Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Coirs - ORDENANZA FISCAL DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCINS, INSTALACINS E OBRAS

Publicación provisional : 15-11-2011 BOP N 217 -- Publicación definitiva : 28-12-2011 BOP N 246
Aplicable desde 01-01-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- FEITO IMPOIBLE
 - Artigo 2.- SUXEITOS PASIVOS
 - Artigo 3 EXENCINS
 - Artigo 4.- BONIFICACINS
 - Artigo 5.- BASE IMPOIBLE, COTA E DEVENGO
 - Artigo 6.- XESTIN
 - Artigo 7.- INSPECCIN E RECADACIN
 - Artigo 8.- INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICION FINAL
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
   
  Artigo 1.- FEITO IMPOIBLE  
 

1.- Constite o feito impoible do imposto a realizacin, dentro do trmino municipal, de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licenza de obras ou urbanstica, obtase ou non a dita licenza, sempre que a sa expedicin corresponda a este Concello.

2.- As construcins, instalacins ou obras s que se refire o apartado anterior podern consistir en:

a) As obras de construcin de edificacin e instalacins de todas as clases de nova planta.

b) As obras de ampliacin ou reforma de edificios e instalacins de todas as clases existentes.

c) As de modificacin ou reforma que afecten estrutura dos edificios e instalacins de todas as clases existentes.

d) As de modificacin do aspecto exterior dos edificios e instalacins de todas as clases existentes.

e) As obras que modifiquen a disposicin interior dos edificios, calquera que sexa o seu uso.

f) As obras que tean que realizarse con carcter provisional no caso en que estean xustificadas, que debern derribarse cando o acorde o Concello, sen dereito a indemnizacin, de acordo co establecido na regulacin urbanstica.

g) As obras de instalacin de servizos pblicos.

h) Os movementos de terra, tales como desmonte, explanacin, escavacin e terraplenado, salvo que tales actos estean detallados e programados como obras a efectuar nun proxecto de urbanizacin ou de edificacin aprobado e autorizado.

i) A demolicin das construcins, salvo nos casos declarados de runa inminente.

j) As instalacins subterrneas dedicadas a aparcamentos, actividades industriais, mercants ou profesionais, servizos pblicos ou calquera outro uso a que se destine o subsolo.

k) A colocacin de carteis de propaganda visibles dende a va pblica.

l) E, en xeral, calquera outra construcin, instalacin ou obra que requira licenza urbanstica segundo o previsto na lexislacin vixente, plans, normas ou ordenanzas.

   
  Artigo 2.- SUXEITOS PASIVOS  
 

1.- Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribunte, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que sexan donos da construcin, instalacin ou obra, sexan o non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela.

Aos efectos previstos no pargrafo anterior ter a consideracin de dono da construcin, instalacin ou obra quen soporte os gastos ou o custe que comporte a sa realizacin.

2.- No suposto de que a construcin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte, tern a condicin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte quen soliciten as correspondentes licenzas ou realicen as construcins, instalacins ou obras.

   
  Artigo 3 EXENCINS  
 

Estn exentas deste imposto as construcins, instalacins e obras das que sexa dono o Estado, as Comunidades Autnomas ou as Entidades Locais que, estando suxeitas ao mesmo, vaian a ser directamente destinadas a estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamento de poboacins e das sas augas residuais, anda que a xestin se leve a cabo por Organismos Autnomos, tanto se se trata de obras de inversin nova como de conservacin.

   
  Artigo 4.- BONIFICACINS  
 

A cota do imposto sobre construcins, instalacins e obras ser susceptible de bonificacin nos seguintes supostos:

1. Bonificacin a favor de construcins, instalacins e obras que afecten a vivendas e outras edificacins que se caractericen pola sa especial vinculacin co sector primario de carcter agrcola, gandeiro ou forestal e, por elo, sexan declaradas de especial interese ou utilidade. A presente bonificacin ser do 25% da cota.

2. Unha bonificacin do 25% a favor das construcins, instalacins e obras especficas que sexan necesarias para favorecer o acceso e habitabilidade dos discapacitados, por aquela parte do proxecto que afecte unicamente a estas construcins, instalacins e obras.

3.- As bonificacins previstas neste artigo esixirn:

a) Solicitude do interesado

b) Informe dos servizos municipais correspondentes e, en todo caso, informe do servizo de xestin, recadacin e inspeccin tributaria do Concello.

c) Acordo da Xunta de Goberno Local, ou, no seu caso, do Pleno, por maiora simple dos seus membros.

4.- As solicitudes de bonificacins includas neste artigo, debern presentarse coincidindo coa solicitude das correspondentes licenzas.

   
  Artigo 5.- BASE IMPOIBLE, COTA E DEVENGO  
 

1.- A base impoible deste imposto est constituda polo custe real e efectivo da construcin, instalacin ou obra, e entndese por tal o custe de execucin material da mesma.

2.- A cota do imposto o resultante de aplicar base impoible o tipo de gravame.

3.- O tipo de gravame o 3,5 %.

4.- O imposto devngase no momento de solicitar a licenza urbanstica para a construcin, instalacin ou obra.

   
  Artigo 6.- XESTIN  
 

1.- Os suxeitos pasivos estn obrigados a presentar autoliquidacin polo imposto, determinndose a base impoible en funcin do presuposto declarado polo interesado, e a ingresala, en calquera entidade colaboradora autorizada, ao solicitar a licenza preceptiva, sen que o pago realizado supoa ningn tipo de presuncin ou acto declarativo de dereitos a favor de aqueles.

2.- O pago da autoliquidacin presentada ser a conta da liquidacin provisional e, no seu caso, da liquidacin definitiva que se practique unha vez terminadas as construcins, instalacins ou obras.

3.- Cando se modifique o proxecto da construcin, instalacin ou obra, e houbese incremento do seu presuposto, unha vez aceptada a modificacin pola administracin municipal, os suxeitos pasivos debern presentar autoliquidacin complementaria pola diferenza entre o presuposto inicial e o declarado.

4.- Unha vez terminadas as construcins, instalacins ou obras, os suxeitos pasivos debern presentar autoliquidacin complementaria do tributo no caso de que o custe real e efectivo da obra sexa superior ao declarado. A autoliquidacin presentarase e ingresarase xunto coa solicitude da licenza de primeira utilizacin u ocupacin.

5.- vista da documentacin aportada, ou de calquera outra relativa s construcins, instalacins ou obras, e das efectivamente realizadas, as como do seu custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, modificar, no seu caso, a base impoible practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndole, segundo proceda, a cantidade que resulte.

6.- No caso de que non se executen as construcins, instalacins ou obras, o interesado ter dereito devolucin do ingresado, unha vez que formule renuncia expresa licenza ou exista declaracin de caducidade.

   
  Artigo 7.- INSPECCIN E RECADACIN  
 

A inspeccin e recadacin do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei Xeral Tributaria e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins ditadas para o seu desenvolvemento.

   
  Artigo 8.- INFRACCINS E SANCINS  
 

En todo o relativo a cualificacin das infraccins tributarias como tamn a determinacin das sancins que polas mesmas correspondan no seu caso, aplicarase o rxime regulado na Lei Xeral Tributaria e nas disposicins que a complementen e desenvolvan.

   
  DISPOSICION FINAL  
 

A presente Ordenanza Fiscal entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e comezar a aplicarse a partir do primeiro da do mes seguinte ao da sa publicacin, permanecendo en vigor mentres non se modifique ou derrogue expresamente.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

A presente Ordenanza Fiscal derroga calquera outra anterior sobre a materia existente en este Concello, dende o momento de efectiva aplicacin da presente Ordenanza.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios