Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ordes - Prezo pblico por utilizacin do servizo de tanatorio municipal

Publicación provisional : 02-01-2012 BOP N 1 -- Publicación definitiva : 02-01-2012 BOP N 1
Redacción Aplicable desde 02-01-2012

Redacciones Redacciones
 - 1. Concepto.
 - 2. Obrigados ao pagamento.
 - 3. Conta.
 - 4. Cobro.
   
  1. Concepto.  
 

A actividade obxecto do presente prezo pblico est constituda pola prestacin dos servizos do tanatorio municipal, en canto establecemento funerario como lugar de etapa do cadver, entre lugar de falecemento e o de inhumacin ou cremacin, debidamente acondicionado e disposto para a exposicin e velorio de cadveres, de conformidade co disposto no Regulamento regulador do servizo.

   
  2. Obrigados ao pagamento.  
 

Estn obrigados ao pagamento do prezo pblico regulado nesta ordenanza os/as solicitantes da prestacin dos servizos. De conformidade co disposto nos artigos 6 e 7 do Regulamento do Servizo, o solicitante deber ser unha empresa funeraria debidamente autorizada.

Tamn se considerar obrigado ao pagamento as Entidades ou Sociedades aseguradoras de riscos que motiven e soliciten a utilizacin do Tanatorio Municipal para depositar os cadveres das persoas falecidas e aseguradas polas ditas Entidades.

   
  3. Conta.  
 

A conta do prezo pblico ser a seguinte:

- Utilizacin dunha sala de velorio cando o defunto fose vecio/a do Concello de Ordes e/ou titular de nicho ou panten no cemiterio municipal (includos neste ltimo caso os familiares en primeiro grao): 225,00 /da de utilizacin.

- Utilizacin dunha sala de velorio por usuarios diferentes aos descritos no pargrafo anterior: 325,00 /da de utilizacin. A presente tarifa ser de aplicacin, en todo caso, s Entidades ou Sociedades aseguradoras de riscos s que refrese o apartado anterior.

- Utilizacin de capela para acto relixioso: 60,00 .

- Transcorridas 24 horas de utilizacin o prezo ser de 16,07 /hora no caso de que o defunto fose vecio/a, ou titular de nicho ou panten no cemiterio municipal (inclundo neste ltimo caso os familiares en primeiro grao) e de 23,22 no resto dos casos, includas as Entidades ou Sociedades aseguradoras de riscos..

Para os efectos sinalados nos pargrafos anteriores, o da de utilizacin abarca desde as 8:00 horas do da da solicitude ate as 19:00 horas do da seguinte.

En todo caso sern gratutos os servizos a favor de persoas acollidas beneficencia ou asistencia social pola sa carencia de recursos e aqueles outros que resulten necesarios para facer fronte a situacins de emerxencia, accidentes ou ordes de autoridades sanitarias ou xudiciais.

   
  4. Cobro.  
 

A obriga de pagar o prezo pblico nace desde que se inicie a prestacin do servizo, entendndose como tal o momento no que conceda a autorizacin para utilizar o tanatorio municipal.

O pagamento realizarase unha vez emitido polos servizos municipais o xustificante oportuno, debendo estar ingresado, en calquera caso, con anterioridade utilizacin das instalacins.

O ingreso efectuarase mediante transferencia conta designada ao efecto pola Tesourera municipal.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios