Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ordes - REGULAMENTO DO SERVIZO DE TANATORIO MUNICIPAL DE ORDES

Publicación provisional : 11-11-2011 BOP N 215 -- Publicación definitiva : 12-01-2012 BOP N 8
Redacción Aplicable desde 12-01-2012

Redacciones Redacciones
 - CAPTULO PRIMEIRO.DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO SEGUNDO. XESTIN DO SERVIZO
 - CAPTULO TERCEIRO. DEREITOS E DEBERES DOS USUARIOS
 - CAPTULO CUARTO. PERSOAL DO SERVIZO
 - CAPTULO QUINTO. INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICIN FINAL
   
  CAPTULO PRIMEIRO.DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1.

O presente regulamento ten por obxecto regular a prestacin polo Concello de Ordes do servizo funerario de tanatorio, para o que ten atribuda competencia ao abeiro do disposto nos artigos 25.2, letra j, da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e 80.2, letra j, da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administracin local de Galicia.

A finalidade fundamental do servizo pblico de tanatorio facilitar a familiares e achegados dos defuntos unhas condicins dignas para o depsito e vela dos cadveres ate o ate o momento da sa inhumacin, nas debidas condicins de salubridade e hixinico sanitarias, tanto no suposto de que o posterior enterro se realice no cemiterio municipal de Ordes ou en calquera outro cemiterio encadrado ou non no termo municipal.

Artigo 2.

O citado servizo prestarase no inmoble do tanatorio municipal sito no lugar de O Balado, de titularidade municipal, destinada prestacin do servizo funerario de depsito e velorio de cadveres que lle propio.

As instalacins de que consta o citado inmoble son as seguintes:

Dependencia

Superficie til (m)

Accesos

Acceso principal

13,37

Acceso aseos dereita

32,27

Acceso aseos esquerda

28,14

Saln de oficios

177,10

Aseos pblicos

Distribuidor 1

2,75

Aseos de mulleres

5,20

Aseos de minusvlidos

4,66

Distribuidor 2

3,24

Aseos homes

6,00

Servizos funerarios

Antesala

5,46

Depsito

20,91

Oficina forense

7,80

Tanatopraxia

18,27

Aseos

6,54

Servizos relixiosos

Capilla

30,79

Sacrista

7,64

Distribuidor

6,18

Servizos varios

Oficina

10,97

Paso

2,44

Aseo

3,95

Vestiarios

9,86

Autoservizo cafetera

14,70

Cuarto de limpeza

13,70

Almacn

3,30

Velorios

Sala velorio 1

35,83

Sala estar privada 1

12,00

Tmulo 1

7,18

Aseo 1

2,31

Sala velorio 2

36,10

Sala estar privada 2

12,00

Tmulo 2

7,18

Aseo 2

2,31

Sala velorio 3

26,67

Sala estar privada 3

12,00

Tmulo 3

7,77

Aseo 3

2,44

Sala velorio 4

35,81

Sala estar privada 4

12,00

Tmulo 4

7,18

Aseo 4

2,31

Tanto o inmoble como as instalacins afectas ao dito servizo teen a consideracin de bens de dominio pblico, afecto a un servizo pblico.

Artigo 3.

O servizo de tanatorio municipal un servizo pblico de titularidade municipal que xestionarase de forma directa, de conformidade cos artigos 85.2 da lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, 295.3 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administracin local de Galicia, e demais normativa que a complementa e desenvolve.

O Concello asumir a xestin do servizo de conformidade co disposto no presente regulamento, no Decreto 134/1998, de 23 de abril, de polica sanitaria mortuoria da CC.AA. de Galicia e demais normativa que lle sexa de aplicacin.

Artigo 4.

O servizo poder ser solicitado por todos os cidadns, sen que poida establecerse discriminacin ningunha por calquera condicin ou circunstancia persoal ou social. En consecuencia sern de aplicacin a todos os cidadns os criterios e requisitos que a lexislacin vixente estableza para a prestacin dos servizos.

As mesmo o servizo respectar, en todo caso, o principio de igualdade de acceso de todas as empresas funerarias presentes e futuras s sas instalacins.

Non obstante o sinalado nos pargrafos precedentes, nos casos de solicitude simultnea de utilizacin que impidan atender todas as peticins, a orde de preferencia (referida ao defunto) ser o seguinte:

1. Titulares de nichos e/ou pantens no cemiterio municipal.

2. Vecios do Concello de Ordes.

3. Familiares ate o segundo grao de vecios de Ordes.

4. Resto de solicitudes.

A orde de preferencia para a ocupacin dos tmulos cando todos estean libres, ser a seguinte:

1. Se o funeral vai a celebrarse no tanatorio municipal, ocuparase o tmulo n 4, despois os n 1, 2 e 3.

2. Se non se celebra funeral no tanatorio municipal e o defunto era vecio do Concello de Ordes, ocuparase o tmulo n 1, despois os n 2, 4 e 3.

3. Se non se celebra funeral no tanatorio municipal e o defunto non era vecio do Concello de Ordes, ocuparase o tmulo n 1, despois os n 2, 3 e 4.

As mesmo non supor discriminacin a existencia de tarifas distintas para os vecios do municipio e os que non ostenten tal condicin, toda vez que o custe das instalacins financironse con recursos municipais.

Artigo 5.

Pola prestacin dos servizos de tanatorio municipal percibiranse unha tarifas en funcin dos servizos prestados. As ditas tarifas debern ser ingresadas na tesourera municipal no momento e forma que regule a ordenanza fiscal e/ou de prezo pblico correspondente.

As tarifas vixentes en cada momento debern ser previamente aprobadas polo rgano competente do Concello de Ordes, debendo permanecer expostas ao pblico nun lugar visible das instalacins.

En todo caso sern gratutos os servizos a favor de persoas acollidas beneficencia ou asistencia social pola sa carencia de recursos e aqueles outros que resulten necesarios para facer fronte a situacins de emerxencia, accidentes ou ordes de autoridades sanitarias ou xudiciais.

   
  CAPTULO SEGUNDO. XESTIN DO SERVIZO  
 

Artigo 6.

O Concello dispor do persoal necesario para a prestacin do servizo da explotacin das instalacins, garantndose a prestacin do servizo todos os das do ano e en todas as horas no que fose requirido.

Sen prexuzo da supervisin dos servizos polo persoal municipal, corresponder empresa funeraria que utilice as instalacins a prestacin directa dos servizos que tea contratados e, en particular, coidar a boa orde do servizo prestado e a utilizacin das instalacin de conformidade co sinalado no presente regulamento.

A ttulo enunciativo, non exclunte, os servizos a prestar pola empresa funeraria nas instalacins do tanatorio, podern ser:

1. Informar e asesorar sobre o contido, condicins e alcance dos servizos.

2. A realizacin dos trmites e dilixencias necesarios para obter a confirmacin mdica do falecemento ou calquera outra verificacin mdica ou sanitaria do cadver, o rexistro da defuncin e a xestin da autorizacin de sepultura, as como de calquera outra autorizacin que sexa necesaria para o seu traslado, enterramento ou incineracin, inclundo o axenciado e despacho de tales documentos.

3. O acondicionamento sanitario e esttico dos cadveres, de conformidade ao previsto na normativa vixente.

4. A mortalla ou vestido de cadveres e subministracin de mortallas coa devandita finalidade.

5. Salas de velorio, co servizo de tanatorio pblico de conformidade coa normativa administrativa de aplicacin.

6. Realizacin de trmites necesarios para a prestacin do servizo de florara, subministracin de ramos, coroas, cruzamentos, etc., realizados con flores e plantas, que se adaptar ao horario de traballo do persoal municipal.

7. A subministracin directa ou a realizacin dos trmites para a subministracin de fretros, atades, arcas, caixas urnas, etc., para ser destinados conducin, traslado e enterramento de cadveres, restos cadavricos ou cinzas.

8. Servizo de traslado dos fretros.

9. A organizacin do acto social e/ou relixioso do enterro.

10. A subministracin de recordatorios e similares e a prestacin dos servizos de confeccin e colocacin de necrolxicas, a colocacin de mesas e de libros de sinaturas.

11. A publicacin de necrolxicas e notas funerarias en prensa, a radiodifusin destas e en xeral a difusin do falecemento en calquera medio de comunicacin.

12. En xeral, a realizacin de cantas actividades e servizos se consideran propios da tcnica e/ou actividade funeraria e dos hbitos sociais en materia de servizos funerarios, tanto actuais como futuros, a subministracin dos bens accesorios e/ou necesarios para proceder ao sepelio, enterramento, as como todos aqueles actos, dilixencias ou operacins de prestacin ou por axenciado, propios da actividade funeraria ou complementarios a esta.

O exercicio de actividades non funerarias dentro das instalacins do Tanatorio Municipal deber ser autorizado previamente polo Concello con aplicacin da normativa reguladora. En tanto o solicitante non conte coas licenzas preceptivas, non poder desenvolver actividade algunha o obxecto da cal sexa diferente ao dos servizos considerados no presente regulamento.

Queda expresamente prohibida a utilizacin das instalacins para outros fines distintos aos do servizo pblico ao que estn afectas.

O Concello de Ordes non ser en caso ningn responsable do non cumprimento (ou cumprimento defectuosos) das prestacins contratadas entre os particulares e as empresas funerarias.

Artigo 7.

O Concello asumir o coidado, limpeza xeral, acondicionamento, mantemento, conservacin e vixilancia das instalacins comns, respondendo dos danos que puidesen producirse nas mesmas pola accin do seu propio persoal ou terceiras persoas, sen prexuzo da posibilidade de repercutir os mesmos sobre as persoas responsables ou causantes destes.

A limpeza e desinfeccin dos tmulos e doutras instalacins solicitadas correr a cargo da empresa funeraria solicitante, a cal deber levar a cabo os traballos necesarios para deixalas en ptimas condicins de utilizacin.

Artigo 8.

As instalacins do Tanatorio debern estar abertas e en servizo ao pblico dende o momento en que sexa requirido o depsito do cadver ata que tea lugar a inhumacin ou traslado do mesmo. En particular, o servizo especfico de vela de cadveres prestarase ordinariamente en horario comprendido entre as 8:00 e as 24:00 horas; non obstante, a peticin dos familiares do defunto, o dito servizo poder prolongarse incluso toda a noite, previo pagamento, de ser o caso, das tarifas correspondentes.

Fra do horario de atencin do persoal municipal, este entregar as chaves das instalacins utilizadas empresa funeraria, a cal ser responsable da utilizacin das mesmas a partires dese momento.

A estes efectos, a empresa funeraria solicitante deber poer a disposicin dos usuarios os medios necesarios para garantir a atencin permanente e ininterrompida ao pblico.

Artigo 9.

O Concello de Ordes ter a disposicin dos usuarios un libro de reclamacins e suxestins debidamente dilixenciado

Artigo 10.

O Concello levar un libro rexistro, no seu caso en soporte informtico, dos servizos prestados, coas prescricins que poidan ser establecidas pola administracin sanitaria e no que se conter como mnimo os seguintes: Data do servizo, identificacin do cadver, descricin do servizo e datos do peticionario.

Artigo 11.

Os ministros ou representantes das distintas confesins relixiosas ou de entidades legalmente recoecidas podern dispoer o que crean mis conveniente para a realizacin dos servizos relixiosos ou doutro tipo, de acordo coas normas aplicables a cada un dos casos e dentro do respecto debido aos defuntos.

   
  CAPTULO TERCEIRO. DEREITOS E DEBERES DOS USUARIOS  
 

Artigo 12.

Os usuarios teen, con respecto ao Concello, os seguintes dereitos:

a) Todos aqueles derivados ou consecuencia necesaria dos dereitos e obrigas legais ou regulamentarias.

b) Acceder aos servizos descritos no presente Regulamento sen mis limitacins que as legais ou regulamentariamente establecidas.

c) Que os servizos sexan prestados en condicins de respecto intimidade, dignidade, conviccins relixiosas, filosficas ou culturais e sentimento das persoas afectadas.

d) Recibir o asesoramento imprescindible para garantir a prestacin dos servizos funerarios ata a inhumacin ou incineracin do cadver, especialmente o asesoramento e informacin con respecto aos trmites legais a cumprir en relacin cos requisitos e prcticas sanitarias esixibles en materia de polica sanitaria.

e) Formular cantas reclamacins estime oportunas.

Artigo 13.

Os usuarios estn obrigados a observar as normas de convivencia, usos e costumes deste municipio en materia de sepelios. O Concello poder solicitar a inmediata intervencin das autoridades pertinentes para previr calquera tipo de disturbios ou alteracin da orde e para restitulo se foran alterados.

Co fin de preservar o dereito intimidade e propia imaxe dos usuarios, non se podern obter fotografas, debuxos e/ou pinturas das instalacins, nin vistas xerais ou parciais dos recintos, salvo autorizacin expresa e escrita, sempre do Concello, odos os familiares.

   
  CAPTULO CUARTO. PERSOAL DO SERVIZO  
 

Artigo 14.

O equipo de persoal para a prestacin do servizo de prestacin das instalacins ser determinado polo Concello de modo que cubra todas as necesidades do servizo; en todo caso garantirase a prestacin do servizo todos os das do ano e en todas as horas en que fose requirido.

Prestarase especial celo ao mantemento en ptimas condicins de limpeza e hixiene de todas as dependencias.

   
  CAPTULO QUINTO. INFRACCINS E SANCINS  
 

Artigo 15.

O Concello pode efectuar en calquera momento os labores de inspeccin control e requirimento que procedan conforme normativa aplicable.

Artigo 16.

Os servizos municipais exercern as funcins de inspeccin e control da actividade obxecto desta Ordenanza e en consecuencia podern:

a) Acceder libremente s instalacins.

b) Solicitar informacin verbal ou escrita, respecto actividade.

c) Realizar comprobacins e cantas actuacins sexan precisas para o desenvolvemento ptimo da actividade.

d) Levantar actas cando aprecien indicios de infraccin. Os feitos que figuren nestas presumiranse certos, salvo proba en contrario.

e) En situacins de risco grave para a sade pblica podern impartir instrucins ou adoptar medidas preventivas, dando conta inmediata s Autoridades Municipais.

Artigo 17.

As infraccins que poidan cometerse no exercicio da actividade funeraria regulada nesta Ordenanza cualificaranse como leves, graves e moi graves, atendendo aos criterios de risco para a sade, alteracin do servizo pblico, grao de intencionalidade e reincidencia.

Artigo 18.

Considranse faltas leves:

a) O incumprimento leve das condicins pactadas cos usuarios.

b) Falta de correccin leve cos usuarios ou coa Inspeccin.

Artigo 19.

Considranse faltas graves:

a) A carencia dos medios persoais necesarios para a correcta prestacin dos servizos funerarios.

b) O incumprimento grave das condicins pactadas cos usuarios.

c) A negativa a prestar os servizos ofertados cando fosen requiridas para iso.

d) Falta de correccin grave cos usuarios ou a inspeccin.

e) Carecer de follas de reclamacins ou negativa a facilitalas.

f) Obstrucin ao labor inspector.

g) O incumprimento das disposicins administrativas ou sanitarias que racionalmente non merezan a cualificacin de moi grave.

h) A utilizacin defectuosa das instalacins, de xeito que se produzan danos nelas que non tean carcter de moi graves, sen prexuzo da obriga de resarcir ao Concello por estes.

i) A falta de garantas protectoras do persoal que resulten esixibles.

j) A reiteracin de mis de das faltas leves no ltimo ano.

Artigo 20.

Considranse faltas moi graves:

a) A negativa absoluta a prestar colaboracin actividade inspectora.

b) O incumprimento grave das disposicins administrativas e ordes sanitarias e xudiciais relativas actividade.

c) A utilizacin das instalacins para fines distintos ao servizo, ou a sa utilizacin neglixente de xeito que se produzan danos moi graves nas mesmas, sen prexuzo da obriga de resarcir ao Concello dos danos e prexuzos producidos.

d) A reiteracin de das faltas graves nos ltimos tres meses ou de mis de das no ltimo ano.

Artigo 21.

a) 1.As faltas leves sern sancionadas con apercibimento ou multa de ata 300,00 euros.

b) 2.As faltas graves con multa comprendida entre 300,01 e 1.500,00 euros.

c) 3.As faltas moi graves, con multas dende 1.500,01 a 3.000,00 euros.

Artigo 22.

O procedemento sancionador tramitarase conforme ao previsto no Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora, o Ttulo IX da lei 30/1992, de 26 de novembro, de rxime xurdico das Administracins pblicas e procedemento administrativo comn, e demais rxime xurdico aplicable en xeral para o Concello de Ordes.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

Facltase Xunta de Gobero Local para ditar cantas instrucins sexan necesarias para a aplicacin e desenvolvemento do presente Regulamento.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios