Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Neda - Ordenanza n 12, reguladora da taxa pola apertura de establecementos

Publicación provisional : 13-01-1999 BOP N 9 -- Publicación definitiva : 13-01-1999 BOP N 9
Redacción Aplicable desde 28-12-2011

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Fundamento e natureza
 - Artigo 2. .-Feito impoible.
 - Artigo 3. .-Suxeito pasivo
 - Artigo 4. .-Responsables
 - Artigo 5. .-Cota tributaria
 - Artigo 6. .-Exencins e bonificacins
 - Artigo 7. .-Devengo.
 - Artigo 8. .-Normas de xestin.
 - Artigo 9. .-Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. .-Fundamento e natureza   redacciones
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 144 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1 985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do R.D.lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a Taxa por Licencias de Apertura de Establecementos, a que se refire o artigo 20.4.i) do citado R.D. lexisltativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de facendas locais, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, atendendo as sas normas disposto no artigo 57 do citado R.D. Lexislativo.

   
  Artigo 2. .-Feito impoible.  
 

1.-Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tanto tcnica como administrativa, tendente a verificar se os establecementos industriais e mercants renen as condicins de tranquilidade, sanidade e salubridade, e calquera outra esixida polas correspondentes ordenanzas e regulamentos municipais e xerais para o seu normal funcionamento.

2.-Para tales efectos considerarase apertura:

A) A instalacin por primeira vez do establecemento para dar comezo s sas actividades.

B) A variacin ou ampliacin da actividade desenvolvida no establecemento, anda que contine o mesmo titular.

C) A ampliacin do establecemento e calquera alteracin que se leve a cabo neste e que afecte s condicins sinaladas no nmero 1 deste artigo, esixindo nova verificacin destas.

D) O cambio de razn social permanecendo invariable a actividade.

E) Os traslados de locais.

F) Os traspasos, transmisins, cesins, cambios de forma societaria, unins e fusins de empresas e cambios de denominacin social.

3.-Entenderase por establecemento industrial ou mercantil toda edificacin habitable, aberta ou non pblico, que non se destine exclusivamente a vivenda e que:

a) Se dedique exercicio dalgunha actividade empresarial fabril, artes, da construccin, comercial e de servicios que estea suxeita imposto sobre actividades econmicas.

b) Complemente as actividades anteriores anda que non se dedique seu exercicio, ou tea relacin con estas de forma que lle proporcionen beneficios ou aproveitamento, como no caso de delegacins ou sucursais de entidades xurdicas, oficinas, despachos ou estudios.

   
  Artigo 3. .-Suxeito pasivo  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, titulares da actividade que se pretende desenvolver, ou, se o caso, desenvolvida en calquera establecemento industrial ou mercantil.

   
  Artigo 4. .-Responsables  
 

1.-Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral; nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5. .-Cota tributaria   redacciones
 

1.-A cota tributara se determinar de acordo coa seguinte tarifa:

A) Verificacin do cumprimento dos requisitos establecidos na lexislacin sectorial cando se trate de actividades non suxeitas a autorizacin ou control previo relativo a actividades de tramitacin ordinaria: 200,00 euros.

B) Verificacin do cumprimento dos requisitos establecidos na lexislacin sectorial cando se trate de actividades non suxeitas a autorizacin ou control previo relativo a actividades de tramitacin especial: 300,00 euros.

A conta fixa establecida nos pargrafos A) e B) anteriores, segundo o tipo de actividade, ser incrementada por un coeficiente segundo o nmero de metros cadrados do local onde se desenvolva a actividade:

Coeficiente

Ata 50 metros cadrados: 1.

De 51 metros cadrados a 100 metros cadrados: 1,2.

De 101 metros cadrados a 250 metros cadrados: 1,4.

De 251 metros cadrados a 500 metros cadrados: 1,6.

De 501 metros cadrados a 1000 metros cadrados: 1,8.

Mis de 1.000 metros cadrados: 2.

C) Cambios de titularidade ou calquera outro suposto de tramitacin equivalente que non requira informes tcnicos: 90,00 euros.

   
  Artigo 6. .-Exencins e bonificacins  
 

Non sern aplicables outros beneficios fiscais que os expresamente previstos en normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin de tratados internacionais.

   
  Artigo 7. .-Devengo.   redacciones
 

1.-A taxa devngase e nace a obrigacin de contribur ao se iniciar a actividade municipal que constite o feito imponible. Para estes efectos, entenderase iniciada a dita actividade na data de presentacin da comunicacin previa ou da solicitude de licencia de apertura.

2.-De se facer a apertura mediante comunicacin previa sen licencia previa, a taxa devengarase ao se iniciar a actividade municipal para determinar se o establecemento rene ou non as condicins esixibles, con independencia da iniciacin do procedemento administrativo que se instra para autorizar a apertura ou resolver o fechamento do local.

3.-En caso de desestimento formulado polo solicitante con anterioridade concesin da licencia, as cotas a liquidar sern o 20 por cento das indicadas no artigo 51, sempre que a actividade municipal se iniciase efectivamente.

Artigo 8. .-Normas de xestin.

1.-As persoas interesadas na apertura de establecemento industrial ou mercantil presentarn previamente a comunicacin previa no Rexistro Xeral, especificando a actividade ou actividades que pretenda desenvolver no local, acompaando os documentos esixidos para cada clase de actividade polas disposicins vixentes.

2.-Se despois de efectuada a comunicacin previa ou a solicitude de licencia de apertura se vara ou ampla a actividade do local, se alteran as condicins proxectadas ou se ampla o local, estas modificacins debern comunicarse Administracin Municipal, coas mesmas caractersticas do nmero anterior.

3.-Unha vez comunicada o inicio da actividade, en actividades inocuas, ou adoptado o acordo de autorizacin, en actividades clasificadas, practicarase a liquidacin provisional e os suxeitos pasivos estarn obrigados a realizar o ingreso da liquidacin resultante nas oficinas da Tesourera municipal ou nas entidades bancarias debidamente autorizadas, utilizando os medios de pago e os prazos que indica o Regulamento xeral de recadacin.

   
  Artigo 8. .-Normas de xestin.  
 

1.-As persoas interesadas na obtencin dunha licencia de apertura de establecemento industrial ou mercantil presentarn previamente a solicitude no Rexistro Xeral, especificando a actividade ou actividades que pretenda desenvolver no local, acompaando proxecto ou documentos esixidos para cada clase de actividade polas disposicins vixentes.

2.-Se despois de efectuada a solicitude de licencia de apertura se vara ou ampla a actividade do local, se alteran as condicins proxectadas ou se ampla o local, estas modificacins debern comunicarse Administracin municipal, coas mesmas caractersticas do nmero anterior.

3.-Unha vez concedida a licencia, en actividades inocuas, ou adoptado o acordo de autorizacin, en actividades clasificadas, practicarase a liquidacin provisional e os suxeitos pasivos estarn obrigados a realiza-lo ingreso da liquidacin resultante nas oficinas da Tesourera municipal ou nas entidades bancarias debidamente autorizadas, utilizando os medios de pagamento e os prazos que indica o Regulamento xeral de recadacin.

   
  Artigo 9. .-Infraccins e sancins.  
 

Para todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias e a imposicin das sancins correspondentes, rexer o disposto no artigo 77 e seguintes da Lei xeral tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza foi aprobada de xeito provisorio polo pleno da Corporacin na sesin celebrada o da 3 de novembro de dous mil tres, e foi publicada no BOP nmero ... de ... de ... decembro de 2003. Comezar a rexer a partir do 1 de xaneiro de 2004, e continuar vixente mentres non se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios