos, no seu caso, aliacin exterior ou aos lindes da parcela.

Artigo 13.- Alturas mnimas.

En relacin s alturas libres mnimas entre pisos e as dimensins verticais dos espazos abufardados e as dimensins das vents en pezas abufardadas, sern de aplicacin as condicins definidas no Anexo I da NHV-2010 en compatibilidade co PXOM.

Artigo 14.- Condicins das cubertas.

As abas de cuberta realizaranse sen acaneos e cunha pendente mxima de 35 sesaxesimais sobre a parte superior do forxado da ltima planta, en punta de voo, se o houbera, de cada unha das sas fachadas, sen superar en ningn punto os 3,60 m. de altura. En ningn caso podern sobresar elementos sobre o espazo as definido, ags os de evacuacin de fumes, antenas e pararraios necesarios. Non se permiten bufardas. Os materiais de acabado sern os axeitados para resolver satisfactoriamente a funcin encomendada. As pranchas onduladas de fibrocemento cubriranse con tella curva cermica, sendo este material de uso preferente. Poderanse utilizar outros materiais de calidade probada previa xustificacin da solucin construtiva no Proxecto Tcnico en caso de optar por facer cuberta inclinada.

Admtese a cuberta plana, en cuxo caso deber ser con acabado axardinado.

Artigo 15.- Superficie edificable.

O presente Plan establece a superficie edificable mxima para cada cuarteirn, fixndose no Proxecto de Compensacin as edificabilidades correspondentes a cada parcela.

Artigo 16.- Soto.

Permtense, de acordo definicin do Plan Xeral de Coirs.

Artigo 17.- Resto dos parmetros.

Para o resto dos parmetros non definidos nestas Normas Comns de Edificacin, estarase s Ordenanzas do PXOM complementadas polas normas de habitabilidade de vivendas do Decreto 29/2010.

   
  6.3.- NORMAS PARTICULARES DA EDIFICACIN  
 

Artigo 18.- residencial de baixa densidade. ordenanza 1.

Tipoloxa edificatoria

Vivenda unifamiliar illada, con fachadas separadas a tdolos lindes de parcela.

Para outros usos permitidos e diferentes vivenda, adoptarase a tipoloxa de edificio exento ou illado.

Usos:

Uso predominante: Vivenda Unifamiliar.

Outros usos permitidos:

- Residencial comunitario e hoteleiro

- Garaxe-Aparcamento. Categora 1.

- Industrial: Categora 1.

- Comercial: Categora 1.

- Oficinas e Administrativo.

- Comercial: Categora 3.

- Docente: Categora 1.

- Asistencial: Categora 1.

- Socio-Cultural: Categora 1.

- Deportivo

- Relixioso.

Estarase ao disposto no PXOM de Coirs en canto a definicin dos usos.

Edificabilidade mxima:

O presente Plan establece en termos absolutos o aproveitamento urbanstico para cada cuarteirn, conforme ao expresado no plano de ordenacin.

O Proxecto de compensacin deber repartir o aproveitamento para cada parcela resultante.

Parcela mnima:

A parcela mnima fxase en 400 m. Queda exenta desta condicin a parcela nica de reserva para dotacin autonmica de vivenda pblica, no cuarteirn M3a.

Ocupacin mxima:

Ser do 60% da superficie da parcela edificable. Na parcela de reserva para dotacin autonmica non se limita a ocupacin.

Altura mxima:

Ser de das plantas (B+1), dicir 7 m. Cumpriranse mbalas das condicins.

Aliacins e recuamentos:

O peche da parcela coincidir coa aliacin grafiada en planos de ordenacin. Mediante estudo de detalle e de xeito xustificado, poder optarse por atrasar mis o muro de pechamento, quedando sempre resoltos os encontros cos peches das parcelas lindeiras.

Conforme s determinacins expresadas na planimetra do PXOM de Coirs, establcese un recuamento mnimo de 5,00 metros entre a edificacin e a aliacin con fronte ra.

Na parcela de reserva para dotacin autonmica non se esixe recuamento respecto aliacin.

Establcese unha separacin de 3,00 metros entre a edificacin e lindes con outras parcelas e espazos libres, segundo a planimetra.

O espazo libre resultante entre edificacins e lindeiros quedar convenientemente resolto para uso de aparcamento exterior, xardns, actividades ldico-deportivas, etc. Dito espazo ten a consideracin de espazo exterior de calidade privado aos efectos de dar cumprimento s determinacins das NHV-2010.

Sotos e semisotos:

Permtese a construcin de sotos e semisotos baixo a edificacin principal, respectando sempre a ocupacin mxima permitida da parcela. Estarase ao disposto no artigo 9 da presente Normativa no referente a computa-la edificabilidade.

Anexos:

Admtese a construcin dun nico anexo edificacin sempre que non supere os 30 m edificables. Non ter a condicin de peza habitable.

Peches:

Poden ser opacos ata unha altura de 1,00 m., podndose superar esta altura con elementos calados ou vexetais, ata un mximo de 1,80 m. de altura, medidas ambas dende calquera punto do terreo. Esta condicin dbese cumprir na fronte e nos demais lindeiros.

Aparcamento

Os planos de ordenacin determinan a reserva de prazas de aparcamento privadas correspondentes a cada cuarteirn. O Proxecto de compensacin deber asina-lo nmero de prazas correspondente a cada parcela baixo o criterio de reparto en proporcin edificabilidade. En calquera caso, cumprirase a reserva mnima de das (2) prazas por vivenda.

Artigo 19.- equipamento pblico ordenanza 2.

Tipoloxa edificatoria. Usos previstos

Contmplase unha tipoloxa de edificio dotacional, de carcter singular e illado.

En virtude do uso previsto e a cualificacin que outorga o presente Plan, aplcanse das variantes:

- Ordenanza 2a:

Parcela de sistema xeral de equipamento. Contmplase a construcin dun edificio de uso social ou asistencial que cubra as necesidades do concello ou parroquia.

- Ordenanza 2b:

Parcela de sistema local de equipamento. Contmplase a construcin dun centro de educacin infantil ou gardera.

Para mbalas das variantes admtense aqueles usos complementarios ao uso principal, segundo as necesidades de proxecto.

Edificabilidade mxima

A edificabilidade en cada parcela non superar os 0,50 m/m. Considrase que a superficie edificable non lucrativa e polo tanto, non computable aos efectos da edificabilidade do sector.

Ocupacin mxima:

Ser do 50% da superficie da parcela edificable.

Altura mxima:

Ser de das plantas (B+1), dicir 7 m. Cumpriranse mbalas das condicins.

Aliacins e recuamentos:

As edificacins situaranse libremente na parcela co nico requirimento de establecer un recuamento de 3,00 m respecto aos lindes das parcelas exteriores ao sector.

Sotos e semisotos:

Permtese a construcin de sotos e semisotos baixo a edificacin principal, respectando sempre a ocupacin mxima permitida da parcela.

Peches:

Poden ser opacos ata unha altura de 1,00 m., podndose superar esta altura con elementos calados ou vexetais, ata un mximo de 1,80 m. de altura, medidas ambas dende calquera punto do terreo. Esta condicin dbese cumprir na fronte e nos demais lindeiros.

Artigo 20.- dotacin de uso comercial. ordenanza 3.

Tipoloxa edificatoria. Usos previstos

Comprende o mbito destinado, por imperativo regulamentario, a uso comercial. Ser de titularidade privada e de uso pblico.

Contmplase unha tipoloxa de edificio exento e singular.

O uso predominante ser comercial, representado como mnimo polo 75% do aproveitamento lucrativo.

Outros usos permitidos:

- Garaxe-Aparcamento. Categora 4.

- Industrial-Almacn: Categora 1.

- Administrativo e de Oficinas, ao servizo do uso comercial.

- Espectculos pblicos. Establecementos de hostalera.

Condicins da parcela

Establcese unha parcela coa forma e dimensins expresadas nos planos de ordenacin. Ser indivisible.

Edificabilidade mxima e mxima

Asgnase un aproveitamento lucrativo mximo de 470 m edificables. Como mnimo construirase un edificio de 54 m edificables.

Ocupacin mxima:

Poder ocuparse a totalidade da parcela.

Altura mxima:

Ser de das plantas (B+1) e 8 m. Cumpriranse mbalas das condicins.

Aliacins e recuamentos:

Non se esixen recuamentos. A edificacin colocarase libremente na parcela.

Sotos e semisotos:

Permtese a construcin de sotos e semisotos baixo a edificacin principal, respectando sempre a ocupacin mxima permitida da parcela. Estarase ao disposto no artigo 9 da presente Normativa no referente a computa-la edificabilidade.

Peches:

Poden ser opacos ata unha altura de 1,00 m., podndose superar esta altura con elementos calados ou vexetais, ata un mximo de 1,80 m. de altura, medidas ambas dende calquera punto do terreo. Esta condicin dbese cumprir na fronte e nos demais lindeiros.

Aparcamento

En cumprimento do artigo 115 do PXOM de Coirs, reservaranse un mnimo de cinco (5) prazas de aparcamento no interior da parcela.

Artigo 21.- espazos libres e zonas verdes. ordenanza 4.

Esta ordenanza regulamenta o uso e utilizacin das parcelas de cesin e titularidade pblica para a localizacin dos espazos libres e zonas verdes ao servizo da colectividade, as como os terreos de titularidade privada destinados a zonas verdes e recreo para uso e goce comunitario dos propietarios de vivendas.

Aos efectos do disposto nas normas de habitabilidade (NHV-2010), os espazos libres considranse espazo exterior de calidade.

Establcense catro variantes en funcin da cualificacin e utilizacin das mesmas:

Ordenanza 4a. Carballeira

Constite o mbito de solo cualificado polo Plan de Sistema Xeral de Espazo Libre. As sas calidades naturais esixen neste mbito a necesidade de conserva-la vexetacin existente formada por carballos, castieiros, salgueiros e bidueiros.

As actuacins de urbanizacin sern brandas e mnimas, segundo as calidades da rea. Contmplase o trazado dunha senda peonil e de bicicleta que responda ao itinerario entre a urbanizacin e o ncleo de Coirs.

O nivel de iluminacin non superar limiares de contaminacin. Admtese, na xusta medida, dotacin de mobiliario urbano como papeleiras, bancos, etc. de materiais acordes s calidades naturais.

Ordenanza 4b. Praza pblica

Constite a rea de solo cualificada de Sistema Xeral de Espazo Libre, na cal se contempla unha praza ou espazo libre urbano en estreita relacin cos edificios dotacionais e o edificio comercial.

Ao menos o 30% da superficie recibir un tratamento axardinado, resolvendo o resto da superficie con pavimentos axeitados e dotndoa do mobiliario necesario en coherencia co carcter urbano da praza.

Ordenanza 4c. Xardns e reas e xogo

Comprende os mbitos de Sistema Local de Espazo Libre de cesin ao concello, destinados a xardns e zonas de recreo e de xogos infants.

O proxecto de urbanizacin concretar a plantacin de arboredo autctono ou naturalizado na zona a razn de un exemplar por cada 30 m de solo.

Ao menos o 80% de superficie ser axardinada sendo o resto destinado a sendas ou recorridos peons.

Como mnimo reservarase a zona indicada en planos para parque infantil ou rea de xogos. Esta zona cumprir as condicins de seguridade establecidas no Decreto 245/2003, de 24 de abril, sobre Normas de Seguridade en Parques Infants (D.O.G. 09/03, n 89).

De forma puntual autorzase a colocacin de elementos de infraestrutura de servizo ao sector que, en caso de situarse sobre rasante, sern ocultados e pechados con malla de arame e vexetacin perimetral.

Ordenanza 4d. Espazos comunitarios

Comprende as parcelas de titularidade privada para uso e goce en rxime comunitario dos propietarios do sector.

Tern a consideracin de zona verde polo que ao menos o 50% da sa superficie estar convenientemente axardinada. O resto da superficie poder admitir instalacins deportivas ou de recreo tales como pistas deportivas, piscinas, xogos de nenos, etc. que tern a condicin de descubertas ou ao aire libre.

De forma puntual autorzase a colocacin de elementos de infraestrutura de servizo ao sector que, en caso de situarse sobre rasante, sern ocultados e pechados con malla de arame e vexetacin perimetral.

Artigo 22.- sistema local de infraestruturas. ordenanza 5.

Contmplase a instalacin de elementos ao servizo das redes de urbanizacin do sector, as cales poderanse instalar sobre ou baixo rasante.

A parcela deber estar convenientemente pechada e cumprir coas medidas de seguridade que derivan da lexislacin sectorial, como distancias entre elementos de distinta funcin ou natureza.

As superficies non ocupadas polos elementos previstos recibirn un tratamento axardinado esixndose a ocultacin mediante barreiras vexetais nos casos en que os elementos a instalar produzan un impacto visual negativo.

A parcela ser de cesin ao Concello.

Artigo 23.- sistema viario. ordenanza 6.

Comprende o solo destinado estrutura viaria ao servizo da urbanizacin.

Ser de cesin e titularidade pblica, e estar composto por zonas destinadas ao trnsito rodado, itinerarios peons, aparcamentos vinculados rede viaria. Nos correspondentes planos de ordenacin queda definido xeometricamente mediante aliacins e rasantes.

Baixo rasante do sistema viario discorrern as redes e elementos de urbanizacin do Sector.

O sistema viario previsto considrase espazo exterior de calidade aos efectos de dar cumprimento as determinacins das NHV-2010.

Artigo 24.- solo de reserva de infraestruturas. ordenanza 7.

Esta ordenanza regulamenta as condicins de uso e utilizacin do solo rstico de proteccin de infraestruturas pertencente rea de reparto do Plan de sectorizacin e que se atopa afectado pola infraestrutura elctrica dunha lia area de alta tensin.

Condicins de uso e utilizacin

Por se tratar dun solo rstico de especial proteccin de infraestruturas ser de aplicacin o rxime establecido no artigo 37 da Lei 9/2002 de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia.

De forma complementaria estarase ao disposto na lexislacin sectorial.

En consonancia coa regulamentacin bsica arriba mencionada e en base necesidade de dar cumprimento ao artigo 64.4) da Lei 9/2002, o Plan establece as seguintes determinacins:

- Nos terreos rsticos afectados pola lia area de alta tensin habilitaranse os correspondentes pasos inferiores da rede viaria conforme ao deseo previsto no Plan parcial, dando continuidade, baixo rasante, ao conxunto de redes de servizo tendidas baixo a rede viaria.

- As zonas non utilizadas recibirn un tratamento axardinado coas limitacins que derivan da aplicacin da lexislacin sectorial.

O solo ser de titularidade privada e a sa conservacin e mantemento correr a cargo da Entidade de Conservacin da urbanizacin.

   
  6.4.- NORMAS DE URBANIZACIN  
 

Artigo 25.- Obrigatoriedade

Para a execucin do Plan redactaranse Proxectos de Urbanizacin que tern en conta as determinacins expresadas nas presentes Normas, e no Plan Xeral de Ordenacin Municipal de Coirs.

Artigo 26.- Obxecto e alcance dos proxecto de urbanizacin

1. Os Proxectos de Urbanizacin teen por obxecto a definicin tcnica precisa capaz de levar a cabo a execucin da urbanizacin definida no Plan.

2. Os Proxectos de Urbanizacin non podern cambia-las determinacins do Plan en canto a ordenacin, rxime do solo e niveis de uso e intensidade. Todo o mis, podern realizar axustes de detalle froito do proceso de adaptacin das determinacins realidade fsica.

3. A efectos do alcance dos Proxectos, as obras de urbanizacin despzanse nos seguintes puntos:

- Apertura de viario e aparcamento en superficie.

- Tratamento de superficies, pavimentacin.

- Xardinera e acondicionamento de espazos libres.

- Redes de distribucin (auga, gas, electricidade).

- Alumeado pblico.

- Telefona e outras telecomunicacins.

- Redes de evacuacin de augas pluviais e residuais.

- Outros.

4. Os Proxecto de Urbanizacin debern resolver adecuadamente os enlaces dos servizos existentes exteriores ao mbito nos termos expresados no presente Plan, comprobando, en calquera caso, a capacidade destes para soporta-las cargas engadidas pola nova urbanizacin.

5. Os Proxectos de Urbanizacin darn cumprimento das diferentes lexislacins sectoriais e especficas que correspondan a cada caso, en especial, a Lei 8/1997 de accesibilidade e supresin de barreiras na Comunidade Autnoma de Galicia, e o Regulamento que a desenvolve.

Artigo 27.- Contido dos proxectos de urbanizacin

1. Os Proxectos de Urbanizacin tern a documentacin necesaria para a correcta posta en prctica das sas determinacins que, en calquera caso, ser a mnima esixida no punto 69 do regulamento de Planeamento.

2. Os Proxectos estarn redactados de forma que permitan a persoas distintas aos autores, a direccin e execucin das obras, as cales formarn un conxunto terminado, de modo que o seu funcionamento sexa completo.

3. Tdolos Proxectos irn datados e firmados por tcnico competente, sobre o que recaer a responsabilidade do Proxecto e a sa adecuacin ao planeamento antecedente.

4. Incluirase un Anexo que xustifique o cumprimento dos criterios bsicos que establece a Lei 8/1997 de accesibilidade e supresin de barreiras na Comunidade Autnoma de Galicia, e o Regulamento que a desenvolve.

Artigo 28.- Aprobacin dos proxectos de urbanizacin

Os Proxectos de Urbanizacin tramitaranse e aprobarn conforme ao disposto na lexislacin urbanstica.

Artigo 29.- Condicins e tratamento da rede viaria

1. Definicin

Forman parte da rede viaria os espazos definidos no presente Plan destinados ao trnsito e circulacin da poboacin, xa sexa peonil ou motorizada. Inclen as zonas axardinadas ao servizo desta, como illotes ou rotondas.

2. Pavimentacin:

1) Para calcula-la pavimentacin de calzadas nas vas rodadas terase en conta, tanto o grosor das capas de firme necesario como o material a empregar na capa de rodaxe, o carcter e o trfico das mesmas.

2) Con carcter aconsellable, en tdolos casos e de forma obrigada en terreos arxilosos, disporase unha primeira capa de area do ro que actuando como drenaxe evite que as arxilas se mesturen coas capas superiores do pavimento.

3) Cando existan desniveis na proximidade inmediata das vas, estes trataranse de forma que os noiros necesarios tean unha pendente que impida o corremento de terras, colocando muros de contencin nos lugares en que se faga preciso.

4) Os materiais de pavimentacin elixiranse de acordo cun cdigo funcional que distinga a categora do espazo, circulacin rodada, peonil, estancia de persoas e de vehculos, uso conxunto de persoas e de vehculos, etc. As bandas de aparcamento realizaranse con pavimentos filtrantes tipo celosa ou lastros con xunta verde.

5) O solo de beirarras e recorridos peons resolveranse con materiais que non dificulten a circulacin das persoas e de vehculos de mano.

6) As tapas de arquetas, rexistros, etc. orientaranse tendo en conta as xuntas dos elementos do paramento e nivelaranse co seu plano de tal forma que non resalten sobre o mesmo.

7) As diferenzas de nivel entre distintos pavimentos resolveranse con bordos ou outros elementos de separacin que definan claramente os seus permetros.

8) Os accesos rodados s parcelas edificables nunca deformarn o perfil lonxitudinal das beirarras.

9) Deberanse instalar en beirarras reixas de ventilacin de redes e outros elementos soterrados, dispoeranse de modo que non supoan risco.

10) Como norma xeral en ras con pendente superior ao 6% ser recomendable dispor un pavimento antiesvarante.

11) A pendente mnima ser do 0,8%. Admitiranse excepcionalmente pendentes menores sempre que o proxecto resolva axeitadamente o drenaxe da plataforma, utilizando levadas, ampliando a frecuencia de sumidoiros, etc.

12) O deseo dos itinerarios peons, vaos e pasos de pens realizarase conforme aos criterios expostos no artigo 6 do Anexo da Lei 8/1997 de accesibilidade e supresin de barreiras na Comunidade Autnoma de Galicia

3. Xardinera:

1) As beirarras acompaaranse preferentemente de aliacins de rbores, sendo obrigatorias al onde se indica en Planos de Ordenacin.

2) Os sistemas de rego por circulacin superficial non ofrecern solucins de continuidade co pavimento. Se as gabias e canles son profundas e entraan perigo para os viandantes contarn coas correspondentes proteccins.

3) Os espazos verdes debern ser acondicionados na sa totalidade, evitando espazos residuais sen tratamento algn.

4) Prohbese a plantacin arbrea sobre a vertical de calquera infraestrutura.

5) A distancia mnima entre os troncos das rbores e o peche de parcelas ou a lia de edificacin, ser de 1,50 m.

Artigo 30.- Condicins do abastecemento de auga

Establcese unha dotacin mnima de 190 litros por habitante e da.

A rede quedar dividida en sectores mediante chaves de paso, situadas de forma que en caso de avara dun tramo non implique o peche das chaves en conducins de dimetro superior.

Previuse dotar urbanizacin dunha rede de hidrantes contraincendios, a cal poida permitir o funcionamento simultneo de dous hidrantes consecutivos durante dous horas cada un deles, cun caudal de 1.000 l./min., e unha presin mnima de 10 m.c.a., segundo se desprende do Apndice n 2 da NBE-CPI-96. Colocaranse conforme ao indicado en planos.

As conducins situaranse a unha profundidade mnima de 0,60 m e irn reforzadas con envolvente de formign nos cruces de calzada.

Os tubos de auga potable irn sempre a cota superior s de saneamento. O aloxamento vertical mnimo entre ditos tubos ser de 0,30 metros.

Estableceranse en tdalas zonas de parque e xardn unha instalacin de rego para un consumo mnimo diario de 20 m/Ha. As bocas de rego sern dos mesmos materiais e modelos adoptados polo Concello, conectadas a redes independentes derivadas da rede xeral, cas sas correspondentes chaves de paso.

A distancia entre as bocas de rego xustificarase de acordo coa presin da rede, de tal forma que os radios de accin se superpoan o necesario, para non deixar espazos sen cubrir.

Artigo 31.- Condicins do saneamento

O saneamento realizarase cun sistema separativo, tal e como se reflicte nos Planos de Ordenacin.

Para o clculo da rede de augas residuais, tomarase a referencia de 190 litros por habitante e da.

Para o clculo da rede de augas pluviais, os caudais tomaranse de datos pluviomtricos oficiais.

mbalas das redes realizaranse en condutos ou colectores soterrados, intercalando os pozos de rexistro necesarios para as acometidas dende os rueiros edificables no caso da rede de residuais, como dos sumidoiros no caso das pluviais.

As piscinas e estanques que se poidan executar nas parcelas edificables, tern que estar conectadas necesariamente, a efectos de baleirado, rede de pluviais.

Para evitar grandes velocidades de evacuacin, colocaranse pozos de resalto. A pendente mnima ser do 0,5%.

Nos inicios da rede de residuais, disporanse cmaras de descarga automtica co obxecto de palia-los problemas derivados da baixa velocidade na poca de estiaxe.

O dimetro das conducins non ser inferior a 30 cm. A velocidade de evacuacin estar comprendida entre 4 e 0,6 metros por segundo.

Esixirase, previo vertido rede pblica, a correspondente predepuracin cando a composicin do vertido non se axuste s directrices do Medio Ambiente ou se supere a capacidade tcnica da depuradora municipal.

A rede conectarase no colector existente fra do sector, segundo o indicado en planos.

Artigo 32.- Condicins do subministro de enerxa elctrica

1. Rede elctrica de Media Tensin e Centro de Transformacin.-

A potencia prevista calcularase seguindo as Instrucins Complementarias ao vixente Regulamento Electrotcnico de Baixa Tensin.

O Centro de Transformacin cubicarase na parcela de servizos, debendo ter acceso dende a va pblica.

2. Rede elctrica de Baixa Tensin.-

Para a determinacin das demandas de enerxa elctrica terase en conta o vixente Regulamento Electrotcnico de Baixa Tensin, considerndose para isto os seguintes apartados:

- N de Kw que precisarn os edificios privados

- N de Kw que precisarn as instalacins destinadas a equipamentos pblico.

- N de Kw que precisar o alumeado pblico de viais e zonas axardinadas.

Unha vez obtida a distribucin de cargas coas distancias respectivas, dende estas e os Centros de Transformacin, procederase ao clculo de cada derivacin, tendo en conta a capacidade admisible e a cada de tensin.

Como criterio xeral, seguirase o da empresa subministradora.

As frmulas que se aplicarn para o clculo son:

P = 1,73 . V . I . cos ϕ

1,73 . L . I . cos ϕ

S =

35 e

Onde:

P = potencia en W

V = Tensin nominal entre fases

I = Intensidade en amperios (A)

cos ϕ = Factor de potencia, estimado en 0,9

L = Lonxitude da derivacin, en metros

35 = Condutividade para o alumeado

e = Cada de tensin

Para tdalas intensidades mximas admisibles nos condutores terase en conta a disposicin ITC-BT-19 do vixente Regulamento Electrotcnico de Baixa Tensin.

Artigo 33.- Condicins da instalacin de alumeado pblico

Como criterio xeral as lias para alumeado de vas sern en cable de cobre 1.000 V. de secciones 4x10+T e 4x6+T, aloxadas en canalizacin independente en tubo de canalizacin illante corrugado tipo Glassman de 63 mm. As derivacins a puntos de luz sern de 2x2,5 mm para bculos e 2x1,5 mm para farois de menos entidade e potencia.

En cada Centro de Transformacin ao efecto, disporase dun armario illante con equipo de medida. Acaroado a este instalarase outro cos equipos de proteccin e accionamento axeitados, con posibilidade de dotacin de clula fotoelctrica e temporizador.

A frmula a aplicar para o clculo do alumeado pblico, ser:

F . n . f

D =

Em . A

Nas que:

D = Distancia entre luminarias

F = Fluxo luminoso da lmpada

n = Factor de utilizacin

f = Factor de conservacin

Em = Nivel luminoso mnimo

A = Anchura da calzada

As seccins do condutor calcularanse tendo en conta os dous efectos de densidade de corrente e de cada de tensin, non sendo esta superior ao 3% dende a orixe da instalacin, segundo a Instrucin ITC-BT-19 do vixente Regulamento Electrotcnico de Baixa Tensin.

Para o clculo de secciones por densidade de corrente, aplicaranse as seguintes frmulas:

Tramos Monofsicos

1,8 . P

I =

E . cos a

Tramos Trifsicos

1,8 . P

I =

1,73 . E . cos a

Unha vez calculada a seccin por densidade de corrente, aplicando as tboa da Instrucin ITC-BT-19 do vixente Regulamento Electrotcnico de Baixa Tensin, comprobarase a sa validez polo clculo da cada de tensin, mediante a aplicacin das seguintes frmulas:

Tramos Monofsicos

2 . 1 . l . cos a

S =

K . e

Tramos Trifsicos

1,73 . 1 . l . cos a

S =

K . e

Onde :

I = Intensidade nominal en amperios

P = Potencia en vatios

E = Tensin en voltios

Cos a = Factor de potencia (En receptores ohmicos puros ser a unidade)

S = Seccin do condutor en mm

l = Lonxitude do tramo en metros

K = Coeficiente de condutibilidade, que toma o valor 56 para o cobre e 35 para o aluminio

e = Cada de tensin en voltios

1,8 = Factor polo que hai que multiplica-la potencia das lmpadas cando estas sexan de descarga.

Artigo 34.- Condicins da rede de telefona e telecomunicacins

Deixarase prevista unha rede de telefona e telecomunicacins, segundo se describe no correspondente Plano de Ordenacin.

A instalacin ir sempre baixo a beirarra, establecndose un mnimo de 4 tubos de PVC de dimetro 63 mm. Disporanse arquetas distanciadas un mnimo de 100 m.

Ser de aplicacin a lexislacin vixente en telecomunicacins, as como as normas particulares das compaas subministradoras.

Artigo 35.- Condicins e tratamento de espazos libres e zonas verdes

1. O Proxecto de Urbanizacin correspondente aos espazos libres reservados polo presente Plan tern en conta a zonificacin establecida a efectos da dotacin dos servizos de rego e alumeado, dos elementos do mobiliario urbano e de xogo, do arborecido e da pavimentacin das sendas e itinerarios peons.

2. Terase especial observancia Lei 8/1997 de accesibilidade e supresin de barreiras arquitectnicas, na definicin de pendentes mnimas e mximas, pavimentos e bordos, niveis de iluminacin e deseo do mobiliario en xeral.

3. Procurarase non abusar de pavimentos duros e da dotacin do mobiliario urbano, co obxecto de establecer un equilibrio entre o espazo natural circundante e as necesidades de urbanizacin.

O mobiliario infantil das reas de xogo cumprir a normativa de seguridade vixente.

Artigo 36.- Recollida de lixo

Para o almacenamento dos lixos da urbanizacin, habilitaranse espazos que tern capacidade suficiente para alberga-los contedores necesarios, conforme ao nmero, tamao e tipo dos existentes no Concello e o seu sistema de recollida selectiva.

Desearanse no Proxecto de Urbanizacin cos criterios bsicos de funcionalidade e capacidade de minimiza-lo impacto visual dos contedores. Contarn cunha billa e un sumidoiro para proceder sa peridica limpeza.

Artigo 37.- Mobiliario urbano

O Proxecto de Urbanizacin definir e localizar aqueles elementos de mobiliario urbano na urbanizacin, e que como mnimo sern os seguintes:

- elementos de iluminacin

- bancos

- papeleiras

- xogos de nios

- sinalizacin

A colocacin de estes elementos en relacin aos espazos peons, debern cumpri-las distancias mnimas expostas no Anexo da Lei 8/1997 de accesibilidade e supresin de barreiras arquitectnicas.

Artigo 38.- Conservacin da urbanizacin

A conservacin e mantemento do mbito de urbanizacin sern a cargo dos propietarios dos terreos comprendidos nos polgonos de actuacin que, a tal fin, tern que se integrar nunha Entidade de Conservacin.

   
  6.5.- CONDICINS TCNICAS DAS OBRAS EN RELACIN COAS VAS, OS SERVIZOS E O MEDIO AMBIENTE  
 

Artigo 39.- Danos s vas o servizos municipais

Todo propietario que execute unha obra, de calquera natureza, ser responsable ante o Concello dos danos que coa sa execucin poida ocasionar nas vas pblicas ou servizos municipais.

Artigo 40.- Obras que afectan a servizos pblicos

Se as obras que se executan afectan a servizos de carcter xeral ou pblico, os propietarios comunicarano por escrito s empresas correspondentes ou entidades administrativas, con oito das de antelacin ao comezo das mesmas, en cuxo prazo ditas empresas ou entidades debern toma-las medidas oportunas en evitacin de danos propios ou a terceiros, dos que sern responsables dende a finalizacin do prazo anteriormente mencionado.

Artigo 41.- Provisin de escombros e materiais

Os escombros e provisins de materiais, non poderanse amontoar na va pblica, nin apoiados nos valados ou muros de peche.

Artigo 42.- Estadas e material auxiliar

Tdalas estadas auxiliares da construcin, deberanse executar baixo direccin facultativa competente e dotarselles das precaucins necesarias para evitar que os materiais e ferramentas de traballos poidan caer ra, na que se colocarn as sinais de precaucin que en cada caso sexan convenientes.

En toda clase de construcin, as como no uso de maquinaria auxiliar da mesma, gardaranse as precaucins de seguridade no traballo, esixidas polas leis vixentes en cada momento sobre a materia.

Artigo 43.- Valado de obras

1. En toda obra de nova planta ou derribo, e nas de reforma ou conservacin que afecten s fachadas, ter que se colocar un valado de proteccin de 2 metros de altura, como mnimo, de materiais que ofrezan seguridade e conservacin decorosa, e situada distancia mxima de 2 metros da aliacin oficial. En todo caso, deber quedar remetida do bordo, ao menos 0,60 metros, para permitir o paso de pens.

2. Cando por circunstancias especiais non se faga aconsellable a aplicacin de ditas normas, o tcnico municipal correspondente, fixar as caractersticas do valado, pudendo ordena-la sa desaparicin total no momento en que rematen os traballos indispensables en planta baixa, continuando as obras nas plantas superiores, previa colocacin dunha estada de proteccin que permita o trnsito pola beirarra e ofreza as debidas seguridades para a circulacin na va pblica.

3. Cando as obras ou instalacins poidan supor, de seu ou na sa montaxe, un perigo para os viandantes, esixirase, durante as horas de traballo, a colocacin na ra dunha corda ou palenque cun operario que advirta do perigo. Cando as caractersticas do trnsito o aconsellen, poderase limita-lo traballo en determinadas horas.

4. Nas zonas en que sexa obrigatorio o recuamento, o valado colocarase na aliacin oficial. Non ser obrigatoria cando estea construdo o peche definitivo.

5. A instalacin de valado entndese sempre con carcter provisional, en tanto dure a obra. Por isto dende o momento en que transcorra un mes sen dar comezo as obras, o estean interrompidas, deber suprimirse o valado e deixar libre a beirarra ao trnsito pblico.

   
  6.6.- CONDICINS PARA A PROTECCIN AMBIENTAL  
 

Artigo 44.- Cautelas e condicionantes para a proteccin do medio ambiente

- A maquinaria empregada no proceso de urbanizacin cumprir coa normativa de emisin que lle resulte de aplicacin, debendo dispor de documentacin acreditativa ao respecto.

- No caso de efectuar voaduras, no seu deseo e execucin, levaranse a cabo as medidas protectoras e correctoras necesarias co fin de minimiza-las afeccins debidas ao rudo, vibracins, po e proxeccins de materiais.

- Queda prohibida a queima de restos ou calquera tipo de material, sen a autorizacin correspondente.

- Co fin de evitar posibles alteracins da calidade do aire por emisin de po atmosfera durante a fase de execucin, debido accin da maquinaria e dos movementos de terra, levarase a cabo o rego de camios e zonas de obra e o recubrimento cun toldo impermeable dos camins que transporten o material. Ademais, procederase ao lavado das rodas dos camins sada da zona das obras.

- Estarase ao disposto na Lei 7/1997, de 11 de agosto, de proteccin contra a contaminacin acstica, e no Decreto 150/1999, de 7 de maio, polo que se aproba o Regulamento de proteccin contra a contaminacin acstica as como no estipulado, no seu caso, na ordenanza municipal do Concello de Coirs.

- Durante a fase de obras disporase dun sistema de recollida, conducin e decantacin das augas pluviais ou das procedentes do rego da zona das obras cadas no interior da superficie de actuacin.

- O deseo dos dispositivos de drenaxe da rede viaria realizarase de xeito que se evite a formacin de asolagamentos ou deposicins nos puntos de incorporacin rede natural.

- Prohbese verter nos canles fluviais restos de formign ou cemento, ou lavar materiais ou ferramentas que estiveran en contacto con eles, as como os cambios de aceite da maquinaria de construcin. Ademais non se depositarn na zona de servidume nin en lugares prximos, ningn tipo de material que se poida incorporar a estes por esvaramento ou por asolagamento.

- De forma previa ao comezo efectivo das obras, procederase a delimita-lo terreo afectado por estas, de xeito que se minimice a afeccin do proxecto sobre o territorio. Igualmente definiranse os camios a utilizar no marco do proceso construtivo, debendo estar xustificado o emprego de zonas diferentes aos trazados dos camios definitivos.

- Retiraranse e amontoar a terra vexetal procedente das labores de escavacin e movementos de terras co obxecto de empregala posteriormente no proceso de restauracin paisaxstica das zonas verdes e dos espazos afectados polas obras. Esta terra vexetal mentres permaneza almacenada non poder ser mesturada con ningn tipo de escombros.

- Os montns de terra vexetal teranse que facer de modo que se impida o seu deterioro por compactacin (por paso de maquinaria) ou por erosin hdrica. No caso de que o perodo de almacenamento sexa prolongado e non apareza vexetacin espontnea nos montns, realizaranse sementeiras de herbceas (gramneas e leguminosas) con aportes de mulch suficiente para manter entre un 5% e un 6% de materia orgnica.

- Naquelas zonas afectadas por movementos de terra, escavacins e en xeral todas aquelas operacins de obra que supoan a aparicin de superficies nas, procederase sa revexetacin unha vez se alcancen as superficies definitivas, co obxecto de evita-la aparicin de fenmenos erosivos.

- Previamente realizacin de tarefas de mantemento e reparacin da maquinaria de obra non apta para circular por estrada, deberase dispor na zona dos medios necesarios para evita-la chegada de vertidos accidentais ao solo, facilitando a sa recollida. No caso da maquinaria apta para esta circulacin, estas tarefas deberanse realizar en talleres autorizados.

- Delimitarase, ademais, un espazo destinado a acollida das instalacins auxiliares obra (parque de maquinaria, zona de almacenamento de materiais, etc.). Deberase localizar en espazos carentes de valores ambientais relevantes, e estar dotada dos equipamentos necesarios para asegurar un funcionamento ambientalmente seguro de ditas instalacins.

- Tdolos residuos xerados xestionaranse conforme lexislacin vixente de aplicacin, en funcin da sa natureza, primando o seo reciclaxe ou reutilizacin fronte ao vertido.

Ademais almacenaranse en contedores, ata a sa entrega a xestor autorizado, situados na zona de instalacins de obra, atendendo aos criterios de almacenamento establecidos na lexislacin vixente e sinalizando claramente a sa presenza, debndose informar ao persoal da obra sobre a situacin destas zonas.

- No caso de que se precise material procedente de canteiras para o desenvolvemento das obras, este deber proceder de canteiras autorizadas.

Ademais estdase a posibilidade de que parte dos materiais a usar para a urbanizacin (para bases ou subbases dos viais, para a fabricacin de formigonados, para pavimenta-las vas auxiliares, para recheos pouco esixentes xeotecnicamente, etc.), procedan de plantas de reciclaxe de residuos de construcin e demolicin.

- Respectarase sistematicamente todo tipo de vexetacin existente que non estea afectada directamente pola execucin da obra. Ademais, procederase ao balizado ou sinalizacin da zona verde co obxecto de evitar afeccins innecesarias sobre ela.

- Para a realizacin de poda das especies arbreas dbese ter en conta o dispostos no Regulamento de Montes, tendo que face-la correspondente comunicacin de poda ou solicitude de autorizacin, segundo o caso.

- Os restos vexetais que se produzan, debern ser xestionados correctamente prevalecendo sempre a sa valorizacin. No caso de depositalos no terreo, debern ser triturados e distribudos homoxeneamente, para permitir unha rpida incorporacin ao solo.

- Tdalas rbores e sementes a empregar reunirn as condicins suficientes de pureza, potencia xerminativa e ausencia de pragas e enfermidades que garanten o xito da revexetacin.

- Procederase ao rego regular, ao abonado mineral de reforzo anual e resementeira das superficies nas que aparezan calvas e/ou avultamentos ata que se asegure a viabilidade da revexetacin.

- Estableceranse as medidas correctoras necesarias co fin de minimiza-la contaminacin luminosa.

- Establecern medidas encamiadas ao mantemento das infraestruturas locais existentes que sexan utilizadas na execucin do proxecto, procedndose reparacin dos estragos ou danos ocasionados nelas, de se-lo caso.

Artigo 45.- Cautelas durante as obras de urbanizacin para a proteccin do patrimonio

Consonte aos resultados dos traballos previos de prospeccin arqueolxica no mbito do Plan de sectorizacin, determnase a necesidade de realizar un control arqueolxico ao inicio das obras de urbanizacin. Dito control iniciarase nunha primeira fase de limpeza da vexetacin existente e continuarase durante os movementos de terra.

Os traballos de control arqueolxico realizaranse para todo o mbito da actuacin por tcnico arquelogo autorizado pola Direccin Xeral de Patrimonio.

En caso de atopar restos arqueolxicos, deteranse as obras de urbanizacin ata que a administracin competente, unha vez posta en coecemento, determine sobre a necesidade ou non de conservacin do elemento.

No caso de ser necesaria a conservacin dun suposto xcigo, procederase modificacin puntual do Plan de sectorizacin ao obxecto de modifica-la ordenacin do mbito segundo os criterios de proteccin e conservacin.

   
  6.7.- NORMAS DE PARCELACIN  
 

Artigo 46.- Xeneralidades

Entndese por parcelacin a subdivisin simultnea o sucesiva de parcelas, o a agrupacin das mesmas previstas na ordenacin do Plan

Toda agrupacin o segregacin das parcelas citadas anteriormente debern:

- Respecta-la estrutura urbanstica que fixa o Plan

- Facer posible as acometidas dos demais servizos urbansticos.

- Desear parcelas edificables de acordo coa normativa do Plan

Toda parcelacin estar sometida a previa licenza municipal.

Artigo 47.- Agrupacin de parcelas

Permtese agrupar parcelas para formar outras de maiores dimensins.

As parcelas resultantes estarn suxeitas, en todo caso, s prescricins que as Ordenanzas Particulares sinalan.

Artigo 48.- Segregacin de parcelas. Parcela mnima

Poderanse dividir parcelas para formar outras de menor tamao, sempre que cumpran os seguintes requisitos:

- As parcelas resultantes non sern menores da mnima establecida para cada zona nas ordenanzas particulares.

- Cada unha das novas parcelas cumprir cos parmetros reguladores da ordenacin establecida nos Proxectos de Compensacin e Reparcelacin.

- Reslvese adecuadamente a dotacin de tdolos servizos existentes para cada unha das parcelas resultantes.

- Se con motivo da subdivisin de parcelas fora preciso realizar obras de urbanizacin, estas executaranse con cargo ao titular da parcela orixinaria.

- A esixencia de prazas de aparcamento privadas repartirase proporcionalmente edificabilidade de cada parcela.

- A nova parcelacin, as mesmo, ser obxecto de licenza municipal.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios