Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Fene - IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS

Publicación provisional : 19-01-2007 BOP N 15 -- Publicación definitiva : 19-01-2007 BOP N 15
Aplicable desde 01-01-2012

Redacciones Redacciones
 - FUNDAMENTO LEGAL
 - NATUREZA E FEITO IMPOIBLE
 - EXENCIONES
 - BONIFICACINS
 - SUXEITOS PASIVOS
 - BASE IMPOIBLE, COTA E DEVENGO
 - NORMAS DE XESTIN, ADMINISTRACION E COBRANZA
 - PARTIDAS FALLIDAS
 - INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICION ADICIONAL.
 - DISPOSICION FINAL. APROBACION E VIXENCIA
 - A N E X O
   
  FUNDAMENTO LEGAL  
 

ARTIGO 1..
De conformidade c disposto no Artigo 59.2, prrafo segundo do RD Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, establcese o Imposto sobre Construccins, Instalacins e Obras.

   
  NATUREZA E FEITO IMPOIBLE   redacciones
 

ARTIGO 2..
O Imposto sobre Construccins, Instalacins e Obras un tributo indirecto en que o feito impoible est constituido pola realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construccin, instalacin ou obra para a que se esixa obtencin da correspondente licencia de obras ou urbanstica, obtivese ou non dita licencia, sempre que a sa expedicin corresponda a este Concello.

   
  EXENCIONES  
 

ARTIGO 3..
Est exenta do pago do Imposto a realizacin de calquera construccin, instalacin ou obra da que sexa dono o Estado, as Comunidades Autnomas ou as Entidades Locais que, estando suxeitas mesmo, vaian ser directamente destinadas estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidralicas, saneamentos de poboacin e das suas augas residuais, ainda que a sa xestin se leve a cabo por Organismos Autnomos, tanto si se trata de obras de investimento novo como de conservacin.
Non se admitirn outros beneficios fiscais que os contidos en normas con rango de lei ou os que se deriven da aplicacin de Tratados Internacionais.

   
  BONIFICACINS   redacciones
 

ARTIGO 4..
Derogado

   
  SUXEITOS PASIVOS   redacciones
 

ARTIGO 5..
1.Son suxeitos pasivos deste Imposto, a ttulo contribunte as persoas fsicas ou xurdicas ou entidades do artigo 35.4 da nova Lei Xeral Tributaria 58/03 de 17 de decembro, que sexan donos da construccin, instalacin ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobor o que se realice aquela.
Os efectos previstos no prrafo anterior ter a consideracin de dono da construccin, instalacin ou obra quen soporte os gastos ou o custo que comporte a sua realizacin.
2.No suposto de que a construccin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribuinte tern a condicin de suxeitos pasivos substitutos do mesmo quenes soliciten as correspondentes licencias ou realicen as construccins, instalacins ou obras.
O substituto poder esixir do contribuinte o importe da cuota tributaria satisfeita.

   
  BASE IMPOIBLE, COTA E DEVENGO  
 

ARTIGO 6..
1.A base impoible do imposto est constituida polo custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra, e se entende por tal, a estos efectos o custo de execucin material de aquela.
Non forman parte da base impoible o Imposto sobre o Valor Engadido e demais impostos anlogos propios de rexmenes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso, coa construccin, instalacin ou obra, nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estrictamente, o custo de execucin material.
Este calcularase do modo seguinte:
a) En obras menores ser o resultado de estimar o orzamento das mesmas, como producto das distintas unidades polos prezos compoentes obtidos dos que figuran no anexo a este ordenanza.
b) En obras maiores, o orzamento ser calculado en funcin dos ndices ou mdulos segn o seguinte procedemento:
OEM = Mb x Sc x Ct x Cu x Ca, sendo:
OEM = Orzamento de execucin material
Mb = Mdulo bsico = 426 Euros/m.
Sc = Superficie total construda
Ct = Coeficiente tipoloxa
Cu = Coeficiente de uso
Fa = Factor de actualizacin = 1)
COEFICIENTE TIPOLOXAS: Ct.
Ct.Tipoloxa da edificacin.
1. En edificacins de nova planta e Adicins.
1,20 Edificacins aillada (4 fachadas). Vivenda unifamiliar aillada. Stanos a partir do 3..
1,10 Agrupacin en fila. Stano 1. e 2.
1,00 Edificio en maza pechada. Edificacin Aberta vivenda colectiva.
2.En obras de reforma e rehabilitacin.
1,10 Rehabilitacin total incluindo desmontaxe de fachadas.
1,00 Adecuacin interior de prantas baixas e entrechans
0,90 Rehabilitacin integral do edificio conservando exclusivamente as fachadas.
0,65 Rehabiliatacin e reforma de instalacins e acabados.
0,50 Reformas que afecten soio a elementos estructurais.
0,35 Rehabilitacin de fachadas e sustitucin de carpintera e pechamentos (aplicada superficie de fachada).
0,30 Reformas de pouca entidade que non afecten a elementos estructurais nin a instalacins (acabados interiores)
0,05 Demolicins e derribos (aplicada superficie a demoler) *
* Coeficiente de uso Cu = 1
COEFICIENTE DE USOS: Cu.
1.Edificacin:
Cu.Usos da edificacin.
1,60 Auditorios. Museos. Teatros. Hoteis 5*. Edificios e locais bancarios.
1,50 Hospitais, Laboratorios. Igrexas e Centros de culto.
1,40 Bibliotecas. Facultades e Escolas Universitarias. Hoteis 4*. Edificios penitenciarios. Terminais Martimas e asteleiros.
1,30 Clubes sociais. Cines. Centros de sade. Balnearios. Hoteis 3*. Salas de festas. Discotecas. Colexios con Residencia.
1,20 Consultorios medicos e veterinarios. Restaurantes. Residencias 3 idade. Aparthoteis.Tanatorios. Centros de Culto.Cuarteis. Matadeiros.
1,10 Vivenda unifamiliares e locais anexos a viv unifamiliares como garaxes privados e trasteiros. Bodegas.
1,00 Hoteis 2* e 1*. Moteis. Residencias Universitarias. Ambulatorios. Hostais-Residencias.Estacins de autobuses. Salas de exposicins. Piscinas.Edificios para vivendas plurifamiliares, adosados.
0,90 Oficinas. Garderas. Bares. Mercados. Centros docentes.
0,80 Centro/local comercial. Pavillns deportivos cubertos. Vestiarios. Bungalows.
0,65 Edificios de aparcamentos.
0,50 Pas descubertas. Cemiterios. Panteons (por nicho) para cementerios parroquiales). Estacion de servicio. Naves industriais rematadas.Trasteiros.Locais para garaxes.Plantas para garaxes en edificios.
0,35 Porches e terrazas abertas.Naves industriais, edificios, plantas e locais sen uso especifico.
0,30 Instalacins deportivas descubertas.Cobertizos. Depsitos. Trasteiros
0,10 Proxectos de urbanizacin (sobre superficie ordenada). Campings.
Xardns. Pistas de terra e formign. Tratamento de espacios exteriores. Acondicionamento de terreos.
c) Naquelas construccins, instalacins e obras suxetas Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, o orzamento correspondente obra civil que figure no proxecto visado polo colexio profesional correspondente, estimado segun os criterios expostos nos anteriores apartados.
d) Obras especiais.Aquelas obras cuio contido non sexa susceptible de inclusin nos anteriores apartados, sern valoradas conforme proxecto tcnico visado, presentado polo interesado.
2.A cota deste imposto ser o resultado de aplicar Base Impoible o tipo de gravame.
3.O tipo de gravame ser o do 3,03%.
4.O Imposto devngase no momento de iniciarse a construccin, instalacin ou obra, anda cando non se obtivese a correspondente licencia.

   
  NORMAS DE XESTIN, ADMINISTRACION E COBRANZA   redacciones
 

Artigo 7.- XESTIN

1.- Cando sexa concedida a licenza preceptiva ou cando, non solicitndose, concedndose ou denegndose dita licenza, sexa iniciada a construccin, instalacin ou obra, practicarase unha liquidacin provisional a conta, determinndose a base impoible en funcin dos informes dos tcnicos municipais segundo o establecido na presente ordenanza.

A liquidacin a que se refire este apartado practicarase utilizando como base impoible a determinada polos tcnicos municipais en funcin dos mdulos establecidos no artigo 6 da presente ordenanza ou nos establecidos oficialmente polo Colexio de Arquitectos, no seu defecto.

Os servizos de urbanismo darn traslado do expediente ao servizo de xestin tributaria aos efectos de proceder a practicar a liquidacin provisoria.

2.- Unha vez rematada a construccin, instalacin ou obra e tendo en conta o custe real e efectivo da mesma, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa modificar, no seu caso, a base impoible a que se refire o apartado anterior, practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

No caso das obras maiores os suxeitos pasivos debern presentar no Concello declaracin do custo real e efectivo daquelas, acompaada dos documentos que consideren oportunos para os efectos de acreditar o expresado custo.

Cando se produza calquera circunstancia que modifique o custe real e efectivo das obras, construccins ou instalacins que servirn de base para a determinacin da cota tributaria, os suxeitos pasivos estn obrigados a presentar, no prazo dun mes, declaracin complementria, e unha vez aceptada a modificacin pola administracin municipal practicarase liquidacin complementaria.

Ser requisito para o outorgamento de licenza de primeira ocupacin ter realizado a liquidacin definitiva do imposto.

   
  PARTIDAS FALLIDAS  
 

ARTIGO 9..
Consideraranse partidas fallidas ou crditos incobrables aquelas cotas que non poidesen facerse efectivas polo procedemento de apremio, polo que formalizarse o oportuno expediente para a sa declaracin, de acordo co previsto no vixente Regulamento de Recadacin.

   
  INFRACCINS E SANCINS  
 

ARTIGO 10..
En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei Xeral Tributaria 58/03, e o prevenido na Lei de Dereitos e Garantas do contribuinte e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins dictada para o seu desenrolo conforme ordease no Artigo 12.1 do RD Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo

   
  DISPOSICION ADICIONAL.  
 

Os prezos unitarios que figuran establecidos no anexo da presente ordenanza Fiscal, actualizarnse automaticamente cada ano segundo o incremento interanual do Indce de prezos consumo.

   
  DISPOSICION FINAL. APROBACION E VIXENCIA   redacciones
 

A presente Ordenanza entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin no exercicio de 2012, permanecendo en vigor ata que se acorde a sa modificacin ou derogacin.

   
  A N E X O  
 

TARIFAS DE OBRAS MENORES
PARCIAL
TOTAL
I.REPOSICION DE TELLADOS:
EUROS
EUROS
1.1.M demolicin de cubricin de tella cermica curva por medios
manuais e sin aproveitamento do material desmontado, incluso parte proporcional de pezas especiais, retirada de escombros e medios auxiliares
6,81
M cuberta de placas fibrocemento sobre correas, incluso p.p. de
pezas especiais, medios auxiliares e elementos de seguridade
14,13
TOTAL EPIGRAFE 1.1.
20,94
1.2.M demolicin de cubricin de tella cermica curva por medios
manuais e sin aproveitamento do material desmontad, incluso p.p. de pezas
especiais, retirada de escombros e medios auxiliares
6,81
M de cubricin con tella cermica curva incluso p.p. de pezas
especiais, medios auxiliares e elementos de seguridade
27,42
M cuberta de placas fibrocemento sobre correas, incluso p.p. de
pezas especiais, medios auxiliares e elementos de seguridade
14,12
TOTAL EPIGRAFE 1.2.
48,37
1.3.M demolicin de cubricin de tella cermica curva por medios
manuais e sin aproveitamento do material desmontado, incluso p.p.
de pezas especiais, retirada de escombros e medios auxiliares
6,81
M de cubricin con tella cermica curva incluso p.p. de pezas
especiais, medios auxiliares e elementos de seguridade
27,42
TOTAL EPIGRAFE 1.3.
34,23
II.AMAO DE TELLADOS
2.1.M retellado de cuberta con tella curva, levantado, renovacin e limpeza do 40% incluso p.p. de pezas especiais, medios auxiliares e
elementos de seguridade
23,02
TOTAL EPIGRAFE 2.1.
23,02
III.CONSTRUCCION DE ADEGAS E GARAXES
3.1.M de construccin de adega ou garaxe,incluindo zanxa de cimentacin,
soleira de formign en masa, cerramento de bloque ou ladrillo cermico, forxado alixerado de bovedillas cermicas e cubricin de planchas de fibrocemento, con p.p. de fiestras e portas necesarias, pezas especiais e medios auxiliares,
totalmente executada
197,97
TOTAL EPIGRAFE 3.1.
197,97
3.2.M de construccin de adega ou garaxe, de caractersticas similares a do epgrafe anterior 3.1 sin execucin de forxado alixeirado
131,98
TOTAL EPIGRAFE 3.2.
131,98
3.3.M de construccin de adega ou garaxe de madeira realizado sobre soleira de formign en masa e con tellado de chapa de fibrocemento
32,99
TOTAL EPIGRAFE 3.3
32,99
IV.COLOCACION DE PORTAIS
4.1.M de estructura metlica ou de aluminio para portal executada con p.p. de ferraxes e pezas de colgar e seguridade, incluso mans de pintura
no seu caso. Executado
65,99
TOTAL EPIGRAFE 4.1.
65,99
V.COLOCACION DE SOPORTE PARA CONEXION DE ALUMEADO
5.1.Ud. de soporte de formign armado de 25 x 25 cm executado
para a conexin de acometida rede xeral de subministro elctrico,
incluso p.p. de cimentacin, tubera de conexin e pezas especiais
197,97
TOTAL EPIGRAFE 5.1.
197,97
VI.REPOSICION DE PORTAS E FIESTRAS
6.1.Ud. porta entrada normalizada, sere media, con taboeiro plafonado de roble para barnizar ou pintar, incluso precerco,bisagras, pechadura de seguridade,
tirador e mirilla, totalmente montada, incluso con p.p. de medios auxiliares
310,15
TOTAL EPIGRAFE 6.1.
310,15
6.2.M carpintera de aluminio anodizado ou lacado en formacin
de portas con zcalo cego de chapa de aluminio composta por
bastidor xeral de perfiles de aluminio, paos fixos e folla practicable,
incluso ferraxes de colgar e seguridade, totalmente instalada incluso
con p.p. de medios auxiliares
105,59
TOTAL EPIGRAFE 6.2.
105,59
6.3.Ud. porta de paso cega normalizada para barnizar ou pintar, con cerco,
tapaxuntas, e ferraxes de colgar e de peche, montada incluso con
p.p. de medios auxiliares
131,98
TOTAL EPIGRAFE 6.3.
131,98
6.4.M de carpintera de aluminio lacado en ventanas de das ou mis follas, composta por cerco con carrs para persiana, follas e ferraxes de colgar e de
seguridade, e acristalamento doble 4/6/4 mm sellado con silicona, totalmente
instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares
191,39
TOTAL EPIGRAFE 6.4.
191,39
6.5.M de carpintera de aluminio lacado en ventanas de
caractersticas similares as do epgrafe anterior 6.4, con vidrio de luna
incolora 6 mm
145,19
TOTAL EPIGRAFE 6.5.
145,19
VII.APERTURA E PECHE DE OCOS DE LUCES
7.1.M de demolicin de tabicns de ladrillo oco doble, incluso
limpeza e retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares
7,22
M de carpintera de aluminio lacado en ventanas de das ou mis follas,
composta por cerco con carrs para persiana, follas e ferraxes de colgar e de
seguridade, e acristalamento doble 4/6/4 mm sellado con silicona, totalmente
instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares
191,38
TOTAL EPIGRAFE 7.1.
198,59
7.2.M de peche formado por fbrica de ladrillo de oco doble de
p enfoscado interiormente con morteiro de cemento e area, cmara
de aire e tabicn de ladrillo o.d,. incluso traballos complementarios de
albanelera e medios auxiliares.
29,71
M de pintura acrlica plstica en paramentos, incluso man de fondo
e acabado con das mans
4,72
TOTAL EPIGRAFE 7.2.
34,43
VIII.COLOCACION DE REIXA DE SEGURIDADE EN FIESTRAS
8.1.M de reixa formada por perfs macizos de aceiro laminado ou
aluminio, segn o caso, bastidor con pletina e barrotes cada 12 cm
soldados a tope, con garras para recibir, elabourada en taller e
montada en obra, incluso p.p. de albanelera.
66,57
TOTAL EPIGRAFE 8.1.
66,57
IX.COLOCACION DE VENTANAL MANTENDO O EXISTENTE PARA
FORMACION DUN DOBRE
9.1.Ud. de fiestra de das ou mis follas de aluminio lacado en branco, composta por cerco con carrs para persiana,follas e ferraxes de colgar e de seguridade, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares
122,75
TOTAL EPIGRAFE 9.1
122,75
X.PECHE DE BALCONS E TERRAZAS
10.1.Ud. de fiestra corredera de follas de aluminio lacado en branco, composta por cerco con carrs para persiana, follas e ferraxes de deslizamento e de
seguridade, totalmente instalada sobre percerco de aluminio, incluso conp.p. de medios auxiliares
189,55
TOTAL EPIGRAFE 10.1.
189,55
XI.REVESTIMENTO DE FACHADAS
11.1.M de lavado e rascado de pinturas vellas temple sobre
paramentos vertcais e horizontais
2,66
M de pintura acrlica plstica aplicada con rodillo, en paramentos verticais e
horizontais de fachada, incluida limpeza de superficie, man de fondo e acabado con das mans
4,72
TOTAL EPIGRAFE 11.1.
7,38
11.2.M de lavado e rascado de pinturas vellas temple sobre
paramentos vertcais e horizontais
2,66
M de pintura proxectada formada por unha man de impimacin
acrlica, tritutrado de mrmol seleccionado e unha man de barniz
13,05
TOTAL EPIGRAFE 11.2.
15,70
XII.INSTALACION DE CALEFACCION
12.1.Ud. de instalacin completa de calefaccin por auga quente en
vivenda, mediante cocia calefactora, incluso depsito de expansin,
conduccins, radadiores e mecanismos
3513.53 X
Sv
100
Sv: Sup. viv
12.2.Ud. de instalacin completa de calefaccin mediante caldeira
mural de gas, incluso conduccins radiadores e mecanismos
2874.70 X
Sv
100
Sv: Sup. viv
XIII.ACONDICIONAMENTO DE BAIXOS
13.1.M de superficie til de baixo libre acondicionado para hoteis, restaurantes, entidades financieras e salas de espectculos
622,80
TOTAL EPIGRAFE 13.1.
622,80
13.2.M de superficie util de baixo libre acondicionado para os
restantes usos comerciais
311,40
TOTAL EPIGRAFE 13.2.
311,40
13.3.M de superficie til de baixo libre acondicionado para uso de garaxe
131,98
TOTAL EPIGRAFE 13.3.
131,98
XIV.ACONDICIONAMENTO DE PATIOS
14.1.M de soleira de 25 cm de espesor total,realizada con formign
HM-25 de 10 cm e encachado de pedra de 15 cm, incluso colocacin
e p.p. de formacin de xuntas, aserrado e fratasado.
18,14
TOTAL EPIGRAFE 14.1.
18,14
XV.POZOS PARA CAPTACION DE AUGA POTABLE
15.1.Ud. de execucin de pozo de barrena para captacin de auga,
incluso maquinaria de impulsin
1979,72
TOTAL EPIGRAFE 15.1.
1979,72
15.2.Ud. de execucin de pozo artesn para captacin de auga.
3299,52
TOTAL EPIGRAFE 15.2.
3299,52
XVI.FOSAS SPTICAS
16.1.Ud. de execucin de fosas spticas e pozo filtrante con
capacidade para 5 persoas, totalmente executada segn normas de salubridade
1979,72
TOTAL EPIGRAFE 16.1.
1979,72
XVII.OBRAS DE REFORMA INTERIOR
17.1.M de demolicin de tabicns de ladrillo oco doble, incluso
limpeza e retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares.
7,22
M de tabicn de ladrillo o.d., recibido con morteiro de cemento e area, incluso p.p. de axudas de albanelera na sa colocacin e medios auxiliares
10,50
M de enfoscado maestreado e fratasado con morteiro de cemento e area, en paramentos verticais incluso axudas, e andamiaxe, executado por das caras
21,94
M de pintura plstica lisa mate sobre paramentos horizontais ou verticas,
2 mans, incluso man de plstico, plastecido e man de acabado
3142,03
TOTAL EPIGRAFE 17.1.
42,83
XVIII.ELEMENTOS DE COCIA, BAO OU ASEO
18.1.Ud. de realizacin de aseo completo con lavabo, inodoro
e ducha, incluindo alicatado de azulexo,enfoscado e pintado de teitos
realizacin de solos con plaqueta cermica de gres e instalacin
completa de fontanera e grifera,para unha superficie media de 4 m.
923,86
TOTAL EPIGRAFE 18.1.
923,86
18.2.Ud. de realizacin de bao completo con lavabo, inodoro,bid
e baeira, incluindo alicatado de azulexo, enfoscado e pintado de
teitos, realizacin de solos con plaqueta cermica de gres e instala-
cin completa de fontanera e grifera para unha superficie media de
5,5 m.
1649,76
TOTAL EPIGRAFE 18.2.
1649,76
18.3.M alicatado con azulexo, recibido con morteiro de cemento e
area, incluso p.p. de pezas especiais,rexuntado con cemento branco
e limpeza.
21,39
TOTAL EPIGRAFE 18.3.
21,39
18.4.M solado de baldosa de gres, recibido con morteiro de
cemento e area, incluso cama de area de ro, p.p. de rodap do
mesmo material e medios auxiliares.
27,93
TOTAL EPIGRAFE 18.4.
27,93
18.5.M de solado de terrazo microchina, recibido con morteiro de
cemento e area, incluso cama de area e p.p. de rodap do mesmo
material, incluso rexuntado e limpeza.
25,00
TOTAL EPIGRAFE 18.5.
25,00
18.6.Ud. de lavabo de porcelana vitrificada, colocado con pedestal
e con anclaxes, con grifo, vlvula de desaugue e latiguillos flexibles,
instalado e funcionando.
130,96
TOTAL EPIGRAFE 18.6.
130,96
18.7.Ud. de inodoro de porcelana vitrificada, de tanque baixo
composto por taza, tanque e asento, incluso chave e latiguillo,
totalmente instalado e funcionando.
145,57
TOTAL EPIGRAFE 18.7.
145,57
18.8.Ud. de bid de porcelana vitrificada, con grifos e vlvula de
desaugue, chaves e latiguillos, instalado e funcionando
75,77
TOTAL EPIGRAFE 18.8.
75,77
18.9.Ud. de baeira de chapa de aceiro, con grifera mezcladora
e inversor, ducha de telfono e desaugue con rebosadeiro, instalada
e funcionando.
163,14
TOTAL EPIGRAFE 18.9.
163,14
18.10.Ud. prato de ducha de porcelana, con grifera mezcladora,
ducha, soporte e vlvula de desaugue, instalado e funcionando.
121,84
TOTAL EPIGRAFE 18.10.
121,84
XIX.MOVEMENTOS DE TERRAS
19.1.M de recheo extendido e apisonado de terras propias a ceo
aberto por medios mecnicos, con p.p. de medios auxiliares.
6,71
TOTAL EPIGRAFE 19.1.
6,71
19.2.M excavacin a ceo aberto, en terreos compactos e por
medios mecnicos, con extraccin de terras fora da excavacin, con
carga e transporte a verquedeiro, incluso p.p. de medios auxiliares.
1,88
TOTAL EPIGRAFE 19.2
1,88
19.3.M excavacin en zanxas,en terreos compactos e por medios
mecnicos, incluso extraccin de terras con carga e transporte
verquedeiro e p.p. de medios auxiliares.
6,82
TOTAL EPIGRAFE 19.3
6,82
XX.PECHES
20.1.Ml de execucin peche de bloque, altura 1,5 m:.
0,16 M excavacin en zanxas por medios mecnicos, on extrac-
cin de terras e transporte verquedeiro, incluso p.p. de medios
auxiliares.
6,82
1,09
0,16 M de formign en masa HM-20 en recheo de zanxa de cimen-
tacin, incluso verquido, vibrado e colocacin.
80,03
12,80
2 M fbrica de bloques ocos de formign recibidos con morteiro de
cemento e area incluso rexuntado, limpeza e medios auxiliares.
23,46
46,93
TOTAL EPIGRAFE 20.1
60,82
20.2.Ml de execucin de peche de bloque e celosa, altura 1,50 m:
0,16 M excavacin en zanxas por medios mecnicos, con extraccin de terras e transporte verquedeiro, incluso p.p. de medios auxiliares
6,82
1,09
0,16 M de formign en masa HM-20 en recheo de zanxa de cimen-
tacin, incluso verquido, vibrado e colocacin.
80,03
12,80
1 M fbrica de bloques ocos de formign recibidos con morteiro de cemento e area incluso rexuntado, limpeza e medios auxiliares.
23,46
23,46
0,5 M celosa de formign, armada e recibida con morteiro de cemento e area, incluso replanteo, nivelacin, rexuntado, limpeza e medios auxiliares
33,52
16,75
TOTAL EPIGRAFE 20.2.
54,11
20.3.M peche de malla de simple torsin, formado por postes metlicos de 48 mm. de dimetro, empotrados e recibidos en formign, separados 3 m, malla
metlica de simple torsin e pezas de atado e arriostrado, todo galvanizado,
incluso tensores, con p.p. de montaxe e colocacin
11,18
11,18
TOTAL EPIGRAFE 20.3.
11,18
20.4.Ml peche de madeira e aramio ralizado mediante soportes fincados no
terreo cada 2,50 m, altura 1 m, e aramio colocado horizontalmente cada 30 cm
2,64
2,64
TOTAL EPIGRAFE 20.4.
2,64
20.5.Ml peche de prantacin vexetal a base de Cupressus, turias, mirtos ou
especies similares en formacin de peche, incluso excavacin para o seu
aloxamento con medios manuais e primeiro rego
6,59
6,59
TOTAL EPIGRAFE 20.5.
6,59

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios