Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Irixoa - ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TRFICO, CIRCULACIN DE VEHCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIARIA

Publicación provisional : 08-09-2011 BOP N 179 -- Publicación definitiva : 04-11-2011 BOP N 210
Aplicable desde 04-11-2011

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - TTULO PRELIMINAR: OBXECTO E MBITO DE APLICACIN
 - TTULO PRIMEIRO: SINALIZACIN
 - TTULO SEGUNDO: DAS ACTIVIDADES NA VA PBLICA
 - CAPTULO PRIMEIRO: OBRAS
 - CAPTULO SEGUNDO: OBSTCULOS NA VA PBLICA
 - CAPTULO TERCEIRO: CARGA E DESCARGA
 - TTULO TERCEIRO: UTILIZACIN PRIVATIVA DA VA PBLICA
 - CAPTULO PRIMEIRO: DAS AUTORIZACINS PARA ENTRADA E SADA DE VEHCULOS (VAOS)
 - CAPTULO SEGUNDO: DAS RESERVAS DE ESPAZO EN VA PBLICA
 - TTULO QUINTO: DA RESPONSABILIDADE
 - TTULO SEXTO: PROCEDEMENTO SANCIONADOR
 - ANEXO I: CADRO DE INFRACCINS E SANCINS
 - ANEXO II: SINALIZACINS CONCRETAS ESTABLECIDAS
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

As entidades locais gozan de autonoma para a xestin dos intereses que lles son propios. A Lei reguladora das bases de rxime local e o seu texto refundido establecen que a ordenacin do trfico de vehculos e persoas nas vas urbanas ser competencia das entidades locais, as cales a exercen dentro do lmite establecido pola lexislacin do Estado e das Comunidades Autnomas. A manifestacin desta competencia, en materia de circulacin, reflctese na elaboracin dunha ordenanza que regule os aspectos relacionados con ela dentro do municipio. O feito da circulacin viaria hoxe en da consubstancial ao ser humano, sendo a actividade que mis se prodiga e a que mis vincula a poboacin xa sexa na sa faceta condutora ou meramente peonil, razn pola que require unha normativa concreta e adecuada s sas especiais circunstancias. A capacidade normativa das administracins locais debe enfocarse cara regulacin das facetas especficas que constiten a idiosincrasia do municipio, atendendo variedade e pluralidade do seu tecido social, co fin de mellorar a calidade de vida dos seus cidadns. Este concello regula mediante a presente ordenanza diversas cuestins en materia de trfico co fin de exercer as competencias atribudas aos municipios polo artigo 7 do Real decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, polo que se aproba o texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, pola normativa concordante e complementar as a lexislacin estatal e autonmica neste mbito.

   
  TTULO PRELIMINAR: OBXECTO E MBITO DE APLICACIN  
 

Artigo 1. Competencia

A presente ordenanza dtase no exercicio das competencias atribudas aos municipios en materia de ordenacin do trfico de persoas e vehculos nas vas urbanas pola Lei de bases do rxime local e a Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria.

Artigo 2. Obxecto

obxecto da presente ordenanza:

1) A regulacin dos usos das vas urbanas e travesas, de acordo coas frmulas de cooperacin ou delegacin con outras administracins, facendo compatible a equitativa distribucin dos aparcadoiros entre todos os usuarios; compatibilizar a necesaria fluidez do trfico rodado e co uso peonil das ras, as como fomentar a seguridade viaria e a prevencin de accidentes.

2) Establecer os importes das sancins pecuniarias correspondentes s distintas infraccins, respectando os lmites legais na normativa con rango de lei.

Artigo 3. mbito de aplicacin

1.As normas contidas nesta ordenanza obrigarn aos titulares e usuarios das vas e terreos pblicos urbanos e os interurbanos cuxa competencia fose cedida ao concello, que sexan aptos para a circulacin ou que, sen ter tal aptitude, sexan de uso comn e, en defecto doutras normas, aos titulares das vas e terreos privados que sexan utilizados por unha colectividade indeterminada de usuarios.

Mediante esta ordenanza reglase o uso das vas urbanas do termo municipal para a circulacin de persoas e vehculos e ser de obrigado cumprimento para todos aqueles que fan uso destas.

2. Entndese por usuarios da va a pens, condutores, ciclistas e calquera outra persoa que realice sobre a va ou a utilice para o desenvolvemento de actividades de natureza diversa, que precisarn para o seu exercicio de autorizacin municipal.

   
  TTULO PRIMEIRO: SINALIZACIN  
 

Artigo 4. Sinalizacin

1. A sinalizacin das vas urbanas correspndelle autoridade municipal. A Alcalda ou o Concellera delegada ordenarn a colocacin, retirada e substitucin dos sinais que en cada caso proceda, as como a autorizacin de sinais temporais por motivo de obras ou outras circunstancias.

2. Todos os usuarios das vas obxecto desta ordenanza estarn obrigados a obedecer os sinais da circulacin que establezan unha obrigacin ou unha prohibicin e a adaptar o seu comportamento mensaxe do resto dos sinais regulamentarios que se atopen nas vas polas que circulen.

Para estes efectos, cando o sinal impoa unha obrigacin de detencin, non poder renovar a sa marcha o condutor do vehculo as detido ata cumprir a finalidade que o sinal establece.

Artigo 5. Alteracin

1. A instalacin, retirada, traslado ou modificacin da sinalizacin requirir a previa autorizacin municipal. A autorizacin determinar a localizacin, modelo e dimensins dos sinais que se han implantar.

2. Prohbese modificar o contido dos sinais ou colocar sobre eles ou beira destes, placas, carteis, marquesias, anuncios, marcas ou outros obxectos que poidan inducir a confusin, reducir a sa visibilidade ou eficacia, cegar os usuarios da va ou distraer a sa atencin.

3. O concello retirar inmediatamente toda aquela sinalizacin que non estea debidamente autorizada ou non cumpra as normas en vigor, e isto tanto no concernente aos sinais non regulamentarios coma se incorrecta a forma, colocacin ou deseo do sinal.

Artigo 6. Sinalizacin de entradas nos ncleos

1. Os sinais de trfico preceptivos instalados nas entradas dos ncleos de poboacin, rexern para todo o ncleo, salvo sinalizacin especfica para un tramo de ra ou zona.

2. Os sinais instalados nas entradas das zonas peons e demais reas de circulacin restrinxida ou de estacionamento limitado, rexen en xeral para a totalidade do viario interior do permetro.

Artigo 7. Orde de prioridade

1. A orde de prioridade entre os distintos tipos de sinais o seguinte:

1. Sinais e ordes dos axentes encargados da vixilancia do trfico.

2. Sinalizacin circunstancial que modifique o rxime de utilizacin normal da va pblica.

3. Semforos.

4. Sinais verticais de circulacin.

5. Marcas viarias.

2. No caso de que as prescricins indicadas por diferentes sinais parezan estar en contradicin entre si, prevalecer a prioritaria, segundo a orde a que se refire o apartado anterior, ou a mis restritiva se se tratar de sinais do mesmo tipo.

Artigo 8. Modificacin temporal

A autoridade municipal, en casos de emerxencia ou ben pola celebracin de actos deportivos, culturais ou de calquera outra natureza, susceptibles de producir grandes concentracins de persoas ou vehculos, poder modificar temporalmente a ordenacin do trfico existente e adoptar, no seu caso, todas as medidas preventivas necesarias para garantir a seguridade das persoas e vehculos e unha maior fluidez na circulacin.

   
  TTULO SEGUNDO: DAS ACTIVIDADES NA VA PBLICA  
 

   
  CAPTULO PRIMEIRO: OBRAS  
 

Artigo 9. Dos colectores e da carga e descarga en obras

1.Nas obras de construcin ou remodelacin de edificacins, o concello poder autorizar:

a) Vaos provisionais, a condicin de que se dispoa dun espazo no interior do soar ou inmoble, susceptible de ser utilizado para realizar labores de carga e descarga.

b) Reservas de espazo provisionais na va pblica, cando carezan de espazos interiores suficientes, para realizar actividades de carga e descarga ou colocacin de colectores para materiais de construcin ou retirada de cascallos e similares.

2.A colocacin de colectores por obras na va pblica, requirir autorizacin previa do concello. A colocacin destes realizarase de acordo coas condicins que estableza o documento de autorizacin.

3.Cando por razns de interese pblico se deban realizar obras, operacins de limpeza ou acontecementos de ndole diversa, limitarase o uso ou goce da licenza ou autorizacin concedida, cando as se requira.

   
  CAPTULO SEGUNDO: OBSTCULOS NA VA PBLICA  
 

Artigo 10. Elementos mbiles e fixos

1.Queda prohibida a colocacin de elementos mbiles ou fixos na va pblica, entre outros, postes, morrns, arcos, soportes para colocar testos ou similares, calquera que sexa a sa finalidade, sen obter a previa autorizacin municipal.

2.A ocupacin da va pblica por colectores de lixo, de limpeza viaria ou de reciclaxe, entre outros, realizarase naqueles puntos determinados pola autoridade municipal, procurndose a sa colocacin nas zonas non destinadas a circulacin de vehculos ou viandantes, as como tampouco en pasos de pens, nin naqueles espazos reservados para o servizo de determinados usuarios. Cando se considere conveniente pola autoridade competente, cercarase o lugar de colocacin mediante elementos fixos, que eviten sexa alterada a sa localizacin.

3.Queda prohibido cambiar de localizacin os colectores, ciclomotores ou motocicletas, co obxecto de aparcar vehculos no lugar destes.

4.Non podern colocarse obstculos sobre a va pblica para reservarse o uso desta.

Artigo 11. Retirada de obstculos

1.A autoridade municipal poder ordenar a retirada de obstculos na va pblica cando:

a) Non se obtivese a correspondente autorizacin.

b) Entraen perigo para os usuarios da va.

c) A sa colocacin devea inxustificada.

d) Transcorrera o tempo autorizado ou non se cumpriran as condicins fixadas na autorizacin.

e) Estmese conveniente atendendo ao interese xeral.

2. Os seus responsables virn obrigados retirada dos obstculos colocados cando as sexan debidamente requiridos para iso e, de non facelo no prazo concedido, sern desmontados polos servizos municipais, repercutindo conta daqueles os gastos que se produciron.

   
  CAPTULO TERCEIRO: CARGA E DESCARGA  
 

Artigo 12. Carga e descarga

1. A autoridade municipal poder establecer e sinalizar zonas para a realizacin das operacins de carga e descarga. En tal suposto, queda prohibido efectuar as devanditas operacins dentro dun radio de accin de cincuenta metros a partir da zona reservada.

2. Poder facer uso das reservas de estacionamento para carga e descarga calquera vehculo, sempre que estea destinado ao transporte de mercadoras ou que, sen estalo, o condutor permaneza no seu interior, que estea a realizar operacins de carga e descarga, mentres duren as operacins e sen superar o tempo mximo de trinta minutos.

3. O concello, atendendo a circunstancias de situacin, proximidade a zonas de estacionamento regulado e con limitacin temporal, ou frecuencia de uso, poder establecer regulacins especficas para a realizacin de operacins de carga e descarga.

4. A carga e descarga en situacins ou para servizos especiais (amoblamento, mudanzas, operacins espordicas e excepcionais) que afecte circulacin ou ao estacionamento, deber ser obxecto de autorizacin polo concello, na que, unha vez concedida, farase constar lugar, data e horario autorizado, as como as precaucins que se han adoptar. Como requisito previo poder ser esixida a exaccin das taxas determinadas na correspondente ordenanza fiscal.

5. Nas autorizacins de reserva da va pblica para carga e descarga que se concedan farase constar a finalidade, situacin, extensin, datas e horarios as como a masa mxima autorizada (MMA) dos vehculos.

Artigo 13. Vehculos dedicados

1. Os labores de carga e descarga realizaranse en vehculos dedicados ao transporte de mercadoras, ou aqueles que estean debidamente autorizados para iso, dentro das zonas reservadas para ese efecto e durante o horario establecido e reflectido nas sinalizacins correspondentes.

2. O peso dos vehculos de transporte que realicen operacins de carga e descarga axustaranse ao disposto pola vixente ordenanza. No entanto, a Alcalda poder limitar en funcin da capacidade de determinadas vas.

Artigo 14. Cartn de carga e descarga

1. O concello poder habilitar un cartn para vehculos autorizados ao transporte que polas sas caractersticas (menos de 2.000 Kg.) non tean posibilidade de obter o cartn correspondente. Os vehculos habern de ter caractersticas comerciais e/ou de transporte mixto, de dous asentos. A sa actividade, en todo ou en parte, ter que desenvolverse no termo municipal.

2. Para conceder o cartn mencionado no apartado anterior debern achegarse os seguintes documentos:

1) Alta no imposto sobre actividades econmicas, se non figurase no censo municipal do imposto.

2) Permiso de circulacin do vehculo.

3) Inspeccin tcnica do vehculo (ITV) en vigor.

4) Carta de pago do imposto sobre vehculos de traccin mecnica, se se aboa noutro municipio.

5) Seguro en vigor do vehculo.

Artigo 15. Manobra de carga e descarga

1. A carga e descarga de mercadoras realizarase preferentemente no interior dos locais comerciais e industriais, sempre que renan as condicins adecuadas, cando as caractersticas de acceso dos viarios o permita. Cando isto non sexa posible, realizarase nas zonas da va pblica reservadas para este fin, dentro do horario reflectido na sinalizacin correspondente.

2. A carga e descarga na va pblica fra das zonas reservadas unicamente permitirase nos das, horas e lugares que autoricen especialmente o concello.

3. Queda expresamente prohibida a carga e descarga nos lugares e supostos seguintes:

a)Na va pblica, cando exista lugar habilitado para iso dentro dos establecementos.

b)Superando o tempo mximo autorizado.

c)Depositando mercadoras nas vas, beirarras, beiravas e zonas peons.

d)Fra do horario habilitado pola autoridade municipal para tal fin.

e)Dentro dun radio de accin de cincuenta metros a partir dunha zona sinalizada para a realizacin das operacins de carga e descarga.

Artigo 16. Disposicins sobre carga e descarga

A Alcalda poder ditar disposicins que regulen as seguintes materias:

a) Delimitacin e sinalizacin das zonas de carga e descarga.

b) Restricins de peso e dimensins dos vehculos para determinadas vas.

c) Horario permitido para realizar as operacins de carga e descarga, en relacin coa problemtica propia das diferentes vas e lugares.

d) Servizos especiais para realizar operacins de carga e descarga, con expresin de das, horas e lugares.

e) Autorizacins especiais para:

1)Camins de 12,5 toneladas ou mis.

2)Vehculos que transporten mercadoras perigosas.

3)Outras.

Artigo 17. Vehculos pesados

Os camins de transporte superior a 12,5 toneladas podern cargar e descargar exclusivamente en:

a) Intercambiadores de mercadoras ou lugar destinado polo concello para iso.

b) No interior de locais comerciais e industriais, sempre que renan as condicins adecuadas, e utilizando traxectos previamente autorizados pola autoridade municipal.

Precisarase autorizacin especial para aqueles casos especficos nos que non poidan acollerse ao anterior.

Artigo 18. Material descargado

As mercadoras, os materiais ou as cousas que sexan obxecto da carga e descarga non se deixarn na va pblica, senn que se trasladarn directamente do inmoble ao vehculo ou viceversa, salvo en casos excepcionais que debern ser expresamente autorizados e contar coa preceptiva licenza para a ocupacin da va pblica, atendendo en todo caso s condicins que determina a presente ordenanza sobre realizacin e balizamento de obras na va pblica.

Artigo 19. Precaucins

As operacins de carga e descarga tern que realizarse coas debidas precaucins para evitar rudos innecesarios e coa obrigacin de deixar limpa a va pblica.

As carretillas de carga utilizadas para a distribucin da carga aos establecementos debern dispor de rodas de material que evite os danos no pavimento.

Artigo 20. Execucin

As mercadoras cargaranse e descargaranse polo lado do vehculo mis prximo beirarra, utilizando os medios necesarios e persoal suficiente para axilizar a operacin, procurando non dificultar a circulacin, tanto de pens como de vehculos.

No caso de existir perigo para pens ou vehculos mentres se realice a carga e descarga, deberase sinalizar debidamente.

Artigo 21. Prohibicin

Non podern permanecer estacionados nas zonas habilitadas para carga e descarga vehculos que non estean a realizar a dita actividade.

Artigo 22. Tempo mximo

As operacins de carga e descarga debern efectuarse con persoal suficiente para terminalas o mis rapidamente posible, sendo o lmite de tempo autorizado para cada operacin, con carcter xeral, de trinta minutos. Excepcionalmente a autoridadde municipal poder autorizar un perodo maior de tempo, previa solicitude debidamente xustificada e para unha operacin en concreto.

Artigo 23. Exhibicin de hora de inicio

1. Para facilitar o control do tempo mximo na realizacin de cada operacin de carga e descarga que se estableza segundo o disposto no artigo anterior, ser obrigatoria a exhibicin da hora de inicio da operacin, que se colocar no parabrisas de tal forma que quede totalmente visible. Para ese efecto, o concello poder instalar mquinas expendedoras de tiques coa hora de inicio de estacionamento nas zonas de carga e descarga. No caso de non existir as ditas mquinas, a hora de inicio do aparcadoiro colocaraa o usuario.

2. Transcorrido o tempo autorizado de trinta minutos non poder estar estacionado en zona de carga e descarga ningn vehculo cerrado sen condutor que non realice operacins desta natureza. Considerarase para todos os efectos como non autorizado, podendo incluso ser retirado polo guindastre, con independencia das sancins que correspondan.

   
  TTULO TERCEIRO: UTILIZACIN PRIVATIVA DA VA PBLICA  
 

   
  CAPTULO PRIMEIRO: DAS AUTORIZACINS PARA ENTRADA E SADA DE VEHCULOS (VAOS)  
 

Artigo 24. Vaos

1.Est suxeito a autorizacin municipal o acceso de vehculos ao interior de inmobles cando sexa necesario cruzar beirarras ou outros bens de dominio e uso pblico ou que supoa un uso privativo ou unha especial restricin do uso que corresponda a todos os cidadns respecto de todos estes bens ou impida o estacionamento ou parada doutros vehculos na fronte polo que se realiza o acceso.

2.Queda prohibida a sada de vehculos en chafrns dos edificios, debendo gardar unha distancia mnima de cinco metros esquina mis prxima.

3. obrigatorio dispor de cinco metros como mnimo nun plano horizontal dentro do local e antes de sar ao exterior na lia de fachada, salvo excepcins xustificadas.

4.As portas de garaxe non excedern na sa apertura a lia de fachada.

Artigo 25. Obrigacins do titular do vao

Ao titular do vao ou comunidade de propietarios correspondente, seranlle de aplicacin as seguintes obrigacins:

a) A limpeza dos accesos ao inmoble de graxa, aceites ou outros elementos producidos como consecuencia da entrada e sada de vehculos.

b) Colocar os sinais de vao permanente en zona visible da porta de entrada ou sada do inmoble.

c) adquisicin dos sinais de vao aprobadas polo concello.

d) A aboar os gastos que ocasione a sinalizacin, as como as obras necesarias, nos termos que establece o artigo 29 e demais conexos da presente ordenanza.

Artigo 26. Autorizacin

1. A autorizacin de entrada e sada de vehculos ser concedida pola Xunta de Goberno, a peticin de interesado e con proposta dos servizos municipais correspondentes.

2. A autorizacin de entrada e sada de vehculos poder ser solicitada polos propietarios e os posuidores lextimos dos inmobles aos que se haxa de permitir o acceso, as como polos promotores ou contratistas no suposto de obras.

Artigo 27. Documentacin

O expediente de concesin de autorizacin de entrada e sada de vehculos poder iniciarse de oficio ou previa peticin dos interesados que haber de acompaarse da seguinte documentacin:

1)Plano de situacin a escala 1:2.000 da cartografa municipal.

2)Plano da fachada do inmoble con anotacins expresas da entrada solicitada a escala 1:50.

3)Plano de planta e nmero de prazas existentes por planta.

4)Fotografa da fachada do inmoble.

5)Licenza de obras e primeira ocupacin cando neles conste expresamente zona ou reserva de aparcadoiro.

6)Licenza de habilitacin do local para garaxe (cando requira obra).

7)Licenza de modificacin de uso (cando non requira obra).

8)Licenza de apertura:

a) Cando nela consta expresamente zona de aparcadoiro.

b) Cando, anda que non conste expresamente, se outorgue para o desenvolvemento de actividade de taller de reparacin de vehculos, de venda ou aluguer ou exposicin de vehculos, lavado e engraxe de vehculos, inspeccin de vehculos, estacins de servizo ou outras similares que precisen o acceso de vehculos ao interior do inmoble para o desenvolvemento normal da sa actividade, tales como centros hospitalarios, ambulancias, centros de peritacin de danos, etc.

Artigo 28. Tipos de vaos

1. As autorizacins para entradas e sadas de vehculos poden ser dos seguintes tipos:

1) Permanentes:

a)Garaxes privados ou de comunidades de propietarios con mis de tres vehculos e unha superficie mnima de 60 m2.

b)Garaxe pblico con capacidade superior a dez prazas e talleres con cabida superior a dez vehculos, a condicin de que acrediten que prestan servizos permanentes de urxencia.

c)Garaxes destinados a vivenda unifamiliar.

d)Edificios ou instalacins de equipamentos comunitarios de carcter sanitario, hospitais e ambulatorios.

e)Gasolineiras, estacins de servizo, venda de carburantes.

f)Aparcadoiros de promocin pblica.

g)Edificios destinados a organismos oficiais, cando a natureza deste o esixe.

2) Laborais:

a)Talleres con capacidade inferior a dez vehculos ou que anda tendo unha capacidade superior, non xustifiquen que prestan servizo permanente de urxencia.

b)Obras de construcin, derriba, reforma e reparacin de edificios.

c)Almacns de actividades comerciais.

d)Concesionarios de autombiles, compravenda de vehculos usados e aluguer sen condutor.

e)Outras actividades de caractersticas anlogas.

O horario laboral, establcese con carcter xeral de 8:00 a 20:30 horas, con excepcin de domingos e festivos.

3) Nocturnas:

a)Garaxes destinados a comunidades de propietarios ou propietarios individuais nos que a capacidade do local sexa inferior a catro vehculos.

b)Garaxes de comunidade con capacidade do local superior a dez vehculos nos casos en que esta modalidade de autorizacin sexa solicitada.

O horario en que se autorizarn ser de 21:00 a 9:00 horas durante todos os das da semana.

2. O concello poder iniciar de oficio a concesin de vao naqueles casos en que coeza o exercicio dun particular do dereito que lle outorga unha licenza municipal para a actividade de garaxe, nese caso, comprobada a existencia do devandito acto administrativo e, previa notificacin ao titular da licenza, procederase ao seu outorgamento e alta nos padrns municipais afectados, momento a partir do cal o titular deber cumprir as obrigacins derivadas das ordenanzas substantiva e fiscal.

Artigo 29. Sinalizacin

1. As entradas e sadas de vehculos que se autoricen sinalizaranse e delimitarn simultaneamente con dous tipos de sinais:

a)Vertical: placa de prohibicin de estacionamento axustado ao modelo oficial, que ser facilitada polo concello previo aboamento das taxas correspondentes.

A placa deber instalarse en zona visible da porta de entrada ou sada do inmoble, preferentemente no lateral dereito ou na sa falta, na zona central superior da fachada da porta. Excepcionalmente, naqueles inmobles con accesos de longo percorrido, permitirase que se coloque en barra vertical.

b)Horizontal: franxa amarela de lonxitude correspondente do ancho da entrada, pintada no bordo ou na calzada xunto ao bordo.

Non se permitir en ningn caso colocar ramplas ocupando a calzada.

No caso de que o interesado necesite realizar algunha obra de adaptacin do vao deber pedir o correspondente permiso de obra.

2. Os gastos que ocasione a sinalizacin descrita no apartado anterior, as como as obras necesarias, sern por conta do solicitante, que vir obrigado a manter a sinalizacin tanto vertical como horizontal nas debidas condicins durante todo o perodo de vixencia da autorizacin.

Artigo 30. Responsabilidade polo uso

Os danos ocasionados en beirarras con motivo do uso especial que comporta a entrada e sada de vehculos con ocasin da autorizacin concedida sern responsabilidade dos titulares da devandita autorizacin, quen virn obrigados sa reparacin, a requirimento da autoridade municipal, dentro do prazo que para o efecto se outorgue. O incumprimento desta obrigacin dar lugar execucin forzosa nos termos regulados na Lei de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn

Artigo 31. Suspensin de autorizacin

O concello poder suspender temporalmente, por razns do trfico, obras en va pblica ou outras circunstancias extraordinarias, para os efectos da autorizacin de entrada e sada de vehculos.

Artigo 32. Revogacin

As autorizacins podern ser revogadas polo rgano que as ditou nos seguintes casos:

a) Por ser destinadas a fins distintas para as que foron outorgadas.

b)Por desaparecer as causas ou circunstancias que deron lugar ao seu outorgamento.

c)Por non aboar a cota anual correspondente.

d)Por incumprir as condicins relativas aos horarios ou carecer da sinalizacin adecuada.

e)Por causas motivadas relativas ao trfico ou circunstancias da va pblica.

A revogacin da autorizacin dar lugar obrigacin do seu titular de retirar a sinalizacin, reparar o bordo da beirarra ao seu estado inicial e entregar a placa identificativa no concello.

O expediente de revogacin iniciarase de oficio ou a instancia de parte.

Artigo 33. Baixa ou anulacin do vao

Cando se solicite a baixa ou anulacin da autorizacin de entrada de vehculos que via gozando por deixar de usar o local como aparcadoiro, deberase suprimir toda a sinalizacin indicativa da existencia da entrada, reparacin do bordo da beirarra ao estado inicial e entrega da placa nos servizos municipais correspondentes. Previa comprobacin do cumprimento destes requisitos polos servizos municipais correspondentes, concederase a baixa solicitada.

   
  CAPTULO SEGUNDO: DAS RESERVAS DE ESPAZO EN VA PBLICA  
 

Artigo 34. Concepto

1. Entndese por reserva de espazo en va pblica, a anotacin dunha determinada zona de estacionamento na calzada para un aproveitamento privativo por parte dos usuarios autorizados, o cal est suxeito ao previo pago dos dereitos determinados pola ordenanza fiscal correspondente.

2. As reservas de espazo en va pblica, podern ser permanentes ou de horario limitado, segundo o rxime aplicado aos vaos.

3. Os usuarios autorizados virn obrigados a colocar os cartns que para o efecto conceda a autoridade municipal, sobre o cadro de mandos dianteiro do vehculo, perfectamente visible na sa parte esquerda.

Artigo 35. Sinalizacin da reserva de espazo

A zona acoutada como reserva de espazo ser sinalizada mediante marcas amarelas en zig-zag e delimitada por cadanseus sinais verticais de prohibicin do estacionamento. Estas debern indicar se se trata de reserva permanente ou de reserva con horario limitado, sinalando neste caso os das e tramo horario reservado.

   
  TTULO QUINTO: DA RESPONSABILIDADE  
 

Artigo 36. Persoas responsables

1. Para os nicos efectos da determinacin da responsabilidade no mbito administrativo polas infraccins tipificadas na Lei de seguridade viaria, nas disposicins regulamentarias que a desenvolvan e na presente ordenanza, a responsabilidade das infraccins ao disposto recaer directamente no autor do feito en que consista a infraccin. No entanto:

a) O condutor dunha motocicleta, dun ciclomotor, dun vehculo de tres ou catro rodas non carrozados ou de calquera outro vehculo para o que se esixa o uso de casco por condutor e pasaxeiro ser responsable pola non utilizacin do casco de proteccin polo pasaxeiro, as como por transportar pasaxeiros que non conten coa idade mnima esixida.

As mesmo, o condutor do vehculo ser responsable pola non utilizacin dos sistemas de retencin infantil, coa excepcin prevista cando se trate de condutores profesionais.

b) Cando a autora dos feitos cometidos corresponda a un menor de dezaoito anos, respondern solidariamente con el os seus pais, titores, acolledores e gardadores legais ou de feito, por esta orde, en razn ao incumprimento da obrigacin imposta a estes que comporta un deber de previr a infraccin administrativa que se impute aos menores.

A responsabilidade solidaria quedar referida estritamente pecuniaria derivada da multa imposta.

c) Nos supostos en que non tea lugar a detencin do vehculo e este tivese designado un condutor habitual, a responsabilidade pola infraccin recaer neste, salvo no caso de que acreditase que era outro o condutor ou a subtraccin do vehculo.

d) Nos supostos en que non tea lugar a detencin do vehculo e este non tivese designado un condutor habitual, ser responsable o condutor identificado polo titular ou o arrendatario a longo prazo, de acordo coas obrigacins impostas na normativa.

e) Nas empresas de arrendamento de vehculos a curto prazo ser responsable o arrendatario do vehculo. No caso de que este manifestase non ser o condutor, ou fose persoa xurdica, corresponderanlle as obrigacins que para o titular establece a normativa. A mesma responsabilidade alcanzar aos titulares dos talleres mecnicos ou establecementos de compravenda de vehculos polas infraccins cometidas cos vehculos mentres estean al depositados.

f) O titular, ou o arrendatario a longo prazo, no caso de que constase no Rexistro de Vehculos, ser en todo caso responsable das infraccins relativas documentacin do vehculo, aos recoecementos peridicos e ao seu estado de conservacin, cando as deficiencias afecten s condicins de seguridade do vehculo.

g) O titular ou o arrendatario, no caso de que constase no Rexistro de Vehculos, ser responsable das infraccins por estacionamento, salvo nos supostos en que o vehculo designase un condutor habitual ou se indique un condutor responsable do feito.

2. O disposto no presente artigo entenderase para os nicos efectos da determinacin da responsabilidade no mbito administrativo polas infraccins tipificadas na presente lei.

   
  TTULO SEXTO: PROCEDEMENTO SANCIONADOR  
 

Artigo 37. rgano competente

1.Ser competencia da Alcalda a imposicin das sancins por infraccin s normas de circulacin cometidas en vas urbanas, as como os preceptos contidos na presente ordenanza, podendo delegar esta facultade de acordo coa lexislacin vixente.

Artigo 38. Valor probatorio das denuncias dos axentes

As denuncias formuladas polos axentes da autoridade encargados da vixilancia do trfico darn fe, salvo proba en contrario, dos feitos denunciados e da identidade de quen os cometeron, as como, no seu caso, da notificacin da denuncia, sen prexuzo do deber daqueles de achegar todos os elementos probatorios que sexan posibles sobre o feito denunciado.

Artigo 39. Procedemento administrativo

O procedemento administrativo para a imposicin de sancins por infraccin dos preceptos recollidos nesta ordenanza rexerase polo que respecto diso establece o texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, na sa redaccin dada por Lei 18/2009, do 23 de novembro, o Regulamento de procedemento sancionador en materia de trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, normativa que, no seu caso, o substita e normativa concordante.

Artigo 40. Alegacins, escritos e recursos

1. Ademais de nos rexistros, oficinas e dependencias previstos no apartado cuarto do artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, as alegacins, escritos e recursos que se deriven dos procedementos sancionadores en materia de trfico podern presentarse nos rexistros, oficinas e dependencias expresamente designados na correspondente denuncia ou resolucin sancionadora.

2. Cando se siga o procedemento sancionador abreviado establecido no artigo 80 do texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, na sa redaccin dada por Lei 18/2009, do 23 de novembro, por realizar o pago voluntario da multa xa sexa no acto de entrega da denuncia ou dentro do prazo de vinte das naturais contados desde o da seguinte ao da sa notificacin, terase por concludo o procedemento sancionador con, entre outras, as seguintes consecuencias:

a) Termina o procedemento sen necesidade de ditar resolucin expresa o da en que se realice o pago.

b) Esgtase a va administrativa sendo recorrible unicamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa.

c) O prazo para interpor o recurso contencioso-administrativo iniciarase no da seguinte a aquel en que tea lugar o pago.

d) A firmeza da sancin na va administrativa desde o momento do pago, producindo plenos efectos desde o da seguinte.

3. Contra as resolucins sancionadoras ditadas pola Alcalda ou, no seu caso, rgano en quen delegue, cando se siga o procedemento sancionador ordinario disposto no artigo 81 do texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, na sa redaccin dada pola Lei 18/2009, do 23 de novembro estarase ao establecido nos seguintes apartados, segundo dispn o artigo 82 da devandita norma:

a) A resolucin sancionadora por fin va administrativa e a sancin poderase executar desde o da seguinte a aquel en que se notifique ao interesado, producindo plenos efectos ou, no seu caso, unha vez transcorra o prazo de 30 das naturais.

b) Contra as resolucins sancionadoras, poder interporse recurso de reposicin, con carcter potestativo, no prazo dun mes contado desde o da seguinte ao da sa notificacin.

O recurso interporase ante o rgano que ditou a resolucin sancionadora, que ser o competente para resolvelo.

c) A interposicin do recurso de reposicin non suspender a execucin do acto impugnado nin a da sancin. No caso de que o recorrente solicite a suspensin da execucin, esta entenderase denegada transcorrido o prazo dun mes desde a solicitude sen que se resolvera.

d) Non se tern en conta na resolucin do recurso feitos, documentos e alegacins do recorrente que se puidesen achegar no procedemento orixinario.

e) O recurso de reposicin regulado neste artigo entenderase desestimado se non recae resolucin expresa no prazo dun mes, quedando expedita a va contencioso-administrativa.

4. Se o presunto infractor non formula alegacins nin paga con reducin no prazo de 20 das naturais, a denuncia correctamente notificada produce efecto de acto resolutorio do procedemento nos supostos establecidos polo artigo 81.5 LSV. A terminacin do procedemento pon fin va administrativa e a sancin poderase executar desde o da seguinte ao transcurso de trinta das naturais desde a notificacin da denuncia, polo que quedar aberta a va contencioso-administrativa.

Artigo 41. Prescricin e caducidade

1. O prazo de prescricin das infraccins dispostas nesta lei ser de tres meses para as infraccins leves e de seis meses para as infraccins graves e moi graves.

O prazo de prescricin comezar a contar a partir do mesmo da en que os feitos se cometesen.

2. A prescricin interrmpese por calquera actuacin administrativa da que tea coecemento o denunciado ou estea encamiada a pescudar a sa identidade ou domicilio e se practique con outras administracins, institucins ou organismos. Tamn se interrompe pola notificacin efectuada de acordo cos artigos 76, 77 e 78 da Lei 18/2009, do 23 de novembro.

O prazo de prescricin renovarase se o procedemento se paraliza durante mis dun mes por causa non imputable ao denunciado.

3. Se non se produciu a resolucin sancionadora transcorrido un ano desde a iniciacin do procedemento, producirase a sa caducidade e procederase ao arquivo das actuacins, a solicitude de calquera interesado ou de oficio polo rgano competente para ditar resolucin.

Cando a paralizacin do procedemento se producise a causa do coecemento dos feitos pola xurisdicin penal, o prazo de caducidade suspenderase e, unha vez adquira firmeza a resolucin xudicial, renovarase o cmputo do prazo de caducidade polo tempo que restaba no momento de acordar a suspensin.

4. O prazo de prescricin das sancins consistentes en multa pecuniaria ser de catro anos e, o das demais sancins, ser dun ano, computados desde o da seguinte a aquel en que adquira firmeza en va administrativa a sancin.

O cmputo e a interrupcin do prazo de prescricin do dereito da administracin para esixir o pago das sancins consistentes en multa pecuniaria rexeranse polo disposto na Lei xeral tributaria.

Artigo 42. Conta das multas

1. As infraccins que puidesen cometerse contra o disposto na presente ordenanza sern sancionadas coas multas dispostas na Lei de trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, na sa redaccin dada por Lei 18/2009, do 23 de novembro.

No anexo desta ordenanza recllense, de acordo coa dita norma, aquelas infraccins mis comns contra as principais normas en materia de trfico, cando sexan de competencia municipal:

Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria (LSV)

Regulamento xeral de circulacin (CIR)

A presente ordenanza (OMT)

As mesmo, recllese o importe das sancins que lle corresponde a estas.

2. Aquelas infraccins que non estn explicitamente previstas no cadro de infraccins e sancins mencionado no anterior apartado estean tipificadas na lexislacin sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria ou nas sas normas de desenvolvemento e resultasen de competencia municipal polo tipo de va en que se cometen e pola materia sobre a que versan, sern sancionadas pola autoridade municipal da seguinte forma, salvo que na citada normativa se indique expresamente outra cousa:

a)Infraccins leves: multa de 80 euros.

b)Infraccins graves: multa de 200 euros.

c)Infraccins moi graves: multa de 500 euros.

3.Naqueles supostos nos que o titular dun permiso ou licenza de conducin sexa sancionado en firme en va administrativa pola comisin dalgunha das infraccins que, de conformidade coa lexislacin vixente ao devandito efecto, leve aparellada a perda de puntos, comunicarase Xefatura Provincial de Trfico, rgano competente para a sa detraccin.

4.A competencia para impor a suspensin do permiso ou licenza de conducin ou de circulacin corresponde, en todo caso, ao xefe provincial de Trfico.

Artigo 43. Reducin e residencia

1. Notificada a denuncia, o denunciado poder realizar o pago voluntario da multa no acto da sa entrega ou dentro do prazo de vinte das naturais contados desde o da seguinte ao da sa notificacin cunha reducin do 50 por cento do importe da sancin de multa.

O pago voluntario coa devandita reducin implicar a renuncia a formular alegacins. No caso de que se formulen teranse por non presentadas. Terase por concludo o procedemento sancionador sen necesidade de ditar resolucin expresa o da en que se realice o pago.

Artigo 44 .Pago das multas

1. As multas que non se aboen durante o procedemento deberanse facer efectivas dentro dos quince das naturais seguintes data da firmeza da sancin.

2. Vencido o prazo de ingreso establecido no apartado anterior sen que se satisfixera a multa, a sa exaccin levarase a cabo polo procedemento de prema. Para ese efecto, ser ttulo executivo a providencia de constrinximento notificada ao debedor, expedida polo rgano competente da administracin xestora.

Artigo 45. Responsables subsidiarios do pago de multas

1. Os titulares dos vehculos cos que se cometeu unha infraccin sern responsables subsidiarios no caso de falta de pagamento da multa imposta ao condutor, salvo nos seguintes supostos:

a) Roubo, furto ou calquera outro uso no que quede acreditado que o vehculo foi utilizado en contra da sa vontade.

b) Cando o titular sexa unha empresa de aluguer sen condutor.

c) Cando o vehculo tea designado un arrendatario a longo prazo no momento de cometerse a infraccin. Neste caso, a responsabilidade recaer neste.

d) Cando o vehculo tea designado un condutor habitual no momento de cometerse a infraccin. Neste caso, a responsabilidade recaer neste.

2. A declaracin de responsabilidade subsidiaria e as sas consecuencias, includa a posibilidade de adoptar medidas cautelares, rexeranse polo disposto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e no Regulamento xeral de recadacin.

3. O responsable que satisfixera a multa ten dereito de reembolso contra o infractor pola totalidade do que satisfixera

   
  ANEXO I: CADRO DE INFRACCINS E SANCINS  
 

No presente anexo recllense aquelas infraccins mis comns contra o Real decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, polo que se aproba o texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, na sa redaccin dada pola Lei 18/2009, do 23 de novembro (LSV), contra o Real decreto 1428/2003, do 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de circulacin para a aplicacin e desenvolvemento do texto articulado (CIR) e contra a presente ordenanza (OMT), as como o importe das sancins que lle corresponde a estas.

NOMENCLATURA EMPREGADA:

ART: Artigo.

APART: Apartado do artigo.

OPC: Opcin dentro do apartado do artigo.

INF: Cualificacin da infraccin:

L: Leve

G: Grave

MG: Moi Grave

Norma

Art

Apart

Opc

Caso

LSV

OMT

Feito denunciado

Calif

Multa

Importe

reducido

Puntos

CIR

2

1

5A

Comportarse indebidamente na circulacin. (Detallar o comportamento e/ou o tipo de perigo causado.

L

80

40

0

CIR

3

1

5A

65

5

e

Conducir de forma manifestamente temeraria. (Detallar a conduta).

MG

500

250

6

CIR

3

1

5B

65

4

m

Conducir de forma neglixente creando risco para outros usuarios da va. (Detallar a conduta e o risco creado).

G

200

100

0

CIR

3

1

5C

65

4

m

Conducir sen a dilixencia, precaucin e non distracin necesarios para evitar todo dano propio ou alleo. (Detallar a conduta).

G

200

100

0

CIR

4

2

5A

65

4

n

Guindar, depositar ou abandoar sobre a va obxectos ou materias que fagan perigosa a libre circulacin, parada o u estacionamento ou deteriore aquela ou as sas instalacins (Detallar o obxecto ou materia que causa o perigo ou deterioro)

G

200

100

4

CIR

4

2

5B

Guindar, depositar ou abandoar sobre a va obxectos ou materias que poidan entorpecer a libre circulacin, parada o u estacionamento, (Detallar o obxecto ou materia que causa o entorpecemento)

L

80

40

0

CIR

4

3

5A

Instalar na va ou terreos algn aparato, instalacin ou construcin, anda que sexa con carcter provisional ou temporal, que poida entorpecer a circulacin (Detallar o aparato, instalacin ou construcin)

L

80

40

0

CIR

4

3

5B

Realizar rodaxes, enquisas ou ensaios, con ou sen carcter provisional, que poidan entorpecer a circulacin

L

80

40

0

CIR

5

1

5A

Non facer desaparecer o antes posible un obstculo ou perigo sobre a va por quen o creara. (Detallar o obstculo creado).

L

80

40

0

CIR

5

1

5B

Non adoptar as medidas necesarias para advertir aos demais usuarios a existencia dun obstculo ou perigo creado na va polo propio denunciado.

L

80

40

0

CIR

5

3

5A

Non sinalizar de forma eficaz o obstculo ou perigo creado. (Detallar a sinalizacin empregada ou a sa falta).

L

80

40

0

CIR

5

6

5A

Deter, parar ou estacionar un vehculo de servizo de urxencia, asistencia mecnica ou de conservacin de estradas en lugar distinto do fixado polos axentes da autoridade responsables do trfico .

L

80

40

0

CIR

6

1

5A

65

4

n

Guindar ou depositar na va ou nas sas inmediacins obxectos que poidan dar lugar producin de incendios.(Detallar o obxecto).

G

200

100

4

CIR

6

1

5B

65

4

n

Guindar va ou nas sas inmediacins calquera obxecto que poida producir accidentes de circulacin.

G

200

100

4

CIR

7

1

65

4

o

Non colaborar nas probas establecidas para a deteccin de emisins de rudos ou contaminantes, etc.

G

200

100

0

CIR

7

4

65

4

o

Producir fume con ocasin de queima de vertedoiros de lixo e residuos afectando va.

G

200

100

0

CIR

9

1

5A

Transportar no vehculo reseado un nmero de persoas superior ao das prazas autorizadas, sen que o exceso de ocupacin supere nun 50% as ditas prazas.

L

80

40

0

CIR

9

1

5B

65

4

u

Transportar no vehculo un nmero de persoas excedendo en mis dun 50% o mximo de prazas autorizadas, excludo o condutor.

G

200

100

0

CIR

10

1

5A

Transportar persoas en emprazamentos distintos aos destinados e acondicionados para elas no vehculo

L

80

40

0

CIR

10

2

5A

Viaxar persoas nun vehculo destinado ao transporte de mercadoras ou cousas no lugar reservado carga.

L

80

40

0

CIR

12

1

5A

Circular das persoas nun ciclo en condicins distintas s regulamentarias. (Detallar o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

12

2

5B

65

4

i

Circular con menores de 12 anos como pasaxeiro de motocicletas ou ciclomotores en condicins distintas s regulamentarias.

G

200

100

0

CIR

12

4

5A

Circular cunha motocicleta, vehculo de tres rodas, ciclomotor, ciclo ou bicicleta, arrastrando un remolque en condicins distintas s regulamentarias. (Detallar o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

14

1A

5A

65

4

r

Circular cun vehculo cuxa carga pode arrastrar, caer total ou parcialmente, desprazarse de maneira perigosa ou comprometer a estabilidade do vehculo, sen dispor dos accesorios que garanten a adecuada proteccin ou acondicionamento da carga transportada.

G

200

100

0

CIR

14

1C

5B

Circular cun vehculo cuxa carga produce po, rudo ou molestias aos demais usuarios.

L

80

40

CIR

14

1D

5C

Circular cun vehculo cuxa carga oculta os dispositivos de sinalizacin, iluminacin, placas de matrcula, etc.

L

80

40

0

CIR

14

2

5A

Circular cun vehculo sen cubrir total e eficazmente a carga transportada.

L

80

40

0

CIR

15

1

5A

Circular cun vehculo cuxa carga sobresae da proxeccin en planta nos termos regulamentariamente previstos.

L

80

40

0

CIR

15

5

5A

Circular cun vehculo transportando unha carga que sobresae da sa proxeccin en planta, sen adoptar as medidas precaucins para evitar todo dano ou perigo aos demais usuarios da va.

L

80

40

0

CIR

15

6

5A

Non sinalizar regulamentariamente a carga que sobresae lonxitudinalmente do vehculo.

L

80

40

0

CIR

15

6

5B

Circular cun vehculo, entre a posta e sada do sol ou baixo condicins meteorolxicas ou ambientais que dimunen sensiblemente a visibilidade, sen sinalizar a carga do xeito establecido regulamentariamente ( indicar as condicins existentes)

L

80

40

0

CIR

15

7

5A

Non sinalizar regulamentariamente a carga que sobresae lateralmente do glibo do vehculo.

L

80

40

0

CIR

16

5A

Realizar operacins de carga e descarga na va pblica, puidendo facelo fra da dita va,

L

80

40

CIR

18

1

5A

Conducir o vehculo sen manter a propia liberdade de movementos. (Detallar os feitos).

L

80

40

0

CIR

18

1

5B

Conducir o vehculo descrito sen manter o campo de visin necesario para a conducin. (Detallar os feitos).

L

80

40

0

CIR

18

1

5C

Conducir un vehculo sen manter a atencin permanente na conducin. (Detallar os feitos).

L

80

40

0

CIR

18

1

5D

Conducir un vehculo sen manter a posicin adecuada e que a mantean o resto de pasaxeiros (Detallar os feitos).

L

80

40

0

CIR

18

1

5E

Conducir un vehculo sen coidar a adecuada colocacin dalgn animal ou obxecto para que non interfira na conducin. (Detallar os feitos).

L

80

40

0

CIR

18

1

5F

65

4

f

Circular cun vehculo utilizando o condutor dispositivos que disminan a obrigatoria atencin permanente conducin. (Detallar o dispositivo).

G

200

100

3

CIR

18

2

5A

65

4

f

Conducir utilizando cascos ou auriculares conectados a aparatos reprodutores de sons.

G

200

100

3

CIR

18

2

5B

65

4

g

Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefona mbil, navegadores ou calquera outro sistema de comunicacin

G

200

100

3

CIR

19

1

5A

65

4

o

Conducir un vehculo cuxa superficie acristalada non lle permite ao seu condutor a visibilidade difana da va pola colocacin de lminas, adhesivos, cortinias, cristais tinxidos ou outros elementos non autorizados.

G

200

100

0

CIR

19

2

5A

65

4

o

Colocar nun vehculo vidros tintados ou coloreados non homologados

G

200

100

0

CIR

20

1

5A

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol en aire expirado superior a 0,25 mg/l, que a regulamentariamente establecida sobrepasando os 0,50 mg/l (para condutores en xeral, probas sempre con etilmetros homologados)

MG

500

250

6

CIR

20

1

5B

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol no sangue superior a 0,50 gramos por mil c.c., que a regulamentariamente establecida, sobrepasando 1,00 gr./l (para condutores en xeral).

MG

500

250

6

CIR

20

1

5C

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol en aire expirado superior a 0,15 mg/l, que a regulamentariamente establecida sobrepasando os 0,30 mg/l (para condutores profesionales, de servicio de urxencia, noveis, mercadoras perigosas ou transportes especiais)

MG

500

250

6

CIR

20

1

5D

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol no sangue superior a 0,30 gramos por 1000 c.c., que a regulamentariamente establecida sobrepasando os 0,60 gr./l (para condutores profesionais, de servicio de urxencia, noveis, mercadoras perigosas ou transportes especiais)

MG

500

250

6

CIR

20

1

5E

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol en aire expirado superior a 0,25 mg/l, que a regulamentariamente establecida (para condutores en xeral en probas con etilmetros homologados)

MG

500

250

4

CIR

20

1

5F

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol no sangue superior a 0,50 gramos por 1000 c.c., que a regulamentariamente establecida (para condutores en xeral).

MG

500

250

4

CIR

20

1

5G

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol en aire expirado superior a 0,15 mg/l, que a regulamentariamente establecida para condutores profesionais, de servicio de urxencia, noveis, mercadoras perigosas ou transportes especiais.

MG

500

250

4

CIR

20

1

5H

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol no sangue superior a 0,30 gramos por 1000 c.c., que a regulamentariamente establecida para condutores profesionais, de servicio de urxencia, noveis, mercadoras perigosas ou transportes especiais.

MG

500

250

4

CIR

21

1

5A

65

5

d

Negarse a someterse s probas de deteccin do grao de alcoholemia. (Detallar se presenta ou non sntomas evidentes de estar baixo a influencia do alcohol).

MG

500

250

6

CIR

21

1

5B

65

5

d

No someterse s probas de deteccin das posibles intoxicaccins por alcohol estando implicado nun accidente de circulacin.

MG

500

250

6

CIR

27

1

5A

65

5

c

Conducir baixo os efectos de estupefacientes, psicotrpicos, estimulantes e outras substancias similares. (Detallar as condicins e os sntomas do denunciado)

MG

500

250

6

CIR

28

1b

5A

65

5

d

Negarse a someterse s probas para a deteccin de estupefacientes, psicotrpicos e substancias similares. (Detallar se presenta ou non sntomas evidentes de estar baixo a influencia deste tipo de substancias).

MG

500

250

6

CIR

29

1

5A

65

4

c

Npn circular por unha va o mis preto posible ao bordo dereito da calzada deixando completamente libre a metade da clazada que corresponda aos que poidan circular no sentido contrario.

G

200

100

0

CIR

29

1

5B

65

4

c

Circular por unha va de dobre sentido de circulacin sen arrimarse o mis preto posible ao bordo dereito da calzada para manter a separacin lateral suficiente que permita cruzarse con seguridade con outro vehculo.

G

200

100

0

CIR

29

1

5C

65

4

c

Non circular pola va nun cambio de rasante ou curva de reducida visibilidade deixando completamente libre a metade da calzada que corresponda aos que poidan circular en sentido contrario

G

200

100

0

CIR

29

2

5A

65

5

f

Circular pola esquerda nunha va de dobre sentido da circulacin, en sentido contrario ao establecido sen estar realizando manobra de adiantamento.

MG

500

250

6

CIR

30

1

5A

65

4

c

Circular pola beirava, non existindo razns de emerxencia, cun vehculo autombil.

G

200

100

0

CIR

30

1

5B

65

4

c

Circular pola beirava, non existindo razns de emerxencia, cun vehculo especial con MMA superior a 3.500 kg

G

200

100

0

CIR

30

1A

5C

65

5

f

Circular polo carril da esquerda en sentido contrario ao estipulado, nunha calzada de dobre sentido de circulacin e dous carrs separados ou non por marcas viarias

MG

500

250

6

CIR

30

1B

5D

65

5

f

Circular polo carril situado mis esquerda en sentido contrario ao estipulado, nunha calzada de dobre sentido de circulacin e tres carrs separados por marcas viarias

MG

500

250

6

CIR

30

1B

5E

65

4

c

Utilizar o carril central dunha calzada con dobre sentido de circulacin e tres carrs separados por marcas lonxitudinais discontinuas, sen deberse a un adiantamento nin a un cambio de direccin esquerda

G

200

100

0

CIR

36

1

5A

65

4

c

Non circular pola beirava transitable da sa dereita, cun vehculo obrigado a facelo. (Detallar o tipo de vehculo).

G

200

100

0

CIR

36

2

5A

65

4

z

Circular en posicin paralela con vehculos prohibidos expresamente para isto.

G

200

100

0

CIR

37

1

5A

65

5

l

Circular sen autorizacin contravindo a ordenacin determinada pola autoridade competente por razns de fluidez ou seguridade do trfico

MG

500

250

0

CIR

37

1

5B

65

4

c

Circular por unha va cerrada ao trfico ou por un dos seus tramos, vulnerando a prohibicin total ou parcial de acceso ao devandito tramo ou va por parte da Autoridade competente, por razns de fluidez ou seguridade na circulacin.

G

200

100

0

CIR

37

1

5C

65

5

f

Circular en sentido contrario ao ordenado pola autoridade competente por razns de seguridade e fluidez no trfico.

MG

500

250

6

CIR

37

2

5A

Circular por unha va contravindo a restriccin ou limitacin da circulacin a determinados vehculos ordenada pola autoridade competente para evitar o entorpecemento da dita va e garantir a sa fluidez.

L

80

40

0

CIR

39

2

5A

65

5

f

Circular cun vehculo sometido a restricins de circulacin, en sentido contrario ao estipulado pola autoridade .

MG

500

250

6

CIR

39

4

5A

65

4

j

Circular contravindo as restricins temporais circulacin impostas polos axentes encargados da vixilancia do trfico para lograr unha maior fluidez e seguridade na circulacin.

G

200

100

4

CIR

39

5

5A

65

5

l

Circular co vehculo reseado dentro dos itinerarios e prazos obxecto de restricins impostas pola autoridade competente, carecendo da autorizacin especial correspondente.

MG

500

250

0

CIR

40

1

5A

65

4

e

Circular por un carril reversible sen levar acendida a luz de cruzamento regulamentario .

G

200

100

0

CIR

40

2

5A

65

5

f

Circular por un carril reversible en sentido contrario ao estipulado.

MG

500

250

6

CIR

41

1

5A

65

4

c

Circular por un carril habilitado para circular en sentido contrario ao habitual, cun vehculo non autorizado regulamentariamente.

G

200

100

0

CIR

41

1

5B

65

4

c

Circular en sentido contrario ao estipulado (Circular polo carril habilitado invadindo o contiguo en sentido contrario, ou circular por este invadindo o habilitado).

G

200

100

0

CIR

41

1

5C

65

4

c

Circular por un carril habilitado para circular en sentido contrario ao habitual, sen luz de cruzamento.

G

200

100

0

CIR

41

1

5D

65

4

c

Circular por un carril contiguo ao habilitado en sentido contrario ao habitual, sen levar acendida a luz de cruzamento .

G

200

100

0

CIR

41

1

5E

65

4

m

Desprazarse lateralmente a un carril contiguo destinado ao sentido normal de circulacin desde outro carril habilitado para a circulacin en sentido contrario ao habitual.

G

200

100

0

CIR

41

1

5F

65

4

m

Desprazarse lateralmente a un carril contiguo destinado ao sentido normal de circulacin desde outro carril habilitado para a circulacin ao sentido normal.

G

200

100

0

CIR

41

1

5G

65

4

c

Circular alterando os elementos de balizamento permanentes ou mbiles dun carril destinado ao uso contrario ao habitual.

G

200

100

0

CIR

42

1

5A

65

4

c

Circular por un carril adicional sen levar acendida a luz de cruzamento.

G

200

100

0

CIR

42

1

5B

65

4

m

Desprazarse lateralmente a un carril destinado ao sentido normal de circulacin desde un carril adicional, invadindo o sentido contrario.

G

200

100

0

CIR

42

1

5C

65

4

m

Desprazarse lateralmente desde un carril destinado ao sentido normal de circulacin a un carril adicional, invadindo o sentido contrario.

G

200

100

0

CIR

42

1

5D

65

5

f

Circular polo carril adicional en sentido contrario ao estipulado .

MG

500

250

6

CIR

42

1

5E

65

5

c

Circular polo carril adicional alterandos os elementos de balizamento.

G

200

100

0

CIR

43

1

5A

65

5

f

Circular en sentido contrario ao estipulado nunha va de dobre sentido de circulacin onde exista un refuxio, illa ou dispositivo de gua.

MG

500

250

6

CIR

43

2

5A

65

5

f

Circular por unha praza , glorieta ou encontro de vas, en sentido contrario ao estipulado .

MG

500

250

6

CIR

44

1

5A

65

5

f

Circular en sentido contrario ao estipulado en va dividida en mis dunha calzada

MG

500

250

6

CIR

46

1

5A

65

4

m

Circular cun vehculo sen moderar a velocidade e, no seu caso, sen deterse cando o esixen as circunstancias (debern indicarse sucintamente tales circunstancias: presencia de pens, ciclistas, etc)

G

200

100

0

CIR

49

1

5A

65

4

m

Circular a velocidade anormalmente reducida sen causa xustificada, entorpecendo a circulacin

G

200

100

0

CIR

53

1

5A

65

4

m

Reducir considerablemente a velocidade, sen advertrllelo previamente aos demais usuarios.

G

200

100

0

CIR

53

1

5B

65

4

m

Reducir bruscamente a velocidade con risco de colisin para os vehculos que o seguen.

G

200

100

0

CIR

54

1

5A

65

4

Circular detrs doutro vehculo sen deixar espazo libre para que lle permita deterse, sen colidir , en caso de freada brusca do que o precede.

G

200

100

4

CIR

54

2

5A

65

4

Circular detrs doutro vehculo sen sinalizar o propsito de adiantalo, cunha separacin que non permite sa vez ser adiantado con seguridade.

G

200

100

0

CIR

54

2

5C

65

4

Circular detrs doutro vehculo sen sinalar o seu propsito de adiantalo, mantendo unha separacin inferior a 50 metros. (Aplicable a vehculos e conxuntos de vehculos de lonxitude superior a 10 mts).

G

200

100

0

CIR

55

1

5A

65

5

g

Realizar unha proba competitiva ou deportiva na va sen autorizacin.

MG

500

250

0

CIR

55

1

5B

65

5

g

Realizar unha marcha ciclista na va pblica sen autorizacin.

MG

500

250

0

CIR

55

2

5A

65

5

g

Realizar unha carreira ou competicin entre vehculos sen autorizacin.

MG

500

250

6

CIR

56

1

5A

65

4

c

Non ceder o paso en interseccin, obrigando ao condutor doutro vehculo que circula con prioridade a frear ou manobrar bruscamente.

G

200

100

4

CIR

57

1

5A

65

4

c

Non cederlle o paso nunha interseccin a un vehculo que se aproxima pola sa dereita , obrigando ao seu condutor a manobrar bruscamente.

G

200

100

4

CIR

57

1B

5B

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso doutro vehculo que circula por ras.

G

200

100

4

CIR

57

1C

5C

65

4

c

Acceder a unha glorieta sen cederlle o paso a un vehculo que circula por ela.

G

200

100

4

CIR

58

1

5A

65

4

c

Non mostrar con suficiente antelacin, pola sa forma de circular e especialmente coa reducin paulatina de velocidade , que vai ceder o paso nunha interseccin.

G

200

100

0

CIR

59

1

5A

65

4

c

Entrar nunha interseccin quedando detido de forma que impida a circulacin transversal.

G

200

100

0

CIR

59

1

5B

65

4

c

Entrar nun paso para pens quedando detido de forma que impide a circulacin dos pens .

G

200

100

0

CIR

59

1

5C

65

4

c

Entrar nun paso de ciclistas, quedando detido de forma que impide a circulacin dos ciclistas.

G

200

100

0

CIR

59

2

5A

65

5

c

Ter detido o vehculo en intereseccin regulada por semforo, obstaculizando a circulacin e non sar o antes posible poidendo facelo.

G

200

100

0

CIR

60

1

5A

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso doutro vehculo que entrou primeiro nun tramo estreito non sinalizado para o efecto.

G

200

100

0

CIR

60

4

5A

65

4

c

Non colocarse detrs doutro vehculo que se encontre detido esperando para pasar, ante unha obra de reparacin da va, intentando superala sen seguir o vehculo que ten diante

G

200

100

0

CIR

60

5

5A

65

4

c

Non seguir as indicacins do persoal destinado a regular o trfico en tramos sinalizados en obras.

G

200

100

0

CIR

61

1

5A

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso nun estreitamento de calzada sinalizado para o efecto.

G

200

100

0

CIR

62

1

5A

65

4

c

Non respectar a orde de preferencia nun estreitamento non sinalizado, o condutor do vehculo que regulamentariamente deba dar marcha atrs.

G

200

100

0

CIR

63

1

5A

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso en tramo estreito de gran pendente.

G

200

100

0

CIR

64

5A

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso establecida dos conductores respecto de pens e animais, cando se cortan as sas traxectorias.

G

200

100

0

CIR

64

5B

65

4

c

Non respectar as normas sobre prioridade de paso para ciclistas, implicando risco para estes . (Detallar o risco).

G

200

100

4

CIR

64

5C

65

4

c

Non respectar as normas sobre prioridade de paso para ciclistas, sen risco para estes .

G

200

100

0

CIR

65

5A

65

4

c

Non respectar as normas sobre prioridade de paso dos pens implicando risco para estes . (Detallar o risco).

G

200

100

4

CIR

65

5B

65

4

c

Non respectar as normas sobre prioridade de paso dos pens, sen risco para estes.

G

200

100

0

CIR

68

1

5A

65

4

c

Conducir un vehculo prioritario, en servizo urxente, sen adoptar as precaucins precisas para non pr en perigo aos demais usuarios. (Detallar a manobra e o perigo creado).

G

200

100

0

CIR

68

2

5A

65

4

c

Conducir un vehculo prioritario en servicio urxente sen advertir a sa presencia mediante a utilizacin dos sinais luminosos e acsticos regulamentariamente establecidos

G

200

100

0

CIR

68

2

5B

65

4

c

Conducir un vehculo prioritario utilizando sinais acsticos especiais de xeito innecesario, bastando o uso illado do sinal luminoso

G

200

100

0

CIR

69

5A

65

4

c

Non facilitar o paso a un vehculo prioritario en servizo de urxencia, despois de percibir os sinais que anuncian a sa proximidade.

G

200

100

0

CIR

69

5B

64

4

c

Non deter o vehculo coas debidas precaucins no lado dereito da calzada, cando un vehculo policial manifesta a sa presenza regulamentariamente.

G

200

100

0

CIR

72

1

5A

65

4

c

Incorporarse circulacin sen ceder o paso a outro vehculo obrigando ao seu condutor a manobrar bruscamente.

G

200

100

0

CIR

72

4

5A

65

4

c

Incorporarse calzada procedente dun carril de aceleracin sen ceder o paso a outro vehculo, obrigando ao seu condutor a manobrar bruscamente.

G

200

100

0

CIR

73

1

5A

Non facilitar a incorporacin circulacin doutro vehculo.

L

80

40

0

CIR

73

1

5B

Non facilitar a incorporacin circulacin dun vehculo de transporte colectivo de viaxeiros desde unha parada sinalizada.

L

80

40

0

CIR

74

1

5A

65

4

c

Efectuar un cambio de direccin sen advertrllelo con suficiente antelacin aos condutores dos vehculos que circulan detrs do seu.

G

200

100

0

CIR

74

1

5B

65

4

c

Realizar un cambio de direccin esquerda con perigo para os vehculos que se achegan en sentido contrario

G

200

100

0

CIR

74

1

5C

65

4

c

Efectuar un cambio de direccin esquerda sen visibilidade.

G

200

100

0

CIR

74

2

5A

65

4

c

Cambiar de carril sen respectar a prioridade de paso do que circula polo carril que se pretende ocupar.

G

200

100

0

CIR

75

1

5A

65

4

c

Non advertir a manobra de cambio de direccin con suficiente antelacin .

G

200

100

0

CIR

75

1

5B

65

4

c

Efectuar un cambio de direccin sen colocar o vehculo no lugar adecuado.

G

200

100

0

CIR

76

1

5A

65

4

c

Realizar un cambio de direccin co vehculo reseado sen adoptar as precaucins necesarias para evitar todo perigo ao resto dos usuarios.

G

200

100

0

CIR

76

2

5A

65

4

c

Non situarse dereita o condutor do ciclo ou ciclomotor, para efectuar un xiro esquerda, cando non exista carril especialmente acondicionado para isto.

G

200

100

0

CIR

78

1

5A

65

4

c

Efectuar un cambio de sentido sen advertrllelo aos demais usuarios da dita manobra.

G

200

100

0

CIR

78

1

5B

65

4

c

Realizar un cambio de sentido da marcha creando unha situacin de perigo para os demais usuarios da va. (Detallar o perigo).

G

200

100

3

CIR

78

1

5C

65

4

c

Efectuar un cambio de sentido da marcha, entorpecendo ou obstaculizando a circulacin

G

200

100

0

CIR

79

1

5A

65

4

c

Efectuar un cambio de sentido da marcha en lugar prohibido. (Detallar a manobra).

G

200

100

3

CIR

80

1

5A

65

4

c

Circular cara a atrs podendo evitalo con outra manobra

G

200

100

0

CIR

80

2

5A

65

4

c

Circular cara a atrs durante un percorrido superior a quince metros para efectuar a manobra da que complementaria.

G

200

100

0

CIR

80

2

5B

65

4

c

Circular cara a atrs invadindo un cruce de vas para efectuar a manobra da que complementaria.

G

200

100

0

CIR

80

4

5A

65

5

f

Circular marcha atrs en sentido contrario ao estipulado . (Detallar a distancia percorrida).

MG

500

250

6

CIR

81

1

5A

65

4

c

Efectuar a manobra de marcha atrs sen adoptar as precaucins necesarias para non causar perigo ao resto de usuarios da va.

G

200

100

0

CIR

81

2

5A

65

4

c

Non advertir a manobra de marcha atrs coa sinalizacin regulamentaria.

G

200

100

0

CIR

81

3

5A

65

4

c

Non efectuar a manobra de marcha atrs coa mxima precaucin (indicar en qu consiste a falta de precaucin).

G

200

100

0

CIR

82

2

5A

65

4

c

Adiantar a un vehculo pola dereita sen que exista espazo suficiente para facelo con seguridade.

G

200

100

0

CIR

82

2

5B

65

4

c

Adiantar a un vehculo pola dereita sen que o seu condutor est indicando claramente o seu propsito de desprazarse lateralmente esquerda.

G

200

100

0

CIR

83

1

5A

65

4

c

Adiantar a un vehculo en calzada de varios carrs no mesmo sentido de circulacin permanecendo no carril utilizado, entorpecendo a outros vehculos que circulan detrs mis velozmente.

G

200

100

0

CIR

83

2

5A

65

4

c

Adiantar a un vehculo cambiando de carril cando a densidade de circulacin tal que os vehculos ocupan toda a anchura da calzada.

G

200

100

0

CIR

84

1

5A

65

4

c

Efectuar un adiantamento que require un desprazamento lateral, sen advertilo coa suficiente antelacin .

G

200

100

0

CIR

84

1

5B

65

4

c

Efectuar un adiantamento con perigo para os que circulan en sentido contrario, obrigndoos a frear bruscamente.

G

200

100

4

CIR

84

1

5C

65

4

c

Efectuar un adiantamento entorpecendo aos que circulan en sentido contrario.

G

200

100

4

CIR

84

1

5D

65

4

c

Adiantar a varios vehculos sen que exista espazo entre eles que lle permita, en caso necesario, desviarse cara ao lado dereito sen perigo.

G

200

100

0

CIR

84

2

5A

65

4

c

Adiantar a un vehculo que se desprazou lateralmente para adiantar a outro, invadindo para isto a parte da calzada reservada circulacin en sentido contrario.

G

200

100

0

CIR

84

3

5A

65

4

c

Adiantar cando outro vehculo que o segue iniciou a manobra de adiantamento .

G

200

100

0

CIR

85

1

5A

65

4

c

Adiantar a sen levar durante a execucin da manobra unha velocidade notoriamente superior do vehiculo adiantado (indicar o tempo e o percorrido efectuado)

G

200

100

0

CIR

85

1

5B

65

4

c

Adiantar a outro vehculo sen deixar entre ambos unha separacin lateral suficiente para realizar con seguridade a dita manobra .

G

200

100

0

CIR

85

2

5A

65

4

c

Non volver sua man, iniciado o adiantamento, ante circunstancias que poidan dificulatar a sa finalizacin con seguridade (indicar as circunstancias)

G

200

100

0

CIR

85

2

5B

65

4

c

Desistir do adiantamento e volver de novo ao seu carril sen advertilo aos que lle seguen coas sinais preceptivas.

G

200

100

0

CIR

85

3

5C

65

4

c

Adiantar sen reintegrarse ao seu carril o antes posible e de forma gradual, obrigando ao adiantado a manobrar bruscamente.

G

200

100

0

CIR

85

3

5D

65

4

c

Adiantar reintegrndose ao seu carril sen advertilo mediante os sinais preceptivos.

G

200

100

0

CIR

85

4

5B

65

4

c

Adiantar poendo en perigo ou entorpecendo a ciclistas que circulen en sentido contrario. (Detallar a manobra e o perigo).

G

200

100

4

CIR

86

1

5A

65

4

c

Non cinxirse ao bordo dereito da calzada ao ser advertido polo condutor do vehculo que o segue do propsito de adiantalo .

G

200

100

0

CIR

86

2

5A

65

4

c

Aumentar a velocidade cando vai ser adiantado .

G

200

100

4

CIR

86

2

5B

65

4

c

Efectuar manobras que dificulten ou impidan o adiantamento cando vai ser adiantado . (Detallar a manobra ).

G

200

100

4

CIR

86

2

5C

65

4

c

Non diminuir a velocidade cando vai ser adiantado, unha vez iniciado o adiantamento, ao producirse unha situacin de perigo.

G

200

100

0

CIR

86

3

5A

65

4

c

Non facilitar o adiantamento cando as circunstancias non permiten ser adiantado con facilidade e sen perigo. (Detallar as circunstancias).

G

200

100

0

CIR

87

1A

5A

65

4

c

Adiantar en curva de visibilidade reducida ou insuficiente, invadindo a zona reservada ao sentido contrario.(Detallar a circunstancia que reduce a visibilidade).

G

200

100

4

CIR

87

1A

5B

65

4

c

Adiantar en cambio de rasante de visibilidade reducida, invadindo a zona reservada ao sentido contrario.

G

200

100

4

CIR

87

1A

5C

65

4

c

Adiantar nun lugar ou circunstancia no que a visibilidade disponible non sexa suficiente, invadindo a zona reservada ao sentido contrario (indicar a causa da visibilidade insuficiente).

G

200

100

4

CIR

87

1A

5D

65

4

c

Adiantar detrs dun vehculo que realiza a mesma manobra e que impide, polas sas dimensins a visibilidade da parte dianteira da va.

G

200

100

0

CIR

87

1B

5E

65

4

c

Adiantar nun paso para pens sinalizado como tal.

G

200

100

0

CIR

87

1B

5F

65

4

c

Adiantar nunha interseccin con va para os ciclistas.

G

200

100

0

CIR

87

1C

5G

65

4

c

Adiantar nunha interseccin sen que concorran as excepcins que o permiten.

G

200

100

0

CIR

87

1D

5H

65

4

c

Adiantar nun tnel ou tramo de va afectado polo sinal S-5 (Tnel), invadindo a zona reservada ao sentido contrario.

G

200

100

4

CIR

87

1D

5I

65

4

c

Adiantar nun paso inferior non que s se dispoa dun carril para o sentido de circulacin do vehculo que pretenda adiantar.

G

200

100

0

CIR

88

1

5A

65

4

c

Pasar a un vehculo inmobilizado por causas alleas ao trfico, ocupando a parte da calzada destinada ao sentido contrario, en tramo en que est prohibido adiantar, ocasionando perigo. (Detallar o perigo).

G

200

100

0

CIR

88

1

5B

65

4

c

Adiantar ao condutor do vehculo, pen ou animal reseado sen cerciorarse de poder realizar a manobra sen perigo, creando unha situacin de risco, tendo en conta a velocidade que circulaba aquel.

G

200

100

0

CIR

91

1

5A

Parar o vehculo obstaculizando a circulacin ou creando perigo para outros usuarios (especificar feitos)

L

80

40

0

CIR

91

1

5B

Estacionar o vehculo obstaculizando a circulacin ou creando perigo para outros usuario (especificar feitos)

L

80

40

0

CIR

91

2

5A

65

4

d

Parar un vehculo de tal forma que impide a incorporacin circulacin doutro vehculo debidamente parado ou estacionado

G

200

100

0

CIR

91

2

5B

65

4

d

Parar un vehculo cando se obstaculice a utilizacin normal do paso de sada ou acceso a un inmoble de persoas ou animais ou de vehculos nun vao sinalizado correctamente.

G

200

100

0

CIR

91

2

5C

65

4

d

Estacionar un vehculo cando se obstaculice a utilizacin normal do paso de sada ou acceso a un inmoble de persoas ou animais ou de vehculos nun vao sinalizado correctamente

G

200

100

0

CIR

91

2

5D

65

4

d

Parar un vehculo obstaculizando a utilizacion normal dos pasos rebaixados para dicapacitados fsicos.

G

200

100

0

CIR

91

2

5E

65

4

d

Estacionar un vehculo obstaculizando a utilizacin normal dos pasos para persoas con mobilidade reducida.

G

200

100

0

CIR

91

2

5F

65

4

d

Parar un vehculo en mediana, separador, illa ou outro elemento de canalizacin do trfico

G

200

100

0

CIR

91

2

5G

65

4

d

Estacionar un vehculo en zona reservada a carga e descarga durante as horas de utilizacin.

G

200

100

0

CIR

91

2

5H

65

4

d

Estacionar un vehculo en dobre fila sen condutor

G

200

100

0

CIR

91

2

5I

65

4

d

Estacionar un vehculo nunha parada de transporte pblico, sinalizada e delimitada.

G

200

100

0

CIR

91

2

5J

65

4

d

Estacionar o vehculo constitundo un perigo ou obstaculizando gravemente o trfico de pens, vehculos ou animais (deber indicarse o perigo ou grave obstculo creado)

G

200

100

0

CIR

92

2

5A

Estacionar o vehculo de forma que non permite a mellor utilizacin do restante espacio dispoible

L

80

40

0

CIR

92

3

5A

Abandonar o posto de condutor do vehculo sen tomar as medidas regulamentarias que eviten que se poa en movemento

L

80

40

0

CIR

94

1A

5A

65

4

d

Parar nun cruzamento de visibilidade reducida ou nas sas proximidades

G

200

100

0

CIR

94

1A

5B

65

4

d

Parar nun cambio de rasante de visibilidade reducida ou nas sas proximidades.

G

200

100

0

CIR

94

1A

5C

65

4

d

Parar nun tnel ou tramo de va afectado polo sinal de Tnel (S-5).

G

200

100

0

CIR

94

1A

5D

65

4

d

Parar nun paso inferior

G

200

100

0

CIR

94

1B

5E

65

4

d

Parar nun paso a nivel

G

200

100

0

CIR

94

1B

5F

65

4

d

Parar nun paso para ciclistas

G

200

100

0

CIR

94

1B

5G

65

4

d

Parar nun paso para penss.

G

200

100

0

CIR

94

1C

5H

Parar nun carril ou parte da va reservado exclusivamente para a circulacin

L

80

40

0

CIR

94

1C

5I

65

4

d

Parar nun carril ou parte da va reservada exclusivamente para o servicio de determinados usuarios.

G

200

100

0

CIR

94

1D

5K

65

4

d

Parar en va urbana en interseccin ou nas sas proximidades dificultando o xiro a outros vehculos

G

200

100

0

CIR

94

1E

5L

65

4

d

Parar preto ou enriba dos rales do tranva entorpecendo a sa circulacin

G

200

100

0

CIR

94

1F

5M

65

4

d

Parar no lugar indicado, impedindo a visibilidade da sinalizacin a outros usuarios.

G

200

100

0

CIR

94

1F

5N

65

4

d

Parar no lugar indicado, obrigando a outros usuarios a realizar manobras antirregulamentarias

G

200

100

0

CIR

94

1H

5O

65

4

d

Parar nun carril destinado ao uso exclusivo do transporte pblico urbano

G

200

100

0

CIR

94

1H

5P

65

4

d

Parar nun carril reservado para as bicicletas

G

200

100

0

CIR

94

1I

5Q

65

4

d

Parar en zona destinada para estacionamento e parada de uso exclusivo para o transporte pblico urbano

G

200

100

0

CIR

94

1J

5R

65

4

d

Parar en zona sinalizada para uso exclusivo de minsvalidos

G

200

100

0

CIR

94

1J

5S

65

4

d

Parar en zona sinalizada como paso para pens.

G

200

100

0

CIR

94

2A

5A

65

4

d

Estacionar nun cruce de visibilidade reducida ou nas sas proximidades

G

200

100

0

CIR

94

2A

5B

65

4

d

Estacionar nun cambio de rasante de visibilidade reducida ou nas sas proximidades.

G

200

100

0

CIR

94

2A

5C

65

4

d

Estacionar en tnel ou tramo de va afectado polo sinal de Tnel (S-5)

G

200

100

0

CIR

94

2A

5D

65

4

d

Estacionar nun paso inferior

G

200

100

0

CIR

94

2A

5E

65

4

d

Estacionar nun paso a nivel

G

260

130

0

CIR

94

2A

5F

65

4

d

Estacionar nun paso para ciclistas

G

200

100

0

CIR

94

2A

5G

Estacionar nun carril ou parte da va reservado exclusivamente para a circulacin

L

90

45

0

CIR

94

2A

5H

Estacionar nun carril ou parte da va reservada exclusivamente para o servicio de determinados usuarios

L

90

45

0

CIR

94

2A

5J

65

4

d

Estacionar en va urbana en interseccin ou nas sas proximidades dificultado o xiro a outros vehculos

G

200

100

0

CIR

94

2A

5K

65

4

d

Estacionar preto ou enriba dos ras do tranva entorpecendo a sa circulacin

G

200

100

0

CIR

94

2A

5L

65

4

d

Estacionar nun lugar indicado, impedindo a visibilidade da sinalizacin a outros usuarios

G

200

100

0

CIR

94

2A

5M

65

4

d

Estacionar nun lugar indicado, obrigando a outros usuarios a realizar manobras antirregulamentarias (deber indicarse a manobra realizada)

G

200

100

0

CIR

94

2A

5

65

4

d

Estacionar nun carril destinado ao uso exclusivo do transporte pblico urbano

G

200

100

0

CIR

94

2A

5O

65

4

d

Estacionar nun carril destinado para as bicicletas

G

200

100

0

CIR

94

2A

5P

65

4

d

Estacionar en zona destinada para estacionamento e parada de uso exclusivo para o transporte pblico urbano

G

200

100

0

CIR

94

2A

5Q

65

4

d

Estacionar en zona sinalizada para uso exclusivo de minusvlidos

G

200

100

0

CIR

94

2A

5R

65

4

d

Estacionar en zona sinalizada como paso para pens

G

200

100

0

CIR

94

2B

5S

Estacionar o vehculo en zona habilitada pola autoridade municipal con limitacin horaria, sen colocar o distintivo que o autoriza na parte interna do parabrisas, de maneira que sexa totalmente visible e lexible desde o exterior

L

90

45

0

CIR

94

2B

5T

Estacionar o vehculo en zona habilitada pola autoridade municipal con limitacin horaria, mantendo estacionado o vehculo en exceso sobre o tempo mximo permitido pola ordenanza municipal

L

90

45

0

CIR

94

2C

5U

Estacionar en zona sinalizada para carga e descarga

L

90

45

0

CIR

94

2D

5V

65

4

d

Estacionar en zona sinalizada para uso exclusivo de minusvlidos

G

200

100

0

CIR

94

2E

5X

65

4

d

Estacionar sobre a beirarra, paseo e demais zonas destinadas ao paso de pens (precisar o lugar concreto onde se producen os feitos denunciados)

G

200

100

0

CIR

94

2F

5Y

Estacionar diante dun vao sinalizado correctamente

L

90

45

0

CIR

94

2G

5Z

65

4

d

Estacionar en dobre fila

G

200

100

0

CIR

95

2

5A

65

4

c

Non deterse ao chegar a un paso a nivel ou ponte mbil que se encontre pechado ou con barreira en movemento

G

200

100

0

Parar en dobre fila sen deixar libre un carril en ras de sentido nico de circulacin ou dous en ras en dous sentidos, con trfico que non sexa intenso e habendo espazo libre a menos de 40 m.

L

80

40

0

Parar en lugar prohibido (para supostos non recollidos no cadro. Detallar o suposto).

L

80

40

0

Estacionar un vehculo nun mesmo lugar da va pblica por un tempo superior ao mximo autorizado no art 33.b) da OMT.

L

90

45

0

Estacionar en zona reservada para aparcamento de vehculos de servizo pblico e organismos oficiais

L

80

40

0

Estacionar diante dos lugares reservados para contedores do servizo municipal de limpieza, impedindo o acceso a eles ou a sa retirada

L

80

40

0

Estacionar un vehculo na va pblica, exhibindo carteis para a sa venda ou alugamento con fins publicitarios.

L

80

40

0

CIR

98

1

5A

65

4

e

Circular co vehculo reseado entre o ocaso e a sada do sol emitindo luz un s proxector do vehculo

G

200

100

0

CIR

98

3

5A

Circular cunha bicicleta sen levar dispositivos reflectantes sendo obrigatorio o uso de iluminacin. (Detallar as circunstancias).

L

80

40

0

CIR

99

1

5A

65

4

e

Circular co vehculo entre o ocaso e a sada do sol sen levar acesas as luces de posicin

G

200

100

0

CIR

99

1

5B

65

4

e

Circular sen levar acendidas as luces de posicin cando estea obrigado a isto.

G

200

100

0

CIR

99

1

5C

65

4

e

Circular sen levar acendida a iluminacin de glibo cando estea obrigado a isto.

G

200

100

0

CIR

100

2

5A

65

4

e

Utilizar as luces de largo alcance ou de estrada encontrndose parado ou estacionado o vehculo obxecto de denuncia.

G

200

100

0

CIR

100

2

5B

Utilizar as luces en forma de escintileos con fins distintos aos previstos regulamentariamente.

L

80

40

0

CIR

100

4

5A

65

4

e

Circular coa luz de longo alcance ou de estrada producndolles escintileos ao resto dos usuarios.

G

200

100

0

CIR

101

1

5A

65

4

e

Circular entre o ocaso e a sada do sol sen levar acendida a iluminacin regulamentaria .

G

200

100

0

CIR

101

1

5B

Cricular cunha bicicleta por unha va urbana insuficientemente iluminada, entre o ocaso e a sada do sol, sen levar aceso a iluminacin de curto alcance ou cruzamento.

L

80

40

0

CIR

101

1

5C

65

4

e

Circular co vehculo por tnel, paso inferior ou tramo de va afectado por sinal de tnel suficientemente iluminado sen levar aceso a iluminacin de curto alcance ou cruzamento.

G

200

100

0

CIR

101

3

5A

65

4

e

Circular coa iluminacin de curto alcance ou cruzamento producndolles escintileos ao resto dos usuarios.

G

200

100

0

CIR

102

1

5A

65

4

e

Non substitur a iluminacin de estrada pola de cruzamento ou curto alcance producndolles escintileos a outros usuarios, xa sexa de fronte ou polos espellos retrovisores.

G

200

100

0

CIR

103

1

5A

65

4

e

Non levar iluminada a placa posterior de matrcula do vehculo en condicins que fan obrigatorio o uso da iluminacin.

G

200

100

0

CIR

104

1

5A

65

4

e

Circular durante o da cunha motocicleta sen levar acendida a iluminacin de curto alcance ou cruzamento.

G

200

100

0

CIR

104

1

5B

65

4

e

Circular durante o da co vehculo reseado por un carril reversible ou adicional circunstancial, sen levar aceso a iluminacin de curto alcance ou cruzamento.

G

200

100

0

CIR

104

1

5C

65

4

e

Circular durante o da co vehculo reseado por carril habilitado para circular en sentido contrario ao normalmente utilizado na calzada onde se encontre situado nos supostos contemplados regulamentariamente, sen levar aceso a iluminacin de curto alcance ou cruzamento.

G

200

100

0

CIR

105

1

5A

65

4

e

Non ter acendidas as luces de posicin, ou glibo se o caso un vehculo inmobilizado, estando obrigado a isto.

G

200

100

0

CIR

105

2

5A

65

4

e

Parar nunha va insuficientemente iluminada sen ter acendidas as luces de posicin.

G

200

100

0

CIR

106

1

5A

65

4

e

Conducir o vehculo en condicins meteorolxicas ou ambientais que diminan sensiblemente a visibilidade, sen levar acesas as luces de posicin (especificar as condicins concretas).

G

200

100

0

CIR

106

1

5B

65

4

e

Conducir o vehculo en condicins meteorolxicas ou ambientais que diminan sensiblemente a visibilidade, sen levar acesas as luces de glibo (especificar as condicins concretas).

G

200

100

0

CIR

106

2

5A

65

4

e

Non utilizar a iluminacin antinboa ou a de curto ou longo alcance existindo condicins que diminen sensiblemente a visibilidade. (Detallar as condicins).

G

200

100

0

CIR

106

2

5B

65

4

e

Circular coa iluminacin antinboa sen existir situacin meteorolxica ou ambiental especialmente desfavorable.

G

200

100

0

CIR

106

2

5C

65

4

e

Circular coa iluminacin antinboa sen existir situacin meteorolxica ou ambiental especialmente desfavorable, producndolles escintileos aos demais usuarios da va.

G

200

100

0

CIR

108

1

5A

65

4

c

Non advertir o condutor do vehculo obxecto da denuncia ao resto dos usuarios da va as manobras efectuadas co dito vehculo con ningn tipo de sinais pticas.

G

200

100

0

CIR

109

1

5A

Non sinalizar coa antelacin suficiente a realizacin dunha manobra . (Detallar o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

109

2

5A

Manter a advertencia luminosa despois de finalizar a manobra . (Detallar o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

109

2

5C

65

4

m

Non utilizar a luz de emerxencia para sinalizar a presenza dun vehculo inmobilizado na va.

G

200

100

0

CIR

109

2

5D

65

4

Non utilizar a luz de emerxencia para sinalizar a presenza dun vehculo inmobilizado en lugares ou circunstancias que diminan sensiblemente a visibilidade.

G

200

100

0

CIR

109

2

5E

65

4

Non sinalizar a presenza dun vehculo inmobilizado para realizar unha parada ou estacionamento.

G

200

100

0

CIR

110

2

5A

Utilizar os sinais acsticos sen motivo regulamentariamente establecido.

L

80

40

0

CIR

113

5A

65

4

e

Non advertir a presenza dun vehculo ou transporte especial mediante a utilizacin dos sinais regulamentarios.

G

200

100

0

CIR

114

1

5A

Circular coas portas do vehculo abertas.

L

80

40

0

CIR

114

1

5B

Abrir as portas do vehculo antes da sa completa inmobilizacin.

L

80

40

0

CIR

114

1

5C

Abrir as portas do vehculo sen asegurarse de que non implica perigo ou entorpecemento ao resto dos usuarios.

L

80

40

0

CIR

114

1

5D

Abrir as portas sen asegurarse previamente da presenza de ciclistas.

L

80

40

0

CIR

115

1

5A

Non apagar o motor o condutor dun vehculo que se encontre detido no interior dun tnel ou lugar pechado ou recargando.

L

80

40

0

CIR

115

3

5B

Realizar a manobra de recarga, con sistemas electrnicos acendidos, luces acendidas, ou telfonos mbiles.

L

80

40

0

CIR

117

1

5A

65

4

h

Non utilizar o condutor o vehculo o cinto de seguridade ou sistema de retencin homologado, correctamente abrochado

G

200

100

3

CIR

117

1

5B

65

4

h

Non utilizar o pasaxeiro do vehculo, maior de 12 anos e con altura superior a 135 cm, o cinto de seguridade ou sistema de retencin homologado, correctamente abrochado

G

200

100

0

CIR

117

2

5A

65

4

h

Circular cun menor de 12 anos e cunha altura inferior a 135 cm, no asento dianteiro do vehculo, que non utiliza un dispositivo de suxeicin homologado para o efecto, correctamente abrochado

G

200

100

0

CIR

117

2

5B

65

4

h

Circular cunha persoa de estatura igual ou inferior a 135 cm no asento traseiro do vehculo, que non utiliza dispositivo de retencin homologado adaptado sua talla e peso correctamente abrochado.

G

200

100

0

CIR

117

2

5C

65

4

h

Circular cunha persoa de estatura igual ou superior a 135 cm e inferior a 150 cm no asento traseiro do vehculo, que non utiliza dispositivo de retencin homologado adaptado sa talla e peso, ou cinto de seguridade, correctamente abrochado.

G

200

100

0

CIR

117

2

5D

65

4

h

Circular cun menor de tres anos, utilizando un dispositivo de retencin orientado cara a atrs sen ter desactivado o airbag forntal instalado no asento do pasaxeiro correspondente.

G

200

100

0

CIR

117

2

5E

65

4

h

Circular cun menor de tres anos nun vehculo, que non utiliza un sistema de suxeicin homologado adaptado sa talla e peso, correctamente abrochado.

G

200

100

0

CIR

117

4

5A

65

4

h

Circular cun menor de tres anos nun vehculo, que non est provisto de dispositivos de seguridade

G

200

100

0

CIR

117

4

5B

65

4

h

Circular cun neno maior de tres anos que non alcanza os 135 cm de estatura non ocupando o correspondente asento traseiro no vehculo obxecto de denuncia (describir circunstancias concretas dos feitos denunciados)

G

200

100

0

CIR

118

1

5A

65

4

h

Non utilizar o condutor, ou facelo inadecuadamente, o casco homologado. (Detallar se se trata de utilizacin inadecuada). (Denuncia ao condutor).

G

200

100

3

CIR

118

1

5B

65

4

h

Non utilizar o pasaxeiro, ou utilizalo inadecuadamente, o casco homologado. (Detallar se se trata de utilizacin inadecuada). (Denuncia ao condutor).

G

200

100

0

CIR

118

3

5A

65

4

h

Non utilizar o condutor do vehculo o chaleco reflectante regulamentario cando saia do vehculo, ocupando a calzada ou o arcn.

G

200

100

3

CIR

118

3

5B

65

4

h

Non utilizar o ocupante do vehculo o chaleco reflectante regulamentario cando saia do vehculo, ocupando a calzada ou o arcn.

G

200

100

0

CIR

121

1

5A

Transitar un pen polo arcn, existindo zona peonil practicable.

L

80

40

0

CIR

121

1

5B

Transitar un pen pola calzada, existindo zona peonil practicable

L

80

40

0

CIR

121

4

5A

Circular pola calzada con monopatns, patns ou aparatos similares.

L

80

40

0

CIR

121

5

5A

65

4

c

Circular cun vehculo por zona peonil.

G

200

100

0

CIR

124

1

5A

Atravesar a calzada un pen por lugar distinto ao acondicionado para isto, existindo o dito lugar nas inmediacins.

L

80

40

0

CIR

127

2

5A

Deixar animais sen custodia na va pblica ou nas sas inmediacins.

L

80

40

0

CIR

129

2

5A

65

4

d

Deter o vehculo creando un novo perigo para a circulacin, estando implicado nun accidente de trfico

G

200

100

0

CIR

129

2

5B

65

4

q

Non facilitar a sa identidade nin os datos do vehculo solicitados polos afectados nun accidente de circulacin, estando implicado nel .

G

200

100

0

CIR

130

1

5A

Non sinalizar convenientemente o obstculo creado na calzada en caso de accidente ou avera o vehculo ou no caso de cada da sa carga (deber indicarse, no seu caso, a sinalizacin empregada)

L

80

40

0

CIR

130

1

5B

Non adoptar o conductor dun vehculo inmobilizado as medidas necesarias para que sexa retirada no menor tempo posible, obstaculizando a ciculacin (debern indicarse, de ser o caso, as medidas adoptadas),

L

80

40

0

CIR

130

2

5A

Non procurar a colocacin do vehculo ou a sa carga no lugar onde cause menor obstculo circulacin, despois de quedar o mesmo inmobilizado na ra ou caer a sa carga sobre a dita ra.

L

80

40

0

CIR

130

3

5A

Non empregar ou non empregar adecuadamente os dispositivos de presinalizacin de perigo regulamentarios para advertir a circunstancia da inmobilizacin do vehculo ou caida da sa carga na calzada.

L

80

40

0

CIR

130

5

5A

Remolcar un vehculo con outro non destinado para ese fin.

L

80

40

0

CIR

139

3

5A

65

6

a

Non comunicarlle ao rgano responsable da xestin de trfico a realizacin de obras na va pblica, antes do seu inicio.

MG

3000

0

CIR

139

4

5A

65

6

a

Incumprir as instrucins ditadas polo rgano responsable da xestin de trfico con ocasin da realizacin e sinalizacin de obras na va pblica (Detallar o incumprimento).

MG

3000

0

CIR

142

2

5A

65

6

a

Instalar, retirar, trasladar, ocultar ou modificar a sinalizacin nunha va sen permiso e sen causa xustificada (indicar o sinal ou sinais instalados, retirados, trasladados, ocultados ou modificados).

MG

3000

0

CIR

143

1

5A

65

4

j

Non obedecer os sinais ou as ordes dos axentes que regulan a circulacin. (Detallar o incumprimento).

G

200

100

4

CIR

144

1

5A

65

4

c

Non respectar as instrucins de obrigado cumprimento inscritas nun panel de mensaxe variable,

G

200

100

0

CIR

144

2

5A

65

4

c

Non respectar a prohibicin de paso establecida por un sinal de balizamento fixo ou variable. (Detallar o sinal)

G

200

100

0

CIR

145

-

5A

65

4

k

Non respectar o pen a luz vermella dun semforo.

G

200

100

0

CIR

146

-

5A

65

4

k

Non respectar o condutor dun vehculo a luz vermella non intermitente dun semforo

G

200

100

4

CIR

146

-

5B

65

4

c

Non respectar o condutor dun vehculo o sentido e direccin ordenados cando se acende a frecha verde sobre fondo circular negro dun semforo

G

200

100

0

CIR

147

-

5A

65

4

k

Circular por un carril incumprindo a obriga de deterse ante a luz vermella dun semforo circular

G

200

100

4

CIR

147

-

5B

65

4

l

Circular por un carril incumprindo a obriga de deterse indicada nun sinal de detencin obrigada ou ceda o paso.

G

200

100

4

CIR

151

2

5A

65

4

l

Non respectar a prioridade de paso, prescrita por un sinal de ceda o paso.

G

200

100

4

CIR

151

2

5B

65

4

l

Non deterse no lugar prescrito por un sinal de STOP.

G

200

100

4

CIR

152

-

5A

65

4

c

Non obedecer un sinal de circulacin prohibida.

G

200

100

0

CIR

152

-

5B

Non obedecer un sinal de entrada prohibida a toda clase de vehculos.

L

80

40

0

CIR

152

-

5C

Non obedecer un sinal de entrada prohibida a vehculos de motor

L

80

40

0

CIR

152

-

5D

Non obedecer un sinal de entrada prohibida (indicar a qu vehculos ou usuarios se refire o sinal)

L

80

40

0

CIR

153

-

5A

Non obedecer un sinal de restricin de paso. (Detallar o sinal).

L

80

40

0

CIR

154

-

5A

65

4

a,c,

Non obedecer un sinal de prohibicin ou restricin. (Detallar o sinal).

G

200

100

0

CIR

154

-

5B

Non obeceder un sinal de prohibicin o restricin. (Detallar o sinall)

L

80

40

0

CIR

155

-

5A

65

4

c,e,h

Non obedecer un sinal de obriga. (Detallar o sinal).

G

200

100

0

CIR

159

-

5A

65

4

d

Non respectar o sinal de limitacin relativo clase de vehculo para o que est reservado o estacionamento nese lugar (S-17)

G

200

100

0

CIR

159

-

5B

Non respectar o sinal de limitacion relativo clase de vehculo para o que est reservado o estacionamento nese lugar.

L

80

40

0

CIR

159

-

5C

Non respectar o sinal de parada e estacionamento reservado para Taxis (S-18)

L

80

40

0

CIR

159

-

5D

Non respetar o sinal de lugar reservado para parada de autobuses (S-19)

L

80

40

0

CIR

159

-

5E

Non respectar as precaucins requiridas pola proximidade de establecementos mdicos (S-23)

L

80

40

0

CIR

160

-

5A

65

4

c

Circular por un carril reservado para autobuses

G

200

100

0

CIR

160

-

5B

65

4

c

Circular por un carril reservado para bicicletas ou va ciclista

G

200

100

0

CIR

160

-

5C

Incumprir a obriga establecida por un sinal de carril. (Detallar o sinal e o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

167

-

5A

65

4

c

Non respectar unha lia lonxitudinal continua.

G

200

100

0

CIR

167

-

5B

65

4

c

Circular sobre unha lia lonxitudinal descontinua.

G

200

100

0

CIR

168

-

5A

65

4

c

Non respectar unha marca viaria transversal continua.

G

200

100

0

CIR

169

-

5A

65

4

l

Non ceder o paso a outros vehculos en el lugar prescrito por un sinal de ceda o paso

G

200

100

4

CIR

169

5B

65

4

l

Non deterse no lugar prescrito por un sinal horizontal de STOP.

G

200

100

4

CIR

170

-

5A

65

4

c

Circular por un carril ou zona reservada para determinados vehculos e sinalizada como tal. (Detallar a reserva).

G

200

100

0

CIR

170

-

5B

Entrar nunha zona excluda da circulacin (cebreado) enmarcada con lia continua.

L

80

40

0

CIR

171

-

5A

Non respectar ma indicacin dunha marca viaria de cor amarela. (Detallar a marca).

L

80

40

0

Ocupar unha va de dominio pblico por causa de actividades ou instalacins sen autorizacin municipal.

L

80

40

0

16

3

A

Realizar operacins de carga e descarga na va pblica existindo lugar habilitado para isto dentro dos establecementos .

L

80

40

0

16

3

B

Realizar a carga ou descarga dun vehculo superando o tempo mximo autorizado.

L

80

40

0

16

3

C

Depositar mercancas na va, beirarras, beiravas ou zonas peons, durante as operacins de carga ou descarga.

L

80

40

0

16

4

D

Realizar operacins de carga ou descarga fra do horario habilitado pola autoridade municipal.

L

80

40

0

LSV

9bis

1

5A

65

5

j

Non facilitar o titular ou arrendatario do vehculo, debidamente requirido para iso, a identificacin veraz do seu condutor no momento de ser cometida unha infraccin

MG

Dobre
infraccin
orixinal

-

0

LSV

9

1

5B

65

5

j

Non facilitar o titular ou arrendatario do vehculo, debidamente requirido para iso, a identificacin veraz do seu condutor no momento de ser cometida unha infraccin

MG

Triple
infraccin
orixinal

-

0

LSV

9

1

5C

65

4

v

Non impedir o titular, o arrendatario a longo prazo ou o condutor habitual que o vehculo sexa conducido por quen nunca obtivo o permiso ou a licenza de condcin correspondente

G

200

100

0

LSV

9bis

2

5A

65

4

p

Circular cun vehculo cuxas placas de matrcula presentan obstculos que impiden ou dificultan a sa lectura e identificacin (Detallar se existe obstculo, falta de visibilidade ou inexistencia de placas)

G

200

100

0

LSV

65

5

5A

65

5

h

Conducir co vehculo reseado levando instalado un inhibidor de radar ou calquera outro mecanismo encamiado a interferir no correcto funcionamento dos sistemas de vixilancia do trfico (deber concretarse o mecanismo ou sistema)

MG

6000

-

6

LSV

65

6

5A

65

6

d

Instalar un inhibidor de radar ou calquera outro mecanismo encamiado a interferir no correcto funcionamento dos sistemas de vixilancia do trfico (deber concretarse o mecanismo ou sistema)

MG

3000

-

0

SOA

2

1

5A

Carecer do seguro obrigatorio o vehculo reseado para cuxa conducin se esixe permiso da clase AM

650

325

0

SOA

2

1

5B

Carecer do seguro obrigatorio o vehculo reseado para cuxa conducin se esixe permiso das clases A2, A1 ou A

700

350

0

SOA

2

1

5C

Carecer do seguro obrigatorio o vehculo reseado para cuxa conducin se esixe o permiso da clase B

800

400

0

SOA

2

1

5D

Carecer do seguro obrigatorio o vehculo reseado para cuxa conducin se esixe o permiso das clases C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E

1500

750

0

SOA

2

1

5E

Carecer do seguro obrigatorio o vehculo reseado para cuxa conducin se esixe permiso da clase BTP

1500

750

0

SOA

3

A

5A

Circular cun vehculo sen ter concertado o seguro obrigatorio, cando a sa conducin require permiso da clase AM

1000

500

0

SOA

3

A

5B

Circular cun vehculo sen ter concertado o seguro obrigatorio, cando a sa conducin require permisos das clases A2, A1 ou A

1250

625

0

SOA

3

A

5C

Circular cun vehculo sen ter concertado o seguro obrigatorio, cando a sa conducin require permiso da clase B

1500

750

0

SOA

3

A

5D

Circular cun vehculo sen ter concertado o seguro obrigatorio, cando a sa conducin require C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E

2800

1400

0

VEH

1

1

5A

65

5

l

Circular sen obter a correspondente autorizacin administrativa do vehculo

MG

500

250

0

VEH

7

2

5A

65

4

0

Efectuar no vehculo reseado unha reforma de importancia sen autorizacin

G

200

100

0

VEH

9

2

5A

65

5

ll

Circular co vehculo reseado arrastrando mis dun remolque ou semirremolque

MG

500

250

0

VEH

9

5

5A

65

5

l

Circular co vehculo reseado arrastrando un remolque lixeiro que non est dotado de Tarxeta de Inspeccin Tcnica

MG

500

250

0

VEH

10

1

5A

65

4

o

Non ter presentado inspeccin tcnica peridica, no prazo debido, o vehculo reseado

G

200

100

0

VEH

10

1

5B

65

5

ll

Circular co vehculo reseado cuxa inspeccin tcnica resultou negativa por incumprir o vehculo as condicins tcnicas que garanten a seguridade viaria

MG

500

-

0

VEH

10

1

5C

65

4

o

Circular co vehculo reseado cuxa inspeccin tcnica resultou desfavorable

G

200

100

0

VEH

11

_

5A

65

5

ll

Circular co vehculo reseado cuxos rganos de direccin non se axustan s prescricins tcnicas fixadas regulamentariamente (especifquese o incumprimento)

MG

500

250

0

VEH

11

_

5B

65

5

ll

Circular co vehculo reseado cuxo sistema de freado non se axusta s prescricins tcnicas fixadas regulamentariamente (especifquese o incumprimento)

MG

500

250

0

VEH

11

_

5C

65

5

ll

Circular co vehculo reseado cuxos rganos motores non se axustan s prescricins tcnicas fixadas regulamentariamente (especifquese o incumprimento)

MG

500

250

0

VEH

11

_

5D

65

5

ll

Circular co vehculo reseado provisto de depsitos que contean materia inflamable que non cumpran as prescricins tcnicas fixadas regulamentariamente (especifquese o incumprimento)

MG

500

250

0

VEH

11

2

5A

65

4

o

Circular cun vehculo que carece do regulamentario nmero de espellos retrovisores

G

200

100

0

VEH

11

12

5A

65

4

o

Circular co vehculo reseado que non leva instalado limitador de velocidade

G

200

100

0

VEH

11

13

5B

65

5

ll

Circular cun autombil sen levar instalados cintos de seguridade ou outros sistemas de retencin homologados, estando obrigado a eso

MG

500

250

0

VEH

11

16

5A

65

4

o

Circular co vehculo reseado carecendo de dispositivo que evite o empotramiento doutros vehculos en caso de alcance

G

200

100

0

VEH

11

19

5A

65

4

o

Circular co vehculo reseado co escape libre, sen silenciador de explosins ou con este ineficaz

G

200

100

0

VEH

11

19

5B

65

4

o

Circular co vehculo reseado de combustin interna, lanzando fumes que poidan dificultarlles a visibilidade aos condutores doutros vehculos ou resultar nocivos

G

200

100

0

VEH

12

_

5A

65

4

o

Circular co vehculo reseado incumprindo as condicins regulamentarias (especifquese o incumprimento)

G

200

100

0

VEH

12

4.2

5A

65

4

o

Non levar instalada a proteccin regulamentaria da carga no vehculo reseado

G

200

100

0

VEH

12

5.1

5A

65

4

o

Circular co vehculo reseado cuxos pneumticos non presentan debuxo nas ranuras principais da banda de rodamento

G

200

100

0

VEH

12

_

5A

65

4

o

Circular co vehculo reseado incumprindo as condicins regulamentarias (especifquese o incumprimento)

G

200

100

0

VEH

14

1

5A

65

4

o

Circular cun vehculo cuxa lonxitude, anchura ou altura, includa a carga, excede dos lmites regulamentarios (indicar a dimensin antirregulamentaria e a carga do vehculo obxecto de denuncia)

G

200

100

0

VEH

14

2

5B

65

4

o

Circular cun vehculo cuxa carga indivisible rebasa a lonxitude, anchura ou altura regulamentarias sen autorizacin complementaria (indicar a dimensin antirregulamentaria e a carga do vehculo obxecto de denuncia)

G

200

100

0

VEH

14

2

5C

65

5

l

Circular sen autorizacin especial co vehculo reseado cuxas dimensins, includa a carga, exceden dos lmites regulamentarios (detallar medida en anchura, altura ou lonxitude)

MG

500

250

0

VEH

14

2

5D

65

5

l

Circular co vehculo reseado incumprindo as condicins establecidas na autorizacin especial (detallar brevemente a condicin incumprida)

MG

500

250

0

VEH

15

4

5A

65

4

o

Circular co vehculo reseado levando instaladas luces non regulamentarias

G

200

100

0

VEH

15

5

5A

65

4

o

Circular co vehculo reseado levando instaladas mis luces cs regulamentarias

G

200

100

0

VEH

15

5

5B

65

4

o

Circular co vehculo reseado levando instalados dispositivos reflectantes non autorizados

G

200

100

0

VEH

15

5

5C

65

4

o

Circular co vehculo reseado levando instalados dispositivos luminosos non autorizados

G

200

100

0

VEH

16

_

5A

65

4

o

Circular co vehculo reseado sen estar provisto dos dispositivos de iluminacin e sinalizacin ptica obrigatorias (especifquese o incumprimento)

G

200

100

0

VEH

18

1

5A

65

4

o

Instalar dispositivos de sinais especiais sen autorizacin da Xefatura Provincial de Trfico correspondente

G

200

100

0

VEH

18

1

5B

65

3

Non levar instalado no vehculo o sinal regulamentario correspondente (deber indicarse o sinal omitido)

L

80

40

0

VEH

19

1

5A

65

4

o

Non levar no vehculo reseado os dispositivos porttiles de presinalizacin de perigo

G

200

100

0

VEH

21

1

5A

65

4

o

Circular co ciclomotor reseado cuxas condicins tcnicas, partes ou pezas, non se axustan s prescricins tcnicas fixadas regulamentariamente (especifquese o incumprimento)

G

200

100

0

VEH

21

1

5B

65

4

o

Circular co ciclomotor reseado que carece de espello retrovisor

G

200

100

0

VEH

21

2

5A

65

4

o

Circular co ciclomotor reseado sen estar provisto da iluminacin e sinalizacin ptica obrigatorias (especifquese o incumprimento)

G

200

100

0

VEH

26

1

5A

65

3

Non exhibirlle ao axente da autoridade a documentacin regulamentaria do vehculo reseado

L

10

5

0

VEH

30

2

5B

65

3

Non comunicar o cambio de domicilio o titular do vehculo reseado no prazo regulamentario

L

80

40

0

VEH

32

1

5A

65

3

Non ter efectuado o titular do vehculo reseado a notificacin de transferencia no prazo regulamentario

L

80

40

0

VEH

32

3

5A

65

3

Non ter solicitado o adquirente do vehculo reseado a renovacin do permiso de circulacin dentro do prazo regulamentario

L

80

40

0

VEH

32

3

5B

65

5

l

Circular co vehculo reseado dado de baixa temporal

MG

500

250

0

VEH

33

1

5A

65

3

Non ter solicitado o titular do vehculo reseado a baixa temporal, no prazo regulamentario, unha vez entregado a un establecemento de compravenda de vehculos

L

80

40

0

VEH

34

1

5A

65

5

l

Circular co vehculo reseado que causou baixa no rexistro de vehculos

MG

500

250

0

VEH

42

1

5A

65

5

l

Circular sen ter obtido o permiso temporal correspondente do vehculo reseado

MG

500

250

0

VEH

42

1

5F

65

5

l

Circular co permiso temporal correspondente caducado

MG

500

250

0

VEH

45

1

5A

65

3

Non levar o correspondente boletn de circulacin ou levalo cos datos incompletos ou inexactos, acompaando a un permiso temporal para vehculos no matriculados (Placa S)

L

80

40

0

VEH

46

2

5A

65

3

Conducir un vehculo non matriculado con permiso temporal para uso de empresas, por un condutor que non rene as condicins esixidas (Placa S)

L

80

40

0

VEH

46

3

5A

65

3

Transportar carga til nun vehculo con permiso temporal para empresas ou entidades relacionadas cos vehculos (Placas S eV)

L

80

40

0

VEH

48

4

5A

65

3

Non levar o correspondente boletn de circulacin ou levalo cos datos incompletos ou inexactos acompaando a un permiso temporal para vehculos previamente matriculados (Placa V)

L

80

40

0

VEH

48

4

5B

65

3

Conducir un vehculo con permiso temporal para uso de empresa, previamente matriculado, por un condutor que non rene as condicins esixidas (Placa V)

L

80

40

0

CON

1

1

5A

65

5

k

Conducir o vehculo reseado carecendo de autorizacin administrativa para conducir correspondente (detallar tipo de vehculo que se conduce)

MG

500

250

0

CON

1

1

5B

65

5

k

Conducir o vehculo reseado carecendo de autorizacin administrativa de conducin vlida en Espaa, sendo titular dun permiso estranxeiro equivalente susceptible de ser canxeado.

MG

500

250

0

CON

1

1

5C

65

5

k

Conducir un vehculo cun permiso ou licenza que non lle habilita para eso (detallar tipo de vehculos que se conduce e o tipo de permiso que pose)

MG

500

250

4

CON

3

1

5A

65

4

ll

Conducir o vehculo reseado cunha licenza ou permiso de conducin incumprindo as condicins restritivas ou mencins especiais que figuran nela (especifquese o incumprimento)

G

200

100

0

CON

3

2

5A

65

3

Non exhibirlle ao axente da autoridade a autorizacin administrativa para conducir o vehculo reseado

L

10

5

0

CON

10

_

5A

65

3

Non comunicar o cambio de domicilio o titular do permiso ou licenza de conduccin reseados dentro do prazo regulamentario

L

80

40

0

CON

12

4

5A

65

4

ll

Conducir o vehculo reseado coa autorizacin administrativa para conducir caducada

G

200

100

0

CON

25

1

5A

65

5

k

Conducir un vehculo que transporta materias perigosas sen ter obtido a autorizacin especial correspondente.

MG

500

250

0

   
  ANEXO II: SINALIZACINS CONCRETAS ESTABLECIDAS   redacciones
 

Sen prexuzo da existencia doutras sinalizacins realizadas validamente polo concello, quedan establecidas as seguintes sinalizacins especficas:

A)- Prohibicins ou reservas de aparcamento no entorno da casa do concello: entrada a garaxe e entrada porta ascensor.

B)- Prohibicins ou reservas de aparcamento no entorno do centro de sade: reservas para transporte municipal e persoas minusvlidas.

C)- Prohibicin de circulacin polo interior do ncleo de Cal de Samede (reservada a residentes e persoas autorizadas): instalaranse sinais verticais R-101 nos accesos rodados ao ncleo (parte sur de cruce coa pista municipal e na parte oeste nos cruces coa estrada provincial).

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios