Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Dumbra - ORDENANZA FISCAL NMERO 1.I, REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALACIONS E OBRAS

Publicación provisional : 10-12-2009 BOP N 260 -- Publicación definitiva : 03-02-2010 BOP N 22
Redacción Aplicable desde 01-03-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Feito impoible.
 - Artigo 2.- Suxeitos pasivos.
 - Artigo 3.- Base impoible, cota e devengo.
 - Artigo 4.- Xestin.
 - Artigo 5.- Inspeccin e recadacin.
 - Artigo 6.- Infraccins e sancins.
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Artigo 1.- Feito impoible.  
 

1.- Constite o feito impoible do imposto, a realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construccin, instalacin ou obra para a que se esixa obtencin da correspondente licenza de obra urbanstica, si se houbera obtido ou non dita licenza, sempre que a sa expedicin corresponda a este municipio.

2.- As construccins, instalacins ou obras a que se refire o apartado anterior podern consistir en:

A) Obras de construccin de edificacins e instalacins de toda clase de nova planta.

B) Obras de demolicin.

C) Obras en edificios, tanto aquelas que modifiquen a sa disposicin anterior coma o seu aspecto exterior.

D) Alineacins e rasantes.

E) Obras de fontanera e rede de sumidoiros.

F) Obras de cemiterios.

G) Calquera outras construccins, instalacins e obras que requiran licenza de obra ou urbanstica.

   
  Artigo 2.- Suxeitos pasivos.  
 

1.- Son suxeitos pasivos de este imposto, a ttulo de contribunte, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeneral Tributaria, propietarios de inmobles sobre os que se realicen as construccins,

instalacins ou obras sempre que sexan donos das obras: nos demais casos considerarase contribunte a quen ostente a condicin de dono da obra.

2.- Teen a consideracin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte os que soliciten as correspondentes licenzas ou realicen as construccins, instalacins ou obra, se non foran os propios contribuntes.

   
  Artigo 3.- Base impoible, cota e devengo.  
 

1.- A base impoible deste imposto est constituda polo custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra.

2.- A cota do imposto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravamen que ser o 4 por 100 do custo real e efectivo da construccin, instalacin e obra.

3.- O imposto devengarase no mesmo momento de iniciarse a construccin, instalacin ou obra, anda cando non se haxa obtido a correspondente licenza.

   
  Artigo 4.- Xestin.  
 

1.- Ao solicitar a licenza municipal preceptiva practicarase unha liquidacin provisional, determinndose a base impoible en funcin do orzamento declarado polos interesados, que ser aceptado como provisional sempre que sexa igual ou superior aos custos tipo ou indicativos, que sern aprobados pola Alcalda previos aos informes pertinentes. Non se tramitar a licenza municipal ata que non conste no expediente o pago da liquidacin provisional.

2.- A vista das construccins, instalacins ou obras efectivamente realizadas e do custo real efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, poder modificar, no seu caso, a base impoible a que se refire o apartado anterior, practicando a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade correspondente.

3.- No caso de que a correspondente licenza de obras ou urbanstica sexa denegada, os suxeitos pasivos tern dereito devolucin das cotas satisfeitas.

4.- A vista das construccins, instalacins ou obras efectivamente realizadas e do custo real efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, poder modificar, no seu caso, a base impoible practicando a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso a cantidade que corresponda.

   
  Artigo 5.- Inspeccin e recadacin.  
 

A inspeccin e recadacin do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei Xeral Tributaria e nas demais Leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenvolvemento.

   
  Artigo 6.- Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias as coma a determinacin das sancins que polas mesmas correspondan en cada caso, aplicarase o rxime regulado na Lei Xeral Tributaria e nas disposicins que a complementan e desenvolven.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente Ordenanza Fiscal entrar en vigor o da da sa publicacin no B.O.P., permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios