Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Mio - ORDENANZA FISCAL N 13, REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS.

Publicación provisional : 29-10-2005 BOP N 248 -- Publicación definitiva : 22-12-2005 BOP N 291
Aplicable desde 01-07-2011

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e natureza.
 - Articulo 2. Hecho imponible
 - Artigo 3.- Suxeito pasivo
 - Artigo 4.- Responsables.
 - Artigo 5.- Exencins subxetivas.
 - Articulo 6. Cuota Tributaria
 - Artigo 7.- Tarifa.
 - Artculo 8 .- Bonificaciones de la cuota
 - Artculo 9 .- Devengo
 - Artigo 10.- Declaracin de ingreso.
 - Artigo 11.- Infraccins e sancins.
 - DISPOSICION FINAL
   
  Artigo 1.- Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este concello establece a exaccin da taxa por expedicin de documentos administrativos, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, das que as normas atenden previsto no artigo 57 do Real decreto lexislativo 2/2004.

   
  Articulo 2. Hecho imponible  
 

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administracin o las Autoridades Municipales.

2. A estos efectos, se entender tramitada a instancia de parte cualquier documentacin administrativa que hay provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.

3. No estar sujeta a esta Tasa la tramitacin de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, as como las consultas tributarias, los expedientes de devolucin de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra resoluciones municipales de cualquier ndole y los relativos a la prestacin de servicios o realizacin de actividades de competencia municipal y a la utilizacin privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio pblico municipal que estn grabados por otra Tasa Municipal o por los que se exija un precio pblico por este Ayuntamiento.

   
  Artigo 3.- Suxeito pasivo  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as personas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen ou en interese das cales redunde a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Artigo 4.- Responsables.  
 

4.1 Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as personas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

4.2 Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xera, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.- Exencins subxetivas.  
 

Tern unha exencin subxetiva aqueles contribuntes que acrediten a sa falta de capacidade econmica para o pagamento da cota correspondente, segundo informe dos servicios sociais do concello de Mio respecto.

   
  Articulo 6. Cuota Tributaria  
 

1. La cuota tributaria se determinar por una cantidad fija sealada segn la naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la Tarifa que contiene el articulo siguiente.

   
  Artigo 7.- Tarifa.   redacciones
 

A tarifa a que se refire o artigo anterior estructrase da maneira seguinte:

1. DOCUMENTOS RELATIVOS A URBANISMO

- Certificacins calificacins urbansticas: 20 euros

- Expedientes acreditativos da antigedade das edificacins: 35 euros

- Expedientes sobre incoacin ou non de expediente de reposicin da legalidade ou sancionador:

-Si hai expediente de solicitude de licenza: 35 euros

-Si non hai expediente de solicitude de licenza:

-Ata 100 m2 de superficie: 600 euros

-De 101 a 150 m2 de superficie: 750 euros

-DE mais de 150 m2 de superficie: 900 euros

-Expedientes de ruina de edificacins: 150 euros

- Informes urbansticos: 40 euros

-Outras certificacins urbansticas: 50 euros

2. OUTROS DOCUMENTOS

-Exemplar de ordenanzas fiscais: 24 euros

-Exemplar de orzamentos municipais: 60 euros

-Bastanteo de poderes: 12 euros

-Expedientes de celebracin de vodas civiles:

-Si algn dos contraentes vecio do municipio: 50 euros

-Si ningn dos contraentes vecio: 100 euros

-Inscripcin no libro Rexistro de parellas de feito: 12 euros

-Certificacins de empadronamento do padrn vixente: 2 euros

-Certificacins de empadronameento de padrns anteriores: 4 euros

-Certificacins de acordos municipais.

-Do ano en curso: 10 euros

-De anos anteriores: 12 euros

-Informes da polica local relativos a accidentes de circulacin: 30 euros

-Outros informes da polica local: 12 euros

-Outros informes non comprendidos nos apartados anteriores: 3 euros

-Outros certificados non comprendidos en apartados anteriores:

-Se necesitan informe tcnico: 12 euros

-Se non necesitan informe tcnico: 3 euros

-Cambio de titularidade de licenzas de apertura de establecementos: 250 euros

3. PLANOS, FOTOCOPIAS E DOCUMENTOS TECNICOS.

-Por cada documento que se expida en fotocopia:

-Por cada folio tamao A4: 0,10 euros

-Por cada folio A3: 0,20 euros

-Por cada folio tamao maior de A3: 0,50 euros

-Por cada copia de planos do planeamento municipal, ou obrantes nos expedientes de licenzas de obras:

-Por cada folio tamao A4: 1 euros

-Por cada folio tamao A3: 2 euros

-Por cada folio tamao A2: 5 euros

-Por folio tamao A1: 12 euros

-Por folio tamao A0: 24 euros

-Polas compulsas de documentos:

-Primeira compulsa: 1,20 euros

-Segunda e seguintes: 0,30 euros/cada unha.

-Compulsa de documentos esixidos para a obtencin de prestacin dos servicios sociais municipais, ou de axuda s familias por fillos cursando estudios (bolsas de estudios), por folio: 0 euros

-Planos dixitalizados editados en serie (CD): 90 euros

-Por cada contrato administrativo: 0,50 % do orzamento de licitacin cun mnimo de 12 euros e un mximo de 151 euros.

4. DOCUMENTACIN CATASTRAL.

-Copia da cartografa en papel:

-Copias en A4: 1 euros

-Copias en A3: 2 euros

-Expedicin de copias de informacin non grfica de expedientes: 0,30 euros/folio.

-Informes catastrais sobre bens urbanos/rsticos: 4 euros

-Certificacins catastrales:

-Certificacins catastrales literais, bens urbanos: 4 euros documento + 4 euros bien inmueble

-Certificacions catastrales literales, bens rsticos: 4 euros documento+ 4 euros parcela

-Certificacions catastrales descriptivas e grficas referidas unicamente a unha unidade urbana ou unha parcela rstica: 15,50 euros

Cando as certificacins descriptivas e grficas incorporen , a peticin do interesado, datos de outros inmobles (como por exemplo lindeiros), a conta incrementarase en e 4,00 euros por cada inmoble.

   
  Artculo 8 .- Bonificaciones de la cuota   redacciones
 

No se conceder bonificacin alguna de los importes de las cuotas tributarias sealadas en la Tarifa de esta Tasa.

   
  Artculo 9 .- Devengo  
 

1. Se devenga la Tasa y nace la obligacin de contribuir cuando se presente la solicitud que inicia la tramitacin de los documentos y expedientes sujetos al tributo.

   
  Artigo 10.- Declaracin de ingreso.  
 

10.2 Os escritos recibidos polso conductos a que fai referencia o artigo 38 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, reguladora do rxime xurdico das administracins pblicas e procedemento administrativo comn, que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisionalmente, pero non poder drselles curso sen que subsanen a deficiencia, para esta finalidade requerirase interesado para que, no prazo de 10 das abone as cotas correspondentes, co apercibimento de que, transcorrido dito prazo sen efectua-lo, teranse os escritos por non presentados e ser arquivada a solicitude.

   
  Artigo 11.- Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e sa normativa de desenvolvemento.

   
  DISPOSICION FINAL   redacciones
 

A presente ordenanza foi aprobada polo Pleno da Corporacin e entrou en vigor o un de xaneiro de mil novecentos noventa e cinco.

Foi modificada por acordo plenario de vinteoito de outubro de mil novecentos noventa e oito.

A presente modificacin foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 17 de outono de 2005, entrando en vigor, logo da sa publicacin no BOP, o 1 de xaneiro de 2006, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

O presente acordo entrar en vigor unha vez publicado no Boletn Oficial da Provincia, continuando a sa vixencia ata que se acorde a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios