Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Muros - ORDENANZA MUNICIPAL PARA A CLASIFICACIN DE OBRAS MENORES E DOCUMENTACIN PRECEPTIVA AOS EFECTOS DE SOLICITUDE DE LICENZA

Publicación provisional : 30-09-2011 BOP N 188 -- Publicación definitiva : 22-11-2011 BOP N 222
Redacción Aplicable desde 22-11-2011

Redacciones Redacciones
 - Art. 1. OBXECTO.
 - Art. 2. OBRAS MENORES.
 - Art. 3. RELACIN DE OBRAS MENORES.
 - Art. 4. DOCUMENTACIN A PRESENTAR.
 - Art. 5. INSTRUMENTOS DE AXUDA.
 - Art. 6. OUTRAS CONSIDERACINS.
   
  Art. 1. OBXECTO.  
 

A presente ordenanza contn a regulacin da clasificacin de obras menores e a documentacin requirida na tramitacin dos procedementos das licenzas no mbito do Concello de Muros. Desenvolve as normas urbansticas contidas no Plan xeral de ordenacin municipal de Muros de acordo coa lexislacin urbanstica e de ordenacin da edificacin.

   
  Art. 2. OBRAS MENORES.  
 

1. As obras menores son aquelas obras caracterizadas pola sa escasa entidade econmica e pola sa sinxeleza tcnica, que lles exime da necesidade de proxecto tcnico, dirixidas simple construcin, reparacin, decoracin, ornato ou peche.

Inclese neste concepto obras tales como a construcin de pequenos galpns (que polas sas caractersticas non teen a consideracin de edificacins os efectos da lexislacin vixente), a revocadura e lucido de tabiques, a substitucin de pavimentos, o retellado e reparacin de cubertas e azoteas, o peche e valado de fincas particulares, os pequenos movementos de terras, as reposicins de pavimentos na va pblica, a colocacin de anuncios, valas de proteccin e andamios, a instalacin de toldos e outras obras anlogas.

2. En ningn caso as obras menores podern supoer a alteracin do volume o da superficie construda, do uso obxectivo, da estrutura portante, da distribucin interior, das condicins de habitabilidade ou seguridade, referidos a edificacin principal; nin dos elementos comns dun inmoble, nin a alteracin no nmero de vivendas ou locais que o integran, nin variar seu deseo exterior ou as caractersticas arquitectnicas da edificacin.

3. De conformidade coa lexislacin vixente, nas actuacins en edificacins catalogadas non se podern conceder obras menores, polo que debern solicitar licenza de obras maiores acompaando a documentacin correspondente.

As actuacins e tramitacin de licenzas de obras menores dentro do entorno BIC do Plan Especial de Proteccin do Conxunto Histrico-Artstico (PEPCHA) de Muros rexeranse pola sas determinacins especficas.

   
  Art. 3. RELACIN DE OBRAS MENORES.  
 

A relacin de obras menores que se incle a continuacin, en canto seu deslinde coas obras maiores, poder ser modificada, se as se determina pola modificacin da propia ordenanza, do planeamento municipal, lexislacin urbanstica ou de edificacin:

1. Obras de mantemento e conservacin.

Obras que tean por obxecto manter o edificio nas correctas condicins de ornato exterior ou interior e de salubridade, includo a substitucin de elementos danados por outros idnticos, as como os traballos de limpeza no exterior dos edificios, ou de patios ou medianeiras que non recaian va pblica.

2. Obras de acondicionamento menor en exterior parcelas e solares.

Limpeza e desbroce interior de parcelas e solares sen tala de arboredo.

Peches de parcela, includo reparacin en muros de fbrica: pedra, bloque, ladrillo, etc. (*).

Peches de parcela, includo reparacin en muros non de fbrica.

Galpns e alpendres, abertos ou pechados nunha superficie inferior a 30 m2 (*).

Pequenos movementos de terras (non vencellados a proxectos de urbanizacin), sen alteracin da rasante natural do terreo en mis de 60 cm (soamente en parcelas de solo urbano e de ncleo rural) (*).

Instalacin de depsitos prefabricados (sen estrutura auxiliar de apoio).

Colocacin de anuncios ou valas de proteccin.

Reparacin ou reposicin de pavimentos na va pblica, inclundo a realizacin de vados para o acceso de vehculos.

3. Obras de acondicionamento menor no exteriores dos edificios.

Limpeza, revoco e pintado de fachadas.

Reparacins de marquesias, balcns e elementos santes, beirs e cornixas.

Reparacin ou substitucin de carpintera exterior, portadas, persianas, varandas ou similares.

Reparacin ou substitucin da cuberta e os seus elementos auxiliares (canalns, baixantes e sumidoiros).

Substitucin puntual de material danado de formacin de cubertas ou terrazas.

Colocacin de toldos, marquesias e outras obras anlogas.

Colocacin de andamios (*).

4. Obras de acondicionamento menor en interiores dos edificios.

Reparacin, renovacin, modificacin ou substitucin de pavimentos, falsos teitos, alicatados, escaiolas, estucados e pinturas.

Reparacin ou substitucin de carpintera interior.

Reformas en cocias ou baos que non modifiquen as distribucins interiores.

Obras que tean por obxecto a supresin de barreiras arquitectnicas para facer accesible ou practicable a vivenda ou local.

5. Obras de acondicionamento menor en instalacins dos edificios.

Reparacin, substitucin ou renovacin das instalacins privativas de vivenda ou local (fontanera, electricidade, saneamento, calefaccin, etc.) sen afectar os condutos xerais de saneamento vertical ou de ventilacin, nin a instalacin de novos condutos de ventilacin nin aspecto exterior das edificacins.

Mantemento das instalacins comns do edificio (ascensor, depsitos, caldeiras, etc.)

(*) Para os casos sinalados os solicitantes debern engadir anexo a documentacin preceptiva.

   
  Art. 4. DOCUMENTACIN A PRESENTAR.  
 

Os efectos da tramitacin das solicitudes de licenzas de obras menores, os solicitantes debern achegar a seguinte documentacin preceptiva:

SOLICITANTE

Impreso de solicitude-xustificante do pagamento de taxas (por duplicado).

Se o solicitante e persoa fsica, fotocopia DNI, se persoa xurdica: a persoa que asina a peticin achegar documentacin acreditativa da sa representacin (fotocopia de escritura de constitucin da sociedade, poder, etc.).

DOCUMENTACIN PRECEPTIVA

Memoria descritiva das obras asinada polo solicitante.

Plano de situacin da parcela referido a ordenacin urbanstica do PXOM a escala 1:5000 ou 1:2000 (segundo o caso) indicando o nmero da folla, co emprazamento da edificacin ou parcela na que se solicita a obra.

Orzamento detallado de execucin material das obras asinado polo solicitante.

Reportaxe fotogrfica orixinal da edificacin ou parcela asinada polo solicitante.

Para os casos particulares sinalados (*), os solicitantes debern engadir ademais a seguinte anexo documentacin preceptiva, segundo os casos:

ANEXO A DOCUMENTACIN

Proposta de seguro de responsabilidade civil das obras.

* PECHE DE PARCELA

Muro de fbrica (ladrillo, bloque, pedra, formign, etc.): memoria urbanstica (xustificacin cumprimento art. 92.9 PXOM) e construtiva onde se indiquen os materiais a utilizar e plano de planta e alzado tipo a escala.

Con fronte va pblica: copia do plano oficial acreditativo da acta de lia e rasante, a cal deber reflectirse sobre un plano a escala mnima 1:500 cos mesmos parmetros cos que sexa fixado polos tcnicos municipais.

Sen fronte va pblica: plano de deslinde acoutado, indicando onde se pretende o peche a escala mnima 1:500

* MOVEMENTOS DE TERRAS (ata 60 cm de alteracin da rasante en solo urbano e de ncleo rural).

Memoria detallada que especificar os pormenores do movemento pretendido e das edificacins adxacentes, de ser o caso e Plano sinalando a topografa actual do terreo e a resultante da escavacin, en planta e nas seccins necesarias para precisar o alcance da actuacin e permitir o seu recoecemento en obra.

* GALPN (ATA 30 M2 DE SUPERFICIE)

Escritura de propiedade da parcela.

Plano de deslinde, con indicacin do lugar no que se pretende instalar, reflectindo a aliacin cos mesmos parmetros da acta de lia e rasante, acoutando os recadros a lindeiros e va pblica, no seu caso.

Copia do plano oficial acreditativo da acta de lia e rasante.

Memoria urbanstica e construtiva onde se indiquen os materiais a utilizar e planos de planta, seccin e alzados a escala do galpn.

* OBRAS EN FACHADA QUE PRECISEN ANDAMIOS

Certificado de tcnico competente no que se indique que a colocacin dos andamios se fai baixo a sa direccin e que reunirn as debidas condicins de seguridade unha vez instalado.

   
  Art. 5. INSTRUMENTOS DE AXUDA.  
 

1. O Concello poder redactar formularios de axuda para cubrir coa documentacin que se achegue polos solicitantes nas solicitudes de licenza de obras menores.

2. O Concello facilitar, previa solicitude, copia a escala correspondente segundo os casos sobre a cartografa oficial, para unir documentacin que se achegue polos solicitantes nas solicitudes de licenza de obras menores.

3. O Concello poder elaborar un listado de cadros de prezos unitarios das partidas de obra de emprego mis frecuente, co obxecto de facilitar os solicitantes a confeccin dos orzamentos detallados para acompaar coas solicitudes de licenza de obras menores.

   
  Art. 6. OUTRAS CONSIDERACINS.  
 

O outorgamento da licenza de obras menores implicarn para o solicitante, en todo caso, o cumprimento das seguintes esixencias:

Que se respectarn as normas urbansticas do PXOM de Muros.

Que se respectarn as normas de boa construcin, convivencia cidad e respecto polo descanso dos vecios.

Que se cumprirn os requisitos da normativa especfica de tratamento de residuos.

Que conta coas autorizacins previas para a ocupacin do dominio pblico ou sectoriais que resulten necesarias.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios