Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Aranga - ORDENANZA FISCAL N. 14, REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIN DAS INSTALACINS DEPORTIVAS E CULTURAIS MUNICIPAIS

Publicación provisional : 09-01-2012 BOP N 50 -- Publicación definitiva : 17-02-2012 BOP N 34
Redacción Aplicable desde 17-02-2012

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.FUNDAMENTO E RXIME XURDICO.
 - ARTIGO 2.FEITO IMPOIBLE.
 - ARTIGO 3.SUXEITOS PASIVOS.
 - ARTIGO 4.RESPONSABLES.
 - ARTIGO 5.COTA TRIBUTARIA.
 - ARTIGO 6.EXENCINS E BONIFICACINS.
 - ARTIGO 7.NORMAS DE XESTIN.
 - DISPOSICIN DERRADEIRA
   
  ARTIGO 1.FUNDAMENTO E RXIME XURDICO.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, este Concello establece a taxa pola utilizacin das instalacins deportivas e culturais municipais, de conformidade co establecido nos artigos 57 e 20 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

   
  ARTIGO 2.FEITO IMPOIBLE.  
 

Constite o feito impoible desta taxa a utilizacin das seguintes instalacins municipais: pavilln polideportivo municipal, campo de ftbol da Posta, locais sociais de Santiso, O Carballal, Orosa e Muniferral, local anexo ao CEIP A Castellana, axencias de lectura de Aranga e do Toxio e a aula municipal de informtica, con motivo de adestramentos, partidos, espectculos, actos culturais, deportivos e sociais.

   
  ARTIGO 3.SUXEITOS PASIVOS.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35 da Lei xeral tributaria (LXT), que soliciten a utilizacin ou utilicen as instalacins s que se refire o artigo 2 da presente ordenanza.

   
  ARTIGO 4.RESPONSABLES.  
 

Responden solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas ou xurdicas s que se refire o artigo 42 da LXT.

Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades ou sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da LXT.

   
  ARTIGO 5.COTA TRIBUTARIA.  
 

A cota tributaria ou taxa pola utilizacin das instalacins municipais deportivas e culturais ser a resultante de aplicar as seguintes tarifas:

Locais

Tarifa por hora ou fraccin ( en )

Tarifa por encontro (en )

Locais sociais, axencias de lectura, aula de informtica e local anexo ao CEIP

5,00

Pavilln polideportivo da Castellana

13,5 (*)

Campo de ftbol da Posta

40,00 (*)

90,00 (**)

(*) Incle o dereito de emprego dos vestiarios e duchas (inclundo o tempo de uso das mesmas no tempo total de emprego das instalacins).

(**) Supn o emprego das instalacins durante das horas, includo o dereito de uso de vestiarios, duchas, banderns de corner e pintado da lias de xogo.

   
  ARTIGO 6.EXENCINS E BONIFICACINS.  
 

Est exento do pagamento da taxa o Concello de Aranga, nas actividades organizadas por este.

Estan exentas as asociacins sen nimo de lucro inscritas no Rexistro Municipal de Asociacins do Concello de Aranga.

Podern solicitar exencins as ONGS ou entidades sen nimo de lucro que realicen actividades de recoecida importancia social, solicitude que ser resolta expresamente pola Alcalda.

   
  ARTIGO 7.NORMAS DE XESTIN.  
 

1. As solicitudes para a utilizacin das instalacins deportivas e culturais propiedade municipal realizaranse por escrito, o cal ir dirixido ao Sr. alcalde de Aranga polos interesados, concretando a data, a hora, a actividade que se desenvolver e demais circunstancias de interese. A autorizacin correspndelle ao alcalde e o encargado das instalacins non permitir a sa utilizacin sen a presentacin da autorizacin municipal e o xustificante de ter ingresada a correspondente taxa.

2. A obriga de pagamento da taxa orixnase no momento no que se autorice a utilizacin da instalacin. O ingreso farase mediante transferencia a calquera das entidades bancarias nas que o Concello ten conta aberta.

3. Cando, por causas non imputables ao obrigado ao pago, non se preste o servizo proceder a devolucin do importe correspondente.

4. No caso de coincidir varias solicitudes darase preferencia s actividades organizadas polo Concello, e entre solicitudes particulares tern preferencia as asociacins inscritas no Rexistro Municipal de Aranga e os empadroados en Aranga.

5. As dbedas pola presente taxa podern esixirse pola va de prema.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor unha vez se publique no Boletn Oficial da Provincia e manter a sa vixencia indefinidamente en tanto non sexa modificada ou derogada expresamente.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios